Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 15.01.2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

«ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της αποστολής προς την εταιρεία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» και την εταιρεία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.», της συνημμένης Εξώδικης Δήλωσης Παύσης Εκπροσώπησης.
  2. Την άσκηση τακτικής αγωγής κατά της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» για τη διεκδίκηση των ποσών που αποτελούν τη διαφορά μεταξύ αυτών που από 1.1.2014 κατέβαλε η «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» για προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας από τη ΔΕΗ Α.Ε. και της τιμής που όρισε η από 28.2.2014 Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΚΑΤ΄ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ. 6 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΔΕΣΜΗΕ)

——————————————————————————————————–

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Η.» ή «Δ.Ε.Η. Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Χαλκοκονδύλη αρ. 30, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΠΡΟΣ

  1. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Αρτέμιδος, αριθμός 8, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  2. Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, επί των οδών Δυρραχίου 89 και Κηφισού, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

  1. Το Υπουργείο Οικονομικών που εδρεύει στην Αθήνα , όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος που εδρεύει στην Αθήνα , όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  3. Tη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Πειραιώς, αριθ. 132, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  4. Την Επιτροπή Ανταγωνισμού (Ε.Α.), η οποία εδρεύει στην Αθήνα – Αττικής, επί της οδού Κότσικα, αρ. 1α, Τ.Κ. 104 34, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

Σε συνέχεια της από 2 Ιανουαρίου 2015 Εξώδικής Δήλωσης-Διαμαρτυρίας της εταιρείας μας, η οποία επιδόθηκε νομίμως αυθημερόν τόσο προς την «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» όσο και προς τον ΑΔΜΗΕ, με την παρούσα μας ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ υποβάλλουμε προς τον ΑΔΜΗΕ, κατ΄ άρθρο 39 παρ. 6 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (ΦΕΚ/Β/832/9-4-2013), δήλωση παύσης εκπροσώπησης της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.», ΚΑΙ ΟΤΙ διακόπτουμε την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας της «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.» από την εταιρεία μας, σε κάθε περίπτωση καταγγέλλοντας την υπόψη σχέση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και

ΖΗΤΟΥΜΕ από τον ΑΔΜΗΕ να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια που υπαγορεύεται σχετικά από την κείμενη νομοθεσία και ειδικότερα από τον Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΔΕΣΜΗΕ).

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς εκάστη των εταιρειών προς τις οποίες απευθύνεται όπως αυτές νόμιμα εκπροσωπούνται καθώς και προς τους φορείς στους οποίους κοινοποιείται , προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στη σχετική έκθεση επιδόσεως.

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2015

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εισαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων για το έτος 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις εταιρείες, ALPIQ, EFG, EDISON, ELPETRA, PROENTRA, ENERGY MARKET, SEE POWER TRADING OOD, FREEPOINT, EDS, LE TRADING, EFT, CEZ, ENERGY MT, GRAND ENERGY DISTRIBUTION, DANS ENERGY, PETROL, GREEN και GEN-I στα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδας, FYROM-Ελλάδας και Αλβανίας-Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2015 έως 31.12.2015.

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύρωση μηνιαίων Πρωτοκόλλων για εισαγωγές και εξαγωγές Η/Ε από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.3.2014 έως 31.12.2014 και 3μηνης εισαγωγής Η/Ε κατά τη χρονική περίοδο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Βόρειες Διασυνδέσεις (εταιρείες ALPIQ HELLAS SA, GRAND ENERGY, GTE, EFT, UNIT, ELPETRA, EFG, ENERGY SUPPLY, ENERGY MT, GEN-I, NECO, SEE POWER TRADING, PPC Elektrik) συνολικού ύψους δαπάνης 9.236.543,20 Ευρώ και της πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (εταιρείες UNIT, GREEN, GSA, PPC Elektrik) προς τις Βόρειες Διασυνδέσεις, συνολικής αξίας 413.437,09 Ευρώ, κατά την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2014 καθώς και την έγκριση, για το διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2014 της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από την εταιρεία LE Trading, συνολικού ύψους δαπάνης 1.259.730 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Μεταβίβαση της πλήρους κυριότητας εκτάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. στην ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της μεταβίβασης στην ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., ως αρμοδίου κατά το νόμο ΦοΔΣΑ, της πλήρους κυριότητας των κάτωθι εκτάσεων, ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε.:

1.1.         Της έκτασης των 824 στρεμμάτων περίπου, που αντιστοιχούν στις συμβάσεις χρησιδανείων 9299/2010 και 9300/2010, στην οποία η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. έχει ήδη κατασκευάσει και λειτουργεί σήμερα ΧΥΤΑ και στην οποία έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες εγκατάστασης μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων στο πλαίσιο του ΟΣΔΑ.

1.2.         Της έκτασης των 277 στρεμμάτων περίπου, ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σήμερα ως Χώρος Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων (ΧΔΒΑ).

  1. Ως αντάλλαγμα για την αποπληρωμή του τιμήματος για την μεταβίβαση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων και υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΧΔΒΑ, την, χωρίς χρονικό περιορισμό, υποχρέωση της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. παροχής υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων και μη αποβλήτων από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, για ποσότητα έως και 15.000 τόνους αποβλήτων, που αντιστοιχούν στους κωδικούς ΕΚΑ 10.01.04*, 17.06.01*, 17.06.03* και 17.06.05* (ήδη αδειοδοτημένοι), καθώς και 15.02.02*, 16.01.07*, 13.08.99*, 17.05.03*, 08.04.09*, 13.02.08*, 13.07.03*, 16.01.03, 15.01.05, 20.03.01, εφόσον αδειοδοτηθούν στο μέλλον (για τους κωδικούς ΕΚΑ που απαιτείται), χωρίς οικονομική επιβάρυνση της ΔΕΗ Α.Ε.

Η έναρξη παραλαβής των αποβλήτων της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. στις εγκαταστάσεις της τελευταίας θα ξεκινήσει στα μέσα του 2016.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο