Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 10.11.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αίτημα του Αναδόχου της σύμβασης, για την προμήθεια λιγνίτη για την τροφοδοσία του ΑΗΣ Μελίτης, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για την επίλυση της εκκρεμότητας υπολογισμού της αναθεώρησης των τιμών της πιο πάνω σύμβασης με φιλικές διαπραγματεύσεις.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή του αιτήματος του Αναδόχου, της σύμβασης, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για την επίλυση της εκκρεμότητας υπολογισμού της αναθεώρησης των τιμών της σύμβασης με φιλικές διαπραγματεύσεις, για το χρονικό διάστημα από το Δ’ τρίμηνο του έτους 2012 και εντεύθεν.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 13,08 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η, 2η, 3η τομή υπερκειμένων και από την 1η λιγνιτική τομή και 475.000 Μ3 στ. υπολειπόμενου λιγνιτικού κοιτάσματος του Ορυχείου Αμυνταίου».

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση, σύμφωνα με το Άρθρο 9, παράγρ. 3 του ΚΕΠΥ, του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 13,08 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένου από την 1η, 2η, 3η τομή υπερκειμένων και από την 1η λιγνιτική τομή και 475.000 Μ3 στ. υπολειπόμενου λιγνιτικού κοιτάσματος του Ορυχείου Αμυνταίου».

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 9, 21 και 22 του Καταστατικού, όπως ισχύει, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία   της   Εταιρείας   στην   Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος),   στις   7 Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ   :               Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω

λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ                :               Συμμόρφωση με το Ν. 4336/2015 για κατάργηση της

έκπτωσης 20% στα Τιμολόγια Υψηλής Τάσης.

– Έγκριση νέων Τιμολογίων Υψηλής Τάσης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ       :             Διάθεση ποσού που αντιστοιχεί στη χορήγηση τροφείου στο Προσωπικό της Επιχείρησης, σύμφωνα με την από 27.2.2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε., για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και για τη σίτιση των παιδιών στα σχολεία.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ                :               Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο