Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 22.12.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΗ Α.Ε.

Ανανέωση της θητείας του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την ανανέωση της θητείας του κ. Ελευθέριου Εξακουστίδη, στα καθήκοντα της θέσης του Διευθυντή της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας, από της λήξεώς της (21.12.2014), για μία ακόμη τετραετία.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση για το Νέο Πληροφοριακό Σύστημα Εμπορίας SAP-ISU. Τροποποίηση της πιο πάνω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα, 4.2. στ και 11.4.2 του ΚΕΠΥ ΔΕΗ και κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στην παράγραφο 3 των Ειδικών Όρων της Σύμβασης, της ανάθεσης στον Ανάδοχο Οίκο IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε., της υλοποίησης της πρόσθετης λειτουργικότητας του Συστήματος Εμπορίας, έναντι τιμήματος 575.455 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ), σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους, 4.1.1, 4.1.2 και 4.2 της εισήγησης ΔΠΛΡ, ΔΠΩΛ και ΔΥΠ τη συνημμένη στην προαναφερθείσα εισήγηση προσφορά του Αναδόχου και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και των Συμπληρωμάτων αυτής.
 2. Την έγκριση, σύμφωνα με τα άρθρα, 4.2. στ και 11.4.2 του ΚΕΠΥ ΔΕΗ και κατ’ εφαρμογή των προβλεπομένων στις παραγράφους, 3 και 2.2 των Ειδικών Όρων, της αύξησης του συμβατικού τιμήματος μέχρι 73.515 Ευρώ περίπου, πλέον ΦΠΑ, για την παροχή πρόσθετων απρόβλεπτων υπηρεσιών αντιμετώπισης διαφόρων θεμάτων που τυχόν ήθελε ανακύψουν μέχρι την ολοκλήρωση του συστήματος. Οι υπηρεσίες αυτές θα τιμολογούνται μηνιαία με βάση την πραγματική ανάλωσή τους.

Το τίμημα θα καταβάλλεται από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο απολογιστικά, θα προκύπτει δε, με βάση τον εκάστοτε πραγματικό χρόνο απασχόλησης ειδικών του Οίκου ΙΒΜ και σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στις παραγράφους, 4.1.3 και 4.2 της εισήγησης ΔΠΛΡ, ΔΠΩΛ και ΔΥΠ και κατά τα λοιπά, σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης και των Συμπληρωμάτων αυτής.

Η αναγκαιότητα και η κοστολόγηση παροχής πρόσθετων υπηρεσιών θα αποφασίζεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης, Λήψης Αποφάσεων και Υλοποίησης (ΠΛΑΥ) και η παροχή τους θα επιβλέπεται και θα πιστοποιείται από τις Ομάδες Έργου και θα παραλαμβάνεται από τις Επιτροπές Παραλαβής.

 1. Την έγκριση της τροποποίησης του χρονοδιαγράμματος του Έργου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις παραγράφους, 5.2. και 5.3. της εισήγησης ΔΠΛΡ, ΔΠΩΛ και ΔΥΠ, με ταυτόχρονη παραίτηση των αντισυμβαλλομένων μερών από οποιαδήποτε απαίτηση προέρχεται ή απορρέει από το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της Σύμβασης, μέχρι την υπογραφή του υπό έγκριση και σύναψη Συμπληρώματος Νο 3.
 2. Την εξουσιοδότηση της Επιτροπής ΠΛΑΥ να εγκρίνει την περαιτέρω υποδιαίρεση Φάσεων ή Υποφάσεων του Έργου σε αυτοτελή τμήματα του Συστήματος και την αντιστοίχιση σε αυτά ποσοστιαίων πληρωμών του αντίστοιχου συμβατικού τιμήματος των Φάσεων ή Υποφάσεων του Έργου.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της ΔΥΠ όπως, προς ρύθμιση των ανωτέρω, υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. το Συμπλήρωμα Νο 3 της πιο πάνω Σύμβασης με τον Οίκο IBM ΕΛΛΑΣ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%), κατά το έτος 2015, στα σημεία παράδοσης ΑΗΣ Αθερινόλακκου, ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και ΑΗΣ Ρόδου («Item 1» και «Item 2»), στην εταιρεία «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.».
 2. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%), κατά το έτος 2015, στο σημείο παράδοσης ΑΗΣ Λαυρίου, στην εταιρεία «SHELL TRADING ROTTERDAM BV» («Item 3»).

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας και μεταφοράς Diesel και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης κατά το έτος 2015, ως εξής :

1.1.         Στην εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. του τμήματος «Part 1» του Διαγωνισμού.

1.2.         Στην εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ του τμήματος «Part 2» του Διαγωνισμού.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ. Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού».

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και επαναδιακήρυξη του εν λόγω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ματαίωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ. Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού», με ανάκληση της σχετικής Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την κατακύρωσή του.
 2. Την έγκριση της άμεσης επαναδιακήρυξης του Έργου «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ. Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού» προϋπολογισμού Υπηρεσίας 15.000.000 Ευρώ, με τροποποίηση των Τευχών της Διακήρυξης, αναφορικά με τον τρόπο Αναθεώρησης των εργασιών, το επιτόκιο χορήγησης προκαταβολής, την τροποποίηση των Όρων και Οδηγιών του Διαγωνισμού σε ό,τι αφορά στην Οικονομική Αξιολόγηση των Διαγωνιζομένων.
 3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Δ/ντή Παραγωγής όπως εγκρίνει τα Τεύχη της νέας Διακήρυξης, με τις τροποποιήσεις της παραγρ. 2 και ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής του νέου διαγωνισμού και τυχόν παρατάσεις αυτής, καθώς και τις Επιτροπές Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Προσφορών.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 4.970.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

Επαύξηση του συμβατικού προϋπολογισμού του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Την έγκριση της επαύξησης του αρχικού συμβατικού προϋπολογισμού της σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 4.970.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» μέχρι ποσοστού 40%, ήτοι, μέχρι ποσού 1.858.212 Ευρώ, καθώς και της αντίστοιχης χρονικής παράτασης του Έργου για την εκτέλεση του αντικειμένου της επαύξησης από την Ανάδοχο εταιρεία του Έργου «ΙΝΤΕΡΚΑΤ – ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.».

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9,6 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών, ενδιαμέσων αγόνων και 1,08 x 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,6 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών, ενδιαμέσων αγόνων και 1,08 Χ 106 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ – ΕΛΙΚΑ ΑΤΕΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, με διακίνηση ποσοτήτων, αποστάσεις μεταφοράς, τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 12.800.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΙ κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 12.800.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», στην εταιρεία “ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ”, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης με διακινήσεις ποσοτήτων, αποστάσεις μεταφοράς, τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα.

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 x 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου».

Παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ/έκδοση 3 α.α. 35.2 και τον ΚΕΠΥ 11.4.1, της χρονικής παράτασης εκτέλεσης του Έργου : «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 18,0 x 106 FM3 σκληρού – ημίσκληρου υπερκειμένου από τη 2η και 3η τομή υπερκειμένων του Ορυχείου Αμυνταίου», κατά 186 ημέρες.

Ως νέα ημερομηνία πέρατος του Έργου ορίζεται η 22.5.2015.

 1. Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι της σύμβασης για την εκτέλεση του πιο πάνω Έργου.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο