Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 16.06.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης-Μονάδα ΙΙΙ».

Αποτελέσματα Φιλικού Διακανονισμού που αφορά την επίλυση διαφωνιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου σχετικών με την εκτέλεση του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση με την εταιρεία «ALSTOM Power Italia S.p.A», για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αποθείωσης καυσαερίων στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης –Μονάδα ΙΙΙ», των εξής:

1.1.         Tου αποτελέσματος του Φιλικού Διακανονισμού μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Αναδόχου που αφορούσε στην τακτοποίηση των απαιτήσεων οι οποίες ήταν στο αντικείμενο του υπόψη Φιλικού Διακανονισμού, ως εξής:

1.1.1.     Μηδενισμό των απαιτήσεων του Αναδόχου, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεών του των σχετικών με την αποπληρωμή του υπολοίπου του Συμβατικού τιμήματος, από το οποίο ο Ανάδοχος να δηλώσει ότι παραιτείται.

1.1.2.     Μηδενισμό των απαιτήσεων της ΔΕΗ Α.Ε..

1.1.3.     Επιστροφή στον Ανάδοχο όλων των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης (Ε.Ε.Κ.Ε.) που βρίσκονται στα χέρια της ΔΕΗ Α.Ε. και αφορούν το υπόψη Έργο.

1.1.4.     Παράδοση εκ μέρους του Αναδόχου στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α΄ της αποθήκης που έχει παραμείνει στο χώρο ανέγερσης, με το σχετικό εξοπλισμό που περιέχει.

1.2.        Η επιστροφή στον Ανάδοχο των Εγγυητικών Επιστολών Καλής Εκτέλεσης της σύμβασης, στο σύνολό τους, να γίνει μετά την παραλαβή της έγγραφης δήλωσης του Αναδόχου ότι παραιτείται από κάθε απαίτησή του, σχετική με τα θέματα του παρόντος Φιλικού Διακανονισμού και της υπόψη σύμβασης σύμφωνα με την παρούσα Απόφαση.

 1. Την έγκριση όπως, στα πλαίσια του ανωτέρω Φιλικού Διακανονισμού, αμφότερα τα συμβληθέντα, στην παραπάνω σύμβαση μέρη (Ανάδοχος εταιρεία ALSTOM Power Italia S.p.A αφενός και ΔΕΗ Α.Ε. αφετέρου), παραιτηθούν εγγράφως από κάθε απαίτηση που σχετίζεται με τα θέματα του παρόντος Φιλικού Διακανονισμού και της υπόψη σύμβασης.
 2. Τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής κ. Ιωάν. Κοπανάκη, όπως για την υλοποίηση της παρούσας Απόφασης υπογράψει στο όνομα και για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. τη δήλωση, η οποία θα συνταχθεί από τις Υπηρεσίες, ΔΝΥ και ΔΜΚΘ, για την παραίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. από κάθε απαίτησή της σχετική με τον παρόντα Φιλικό Διακανονισμό και την υπόψη σύμβαση.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 17.787.500 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 17.787.500 M³ στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.»

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Προκήρυξη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων για κάλυψη από το τακτικό προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση όπως, η προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή Ορυχείων, απευθύνεται στο τακτικό Προσωπικό της Επιχείρησης.
 2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου να ρυθμίζει με Αποφάσεις του κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τροποποίηση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση νέου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 2. Την έγκριση ότι, σε περίπτωση μη τήρησης εγκεκριμένου διακανονισμού, προκειμένου ο πελάτης να αποφύγει τις προβλεπόμενες συνέπειες ανά Κατηγορία Πελατών, ή το μέτρο της αποκοπής ή για να επανασυνδεθεί, θα πρέπει να καταβάλει άμεσα τις δόσεις που όφειλε να είχε αποπληρώσει, καθώς και τους τρέχοντες λογαριασμούς που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι, ώστε να συνεχίσει να ισχύει ο διακανονισμός για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα. Εφόσον ο πελάτης δεν προχωρήσει στην ως άνω καταβολή, θα δρομολογούνται οι κατάλληλες υπηρεσιακές ενέργειες για τις προβλεπόμενες ανά Κατηγορία Πελατών συνέπειες και δεν θα δίνεται ανάκληση εντολής απενεργοποίησης μετρητή ή εντολή επανασύνδεσης στο ΔΕΔΔΗΕ. Εξαιρείται η Κατηγορία των Ευάλωτων Οικιακών Πελατών, για την οποία ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας.
 3. Την έγκριση ότι, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, θα εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, από τα υπερκείμενα εγκριτικά όργανα κατά περίπτωση.
 1. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης, καθώς και να εγκρίνει μικρής κλίμακας αλλαγές που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του νέου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής, συνημμένων στο έγγραφο:

1.1.         Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2015 για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.

1.2.         Του πλάνου Ελέγχου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) της τριετίας 2015-2017 για τον έλεγχο των Πληροφοριακών Συστημάτων.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διευθέτηση του θέματος κάλυψης των αναγκών των Βρεφονηπιακών Σταθμών ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ σε οχήματα μεταφοράς βρεφών και νηπίων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την ανάκληση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. , με την εξαίρεση του μέρους αυτής που αφορά στην παραχώρηση της κυριότητας στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ–ΔΕΗ, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΜ 4792 επιβατικού οχήματος μικτής χρήσης, μάρκας Berlingo Citroen, για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση ΔΑΝΠΟ.
 1. Την έγκριση της αγοράς από τη ΔΕΗ Α.Ε, μέσω ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού, τριών (3) καινούργιων οχημάτων για τη μεταφορά βρεφών και νηπίων, προϋπολογισμού μέχρι 150.000 Ευρώ και της δωρεάς αυτών εν συνεχεία στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ.
 1. Την έγκριση της διενέργειας του ανωτέρω ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για λόγους οικονομίας κλίμακας με τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την προμήθεια των ως άνω τριών (3) καινούριων οχημάτων και ενός (1) ακόμα που προβλέπεται να προσφερθεί για τον ίδιο σκοπό από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ-ΔΕΗ.
 1. Την επιστροφή στην εταιρεία των με αριθμό κυκλοφορίας ΖΜΜ 5041, ΥΗΝ 8349, ΥΗΝ 8351, ΥΗΝ 8352, ΥΗΝ 8353, ΥΗΝ 8354, ΥΗΝ 8356, ΥΒΡ 1509 οκτώ (8) λεωφορείων και τη διάθεση αυτών σε Μονάδες της Επιχείρησης για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών τους.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc».

– Αντικατάσταση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εξουσιοδότηση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σταύρου Γούτσου, να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc» προκειμένου να:

1.1.         Εγκριθούν οι ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις του SPV για το 2014.

1.2.         Οριστεί, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος κ. Σταύρος Γούτσος, ως Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του SPV, σε αντικατάσταση του κ. Λάζαρου Καραλάζου, Γενικού Διευθυντή Εμπορίας.

1.3.         Οριστεί η κα Άννα Καμηλέρη, Διευθύντρια Κλάδου Νέων Επιχειρησιακών Δραστηριοτήτων, Συνδεδεμένων Εταιρειών και Θυγατρικών, ως Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του SPV, σε αντικατάσταση του κ. Μιχάλη Μπρούστη, Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

1.4.         Πραγματοποιηθούν όποιες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του SPV απαιτηθούν κατά το βρετανικό δίκαιο.

2.            Την εξουσιοδότηση του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σταύρου Γούτσου, όπως υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για την υλοποίηση των προαναφερθέντων.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αλλαγή συμβατικού δείκτη αναπροσαρμογής Παλαιά σίδερα («Α» Basic Scrap) με κωδικό ΔΕΗ 2095.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της αντικατάστασης, του δείκτη Παλαιά σίδερα Ferrous Scrap (STEEL Scrap A Basic Scrap U.K. Ferrous Scrap Index) από τον Μάιο του 2011, με τον νέο δείκτη Ferrous Scrap Index HMS 1 and 2 (80:20) mix $ per tone fob Rotterdam, που δημοσιεύεται στο Metal Bulletin.
 2. Την έγκριση όπως, δημοσιευθούν στο Μηνιαίο Δελτίο Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών, με τον ίδιο κωδικό, ήτοι, κωδικό ΔΕΗ 2095, οι τιμές του νέου δείκτη Ferrous Scrap Index HMS 1 and 2 (80:20) mix $ per tone fob Rotterdam, που δημοσιεύεται στο Metal Bulletin, από το μήνα Μάιο του έτους 2011.
 3. Την έγκριση όπως, για τις Συμβάσεις προμήθειας υλικών, για τα οποία προβλέπεται αναπροσαρμογή της συμβατικής τιμής τους, με βάση τη μεταβολή της μέσης μηνιαίας τιμής του «σκραπ» σιδήρου (STEEL Scrap A Basic Scrap U.K. Ferrous Scrap Index) εκπεφρασμένης σε ευρώ ανά μετρικό τόνο, η οποία δημοσιεύεται στο Μηνιαίο Δελτίο Τιμών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Πρώτων Υλών με κωδικό 2095, ο υπολογισμός της αναπροσαρμογής των τιμών τους, να γίνει ως εξής:

3.1.         Εάν ο μήνας βάσης της αναπροσαρμογής τους ανατρέχει μέχρι και τον Μάιο του έτους 2011, η αναπροσαρμογή να γίνει με βάση τον νέο δείκτη, Ferrous Scrap Index HMS 1 and 2 (80:20) mix $ per tone fob Rotterdam, που δημοσιεύεται στο Metal Bulletin.

 

3.2.         Εάν ο μήνας βάσης της αναπροσαρμογής τους ανατρέχει πριν από τον Μάιο του έτους 2011, η αναπροσαρμογή μέχρι τον Απρίλιο του 2011 να γίνει με τον παλιό δείκτη Παλαιά σίδερα Ferrous Scrap (STEEL Scrap A Basic Scrap U.K. Ferrous Scrap Index) και εν συνεχεία από τον Μάιο του έτους 2011, θα αναπροσαρμόζεται με την τιμή του νέου δείκτη Ferrous Scrap Index HMS 1 and 2 (80:20) mix $ per tone fob Rotterdam, που δημοσιεύεται στο Metal Bulletin που θα αποτελεί εφεξής τον δείκτη παλαιά σίδερα για περαιτέρω αναπροσαρμογή. Στις περιπτώσεις των Μακροχρόνιων Συμβάσεων προμήθειας υλικών, στις οποίες για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπροσαρμογής   χρησιμοποιείται ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των τιμών του δείκτη για το εκάστοτε οριζόμενο από τη Σύμβαση χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός της αναπροσαρμογής των τιμών τους, να γίνει ως εξής:

3.2.1.     Θα υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των τιμών του (παλαιού) δείκτη Παλαιά σίδερα Ferrous Scrap (STEEL Scrap A Basic Scrap U.K. Ferrous Scrap Index) μέχρι τον Απρίλιο του 2011, προς την τιμή του (παλαιού) δείκτη Παλαιά σίδερα Ferrous Scrap (STEEL Scrap A Basic Scrap U.K. Ferrous Scrap Index) που ισχύει κατά την ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού, για τις τιμές των υλικών που οι παραδόσεις τους (με βάση το δελτίο αποστολής) αφορούν το χρονικό διάστημα μέχρι τον Απρίλιο του 2011, και εν συνεχεία από το Μάιο του έτους 2011 έως το μήνα t αναπροσαρμογής της Σύμβασης, θα υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος όλων των τιμών του νέου δείκτη Ferrous Scrap Index HMS 1 and 2 (80:20) mix $ per tone fob Rotterdam, προς την τιμή του νέου δείκτη Ferrous Scrap Index HMS 1 and 2 (80:20) mix $ per tone fob Rotterdam, που ισχύει κατά την ημερομηνία αποσφράγισης του Διαγωνισμού, για τις τιμές των υλικών που οι παραδόσεις τους (με βάση το δελτίο αποστολής) αφορούν το χρονικό διάστημα από τον Μάιο του 2011 έως το μήνα που ορίζεται από τη Σύμβαση.

ΘΕΜΑ 9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την   εξουσιοδότηση   του   Αντιπροέδρου   του   Διοικητικού   Συμβουλίου   κ. Ανδριώτη Γεωργίου, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στις 23.6.2015.

ΘΕΜΑ 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την   εξουσιοδότηση   του   Αντιπροέδρου   του   Διοικητικού Συμβουλίου   κ. Ανδριώτη Γεωργίου, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 26.6.2015.

ΘΕΜΑ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Συνυποσχετικό Διαιτησίας και Σύμβαση Προμήθειας με την εταιρεία «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

 1. Την έγκριση της παραπομπής σε Διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, της διαφοράς μεταξύ των Μερών, σχετικά με την τιμή προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) για τις οφειλές της εταιρείας «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» από 1.7.2010 έως 31.12.2013, με βάση το συνημμένο στην παρούσα Απόφαση Συνυποσχετικό Διαιτησίας.
 2. Την έγκριση της υπογραφής της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση σύμβασης προμήθειας Η/Ε με την εταιρεία «Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ» με το τιμολόγιο Α3-30 και έκπτωση σύμφωνα με την από 28.2.2014 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2014. Το ανωτέρω τιμολόγιο θα ισχύσει προσωρινά και για το έτος 2015 και μέχρι τη σύγκληση επόμενης Γενικής Συνέλευσης της ΔΕΗ Α.Ε. για έγκριση των τιμολογίων Υ.Τ. του έτους 2015.

 

 Σας ευχαριστω,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

 

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο