Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 26.11.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2015 – 30.9.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των συνημμένων, στην παρούσα Απόφαση, Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2015 – 30.9.2015 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

1.1.         Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

1.2.         Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

1.3.         Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

1.4.         Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.

1.5.         Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

1.6.         Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

 1. Την έγκριση των συνημμένων, στην παρούσα Απόφαση, στοιχείων και πληροφοριών που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. για τους πελάτες Υψηλής Τάσης για τη διετία 2016-2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής:

1.1.         Των επτά (7) Τιμοκαταλόγων Ανταγωνιστικών Χρεώσεων για την Υψηλή Τάση για τη διετία 2016-2017.

1.2.         Του Πίνακα παροχής κινήτρων [εκπτώσεις για υψηλή κατανάλωση (ενέργεια) στη Ζώνη Ελαχίστου Ισχύος (βράδυ, Σαββατοκύριακα και αργίες)] για την Υψηλή Τάση, για την ίδια ως άνω χρονική περίοδο.

1.3.         Για τη σύναψη σύμβασης με τους πελάτες Υψηλής Τάσης θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας διαδικασίες, ήτοι διενέργεια διαπραγματεύσεων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Κώδικας Προμήθειας και σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα περί παύσης εκπροσώπησης. Στην περίπτωση μη υπογραφής σύμβασης για το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει, μετά την 1.1.2016 η τιμολόγηση θα γίνει με τους νέους τιμοκαταλόγους.

 1. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για την επίλυση θεμάτων που τυχόν προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.
 2. Να εισηγηθεί στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 7ης Δεκεμβρίου 2015, τα εξής :

3.1.         Την, συνεπεία των προβλέψεων του Ν. 4336/2015, ανάκληση των από 28.2.2014 και 22.12.2014 αποφάσεων των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., που αφορούσαν την παροχή εκπτώσεων (20%) για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από την 1.1.2016 και εφεξής.

3.2.         Τη συνέχιση της τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας για την εταιρεία ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑτΕ) με τον υφιστάμενο τρόπο μέχρι την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών ή της κατ’ άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθορισμός του ύψους προμήθειας για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2015 – 31.12.2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό του ύψους της προμήθειας εγγύησης, σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες εταιρικές εγγυήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. προς τις εμπορικές τράπεζες για δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε για την περίοδο 1/1/2015 – 31/12/2015.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αποδοχή της Δημόσιας Πρότασης της LAFARGE CEMENTOS SAU προς τους μετόχους της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης της εταιρείας LAFARGE CEMENTOS SAU για την πώληση των 533.489 μετοχών ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε. της εταιρείας «ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ» στην τιμή των 1,23 Ευρώ ανά μετοχή, αφαιρουμένου του φόρου επί της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής.
 2. Την έγκριση της ανάθεσης της μεταβίβασης των ως άνω μετοχών στη Χρηματιστηριακή Εταιρεία «Εθνική Χρηματιστηριακή».

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ίδρυση Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης με την επωνυμία «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ίδρυσης Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) με την επωνυμία «Ι.Ι.Ε.Κ. ΔΕΗ Ενεργειακό Ινστιτούτο» το οποίο θα λειτουργεί στις Δομές του Κε.Δι.Βι.Μ. ΙΙ ΔΕΗ/ΔΕΚΠ/ΣΤΕ, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στην οποία και ανατίθεται να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πολιτική μετακίνησης Στελεχών σε άλλες θέσεις της αυτής ή ανώτερης θέσης της διοικητικής ιεραρχίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, για τις μετακινήσεις των Στελεχών της Εταιρείας όλων των επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας που μετακινούνται σε θέσεις του ίδιου επιπέδου, καθώς επίσης και για τις μετακινήσεις λόγω ανάθεσης καθηκόντων ανώτερου επιπέδου της διοικητικής ιεραρχίας, που επιφέρουν μετεγκατάσταση σε άλλη Υπηρεσιακή Μονάδα που εδρεύει σε απόσταση άνω των 80 Km από την Υπηρεσιακή Μονάδα στην οποία υπηρετεί το Στέλεχος, ή σε διαφορετική Νήσο, με εξαίρεση την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (προκειμένου για τις ΒΕΜ Ορυχείων και Παραγωγής), των εξής:

1.1.         Την κάλυψη των δαπανών στέγασης του μετακινούμενου Στελέχους, είτε με διαμονή του σε ξενοδοχείο, είτε με παραχώρηση κατοικίας και μέχρι ενός ορισμένου ποσού και διάρκειας που θα καθορίζεται με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.

Η παραχώρηση κατοικίας είναι παροχή σε είδος, μη διδόμενη ως αντάλλαγμα της εργασίας, αλλά χορηγούμενη από ελευθεριότητα της ΔΕΗ Α.Ε. στα Στελέχη της, με σκοπό την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών της Εταιρείας και την αύξηση της παραγωγικότητας αυτής.

Η κατά τα ανωτέρω κάλυψη δαπανών ή παραχώρηση κατοικίας, δεν αφορά τα Στελέχη που διαμένουν σε οικισμούς της Εταιρείας.

1.2.         Την καταβολή των εξόδων μεταφοράς οικοσκευής σε περίπτωση μετεγκατάστασης του Στελέχους και της οικογένειάς του, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στην Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 225/10.11.2011, διαδικασία.

1.3.         Την καταβολή εξόδων μετακίνησης και τη χορήγηση άδειας μιας (1) ημέρας με αποδοχές το μήνα για τη μετακίνηση του Στελέχους στην πόλη προέλευσής του, εφόσον δεν έχει μετεγκατασταθεί η οικογένεια του Στελέχους.

 1. Την έγκριση της καταβολής στο μετακινούμενο Στέλεχος πρόσθετης αμοιβής, ως προσωπικό επίδομα, ανεξαρτήτως μετεγκατάστασης, το οποίο συνίσταται στην τυχόν διαφορά μεταξύ των χορηγούμενων ειδικών επιδομάτων της θέσης από την οποία προέρχεται και των προβλεπόμενων ειδικών επιδομάτων της θέσης στην οποία τοποθετείται. Στο συνυπολογισμό αυτό δεν θα συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση του ειδικού επιδόματος οργανικού στελέχους. Το προσωπικό επίδομα θα κλιμακώνεται ως εξής :

Σε ποσοστό 100% το πρώτο έτος.

 • Σε ποσοστό 80% το δεύτερο έτος.
 • Σε ποσοστό 60% το τρίτο έτος.
 • Σε ποσοστό 40% το τέταρτο έτος και για όλη τη διάρκεια της δεύτερης θητείας στην εν λόγω θέση του Στελέχους, εφόσον υπάρξει ανανέωση της θητείας του.

Το εν λόγω προσωπικό επίδομα θα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι το μετακινούμενο Στέλεχος υπηρετούσε σε θέσεις, στις οποίες απολάμβανε υψηλότερες αποδοχές, λόγω χορήγησης ειδικών επιδομάτων, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) συνεχόμενων ετών.

Η διάρκεια χορήγησης του προσωπικού επιδόματος με την ανωτέρω κλιμάκωση, ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο μέχρι τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών από την αρχική μετακίνηση του Στελέχους και αφορά στην άσκηση καθηκόντων του αυτού ή ανώτερου επιπέδου της διοικητικής ιεραρχίας.

Το παραπάνω προσωπικό επίδομα, ανεξαρτήτως μετεγκατάστασης, δεν καταβάλλεται σε περίπτωση που το στέλεχος μετακινείται κατόπιν κατάργησης της θέσης, λόγω αντίστοιχης μεταβολής της οργανωτικής διάρθρωσης της εταιρείας.

 1. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ρυθμίσει θέματα που σχετίζονται με τους όρους και τις προϋποθέσεις παραχώρησης κατοικίας καθώς και ειδικότερα θέματα που αφορούν στην εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.
 2. Η παρούσα ρύθμιση γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θα έκρινε τούτο σκόπιμο.
 1. Την έγκριση όπως, η παρούσα Απόφαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσής της, καταργεί δε, από την ίδια ημερομηνία την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Συμβάσεις για   την   προμήθεια και   εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ Χ 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου.

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού η οποία θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αναδόχου των Συμβάσεων για   την   προμήθεια και   εγκατάσταση τριών (3) Η/Ζ Χ 5.880 kW έκαστο, στον ΑΣΠ Μυκόνου, εταιρείας SUNLIGHT, τη δυνατότητα επίτευξης συμφωνίας αναφορικά με τις απαιτήσεις του Αναδόχου και της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οριστική απόσυρση της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση έναρξης των διαδικασιών οριστικής απόσυρσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και της έναρξης των διαδικασιών αποκατάστασης του χώρου του ΑΗΣ, σε συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν, αφενός από την παράγραφο Γ9 της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υπ’ αριθ. 188382/7.11.2011 και αφετέρου από το άρθρο 18 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) υπ’ αριθ. 36060/1155/Ε.103/2013.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο