Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 19.01.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Σύμβαση για την προμήθεια χυτών προϊόντων Ορυχείων.

Επαύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της επαύξησης των ποσοτήτων μέρους των ειδών της, με τον Οίκο ΚΑΜΠΑΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε., όπως αναλυτικά, ως προς τα είδη και τις ποσότητες, εμφαίνονται στο συνημμένο πίνακα ανάθεσης, συνολικής αξίας 2.000.644,60 Ευρώ και την, συνεπεία των ανωτέρω, αύξηση της συμβατικής αξίας της πιο πάνω σύμβασης κατά 2.000.644,60 Ευρώ με τη διαμόρφωσή της στο ποσόν των 6.007.446,10 Ευρώ από 4.006.801,50 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας χωρίς δημόσια προκήρυξη.

ΘΕΜΑ 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υποβολή πρακτικού της Επιτροπής Φιλικού διακανονισμού που αφορά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με τις φιλικές διαπραγματεύσεις με την Εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ»

1.Με την α’ σχετική απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε Επιτροπή Φιλικού διακανονισμού για την επίλυση της εκκρεμότητας υπολογισμού της αναθεώρησης των τιμών της Σύμβασης με φιλικές διαπραγματεύσεις για το χρονικό διάστημα από το Δ’ τρίμηνο του έτους 2012 και εντεύθεν.

2.Μετά τις διαπραγματεύσεις της Επιτροπής με εκπροσώπους της Εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ», ο φιλικός διακανονισμός δεν κατέστη δυνατός.

                                                                                                                                                              Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο