Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 07.07.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ), ύψους 2 εκατομμυρίων Τουρκικών Λιρών (περίπου 675.000 Ευρώ με την τρέχουσα ισοτιμία), της 100 % θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.
 2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ορίσει τον εκπρόσωπο της ΔΕΗ Α.Ε. στη Γενική Συνέλευση της εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εφαρμογή του υπ’ αριθ. 1227/2011 Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, συμμόρφωση ΔΕΗ Α.Ε., λήψη εξουσιοδοτήσεων εκπροσώπησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την κίνηση των διαδικασιών για τη συμμόρφωση της ΔΕΗ Α.Ε. με τον Κανονισμό REMIT.
 2. Την εγγραφή της ΔΕΗ Α.Ε. στο μητρώο CEREMP του Οργανισμού ACER και την εγγραφή και πιστοποίησή της ως εγγεγραμμένου Μηχανισμού Αναφορών (Registered Reporting Mechanism) στο σύστημα του ACER.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.) για την είσπραξη λογαριασμών ρεύματος από τα ΕΛΤΑ Α.Ε..

Τροποποίηση και επέκταση ισχύος της υφιστάμενης σύμβασης για ένα (1) επιπλέον έτος (2015).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επέκτασης ισχύος της από 30.4.2014 σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ Α.Ε.) για την είσπραξη λογαριασμών ρεύματος από τα ΕΛΤΑ Α.Ε., για ένα (1) ακόμη έτος, ήτοι, από 1.1.2015 έως και 31.12.2015, σε εφαρμογή των προβλεπομένων στο Άρθρο 11 της υπόψη σύμβασης, με τις ακόλουθες τροποποιήσεις του Άρθρου 4, παρ. Β.II αυτής:

1.1.         Μέχρι 1.800.000 εξοφλούμενους λογαριασμούς ετησίως, η αμοιβή είσπραξης καθορίζεται σε 0,63 Ευρώ / λογαριασμό, πλέον ΦΠΑ.

1.2.         Για τους επιπλέον του 1.800.000 εξοφλούμενων λογαριασμών ετησίως, η αμοιβή είσπραξης καθορίζεται σε 0,50 Ευρώ / λογαριασμό, πλέον ΦΠΑ.

και

1.3.         Την προσθήκη του εξής όρου:

«Παρέχεται η δυνατότητα στα ΕΛΤΑ Α.Ε. να εισπράττουν και μέρος του αναγραφόμενου ποσού των λογαριασμών ρεύματος. Στην περίπτωση αυτή τα ΕΛΤΑ Α.Ε. υποχρεούνται σε σχετική γνωστοποίηση ή στην έκδοση απόδειξης ή στην τοποθέτηση σφραγίδας επί του μερικώς εξοφλούμενου λογαριασμού, στην οποία θα αναγράφεται:

«Εάν το ποσό είναι μικρότερο του αναγραφομένου ή ο λογαριασμός είναι εκπρόθεσμος, υπάρχει πιθανότητα επιβολής τόκων ή και διακοπής ρεύματος».».

Όλοι οι υπόλοιποι όροι της παραπάνω, από 30.4.2014, σύμβασης παραμένουν ως έχουν.

 1. Την έγκριση της υπογραφής Συμπληρώματος της υπόψη σύμβασης, σύμφωνα με το συνημμένο στην παρούσα Απόφαση Σχέδιο.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σχέδιο Σύμβασης μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του συνημμένου, στην εισήγηση ΔΠΩΛ και ΔΣΑΔΕ, σχεδίου Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Την έγκριση της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των δικαιούχων για «Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος», σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διακανονισμών για τους Ευάλωτους Πελάτες, ήτοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 34 του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες (ΦΕΚ Β’ 832/2013).

Την έγκριση της σύναψης Σύμβασης Προμήθειας με τους υπόψη δικαιούχους, που δεν λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας στο όνομά τους, χωρίς την καταβολή του κατ’ ελάχιστον ποσού εγγύησης – 20 Ευρώ σε έξι άτοκες δόσεις – όπως εφαρμόζεται σύμφωνα με σχετική Απόφαση της Διοίκησης για τους δικαιούχους του ΚΟΤ.

Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου να υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. τη σχετική Σύμβαση, καθώς να ρυθμίζει κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την εφαρμογή του μέτρου της «Δωρεάν επανασύνδεσης και παροχής ηλεκτρικού ρεύματος», όπως καθορίζεται στο Ν. 4320/2015 και την ΚΥΑ 494/2015, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ειδικότερα σε θέματα διευκολύνσεων των δικαιούχων πελατών κατά την εξυπηρέτησή τους και τη σύναψη Σύμβασης Προμήθειας στο όνομά τους.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Σύμβαση για τη μεταφορά μαζούτ στους νησιωτικούς σταθμούς.

Διευθέτηση διαφοράς με τον Οίκο «ΟΚΑΡΙΝΑ ΝΑΒΙΓΚΕΪΣΟΝ Ν.Ε.».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παύσης οποιασδήποτε περαιτέρω διεκδίκησης της Επιχείρησης έναντι του Οίκου «ΟΚΑΡΙΝΑ ΝΑΒΙΓΚΕΪΣΟΝ Ν.Ε.», σε σχέση με την επισκευή του μεταλλικού τμήματος του υποθαλάσσιου αγωγού πετρέλευσης στον ΑΣΠ Πάρου.
 1. Την έγκριση της επιστροφής στον Οίκο της παρακρατούμενης, έναντι της ως άνω διεκδίκησης, Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ύψους 67.655 Ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι και ο Οίκος «ΟΚΑΡΙΝΑ ΝΑΒΙΓΚΕΪΣΟΝ Ν.Ε.» θα δηλώσει ρητώς ότι δεν έχει ούτε διατηρεί πλέον καμία αξίωση έναντι της ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της σύμβασης.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια μεταφορικών – ελαστικών ιμάντων μηχανημάτων και ταινιόδρομων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής και συναφών υλικών συγκόλλησης και επισκευής τους.

–              Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού Διεθνούς Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια μεταφορικών – ελαστικών ιμάντων μηχανημάτων και ταινιόδρομων των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και των Λιγνιτικών Σταθμών Παραγωγής και συναφών υλικών συγκόλλησης και επισκευής τους και την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας των ειδών του, στους μειοδότες Οίκους, που οι προσφορές τους κρίθηκαν τυπικά και τεχνικά αποδεκτές, ως εξής :

 

1.1.         SEMPERTRANS BELCHATOW

SPOLKA Z.O.O. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 32.338.036,00

Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Β είδος με α/α 2, ΟΜΑΔΑ Ε είδη με   α/α 9-20.

 

1.2.        ContiTech IMAΣ A.E.                               ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 24.743.948,75 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Α είδος με α/α 1,                   ΟΜΑΔΑ Γ είδος με α/α 3, ΟΜΑΔΑ Ζ είδη με α/α 25-54, ΟΜΑΔΑ Η είδη με α/α 55-92.

 

1.3.   ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.                         ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ   5.966.098,10 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Δ είδη με α/α 4-8, ΟΜΑΔΑ ΣΤ είδη με α/α 21-24, ΟΜΑΔΑ Ι είδη με α/α 96-106.

 

1.4.   SOCIETA ITALIANA GOMMA S.P.A.           ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 382.000,00 Ευρώ

ΟΜΑΔΑ Θ είδη με α/α 93-95.

Η συνολική αξία των πιο πάνω αναθέσεων ανέρχεται σε 63.430.082,85 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,7 x 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

–        Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΛΕΥΚΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ κ.κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκπρόσωποι των Εργαζομένων.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,7 Χ 106 Μ3σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στη μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 Χ 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου».

Χρονική παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΛΕΥΚΟ ΨΗΦΙΣΑΝ ΟΙ κ.κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εκπρόσωποι των Εργαζομένων.

Tην έγκριση, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ/έκδοση 3 α.α. 34, 35.2 και τον ΚΕΠΥ άρθρο 11.4.2 της χρονικής παράτασης πέρατος του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 Χ 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου» της σύμβασης, κατά 41 ημέρες. Νέα ημερομηνία πέρατος του εν λόγω Έργου είναι η 2.7.2015.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αγαπητοί συνάδελφοι

για όσους διαβάζετε τις ενημερώσεις μου θα έχετε παρατηρήσει πως για πάνω από ένα χρόνο, οι δύο εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Δ.Σ. καταψηφίζουμε όλες τις εργολαβίες χωματουργικών έργων του ΛΚΔΜ και ΛΚΜ.

Με αυτήν την στάση μας προσπαθούμε να καταδείξουμε

 • την υπεραύξηση των εργολαβιών έχουν ξεπεράσει το 60% των συνολικών εκσκαφών
 • την εξ’ αυτής ουσιαστική αποδοχή της δραματικής μείωσης του προσωπικού
 • τις βάρβαρες συνθήκες εργασίας των ιδιωτών εργαζόμενων και μικροεπιχειρηματικών σκαπτικών έργων και
 • την ουσιαστική έλλειψη ανταγωνισμού μεταξύ των εταιρειών

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Παναγιωτάκης δέχθηκε τις παρατηρήσεις μας και μας υποσχέθηκε πως το προσεχές διάστημα θα προκαλέσει ειδική συζήτηση στο Δ.Σ. με θέμα την εξορυκτική διαδικασία.

Παράλληλα ζήτησε από τις υπηρεσίες ειδική εισήγηση για

 • την μείωση των εργολαβιών στον απαραίτητο βαθμό
 • την μείωση του κόστους εξόρυξης
 • την πρόσληψη προσωπικού
 • την βελτίωση του περιβάλλοντος

Έως όταν γίνει η συζήτηση αυτή και αναλόγως των αποτελέσματων της,

εμείς θα ψηφίζουμε ΛΕΥΚΟ (με εξαίρεση τα έργα που θα εντοπίσουμε πως έχουν τεχνο-οικονομικά προβλήματα) δίδοντας έτσι την χρονική δυνατότητα στον νέο πρόεδρο, ο οποίος ως παλιός συνάδελφος γνωρίζει καλά τα ορυχεία, να πάρει τις κατάλληλες πρωτοβουλίες.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο