Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 02.02.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Πολιτική για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, ως μέτρο για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας της Επιχείρησης, της παροχής κινήτρων στους συνεπείς επαγγελματικούς πελάτες, υπό τη μορφή επιστροφής, μέσω συμψηφισμού, ποσού έως 10% επί του ανταγωνιστικού σκέλους των εκδοθησομένων λογαριασμών των εφεξής καταναλώσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών και τυχόν δόσεων διακανονισμών.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός, για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 13,26 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών, ενδιαμέσων αγόνων και 1,29 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 3 του ΚΕΠΥ, του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 13,26 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών, ενδιαμέσων αγόνων και 1,29 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός, για την προμήθεια δεκαεννέα (19) μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων.

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση, σύμφωνα με το άρθρο 9, παράγρ. 3 του ΚΕΠΥ, του Ανοικτού Διαγωνισμού, που έγινε με βάση τις Αιτήσεις Αγοράς, για την προμήθεια δεκαεννέα (19) μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων, του Οίκου GRADALLINDUSTRIESInc., με παρελκόμενα, βιβλία, διαγνωστικά εργαλεία, ανταλλακτικά και εκπαίδευση, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 5.300.000 Ευρώ, λόγω μη ικανοποιητικού τιμήματος και την επαναπροκήρυξή του με επανεξέταση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης με στόχο την επίτευξη ευρύτερης συμμετοχής και συμφερότερου για την Επιχείρηση οικονομικού αποτελέσματος.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παροχή της συγκεκριμένης Υπηρεσίας.

 

                                                                                                                                                             Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο