Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 27.11.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των προς δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2014 – 30.9.2014, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Την έγκριση των συνημμένων, στην παρούσα Απόφαση, Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2014 – 30.9.2014 σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

1.1.         Στοιχεία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης.

1.2.         Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.

1.3.         Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.

1.4.         Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.

1.5.         Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.

1.6.         Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

 

  1. Την έγκριση των συνημμένων, στην παρούσα Απόφαση, στοιχείων και πληροφοριών που αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας και συντάσσονται με βάση τα δεδομένα που καταρτίσθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις της εν λόγω περιόδου.

Η πλήρης ενημέρωση για τα οικονομικά αποτελέσματα στο Ειδικό Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ Α.Ε. στις 27.11.2014.(ΣΕΔ-PORTAL ΔΕΗ).

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), του Έργου: «Έργα Παραγωγής στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (Power Projects on Greek Islands)».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Την έγκριση της σύναψης δανειακών συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με τους παρακάτω βασικούς όρους꞉

 

Ποσό :                                  Μέχρι 190 εκατ. Ευρώ.

Άντληση :            Σε τμηματικές εκταμιεύσεις.

Διάρκεια:                                         Μέχρι 15 έτη.

Περίοδος Χάριτος :         Μέχρι 3 έτη.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καταβολή του αναλογούντος φόρου επί των αφορολόγητων αποθεματικών, ύψους 104.885.971,08 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Να εισηγηθεί, στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., την έγκριση για την καταβολή φόρου, με συντελεστή 19%, ποσού 19.928.334,51 Ευρώ που αναλογεί στα αφορολόγητα αποθεματικά της ΔΕΗ Α.Ε. που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόμου 4172/2013, ύψους 104.885.971,08 Ευρώ.

Το ποσό των 84.957.636,57 Ευρώ μετά την καταβολή του ως άνω φόρου, είναι ελεύθερο προς διανομή ή κεφαλαιοποίηση, χωρίς καμία άλλη φορολογική επιβάρυνση τόσο της Εταιρείας όσο και των Μετόχων και χωρίς χρονικό περιορισμό για το χρόνο διανομής του πιο πάνω ποσού στους Μετόχους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Πελάτη Υψηλής Τάσης ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε..

–              Ρύθμιση οφειλών.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση όπως, η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με την εταιρεία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., Πελάτη Υψηλής Τάσης, υπογραφεί με ενσωματωμένη τη ρύθμιση οφειλής.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Υπογραφή Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τους Πελάτες Υψηλής Τάσης, ΕΑΒ Α.Ε., ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ ELFE.

– Ρυθμίσεις οφειλών.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση όπως, η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με την εταιρεία ΕΑΒ Α.Ε., Πελάτη Υψηλής Τάσης, υπογραφεί με ενσωματωμένη τη ρύθμιση οφειλών.

Την έγκριση όπως, η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με την εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ Α.Ε., Πελάτη Υψηλής Τάσης, υπογραφεί με ενσωματωμένη τη ρύθμιση οφειλών.

Την έγκριση όπως, η Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ & ΧΗΜΙΚΑ ΑΒΕΕ ΕLFE, Πελάτη Υψηλής Τάσης, υπογραφεί με ενσωματωμένη τη ρύθμιση οφειλών.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με ικανοποιητικό ρυθμό υλοποιούνται οι συμβάσεις προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με όλους σχεδόν τους πελάτες Υψηλής Τάσης.

Δυστυχώς δεν συμβαίνει το ίδιο με τις εταιρίες ΛΑΡΚΟ Α.Ε. και Αλουμίνιον της Ελλάδος, οι οποίες επιμένουν να μην πληρώνουν στη ΔΕΗ τις χρόνιες οφειλές τους αλλά και να μην υπογράφουν συμβάσεις ΑΚΟΜΗ και με την προνομιακή γι’ αυτούς τιμή που αποφάσισε η κυβέρνηση στην αρχή του 2014.

Στο Δ.Σ. κατέθεσα την άποψή μου πως πρέπει να γίνει άρση εκπροσώπησης στις δύο εταιρίες με αποτέλεσμα την διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε να παραπέμψει το θέμα στην Γενική Συνέλευση έτσι ώστε ο βασικός Μέτοχος να ενημερωθεί για την κακόπιστη στάση των δύο αυτών πελατών και να δοθούν κατευθύνσεις στο Δ.Σ.

Το πρόβλημα είναι πλέον σοβαρό, ιδιαίτερα με τη ΛΑΡΚΟ Α.Ε. η οποία είναι ΔΕΚΟ χρωστά 180 εκατ., και για την οποία υπάρχει απόφαση δικαστηρίου η οποία δικαιώνει τη ΔΕΗ.

Το βέβαιο είναι πως η επιβίωση της εταιρίας ΛΑΡΚΟ δεν μπορεί να γίνει σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. και το ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του.

 

ΘΕΜΑ 6

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 786301000

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, 6ος όροφος), στις 22 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ:  Έγκριση της καταβολής του αναλογούντος φόρου, με συντελεστή 19%, επί των αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 104.885.971,08 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:              Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:     Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ :             Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ :            Ανακοινώσεις και άλλα θέματα

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την ως άνω ημερομηνία, καλούνται και πάλι οι Μέτοχοι, σύμφωνα με το άρθρο 29 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας (Χαλκοκονδύλη 30 – 6ος όροφος), στις 12 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ., με τα ίδια ως άνω θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

Στην Επαναληπτική αυτή Συνέλευση έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος και να ψηφίσουν Μέτοχοι, οι οποίοι θα είναι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη της 8ης Ιανουαρίου 2015, ημέρας Πέμπτης, ήτοι, την (4η) ημέρα προ έναρξης της Γενικής Συνέλευσης – Ημερομηνία Καταγραφής επαναληπτικών Γενικών Συνελεύσεων στο αρχείο μετόχων της ΔΕΗ που τηρείται ηλεκτρονικά στην εταιρεία «ΕΧΑΕ», χωρίς να απαιτείται δέσμευση των μετοχών τους. Η σχετική έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά με τη μετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο την 9η Ιανουαρίου 2015, ημέρα Παρασκευή, ήτοι, την (3η) ημέρα πριν από τη συνεδρίαση της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Κατακύρωση προμήθειας 379.487,5 MWh Φυσικού Αερίου μέσω της Ετήσιας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ για το έτος 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της προμήθειας 379.487,5 MWh Φυσικού Αερίου, συνολικού ενδεικτικού κόστους 12.256.687,27 $ (9.890.008,28 Ευρώ),

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Επίταξη έκτασης 1.141.519,22 τ.μ. στο πλαίσιο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ΟΔΠΚ1, έκτασης 10.578.346,89 τ.μ., στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων, Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης και Κομάνου, Μαυροπηγής Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, όπως προχωρήσει κατεπειγόντως η διαδικασία για την υποβολή της αίτησης για την επίταξη έκτασης 1.141.519,22 τ.μ. της ΟΔΠΚ1 απαλλοτρίωσης, της οποίας η κήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 294/8.9.2014.

Η έκταση αφορά σε αγροτεμάχια του κτηματολογικού διαγράμματος της ΟΔΠΚ1 απαλλοτρίωσης και βρίσκεται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων, Ποντοκώμης Δήμου Κοζάνης και Μαυροπηγής Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

ΘΕΜΑ 9

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύμβαση λύσης (Termination Agreement) της από 30.6.2006 σύμβασης με την εταιρεία «Henan Shenma Nylon Chemical Co., LTD».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της σύναψης σύμβασης λύσης της από 30.6.2006 σύμβασης, με την εταιρεία «Henan Shenma Nylon Chemical Co.», καθώς και την πληρωμή ποσού (χωρίς παράδοση δικαιωμάτων) ύψους 1.250.000 Ευρώ.
  2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας, ως εκπροσώπου της Επιχείρησης, για να προβεί στις παρακάτω αναφερόμενες, σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας λύσης της από 30.6.2006 σύμβασης, με την εταιρεία «Henan Shenma Nylon Chemical Co.» ενέργειες :

2.1.         Την υπογραφή της σύμβασης λύσης (Ternination Agreement) της από 30.6.2006 σύμβασης “CDM Emissions Reductions Purchase Agreement” με τη εταιρεία «Henan Shenma Nylon Chemical Co., LTD», με τους ακόλουθους βασικούς όρους:

2.1.1.     Λύση της αρχικής σύμβασης «CDM Emissions Reductions Purchase Agreement» για το έργο «Decomposition Project of Henan Shenma Nylon Chemical Co.» σύμφωνα με την οποία οι δύο αντισυμβαλλόμενοι δεν έχουν καμία περαιτέρω απαίτηση ή υποχρέωση.

2.1.2.     Η εταιρεία «Henan Shenma Nylon Chemical Co.» θα εκδώσει δύο τιμολόγια, στο ένα εκ των οποίων θα αναγράφεται τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας Hengrun International Group Ltd (συμβούλου της εταιρείας «Henan Shenma Nylon Chemical Co.»), για κατάθεση μέρους του πληρωτέου ποσού (267.715,57 Ευρώ).

2.1.3.     Εντός 5 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της υπογεγραμμένης σύμβασης λύσης και την παραλαβή των απαραίτητων σχετικών δικαιολογητικών η ΔΕΗ Α.Ε. θα καταβάλει σε τραπεζικούς λογαριασμούς που όρισε η εταιρεία «Henan Shenma Nylon Chemical Co.» το ποσό του 1.250.000 Ευρώ, χωρίς παράδοση δικαιωμάτων.

2.1.4.     Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της λύσης της αρχικής σύμβασης θα είναι η 3η εργάσιμη ημέρα μετά τις καταβολές πληρωμής.

2.1.5.     Η σύμβαση λύσης διέπεται από το Αγγλικό Δίκαιο.

2.2.         Την έγκριση και υπογραφή για λογαριασμό της Επιχείρησης κάθε εγγράφου που απαιτείται σχετικά με την υλοποίηση της ανωτέρω εντολής (παραρτήματα της σύμβασης λύσης, πιστοποιητικά κ.λ.π.).

  1. Την έγκριση της καταβολής όλων των απαραίτητων χρηματικών ποσών που προβλέπονται από τη σύμβαση λύσης κατά τα ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου:   «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου.».

Καταβολή δαπανών στον Ανάδοχο για την αποθήκευση, φύλαξη, συντήρηση και ασφάλιση εξοπλισμού κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο 2011 έως τον Δεκέμβριο 2013.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση, με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου» των ακόλουθων:

1.1.         Της καταβολής στον Ανάδοχο συνολικού κατ’ αποκοπή τιμήματος 2.257.984 Ευρώ, για κάλυψη του κόστους αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλισης του αποθηκευμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Ελευσίνας κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο του έτους 2011 έως το Δεκέμβριο του έτους 2013, σταθερού μη υποκείμενου σε αναθεώρηση.

Το παραπάνω τίμημα δεν υπόκειται σε παρακράτηση για Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 5% της παραγράφου 4, του Άρθρου 4, του Συμφωνητικού της σύμβασης, ούτε σε παρακράτηση για απόσβεση της ληφθείσας προκαταβολής της παραγράφου 2, του Άρθρου 4 του Συμφωνητικού της σύμβασης.

Η υποβολή από τον Ανάδοχο και η πληρωμή του σχετικού τιμολογίου θα γίνει μετά την έκδοση σχετικού Συμπληρώματος σύμβασης, σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους της σύμβασης.

1.2.         Της έκδοσης του σχετικού Συμπληρώματος της σύμβασης, με μέριμνα της ΔΥΠΠ, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Ανάδοχος ουδεμία περαιτέρω απαίτηση έχει ή θα εγείρει στο μέλλον έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., σε σχέση με τις ανωτέρω ρυθμίσεις και για την ανωτέρω περίοδο.

 

                                                                                                                              Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο