Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 28.05.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2015 – 31.3.2015, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των συνημμένων στην παρούσα Απόφαση Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2015 – 31.3.2015 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

1.1.         Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης

1.2.         Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως

1.3.         Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος

1.4.         Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών

1.5.         Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

1.6.         Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Την έγκριση των συνημμένων στοιχείων και πληροφοριών που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υποβολή προς έγκριση του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, του Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2015.

Η έγκριση λαμβάνει υπόψη ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, από μεταβολές του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου, της εξέλιξης των επισφαλειών και του κόστους χρήματος.

 1. Αντίτυπο του πιο πάνω Προϋπολογισμού Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2015, κατατίθεται στο φάκελο της παρούσας Απόφασης.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαχείριση ταμειακών διαθεσίμων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συμπλήρωσης – επικαιροποίησης της παρ. 1.1. της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 84/30.3.2010 και την αναδιατύπωσή της, ως εξής:

«             Τα ταμειακά διαθέσιμα τοποθετούνται μόνο σε Τραπεζικές Προθεσμιακές Καταθέσεις ή/και Repos τα οποία είναι συνδεδεμένα αποκλειστικά με χρεόγραφα του Ελληνικού Δημοσίου ή/και χρεόγραφα Δημοσίου άλλων Κρατών – Μελών της Ευρωζώνης ή/και στην αγορά, μέσω των συστημικών ελληνικών τραπεζών, Εντόκων Γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Η τοποθέτηση των ταμειακών διαθεσίμων σε μία ή περισσότερες από τις προαναφερόμενες τρεις κατηγορίες επενδυτικών εργαλείων θα γίνεται με βάση τις ανταγωνιστικότερες κατά κατηγορία και μεταξύ των κατηγοριών προσφορές των τραπεζών, για ίσης διάρκειας τοποθετήσεις, τη διασπορά του κινδύνου μεταξύ τραπεζών και επενδυτικών εργαλείων και την εξυπηρέτηση στους δεδομένους χρόνους των ταμειακών ροών για την απρόσκοπτη λειτουργία και ανάπτυξη της Εταιρείας.

Ειδικότερα, οποιαδήποτε τοποθέτηση σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου θα διενεργείται μετά από Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.».

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράσταση Πολιτικής Αγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. κατά των α) Κωνσταντίνου Ρήγα του Ιωάννη, κατοίκου Καράβου Αλιβερίου Ευβοίας και β) αγνώστου, για το αδίκημα της αυτοδικίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε οι νομικές υπηρεσίες να

εμφανισθούν ενώπιον του Πταισματοδικείου Αλιβερίου κατά τη δικάσιμο της 27.5.2015 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, δηλώσουν και υποστηρίξουν παράσταση πολιτικής αγωγής εκ 44 Ευρώ με επιφύλαξη για την ηθική βλάβη που υπέστη το νομικό πρόσωπο της ΔΕΗ (στο κύρος, φήμη και πελατεία της), από τις παράνομες και αξιόποινες πράξεις των α) ΡΗΓΑ Κωνσταντίνου του Ιωάννη, κατοίκου Καράβου Αλιβερίου Ευβοίας και β) αγνώστων στοιχείων ανδρός, οι οποίοι κατηγορούνται ως υπαίτιοι ότι:

Στο Μηλάκι Αλιβερίου Ευβοίας, την 16.5.2014 και περί ώρα 11:30, τέλεσαν το παρακάτω έγκλημα, ήτοι άσκησαν αυθαίρετα αξίωση σχετική με δικαίωμα που ή το είχαν πραγματικά ή από πεποίθηση το οικειοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, κατόπιν εγκλήσεως του Διευθυντή Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αλιβερίου Ευβοίας Βιττώρια Ευάγγελου-Αντωνίου του Μιχαήλ, κατοίκου Αλιβερίου Ευβοίας, στον ως άνω τόπο και χρόνο, ο ανωτέρω (α) κατηγορούμενος μαζί με τον ανωτέρω (β) άγνωστο άνδρα, εισήλθαν αυθαιρέτως στον περιφραγμένο χώρο του εργοστασίου του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αλιβερίου Ευβοίας και προέβηκαν σε τοπογραφικές μετρήσεις με τη χρήση οργάνου (GPS) και μετροταινίας.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 10,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 × 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στη μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.

Συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα:€14.487.600.

ΘΕΜΑ 6

Κήρυξη συμπληρωματικής αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ Ν. ΡΟΔΟΥ».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Γραμμής Μεταφοράς 150 KV «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», έκταση συνολικού εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τετρακοσίων πενήντα εννιά (459 τ.μ.), με τα συστατικά και παραρτήματά της, αποτελούμενη από τρία (3) τεμάχια εδάφους.

Οι ανωτέρω απαλλοτριούμενες εκτάσεις εικονίζονται στο με αριθ. 61990/   Δεκέμβριος 2014/ Φύλλα 1Α & 2Α / Κτηματολογικό διάγραμμα – πίνακα που συνέταξε η αρμόδια Υπηρεσία του ΑΔΜΗΕ και περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Ρόδου (Δημ. Ενότητα Ν. Ρόδου – τοπ. Κοιν. Γενναδίου, Μεσαναγρού, Λαχανιάς και Κατταβιάς) του Νομού Δωδεκανήσου.

 1. Συσταθεί με αναγκαστική απαλλοτρίωση, υπέρ και με δαπάνες της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, δουλεία εναέριας διέλευσης των αγωγών της Παραλλαγής της Γραμμής Μεταφοράς 150 ΚV «Υ/Σ ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ – ΘΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ» μέσα στο Νομό Δωδεκανήσου σε λωρίδα εδάφους συνολικού μήκους χιλίων εξακοσίων σαράντα τεσσάρων μέτρων (1.644 μ.) και συνολικού πλάτους σαράντα (40 μ.) δηλαδή είκοσι μέτρα (20 μ.) δεξιά και είκοσι μέτρα (20 μ.) αριστερά από τον άξονα της γραμμής.

Η χιλιομέτρηση της γραμμής σημειώνεται στην προβολή επί του εδάφους του άξονά της, ο οποίος εικονίζεται με συνεχή παχιά γραμμή στο με αριθ. 61990/ Δεκέμβριος 2014/ Φύλλα 1Α & 2Α/ Κτηματολογικό διάγραμμα και η όδευση της γραμμής στον με αριθ. 61989/Δεκέμβριος 2014/Φύλλο 1Α/ χάρτη όδευσης – τριγωνισμού.

Οι εκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται στις κτηματικές περιοχές του Δήμου Ρόδου (Δημ. Ενότητα Ν. Ρόδου – τοπ. Κοιν. Γενναδίου, Μεσαναγρού, Λαχανιάς και Κατταβιάς) του Νομού Δωδεκανήσου.

2.1.         Το περιεχόμενο της δουλείας σε όλα τα παραπάνω τμήματα της   γραμμής συνίσταται στο δικαίωμα εισόδου στις βαρυνόμενες με δουλεία εκτάσεις του προσωπικού των συνεργείων και των τεχνικών μέσων της ΔΕΗ Α.Ε. ή των οριζόμενων απ’ αυτή προσώπων για την εκτέλεση κάθε εργασίας εγκατάστασης, λειτουργίας, επιθεώρησης, επισκευών συντήρησης και   αντικατάστασης των άνωθεν αυτών εναερίων αγωγών καθώς και των πύργων τους.

Στις βαρυνόμενες με δουλεία διέλευσης παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται η οικοδόμηση εφόσον πληρούνται αμφότεροι οι κατωτέρω δύο (2) όροι:

2.1.1.     Η κατακόρυφη απόσταση των υψηλότερων σημείων των κτισμάτων από τους αγωγούς της Γραμμής σε θερμοκρασία 500 C και άπνοια, πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6) μέτρα.

Στο ύψος των κτισμάτων περιλαμβάνεται και κάθε είδους               κατασκευή πάνω από αυτά (π.χ. δώματα, κουβούκλια απόληξης                     κλιμακοστασίων, στηθαία, ιστοί, κεραίες δεκτών τηλεόρασης κ.λ.π.)

2.1.2.     Τα κτίσματα ή οι εγκαταστάσεις πρέπει να μη δημιουργούν             δυσμενείς συνθήκες για την ασφάλεια και λειτουργία της γραμμής (αποθήκες εκρηκτικών και πετρελαιοειδών, εργοστάσια που αναδίδουν βλαβερούς καπνούς ή αέρια συσσωρεύσεις εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.).

 1. Κηρυχθεί η παραπάνω συμπληρωματική απαλλοτρίωση για λόγους δημοσίου συμφέροντος δεδομένης της σπουδαιότητάς της για την κάλυψη των αναγκών σε Ηλεκτρική Ενέργεια της νήσου Ρόδου και προκειμένου η όδευσή της να μην πλησιάζει τον παραθεριστικό οικισμό του Γενναδίου και στις καλλιεργούμενες πεδινές εκτάσεις του οικισμού Λαχανιάς, ύστερα από αίτημα του τέως Δήμου Νότιας Ρόδου και κατόπιν υψηλών οικονομικών απαιτήσεων από θιγόμενο ιδιοκτήτη σε υπομερίδα δημόσιας έκτασης στην περιοχή της Κατταβιάς.

ΘΕΜΑ 7

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη (Αυτόκλητη) Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., για την εκλογή νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της σε αντικατάσταση παραιτηθέντων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ανδριώτη Γεωργίου όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη (Αυτόκλητη) Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και εκλέξει ως νέα Μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατ’ αλφαβητική σειρά, τους εξής:

1.1.         Βερροιόπουλο Μιχαήλ του Αντωνίου, Πολιτικό Μηχανικό.

1.2.         Βουγιουκαλάκη Γεώργιο του Εμμανουήλ, Γεωλόγο.

1.3.         Βρότση Φώτιο του Αντωνίου, Μηχανολόγο – Μηχανικό.

1.4.         Καμηλέρη Άννα του Γεωργίου, Οικονομολόγο.

1.5.         Μπλίκα Θεόδωρο του Σπυρίδωνα, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό.

1.6.         Μπούζα Σωτήριο του Δημητρίου, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό.

1.7.         Παναγιωτάκη Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο.

σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων Μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου

κ.κ., Ζερβού Αρθούρου, Παπαστεφανάκη Δημητρίου, Βαχτσιαβάνου Διαμαντή, Κάτανα Γεωργίου, Κουλίδη Γεωργίου, Λουράντου Τηλέμαχου και Σιάχου Δημητρίου και για τριετή θητεία, ήτοι, έως τις 29.5.2018.

ΘΕΜΑ 8

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Πρόταση στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την επιλογή Μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Να προτείνει στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΑΠΕΝ), τους πιο κάτω, κατ’αλφαβητική σειρά, προκειμένου ο Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας επιλέξει μεταξύ αυτών, ένα Μέλος για το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) :

1.1.         Αλέξη Κωνσταντίνο, Ηλεκτρολόγο – Μηχανικό.

1.2.         Νικολινάκου – Αναγνωστάκη Ευαγγελία, Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

1.3.         Χρηστίδη Χρυσόστομο, Μηχανολόγο – Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

ΘΕΜΑ 9

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ψήφισμα του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το θάνατο του Δημητρίου Παπαμαντέλλου, πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την έγκριση του εξής ψηφίσματος :

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. κατά τη συνεδρίασή του στις 28.5.2015 αναφορικά με το θάνατο του πρώην Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΠΑΜΑΝΤΕΛΛΟΥ

Ψ η φ ί ζ ε ι

 1. Να εκφρασθούν τα συλλυπητήρια της ΔΕΗ Α.Ε. στην οικογένειά του.
 1. Να διατεθεί στη μνήμη του το ποσόν των τριών χιλιάδων (3.000) Ευρώ ως εξής:

2.1.         Για την ενίσχυση του Παιδικού Χωριού SOS το ποσόν των δύο χιλιάδων (2.000) Ευρώ και

2.2.         Για την ενίσχυση του «ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ» στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης το ποσόν των χιλίων (1.000) Ευρώ.

 1. Να κοινοποιηθεί το παρόν ψήφισμα σε όλο το προσωπικό της Επιχείρησης.

ΘΕΜΑ 10

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση της 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη σύγκληση της 13ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ισχύοντα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 13η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 29 Ιουνίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 117 45), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 έως 31.12.2014) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011, το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 20 του Ν. 3426/2005.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2014 έως 31.12.2014 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2015 έως 31.12.2015, σύμφωνα με τα ισχύοντα άρθρα 29 και 30 του Καταστατικού της Εταιρείας και έγκριση αμοιβών των ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της Εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός με αντικείμενο τη μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση ¨με το κλειδί στο χέρι¨ δύο καινούργιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων ανοιχτού κύκλου, με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO), εκ των οποίων η πρώτη ισχύος από 11 έως 15 MW, σε συνθήκες ISO, στον ΑΣΠ Μυκόνου και η δεύτερη 11 έως 20 MW, σε συνθήκες ISO, στον ΑΣΠ Πάρου.

Επικύρωση αποτελεσμάτων Διαδικασίας με Διαπραγματεύσεις μετά από προηγούμενη προκήρυξη και ανάθεση της προμήθειας δύο Αεριοστροβίλων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.γ. του ΚΕΠΥ, των αποτελεσμάτων της Διαγωνιστικής Διαδικασίας και την ανάθεση στην εταιρεία ΜΕΤΚΑ Α.Ε. της προμήθειας, εγκατάστασης, θέσης σε λειτουργία και παράδοσης «με το κλειδί στο χέρι» δύο καινούργιων Αεριοστροβιλικών Μονάδων τύπου TURBOMACH TITAN 130, ανοιχτού κύκλου, ισχύος στους ακροδέκτες της γεννήτριας 13.060 kW σε συνθήκες ISO με καύσιμο ελαφρύ πετρέλαιο (LFO) εκ των οποίων μία στον ΑΣΠ Πάρου και μία στον ΑΣΠ Μυκόνου, έναντι συνολικού τιμήματος 16.478.200 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους :

–              της   σχετικής   Διακήρυξης   ,   τροποποιημένων,

ως προς το χρόνο παράδοσης ως εξής :

Οι Αεριοστρόβιλοι θα είναι πλήρως εγκατεστημένοι και σε εμπορική λειτουργία σε κάθε ΑΣΠ μέχρι την 10η Ιουλίου 2015 με περίοδο χάριτος, ως προς την επιβολή ποινικών ρητρών, 10 ημερών

και ως προς τον τρόπο πληρωμής ως εξής :

Οι τμηματικές πληρωμές των 10% και 50% του Άρθρου 4 της σύμβασης θα γίνουν με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας κάθε Αεριοστροβίλου και πάντως όχι πριν την παρέλευση 30 ημερών από την υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών-εγγράφων.

–              των προσφορών του Οίκου στο Διαγωνισμό και της από 27.5.2015 σχετικής επιστολής του Αναδόχου Οίκου.

Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο και αιτία καθυστερήσει η έναρξη της εμπορικής λειτουργίας (10ης Ιουλίου 2015) ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίσει έγκαιρα τη μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, λειτουργία με δικό του προσωπικό και ευθύνη, για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, δηζελοκίνητων Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ισχύος 5 MW στη Μύκονο και 3 MW στην Πάρο, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση της ΔΕΗ Α.Ε. και με αποκλειστικές δαπάνες του, πλην καυσίμου.

                         Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο