Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 10.03.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Κατασκευή Φράγματος – Εκχειλιστή – Σταθμού Παραγωγής και Συναφών Έργων».

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ. Στεγανοποίηση Λεκάνης Ελάτης – Οδοί Αποκατάστασης   κατακλυζομένων τμημάτων Οδοποιίας – Κατασκευή Γεφυρών Παλιουριάς – Παναγιάς, Δήμητρας – Παλιουριάς και Καρπερού – Νησιού».

Επιστροφή Κρατήσεων Καλής Εκτέλεσης των πιο πάνω συμβάσεων και αντικατάστασή τους από ισόποσες Εγγυητικές Επιστολές.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της επιστροφής στον Ανάδοχο των συμβάσεων , για την κατασκευή των Έργων Πολιτικού Μηχανικού του ΥΗΕ Ιλαρίωνα, «ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.», στην παρούσα φάση, των κρατήσεων καλής εκτέλεσης (3% ανά πιστοποιούμενη εργασία), των πιο πάνω συμβάσεων, κατόπιν προσκόμισης ισόποσων Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης, έως του ποσού των 694.742,83 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συμβάσεις για   την   προμήθεια και   εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ Χ 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου.

Παράταση προθεσμίας υποβολής πορίσματος Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της χρονικής προθεσμίας υποβολής του πορίσματος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού, που συγκροτήθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου για την προμήθεια και εγκατάσταση τριών (3)Η/Ζ Χ 5.880KW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου, εταιρείας SUNLIGHT και τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας αναφορικά με τις απαιτήσεις του Αναδόχου και της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «AIGIANNIS» για μεταφορά μαζούτ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της χρονοναύλωσης του πλοίου «AIGIANNIS» για χρονικό διάστημα δύο ετών, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται ηλεκτρονικό μήνυμα του Οίκου MeridianBrokerageInc., έναντι συνολικού τιμήματος, για τη διετία, 8.854.900 δολαρίων ΗΠΑ (ισοδύναμα 8.049.909 Ευρώ).
 2. Την έγκριση όπως η σύμβαση χρονοναύλωσης υπογραφεί με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, η οποία θα πληροί το σύνολο των νόμιμων προς τούτο προϋποθέσεων.
 3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει το σύνολο των συμβάσεων ασφάλισης, προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας, πρακτόρευσης και διαχείρισης χρονοναύλωσης που απαιτούνται για την εκμετάλλευση του χρονοναυλωμένου πλοίου «AIGIANNIS».

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Σύμβαση για την προμήθεια ραούλων ταινιοδρόμων.

Καταγγελία της πιο πάνω σύμβασης και ολική κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης και Προκαταβολής.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΛΕΥΚΟ ψήφισαν οι κ.κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκπρόσωποι Εργαζομένων αιτιολογώντας την διαφωνία τους.

Την έγκριση της καταγγελίας της Σύμβασης και του Συμπληρώματος Νο 1 αυτής με τον Οίκο «ΡΑΟΥΛΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.», με ολική κατάπτωση των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης που εκδόθηκαν από τις τράπεζες ATTICABANK (αξίας 550.032 Ευρώ) και ΕΤΕ (αξίας 550.032 Ευρώ) συνολικού ποσού 1.100.064 Ευρώ και των Εγγυητικών Επιστολών Προκαταβολής από της τράπεζες ATTICABANK (αξίας 500.000 Ευρώ) και ΕΤΕ (αξίας 500.000 Ευρώ) συνολικού ποσού 1.000.000 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύρωση μηνιαίων Πρωτοκόλλων για εισαγωγές και εξαγωγές Η/Ε από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Βόρειες Διασυνδέσεις (εταιρείες, GTE, FREEPOINT, EFT, ELPETRA, ETS, ENERGYSUPPLY, PROENTRA, PETROL, NECO, LETrading και PPCElektrik) συνολικής αξίας 8.553.748,05 Ευρώ και της πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (εταιρεία PPCElektrik) προς την Τουρκία, συνολικής αξίας 946.522,37 Ευρώ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2015.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Ανάπτυξη, υλοποίηση και εφαρμογή Εμπορικού Πλαισίου διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε., στην ελληνική αγορά.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πιλοτικής σταδιακής διάθεσης ενός εκατομμυρίου διακοσίων χιλιάδων (1.200.000) Εγγυήσεων Προέλευσης από την παραγωγή των πιστοποιημένων Υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΥΗΣ) σε σημαντικούς πελάτες, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους ΙΙ και ΙΙΙ, του βήματος Γ του υποκεφαλαίου 5.3. της εισήγησης, για το έτος 2016, με την υποχρέωση προώθησης μέσω των διαφόρων καναλιών επικοινωνίας που διαθέτουν, του σήματος του «Greenpass».
 2. Την έγκριση του, Σχεδίου Συμπληρώματος Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των ενδιαφερομένων Πελατών σχετικά με τη διάθεση Εγγυήσεων Προέλευσης και την παραχώρηση της χρήσης του Εμπορικού Σήματος «Greenpass».

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της προσθήκης νέας κατηγορίας πελατών ”Αγροτικοί Πελάτες (Δικαιούχοι του Αγροτικού Τιμολογίου)” στον Πίνακα του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 3η έκδοση, με δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών τους σε 36 μηνιαίες δόσεις, χωρίς την άμεση καταβολή οποιουδήποτε ποσού.

Ο διακανονισμός εξακολουθεί να ισχύει σε περίπτωση που λόγω αδυναμίας δεν πληρωθούν ορισμένες δόσεις ή /και ληξιπρόθεσμοι τρέχοντες λογαριασμοί, εφόσον ο πελάτης καταβάλει τα υπόψη καθυστερούμενα ποσά.

 1. Την έγκριση του διαχωρισμού της κατηγορίας πελατών με Α/Α “3”, “Δήμοι, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ και εν γένει φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που είναι πελάτες Μέσης και Χαμηλής Τάσης” σε δύο υποκατηγορίες, ως εξής:

«3α. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, που είναι πελάτες Μέσης & Χαμηλής Τάσης.

3β.          Δήμοι και εν γένει φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που είναι πελάτες Μέσης & Χαμηλής Τάσης.».

 1. Την έγκριση της κατάργησης της άμεσης καταβολής του ποσού του 10% έναντι της συνολικής οφειλής κατά τη σύναψη διακανονισμού για την υποκατηγορία πελατών “3α. Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ, που είναι πελάτες Μέσης & Χαμηλής Τάσης”.
 2. Την έγκριση της μείωσης του ποσοστού άμεσης καταβολής από 30% σε 20% της συνολικής οφειλής και της αύξησης του αριθμού των μηνιαίων δόσεων από 12 σε 18 για όλες τις κατηγορίες πελατών με βαθμό Συνέπειας 5, πλην της κατηγορίας των εποχικών πελατών. Οι υπόψη κατηγορίες πελατών στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν Α/Α “7”, “8”, “10”, “11” και “12”.
 3. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 4η έκδοση.
 4. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 4η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, από τα υπερκείμενα εγκριτικά όργανα κατά περίπτωση.
 5. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, καθώς και να εγκρίνει μικρής κλίμακας αλλαγές που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 4η Έκδοση, με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Παράταση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά», για ένα ακόμα έτος.

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Καταβολή έκτακτης χορηγίας ποσού 100.000 Ευρώ στην οικογένεια του θανόντος πρώην μισθωτού ΧΑΤΖΗ Ιωάννη του Ευαγγέλου (Α.Μ.Π. 56416 – Κατ/Ειδ. Τ4/Γ) ως προκαταβολή έναντι του προβλεπόμενου οικονομικού βοηθήματος σε περιπτώσεις θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της οικονομικής ενίσχυσης, με το ποσό των 100.000 Ευρώ, της οικογένειας του πρώην μισθωτού   ΧΑΤΖΗ Ιωάννη του Ευαγγέλου (Α.Μ.Π. 56416), ο οποίος υπέστη θανατηφόρο ατύχημα κατά τη διάρκεια της εργασίας του, στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου.
 2. Το παραπάνω ποσό χορηγείται έναντι του προβλεπόμενου από την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου (Οικονομικά Βοηθήματα λόγω θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων) και θα καταβληθεί στη σύζυγο του πρώην μισθωτού με την υποβολή εκ μέρους της αίτησης καταβολής οικονομικού βοηθήματος και την προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.
 3. Την έγκριση όπως, μετά τον χαρακτηρισμό αρμοδίως του ατυχήματος ως εργατικού, καταβληθεί στην οικογένεια του θανόντα το υπόλοιπο ποσό (34.000 Ευρώ).

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο