Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 17.09.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ Αθερινόλακκου – Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία δύο ίδιων Ατμοηλεκτρικών Μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 50 MWe εκάστη, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων».

Αποτέλεσμα Φιλικού Διακανονισμού που αφορά την επίλυση διαφωνιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου, σχετικών με την εκτέλεση του παραπάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση, με τον Όμιλο Επιχειρήσεων «ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε. και FOSTER WHEELER ENERGIA OY», για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Μεταφορά, Εγκατάσταση και Θέση σε λειτουργία δύο ίδιων Ατμοηλεκτρικών Μονάδων εγκατεστημένης ισχύος 50 ΜWe εκάστη, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης Φυσικού Αερίου, μετά των βοηθητικών τους εγκαταστάσεων», των εξής:

1. Tου αποτελέσματος του Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου (Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου 15.9.2011 και 17.6.2013) που αφορούσε στην τακτοποίηση των εκατέρωθεν απαιτήσεων οι οποίες αποτέλεσαν αντικείμενο του υπόψη Φιλικού Διακανονισμού.

2. Μηδενισμό των απαιτήσεων ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων ΙΙΙ και IV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα».

Κατακύρωση του παραπάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων ΙΙΙ και ΙV ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα» και της ανάθεσης του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος 14.820.000 Ευρώ, με συνεργαζόμενο Υπεργολάβο της, για το σχεδιασμό και τη μελέτη του Έργου, την εταιρεία Steinmüller Engineering GmbΗ.

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

  1. Την έγκριση όπως, η σύνταξη των τευχών της σύμβασης γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, την προσφορά της εταιρείας «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», καθώς και τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην επιστολή της Επιτροπής Αξιολόγησης προς την εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ».
  2. Την έγκριση όπως, στην υπόψη σύμβαση συμπεριληφθεί η υποβληθείσα, με την προσφορά της εταιρείας «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», Statement of Collaboration (Δήλωση Συνεργασίας) της εταιρείας Steinmüller Engineering GmbΗ με την εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ».

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση κτηματικής περιοχής έκτασης συνολικού εμβαδού 10.578.346,89 τ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής και Κομάνου Δήμου Εορδαίας και Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΟΔΠΚ 1) για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Νοτιοδυτικού Πεδίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Μερική ανάκληση επί μέρους τμήματος μη συντελεσμένης απαλλοτρίωσης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση όπως διαβιβαστεί αίτημα εκ μέρους της Επιχείρησης στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την ανάκληση της απαλλοτρίωσης κτηματικής περιοχής έκτασης συνολικού εμβαδού 10.578.346,89 τ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Μαυροπηγής και Κομάνου Δήμου Εορδαίας και Τοπικής Κοινότητας Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, με κωδικό ΟΔΠΚ-1, ως προς το αγροτεμάχιο 1054 συνολικής έκτασης 4.750 τ.μ..

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Σύνταξη συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης για μεταβολές στα πάγια οχημάτων και μηχανημάτων έργου, στη συμβολαιογραφική πράξη Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της σύνταξης συμπληρωματικής συμβολαιογραφικής πράξης προκειμένου:

1.1.         Nα περιληφθούν σε αυτήν όλα τα οχήματα που είναι πάγια του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και δεν αναγράφονται στη συμβολαιογραφική πράξη Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε..

1.2.         Nα διορθωθούν στη συμβολαιογραφική πράξη Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε., όπου αναφέρονται λανθασμένα, οι αριθμοί πινακίδων και τα εργοστάσια κατασκευής των οχημάτων.

1.3.         Να αφαιρεθούν από τη συμβολαιογραφική πράξη Απόσχισης του Κλάδου Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. τα οχήματα που ανήκουν και χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Εξέλιξη της πορείας της εταιρείας WASTE SYCLO S.A. και επέκταση του σκοπού της για δραστηριοποίηση στο εξωτερικό.

–              Αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων της για το έτος 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Tην έγκριση του αιτήματος της εταιρείας Waste Syclo S.A. για αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 120.000 Ευρώ συνολικά και της καταβολής του ποσοστού που αναλογεί στη ΔΕΗ Α.Ε. (49%) ήτοι, 58.800 Ευρώ.
  1. Την έγκριση της τροποποίησης του σκοπού της εταιρείας Waste Syclo S.A., με προσθήκη τη δραστηριοποίηση της εταιρείας στο εξωτερικό, και κατ’ επέκταση εντέλλονται οι Υπηρεσίες όπως τροποποιηθεί αντίστοιχα το Συμφωνητικό των Μετόχων και το Καταστατικό της εταιρείας Waste Syclo S.A..

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

 

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο