Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 12.05.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση

παραιτηθέντος.

–    Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000, ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την από 22.4.2015 παραίτηση του κ. Εμμανουήλ Κορωνιωτάκη (Μη Εκτελεστικό Μέλος) από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 29.6.2016.

Χατζηαθανασίου Βασίλειος του Στεφάνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γεννηθείς στο Δαφνούδι Σερρών το έτος 1954, Διεύθυνση: Αθήνα, οδός Χαλκοκονδύλη – 30.

Θητεία του έως τις 29.6.2016.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τον ορισμό, εκ των Μελών του, ως Μελών της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, των κ.κ. :

1.1.             Ανδριώτη Γεωργίου του Αντωνίου,

1.2.             Θωμόγλου Παύλου του Κοσμά και

1.3.      Ταυρή Φίλιππου του Νικολάου.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό, εκ των Μελών του, των κ.κ., Γούτσου Σταύρου και Πραμμαντιώτη Παναγιώτη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβαθμίου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το μέχρι 31.12.2016 χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Χρηματοδότηση έργων και μελετών για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 1. Την έγκριση, της τροποποίησης του πίνακα της παραγράφου 1 της Ανακοίνωσης, των προς χρηματοδότηση έργων και μελετών για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λασιθίου), που είχε εγκριθεί με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου μέχρι του συνολικού ποσού του 1.100.000 Ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α., με την αντικατάσταση των έργων/μελετών Νο 1 και Νο 3 του υπόψη πίνακα από το έργο Νο 1 του πίνακα της παραγράφου 7 της Ανακοίνωσης.

Με την τροποποίηση αυτή, το συνολικό ποσό χρηματοδότησης του συνόλου των έργων και μελετών για την Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου Περιφέρειας Κρήτης δύναται να ανέλθει κατ’ ανώτερον σε 1.079.937,54 Ευρώ, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α..

2.            Την έγκριση όπως, η καταβολή των ποσών για τα έργα/μελέτες του πίνακα της παραγράφου 7 της Ανακοίνωσης, γίνεται από τη ΔΛΥ προς τον αντίστοιχο φορέα που θα προκηρύξει και θα διαχειριστεί το κάθε έργο, τμηματικά και με την πρόοδο των έργων. Για τον έλεγχο της χρηματοδότησης, οι ελεγμένες από την αρμόδια ΤΥΔΚ πιστοποιήσεις του κάθε έργου/μελέτης θα κοινοποιούνται προς ενημέρωση και επιβεβαίωση στο ΚΜΕΕΕ Αθερινόλακκου της ΔΜΚΘ.

 

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2015.

–       Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 4/15.1.2015.

–              Κατάργηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 130/17.7.2013.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Την έγκριση της μερικής τροποποίησης της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 4/15.1.2015 και συγκεκριμένα της παραγράφου 6 αυτής και την αναδιατύπωσή της, ως εξής:

«6.          Τη συγκρότηση Επιτροπής αποτελούμενης από τους κ.κ., Ανδριώτη Γεώργιο, Αλεξάκη Παναγιώτη και Καραλευθέρη Παντελή, με έργο:

6.1.         Την εποπτεία της εφαρμογής των Αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον αφορά:

6.1.1.     Τη στρατηγική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

6.1.2.     Την τήρηση των θεσπισμένων διαδικασιών.

6.2.         Τη λειτουργική πολιτική προμήθειας δικαιωμάτων εκπομπών και

6.3.         Την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε τρίμηνο και πιο συχνά, αν απαιτείται, για τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν».

 1. Την κατάργηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 130/17.7.2013.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαγωνισμός για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε..

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της παροχής ταχυδρομικών Υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 21.390.000 Ευρώ για το έτος 2015, με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. για παράτασή της κατά ένα επιπλέον έτος και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.
 2. Τον ορισμό του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως υπογράψει για λογαριασμό της Επιχείρησης, τη σύμβαση παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών μεταφοράς και επίδοσης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος της ΔΕΗ Α.Ε. με την πιο πάνω Εταιρεία.

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Μίσθωση ακινήτων του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Την έγκριση της διαδικασίας μίσθωσης γεωργικών εκτάσεων στις αποκατεστημένες περιοχές των ορυχείων, ιδιοκτησίας του ΛΚΔΜ της ΔΕΗ Α.Ε., χωρίς διαγωνισμό ύστερα από δημόσια πρόσκληση για λόγους εξυπηρέτησης των συμφερόντων της Επιχείρησης.
 2. Την έγκριση του συστήματος μοριοδότησης για την εκμίσθωση αγροτικών εγκαταστάσεων στις αποκατεστημένες περιοχές των Ορυχείων του ΛΚΔΜ που καθόρισε η Επιτροπή που ορίσθηκε κατά την 26η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της 7.10.2014.
 3. Τον καθορισμό ως δικαιουμένων, να λάβουν μέρος στην ανωτέρω διαδικασία μίσθωσης, των κατοίκων των περιοχών του Νομού Κοζάνης που έχουν πληγεί από τη δραστηριότητα των ορυχείων και εξουσιοδοτεί τον Διευθύνοντα Σύμβουλο να συγκεκριμενοποιήσει τις περιοχές αυτές με Απόφασή του.
 4. Τον καθορισμό του ετήσιου μισθώματος ανά στρέμμα, σε 15 Ευρώ.
 5. Τη συγκρότηση Επιτροπής εκμίσθωσης, αποτελούμενης από το Γενικό Διευθυντή Ορυχείων και το Γενικό Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών, για την προώθηση των διαδικασιών μίσθωσης των γεωργικών εκτάσεων του ΛΚΔΜ της ΔΕΗ Α.Ε. βάσει του συστήματος μοριοδότησης για την εκμίσθωση αγροτικών εγκαταστάσεων στις αποκατεστημένες περιοχές των Ορυχείων του ΛΚΔΜ που καθόρισε η Επιτροπή που ορίσθηκε κατά την 26η συνεδρίαση του Συμβουλίου Διεύθυνσης της 7.10.2014.
 6. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντή της ΔΜΛΚΔΜ ή του αναπληρωτή του για την υπογραφή των μισθωτηρίων Συμφωνητικών.
 7. Την έγκριση όπως, για την καλλιεργητική περίοδο 2014-2015 ισχύσουν όσα εφαρμόστηκαν την περίοδο 2013–2014 και υπογραφούν ιδιωτικά συμφωνητικά με τους ίδιους αγρότες στις αποκατεστημένες περιοχές.

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 x 106 M3 στ. υπερκείμενων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 x 106 Μ3 στ. υπερκείμενων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.».

 

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 5,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,0 x 10⁶ M³στ. υπερκειμένωνσυνεκτικώνσχηματισμώναπότη περιοχή του μετώπου του εκσκαφέα Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.».

 

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Οφειλή εισφοράς σε χρήμα της Μεμονωμένης Πράξης εφαρμογής στην περιοχή Ελαιώνα – Δήμου Αιγάλεω.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της καταβολής του ποσού των 7.222.856,63 Ευρώ στο Δήμο Αιγάλεω για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων δόσεων και προσαυξήσεων που βεβαιώθηκαν με τις πράξεις επιβολής εισφορών σε χρήμα, της Μεμονωμένης Πράξης Εφαρμογής στην περιοχή Ελαιώνα του Δήμου Αιγάλεω, με συμψηφισμό του ποσού των 4.832.091,09 Ευρώ, που αντιστοιχεί στο ποσοστό της εξ αδιαιρέτου κυριότητας του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στα ακίνητα, με τις απαιτήσεις του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε..
 2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως:

2.1.         Προχωρήσει στην καταβολή του ανωτέρω ποσού όταν αυτό απαιτηθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγάλεω προκειμένου να μην υπάρξουν οι αναφερόμενες στην εισήγηση εμπλοκές.

2.2.         Διαπραγματευτεί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Αιγάλεω σχετικά με τα προτεινόμενα στην κοινή επιστολή ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 1. Εντέλλεται η ΔΝΥ για την περαίωση όλων των από νομικής απόψεως οφειλομένων ενεργειών.

 

ΘΕΜΑ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός, για την προμήθεια τριάντα (30) προωθητών γαιών ερπυστριοφόρων.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας 30 προωθητών γαιών ερπυστριοφόρων D9 κατασκευής του Οίκου CATERPILLAR με παρελκόμενα, βιβλία, διαγνωστικά εργαλεία, ανταλλακτικά και εκπαίδευση, στον Οίκο ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε., του οποίου η προσφορά κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή συνολικής αξίας 12.680.358,32 Ευρώ (13.099.758,32 – 419.400) και σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Πίνακα Ανάθεσης.

 

ΘΕΜΑ 12

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων Ταινιόδρομων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης μετά των αντιστοίχων υλικών συγκόλλησης και επισκευής τους.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Ανοικτού διεθνούς μειοδοτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Μεταφορικών – Ελαστικών Ιμάντων Ταινιόδρομων Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης μετά των αντιστοίχων υλικών συγκόλλησης και επισκευής τους και την ανάθεση της προμήθειας στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος 9.295.514,34 Ευρώ, για παράδοση των υλικών Ελεύθερα στις αποθήκες της ΔΕΗ Α.Ε., στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης.

 

 1. Την έγκριση όπως η παραπάνω ανάθεση γίνει, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά του Οίκου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο συνημμένο, στην εισήγηση , Πίνακα Ανάθεσης.

 

                                                                                                                               Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο