Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 24.02.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παραπομπή της διαφοράς μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. – ΣΟΒΕΛ Α.Ε. και ΔΕΗ Α.Ε. – ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε. προς επίλυση σε διαιτησία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της παραπομπής της μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των εταιρειών, «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΑΛΥΒΟΣ Α.Ε. (ΣΟΒΕΛ Α.Ε.)» και «ΣΙΔΕΝΟΡ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΑ Α.Ε.» διαφοράς, ως προς την αύξηση ύψους 10% επί του ισχύοντος τιμολογίου για το χρονικό διάστημα από 1.7.2008 έως 31.12.2013 προς επίλυση σε διαιτησία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 867 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.
  2. Την έγκριση του συνημμένου, στην εισήγηση ΔΜΠ και ΔΝΥ, Συνυποσχετικού Διαιτησίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των ως άνω εταιρειών.
  3. Τον ορισμό του κ. Παναγιώτη Παπανικολάου, Καθηγητή Νομικής Σχολής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, Κατοίκου Φιλοθέης Αττικής, Οδός Κιλκίς 11, ως διαιτητή από πλευράς της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Ανανέωση Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης (Λειτουργίας και Συντήρησης) Μικρών Υδροηλεκτρικών Σταθμών μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αναπροσαρμογής του τιμήματος των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών Εκμετάλλευσης Σταθμών (Λειτουργίας και Συντήρησης) μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., από 1.1.2014 έως την 30.6.2014.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Εκτίμηση της δυνατότητας αποκατάστασης λειτουργίας των Μονάδων 3 και 4 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Όσον αφορά τη Μονάδα 4 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, την έγκριση των διαδικασιών οριστικής απόσυρσης λόγω αδυναμίας αποκατάστασης της λειτουργίας της στο πλαίσιο του χρόνου που προσδιορίζεται από το σχεδιασμό απόσυρσής της (έως 31.12.2015).
  1. Όσον αφορά τη Μονάδα 3 του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, λόγω και της ιδιαιτερότητάς της για παροχή τηλεθέρμανσης στο Δήμο Εορδαίας, την περαιτέρω διερεύνηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της δυνατότητας λειτουργίας της μετά την 31.12.2015, στο βαθμό που μπορεί να διασφαλισθεί η κάλυψη όλων των αδειοδοτικών απαιτήσεων που συνδέονται με τον τρόπο λειτουργίας της, προκειμένου στη συνέχεια να αποφασισθεί ενδεχόμενη επισκευή της.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή του Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της Νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. αγόνων υλικών και λιγνίτη από την περιοχή του Ορυχείου Κομάνου, για τη διαμόρφωση του χώρου κατασκευής της Νέας Μονάδας V του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ».

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,7 Χ 106 Μ3 αποθέσεων για τη διαμόρφωση των τελικών δαπέδων της παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής, και της αντικατάστασης τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας στην περιοχή των εσωτερικών αποθέσεων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,7 x 106 M³ αποθέσεων για τη διαμόρφωση των τελικών δαπέδων της παράκαμψης της σιδηροδρομικής γραμμής, και της αντικατάστασης τμήματος της παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης-Πτολεμαΐδας στην περιοχή των εσωτερικών αποθέσεων του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ A.E.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης.

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο