Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 04.12.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Πελάτη Υψηλής Τάσης ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε..

Ρύθμιση οφειλών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση όπως, η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε., Πελάτη Υψηλής Τάσης, υπογραφεί με ενσωματωμένη τη ρύθμιση οφειλών.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Συνεχίζονται με καλό ρυθμό οι συμφωνίες και η υπογραφή συμβάσεων με όλους σχεδόν τους πελάτες Υψηλής Τάσης.

Αξίζουν συγχαρητήρια στις υπηρεσίες. Δυστυχώς καμία πρόοδος δεν έχει επιτευχθεί με την ΛΑΡΚΟ Α.Ε. και την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ της Ελλάδας. Οι εταιρίες αυτές συνεχίζουν να αρνούνται ακόμη και μετά την ρύθμιση τιμής kwRsπου έκανε η κυβέρνηση:

  1. τις υποχρεώσεις τους και
  2. να υπογράψουν συμβάσεις

Τα χρέη τους έχουν εκτιναχθεί σε πλέον των 180 εκ. € και 70 εκ. € αντίστοιχα.

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. θα παρουσιάσει το θέμα στην Γ. Συνέλευση των μετόχων στις 22.12.2014 για την λήψη αποφάσεων.

Συνεχίζω να σας ενημερώνω για το θέμα αυτό διεξοδικά γιατί είναι πολύ σοβαρό. Δεν θα παρακολουθήσω τις αιχμές πολιτικών ενάντια σε εκπροσώπους εργαζομένων και συνδικαλιστές. Για το συγκεκριμένο θέμα ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΕΠΙΜΕΛΩΣ να πάρουν θέση.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 4.740 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας, σύμφωνα με το συνημμένο, στην εισήγηση ΔΥΠ, ΔΕΘ και ΔΠΑΝ, Πίνακα Ανάθεσης, στον πρώτο τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη ΟίκοCYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε., αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 5.445.130 Ευρώ, ως εξής :

1.1.             ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 30, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό TOTALAURELIATI 40.

1.2.         ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 40, με        το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό TOTALAURELIATI 40 40.

1.3.       ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 30, TBN 5-9, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό TOTALATLANTAMARINED 3005.

1.4.             ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 30, TBN 12, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό TOTALDISOLAM 3015

1.5.     ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 12, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό TOTALDISOLAM 4015.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παροχές στο αποσπασμένο στους ασφαλιστικούς φορείς προσωπικό.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της εφαρμογής και στο αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. στους Ασφαλιστικούς Φορείς, των ισχυουσών ρυθμίσεων της Εταιρείας που αφορούν :

1.1.             Στη χορήγηση έντοκων δανείων και οικονομικών βοηθημάτων.

1.2.             Στη συμμετοχή στις δαπάνες φιλοξενίας των παιδιών των εργαζομένων σε ιδιωτικούς και δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς και στους βρεφονηπιακούς σταθμούς Αμαρουσίου και Πτολεμαΐδας.

1.3.             Στη δαπάνη συμμετοχής των παιδιών των εργαζομένων στο εκάστοτε ισχύον κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Εταιρείας,

με τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται για το προσωπικό που υπηρετεί στη ΔΕΗ Α.Ε..

Αρμόδιο ΒΟΚ Ανθρώπινου Δυναμικού για τη διαχείριση, παρακολούθηση των ως άνω παροχών και την έγκριση αυτών, κατά τα ισχύοντα στο σύστημα εγκριτικής δικαιοδοσίας της Εταιρείας, ορίζεται η ΔΑΝΠΟ.

  1. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων να ορίσει τις επιμέρους διαδικασίες υλοποίησης των ανωτέρω και να επιλύει με Αποφάσεις του κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης.
  2. Η ρύθμιση αυτή γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε κρίνει τούτο σκόπιμο.
  1. Ότι η παρούσα Απόφαση ισχύει από εκδόσεώς της, έχει δε αναδρομική ισχύ για τη συμμετοχή στις δαπάνες φιλοξενίας στους βρεφονηπιακούς σταθμούς από το προηγούμενο σχολικό έτος.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η απόφαση αυτή για την συνέχιση των παροχών δανείων και την συνέχιση της λειτουργίας των παιδικών σταθμών και των κατασκηνώσεων θεωρώ πως είναι πολύ σημαντική.

Σε μία εποχή όπου τα οικονομικά όλων μας είναι περιορισμένα οι θεσμικές αυτές παροχές παίζουν σημαντικό ρόλο στις ανάγκες των οικογενειών των συναδέλφων.

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. με την απόφαση του αυτή δείχνει πως δεν είναι πρόθυμο να ακούσει τις σειρήνες που μιλούν για απεμπλοκή της εταιρίας από υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα για τους εργαζόμενους.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο