Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 27.08.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2015 – 30.6.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:

1.1.         Την Εξαμηνιαία Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.2.         Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3.         Τις Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), για την περίοδο 1.1.2015 – 30.6.2015, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

1.3.1.     Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

1.3.2.     Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

1.3.3.     Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

1.3.4.     Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.

1.3.5.     Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

1.3.6.     Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

 1. Την έγκριση των στοιχείων και πληροφοριών που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2016. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει τα τεύχη των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως εκδικάσει τυχόν ενστάσεις που ήθελαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων.
 3. Τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων να τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.
 4. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει την επιλογή του ναυλομεσιτικού γραφείου που θα χρησιμοποιηθεί για τη χρονοναύλωση των δεξαμενόπλοιων για κάθε μία κατηγορία καυσίμων.
 5. Το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης για κάθε χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου να τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΗ Α.Ε. για τη Μέση Τάση και τη Χαμηλή Τάση, για τη διετία 2015 (γ’ τετράμηνο) – 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής :

1.1.         Των συνημμένων στην παρούσα Απόφαση Τιμοκαταλόγων Ανταγωνιστικών Χρεώσεων για τη Μέση και Χαμηλή Τάση.

1.2.         Tου συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Τιμοκαταλόγου Ανταγωνιστικών Χρεώσεων του Εταιρικού Τιμολογίου.

 1. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Πίνακα παροχής εκπτώσεων όγκου.
 2. Την έγκριση της παροχής εμπορικών κινήτρων σε οικιακούς, με την προσθήκη ότι, αντί για απαλλαγή από την πάγια χρέωση το 2016, θα επιστρέφεται το διπλάσιο της αξίας της πάγιας χρέωσης σε κάθε εκκαθαριστικό λογαριασμό το 2016.
 3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για επίλυση τυχόν θεμάτων που θα προκύψουν από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.

Για τις νέες ρυθμίσεις των τιμολογίων ενημερωθείτε σχετικά από την ανακοίνωση της εταιρίας.

ΘΕΜΑ 4

2η Τροποποίηση Συνυποσχετικού Διαιτησίας με την εταιρεία Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση τροποποίησης του πρώτου εδαφίου της τελευταίας παραγράφου της σελίδας 2 του από 25.6.2015 Συνυποσχετικού Διαιτησίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, όπως αυτό ισχύει μετά την από 11.8.2015 «Τροποποίηση Συνυποσχετικού Διαιτησίας», ως ακολούθως :

«             Ο ορισμός του τρίτου Διαιτητή (Επιδιαιτητή) θα λάβει χώρα, σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του άρθρου 874 Κ. Πολ. Δ., μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2015».

Κατά τα λοιπά οι όροι του Συνυποσχετικού θα εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

 1. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως υπογράψει τη συνημμένη στην παρούσα Απόφαση 2η Τροποποίηση Συνυποσχετικού Διαιτησίας.

Σημείωση:

Υπενθυμίζουμε ότι την σχετική πρόταση για την προσφυγή σε διαιτησία έχουμε καταψηφίσει τα δύο μέλη του Δ.Σ., εκπρόσωποι των εργαζομένων.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο