Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 10.11.2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθορισμός του ύψους προμήθειας για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε.   προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2014 – 31.12.2014.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό του ύψους της προμήθειας εγγύησης για τις παρεχόμενες εταιρικές εγγυήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. στις ελληνικές τράπεζες υπέρ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε ποσοστό 3,25% ετησίως για την περίοδο 1.1.2014 – 31.12.2014.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύναψη Σύμβασης, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για τη σύνδεση στο Σύστημα της νέας Μονάδας Νο 5 ΑΗΣ Μεγαλόπολης, Συνδυασμένου Κύκλου, καθαρής ισχύος 811 MW.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση και υπογραφή του συνημμένου, στην εισήγηση, Σχεδίου Σύμβασης, μεταξύ της Εταιρείας «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» και της Παραγωγού Ηλεκτρικής Εταιρείας «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.», για τη σύνδεση στο Σύστημα του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού Παραγωγής Συνδυασμένου Κύκλου καθαρής ισχύος 811 MW στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’ του Δήμου Μεγαλόπολης του Νομού Αρκαδίας.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης» στην εταιρεία “ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε.”, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, με διακινήσεις ποσοτήτων, αποστάσεις μεταφοράς, τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 447.864,33 τ.μ. στην κτηματική περιοχή των Τοπικών Κοινοτήτων, Προαστείου, Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του Ορυχείου Μαυροπηγής (ΟΔΠ5).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146/11.7.2014), για τις ανάγκες εκμετάλλευσης του ΛΚΔΜ και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. με τα συστατικά και τα παραρτήματα, έκταση 447.864,33 τ.μ. κτηματικής περιοχής των Τοπικών Κοινοτήτων, Προαστείου – Ασβεστόπετρας και Μαυροπηγής του Δήμου Εορδαίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Παραχώρηση οχημάτων στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου ΤΑΥΤΕΚΩ ΚΑΠ/ΔΕΗ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της παραχώρησης της κυριότητας στο ΤΑΥΤΕΚΩ/ΚΑΠ – ΔΕΗ, ατελώς και χωρίς αντάλλαγμα, των με αριθμούς κυκλοφορίας, ΖΜΜ 5041, ΥΗΝ 8349, ΥΗΝ 8351, ΥΗΝ 8352, ΥΗΝ 8353, ΥΗΝ 8354, ΥΗΝ 8356, ΥΒΡ 1509, οκτώ (8) λεωφορείων για τη μεταφορά παιδιών των εργαζομένων της Εταιρείας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου και επιπλέον του με αριθμό κυκλοφορίας ΥΡΜ 4792 επιβατικού οχήματος μικτής χρήσης, μάρκας Berlingo Citroen, για τις ανάγκες λειτουργίας του Σταθμού.
  1. Την έγκριση της χορηγίας ποσού μέχρι σαράντα χιλιάδες Ευρώ (40.000 Ευρώ), για την προσαρμογή 7 σχολικών λεωφορείων και την μετατροπή των αδειών κυκλοφορίας αυτών από μεταφοράς προσωπικού σε μεταφορά παιδιών (βρεφών και νηπίων), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με ευθύνη του ΤΑΥΤΕΚΩ και απόδοση λογαριασμού (προσκόμιση σχετικών παραστατικών) στη ΔΕΗ Α.Ε., η οποία θα καταβάλει τις σχετικές δαπάνες.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2015.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2015, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κεφάλαιο Ε της εισήγησης ΔΥΠ.
  2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει τα τεύχη των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων.
  3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως εκδικάσει τυχόν ενστάσεις που ήθελαν υποβληθεί κατά τη διάρκεια των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων.
  4. Την έγκριση όπως τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

ΘΕΜΑ 7

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Μεταβίβαση, στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στην εταιρεία «ΔΕΗ QUANTUM ENERGY LTD».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την κατ’ αρχήν αποδοχή του αιτήματος για μεταβίβαση στην εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της κατά 51% συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στη θυγατρική εταιρεία «ΔΕΗ QUANTUM ENERGY LTD», υπό την προϋπόθεση εκπλήρωσης των δεσμεύσεων που θέτει η εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τίμημα 1 Ευρώ ανά μεταβιβαζόμενη μετοχή.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο