Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 23.02.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύναψη σύμβασης/ServiceLevelAgreement (SLA), μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την υλοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. των εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV και 400 kV για τη σύνδεση με το Σύστημα της νέας Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας V.

Ενημέρωση για διενέργεια Διαγωνισμού από τη ΔΕΗ Α.Ε./ΔΜΚΘ, με «Ανοικτή Διαδικασία» για τη Μελέτη – Κατασκευή (Turn – Key Έργο) του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150 kV, (GIS), για τη Λιγνιτική Μονάδα Πτολεμαΐδα V.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της σύναψης σύμβασης/SLA (ServiceLevelAgreement) με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την υλοποίηση από τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., των εναέριων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV και 400 kVγια τη σύνδεση με το Σύστημα της νέας Λιγνιτικής Μονάδας Πτολεμαΐδας V, έναντι του συμβατικού τιμήματος των 3.548.982,06 Ευρώ, που θα συμπεριλαμβάνει τους ακόλουθους όρους:

1.1.         «Σε περίπτωση καθυστέρησης της διαδικασίας Αδειοδότησης (περιβαλλοντικής, απαλλοτριώσεων κ.λ.π.) των εν λόγω εναέριων Γ.Μ., ο ΑΔΜΗΕ δεν έχει δικαίωμα αποζημίωσης.» και

1.2.         «Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.».

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την   έγκριση   των     εξής,   συνημμένων   έγγραφο:

1.1.             Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2016 για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.

1.2.             Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2016 για τον έλεγχο της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

                                                                                                                                                              Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο