Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 06.10.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Π.Ι.Ν.).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» για την υλοποίηση του Προγράμματος «Ηλεκτρικό ρεύμα για όλους στα Ιόνια Νησιά».

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποβολή δεσμεύσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για την υπόθεση «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.».

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

  1. Την υποβολή δεσμεύσεων στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πνεύμα της κατεύθυνσης του Προέδρου της Αρχής με τη διευκρίνιση ότι η αναφορά στη συνέχιση της προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας «υπό τις αυτές συνθήκες» δεν συνεπάγεται κατ’ουδένα τρόπο συνομολόγηση της τιμής με την οποία πληρώνει την Ηλεκτρική Ενέργεια που προμηθεύεται από τη ΔΕΗ η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και με την αυτονόητη προϋπόθεση ότι οι διαπραγματεύσεις με την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» για την επίλυση της διαφοράς θα έχουν συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα, της τάξης των 3 μηνών.
  2. Τη διεκδίκηση της οφειλής της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» η οποία έχει συσσωρευτεί μέχρι την ημερομηνία ισχύος του νόμου 4336/2015, συνεπεία της διαφοράς των καταβολών της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» σε σχέση με τις προκύπτουσες από την τιμή που καθόρισε η Γενική Συνέλευση της 28.2.2014 με κάθε νόμιμο τρόπο.

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για τα έτη 2015 και 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2015 και 2016 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων και όχι για εμπορικούς λόγους επίτευξης κέρδους λόγω μεταβολών των τιμών αγοράς και πώλησης (speculative trading).
  2. Την έγκριση αγοράς των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες εκπομπές του μήνα αναφοράς t (σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 643/2011) σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα απέχει όσον το δυνατόν λιγότερο από το συγκεκριμένο μήνα συνεκτιμώντας τα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης.
  3. Τη συνέχιση της ανάθεσης στην Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου που ορίστηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενη από τους κ.κ., Ανδριώτη Γεώργιο, Αλεξάκη Παναγιώτη και Καραλευθέρη Παντελή, του έργου:

3.1.                  Της εποπτείας της εφαρμογής των Αποφάσεών του καθόσον αφορά:

Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών.

3.2.         Της λειτουργικής πολιτικής προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

3.3.         Της ενημέρωσής του κάθε τρίμηνο και πιο συχνά αν απαιτείται για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διακήρυξη για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, Μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” δύο (2) ίδιων Η/Ζ ισχύος 7 – 8 MW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ, για τους ΑΣΠ Καλύμνου (1 Η/Ζ) και Σάμου (1 Η/Ζ)».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια, Μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” δύο (2) ίδιων Η/Ζ ισχύος 7 – 8 MW το καθένα, με κινητήρες ντίζελ, για τους ΑΣΠ Καλύμνου (1 Η/Ζ) και Σάμου (1 Η/Ζ)»., λόγω της μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης και του μη ικανοποιητικού αποτελέσματος του Διαγωνισμού.

                                                                                                                                   Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο