Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 23.12.2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «GERANI» για μεταφορά ντίζελ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση χρονοναύλωσης του δεξαμενόπλοιου «GERANI», για μεταφορά ντίζελ, για χρονικό διάστημα δύο ετών, σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα του Οίκου Meridian Brokerage Inc.
 2. Την έγκριση όπως η σύμβαση χρονοναύλωσης υπογραφεί με εταιρία, η οποία θα πληροί το σύνολο των νόμιμων προς τούτο προϋποθέσεων.
 3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει το σύνολο των συμβάσεων ασφάλισης, προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας, πρακτόρευσης και διαχείρισης χρονοναύλωσης που απαιτούνται για την εκμετάλλευση του χρονοναυλωμένου πλοίου «GERANI».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%), κατά το έτος 2016, στο σημείο παράδοσης ΑΗΣ Αθερινόλακκου, στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.»
 2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%), κατά το έτος 2016, στο σημείο παράδοσης ΑΗΣ Λαυρίου, στην εταιρεία «SHELL TRADING ROTTERDAM BV».

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας και χερσαίας μεταφοράς ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης κατά το έτος 2016, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Oίκο AVIN OIL S.A.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 550.000 ΜΤ λιγνίτη με Κατώτερη Θερμογόνο Ικανότητα 2.100 Kcal/Kg για την κάλυψη αναγκών των ΑΗΣ Λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την έγκριση της ανάθεσης στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε. της προμήθειας 550.000 ΜΤ λιγνίτη συνολικής ενδεικτικής αξίας 18.700.000 Ευρώ για τις ανάγκες των ΑΗΣ, Μελίτης, Καρδιάς και Αγίου Δημητρίου.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε., για τη μεταφορά και επίδοση λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε..

Επέκταση ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επέκτασης της ισχύος της υφιστάμενης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΕΛΤΑ Α.Ε., για τη μεταφορά και επίδοση λογαριασμών ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε., για ένα (1) ακόμη έτος, αρχής γενομένης από τις 3.1.2016, έναντι προϋπολογιστικού συμβατικού τιμήματος 21.390.000 Ευρώ, με τελική τιμή μονάδος 0,465 Ευρώ/λογαριασμό.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 χ 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου».

Χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, της χρονικής παράτασης εκτέλεσης του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 χ 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου» της σύμβασης κατά 90 ημέρες, χωρίς αποζημίωση, με νέα ημερομηνία πέρατος εκτέλεσης του Έργου τις 30.9.2015.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση ΛΑΚKIA 1 έκτασης 4.029.996 τ.μ. των κτηματικών περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Λεβαίας και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Κοινότητας Φλώρινας.

Αυτοδίκαιη μερική άρση έκτασης 1.625.671 τ.μ. της πιο πάνω απαλλοτρίωσης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση όπως :

1.1.         Αυτοδικαίως αρθεί μερικώς έκταση 1.625.671 τ.μ. της απαλλοτρίωσης ΛΑΚKIA 1, έκτασης 4.029.996 τ.μ., των κτηματικών περιοχών των Τοπικών Κοινοτήτων Λεβαίας και Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου Περιφερειακής Κοινότητας Φλώρινας, όπως φαίνεται στο από 21.9.2012 κτηματολογικό διάγραμμα του ΤΤκΑ/ΔΜΛΚΔΜ.

1.2.         Για την εγγυητική επιστολή που έχει κατατεθεί, να εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα από το Ν. 2882/2001.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Ενσωμάτωση νέων τύπων αναθεώρησης τιμών στα τεύχη των Διαγωνισμών που αφορούν χωματουργικά έργα.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την έγκριση της ενσωμάτωσης νέων τύπων αναθεώρησης τιμών στα τεύχη των Διαγωνισμών που αφορούν χωματουργικά έργα σύμφωνα με την εισήγηση.

ΘΕΜΑ 9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις εταιρείες EFG, EDISON, ELPETRA, PROENTRA, FREEPOINT, EDS, LE TRADING, CEZ, ALPIQ, SEE POWER TRADING, EFT, PETROL, GREEN και GEN-I στα σύνορα Βουλγαρίας -Ελλάδας, FYROM – Ελλάδας και Αλβανίας – Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2016 έως 31.12.2016 για σύνολο βασικής ισχύος 215 MW και 2.029.104MWΗ συνολικής αξίας €86.240.434.
 2. Την έγκριση της μεταφοράς μέρους των εισαγωγών από τις παραπάνω εταιρείες από τη Βουλγαρία, έως 100 MW μέσω της θυγατρικής εταιρείας PPC Bulgaria, με ανώτατο μικτό περιθώριο κέρδους για τη θυγατρική εταιρεία τα 175.680 Ευρώ από τις εν λόγω συναλλαγές.

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση σύναψης Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Αττικής» για την υλοποίηση του Προγράμματος με θέμα «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Αττικής» και της «ΔΕΗ Α.Ε.»» για την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με κονδύλιο από την Περιφέρεια Αττικής.
 2. Το υπόψη πρόγραμμα απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές της Περιφέρειας Αττικής , οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις εξής προϋποθέσεις: α) είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού τιμολογίου (Κ.Ο.Τ), β) έχουν συνάψει συμφωνία διακανονισμού με τη ΔΕΗ και γ) τηρούν τη συμφωνία διακανονισμού που έχουν συνάψει κατά την ημερομηνία που γίνεται ο προσδιορισμός των δικαιούχων-καταναλωτών από τη ΔΕΗ (ημερομηνία αναφοράς).
 3. Στο πλαίσιο της προγραμματικής σύμβασης ορίζονται ως ημερομηνίες αναφοράς η 31.01.2016 και η 31.05.2016.
 4. Η συνολική δαπάνη της Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της έναντι της ΔΕΗ, βαρύνει τον προϋπολογισμό της για το έτος 2016 και ανέρχεται στο ποσό των 2.800.000€ πλέον ΦΠΑ, ενώ η επιδότηση ανά παροχή ανέρχεται στο ποσό των 100€ και καταβάλλεται εφάπαξ σε λογαριασμό ρεύματος που θα εκδοθεί εντός του έτους 2016.
 5. Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι 31.12.2016 ή μέχρι εξαντλήσεως του συνολικού προϋπολογισμού, όποιο από αυτά συμβεί νωρίτερα. Παράταση του χρόνου ισχύος της παρούσας ή αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος συνομολογείται εγγράφως.

ΘΕΜΑ 11

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε Σώμα.

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα μετά την εκλογή, σύμφωνα με την παράγραφο 2, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας, από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 7ης Δεκεμβρίου 2015, του Μέλους του, κ. Άρη Βατάλη και την επανεκλογή του Μέλους του κ. Παναγιώτη Αλεξάκη για τριετή θητεία, ήτοι, από τις 18.12.2015 έως τις 17.12.2018, λόγω λήξεως της θητείας στις 17.12.2015 δύο Μελών του, ήτοι, των κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη και Παύλου Θωμόγλου.
 2. Τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κ.κ., Παναγιώτη Αλεξάκη και Άρη Βατάλη ως Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αγαπητοί Συνάδελφοι

οι ενημερώσεις για τα πεπραγμένα του Δ.Σ. θα συνεχίζονται κανονικά.

Αισίως έχουμε καλύψει ήδη 44 ενημερώσεις.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή παρατηρήσεις που τυχόν έχετε θα σας παρακαλούσα να επικοινωνούμε μέσω e-mail ή και τηλεφωνικά.

Σας ευχαριστώ για το αυξημένο ενδιαφέρον και ελπίζω να ικανοποιώ τις βασικές ανάγκες ενημέρωσής σας.

Εύχομαι από καρδιάς

Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά

σε εσάς και τις οικογένειές σας.

                                                                                                                                                           Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο