Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 30.07.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Παροχή νομικών υπηρεσιών διεκδίκησης απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. από ληξιπρόθεσμους λογαριασμούς ρεύματος.

Επικύρωση αποτελεσμάτων διαγωνιστικής διαδικασίας και ανάθεση των υπηρεσιών σε δικηγορικές εταιρείες.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και Φωτόπουλος Νικόλαος.

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάθεση με ισοκατανομή, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, σε κάθε μία εκ των δέκα (10) πρώτων σε κατάταξη δικηγορικών εταιρειών του πίνακα της παραγράφου 7 της εισήγησης ΔΝΥ και ΔΠΩΛ, της παροχής νομικών υπηρεσιών διεκδίκησης απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. χιλίων (1.000) ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ρεύματος πελατών της ΔΕΗ Α.Ε. στην Αττική, ανά δικηγορική εταιρεία, σύμφωνα με τις τιμές των προσφορών τους και τους όρους του συνημμένου, στην εισήγηση ΔΝΥ και ΔΠΩΛ, σχεδίου σύμβασης. Η ανάθεση θα γίνεται, από τη ΔΠΩΛ και τη ΔΝΥ, σταδιακά και ανάλογα με την αποτελεσματικότητα και το κόστος διεκδίκησης κάθε δικηγορικής εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Λεβήτων Μονάδων Ι και ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών ΝΟx με πρωτογενή μέτρα» και της ανάθεσης του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος 13.750.000 Ευρώ, με συνεργαζόμενο Υπεργολάβο της, για το σχεδιασμό και τη μελέτη του Έργου, την εταιρεία Babcock Borsig Steinműller GmbΗ (B.B.S.).

Το συμβατικό τίμημα είναι σταθερό και δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.

  1. Την έγκριση όπως, η σύνταξη των Τευχών της σύμβασης γίνει σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης την προσφορά της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», καθώς και τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην επιστολή της Επιτροπής Αξιολόγησης προς την εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.».

Στην υπόψη σύμβαση να συμπεριληφθεί η υποβληθείσα, με την προσφορά της εταιρείας «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.», Statement of Collaboration (Δήλωση Συνεργασίας) της εταιρείας B.B.S. με την εταιρεία «ΜΕΤΚΑ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8,5 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα τερματικά των Τομών του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και Φωτόπουλος Νικόλαος εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην εργολαβοποίηση της εκσκαφικής δραστηριότητας. Η σχετική αιτιολόγηση στην ενημέρωση Νο 37.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,5 x 106 M³ στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα τερματικά των Τομών του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στη μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία ERGONSAS Α.Τ.Ε.Β.Ε, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, με διακίνηση ποσοτήτων, αποστάσεις μεταφοράς, τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανανέωση της παρεχόμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για δάνεια από την ALPHA BANK.

-Μερική τροποποίηση-συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της εφαρμογής της μηδενικής τιμής αντί του Euribor σε περίπτωση που η τιμή του Euribor είναι αρνητική, όσον αφορά τα δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από την ALPHA BANK.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Αξιολόγηση των αποσπασμένων μισθωτών της ΔΕΗ Α.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ, το ΕΤΕΑ, τον ΕΟΠΥΥ και τις ΔΥ.Πε.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την τροποποίηση του εδαφίου 3.1.6. «Γενικαί τινές διατάξεις» του Κεφ. 3 του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης με την προσθήκη υπεδαφίου 3.1.6.8., ως εξής :

«           Η αξιολόγηση του αποσπασμένου προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. στους Ασφαλιστικούς Φορείς (ΤΑΥΤΕΚΩ, ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΕΤΕΑ, ΕΟΠΥΥ & ΔΥ.Πε) θα πραγματοποιείται, βάσει του ΕΚΦΑ, από τους προϊσταμένους του προσωπικού αυτού στις υπηρεσίες των εν λόγω Φορέων.

Στην περίπτωση που δεν υφίστανται περισσότεροι του ενός προϊστάμενοι – κριτές αξιολόγησης, η αξιολόγηση δύναται να πραγματοποιείται από τον προϊστάμενο / υπεύθυνο της υπηρεσίας του Φορέα, ως Επόπτη Κρίσεως, ανεξαρτήτως του τίτλου που φέρει και της αντιστοίχισής του με τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας της ΔΕΗ Α.Ε.».

  1. Όπως, η ισχύς της παρούσας Απόφασης άρχεται από 1.1.2013.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Πρακτική άσκηση μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ περιόδου 2015-2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της πρακτικής άσκησης στη ΔΕΗ Α.Ε., μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, ως εξής :

1.1.         για είκοσι ένα μήνες (από 1.10.2015 μέχρι 30.6.2017 – από την έναρξη ως και τη λήξη της φοίτησής τους στις ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ) 80 πρωτοετών μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

1.2.         για εννέα μήνες (από 1.10.2015 μέχρι 30.6.2016) 44 δευτεροετών μαθητών των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ.

Η πρακτική αυτή άσκηση ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι ο ΟΑΕΔ θα καταβάλει το ποσό της επιδότησης 11 Ευρώ την ημέρα (με βάση τα ισχύοντα δεδομένα), για κάθε μαθητή. Η επιδότηση δεν καταβάλλεται για τις ημέρες σπουδαστικής άδειας, κανονικής άδειας, ασθένειας, δώρων και λοιπών επιδομάτων, (όπου αυτά εξακολουθούν να ισχύουν).

Η συνολική δαπάνη της ΔΕΗ Α.Ε. για την πρακτική άσκηση των ως άνω μαθητών, αφού αφαιρεθεί η επιδότηση από τον ΟΑΕΔ, θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 372.876 Ευρώ.

  1. Την έγκριση όπως, η δαπάνη της πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του ΟΑΕΔ θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό των Μονάδων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
  2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων να καθορίζει, από τη σχολική χρονιά 2016 – 2017 και εφεξής, τον αριθμό των πρακτικά ασκούμενων μαθητών Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι θα διενεργούν την πρακτική τους άσκηση στη ΔΕΗ Α.Ε. για 21 περίπου μήνες (από την έναρξη έως τη λήξη της φοίτησης στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ) και να ρυθμίζει κάθε άλλη συναφή λεπτομέρεια για τη διενέργεια της πρακτικής τους άσκησης στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.

                                                                                                                                              Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο