Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 27.03.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της δέκατης τρίτης εταιρικής χρήσης (1.1.2014 – 31.12.2014) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:

1.1.             Την Έκθεση Διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2014 – 31.12.2014, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.

1.2.             Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3.             Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ, για την περίοδο 1.1.2014 – 31.12.2014, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

–       Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

–       Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

–       Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

–       Κατάσταση Ταμειακών Ροών

–       Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

–       Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών, καθώς και τα στοιχεία και πληροφορίες που συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

1.4.             Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές καταστάσεις (ως προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Ισολογισμοί και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά και οι δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

Ειδικότερα :

  • Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
  • Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.
  • Καταστάσεις Οικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
  • Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.
  1. Την έγκριση, του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Παράταση χρονοναύλωσης του Δεξαμενόπλοιου «KARPATHOS».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της επέκτασης, σε εφαρμογή όρου του υφισταμένου ναυλοσυμφώνου, της χρονοναύλωσης του πλοίου «KARPATHOS» για ένα ακόμη έτος, ήτοι, από τις 12.4.2015 έως τις 11.4.2016, με τους όρους του εν λόγω υφισταμένου ναυλοσυμφώνου, ηλεκτρονικό μήνυμα του Οίκου MeridianBrokerageInc. και τα συνημμένα σε αυτό συμβατικά κείμενα.

ΘΕΜΑ 3

Επεξηγήσεις επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την έγκριση των συνημμένων επεξηγήσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 3ης Απριλίου 2015.

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο