Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 30.10.2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση  παραιτηθέντος.

-Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 10.9.2014 παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του κ. Σταύρου Παπασωτηρίου (Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 29.6.2016.

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε..

Τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της τροποποίησης της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ως προς τον ορισμό Μέλους, της συσταθείσας με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, ορίζοντας ως νέο Μέλος της το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Σταύρο Παπασωτηρίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού.

Η νέα σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας έχει ως εξής :

1.1.             κ. Παναγιώτης Αλεξάκης του Δημητρίου,

1.2.             κ. Νικόλαος Βερνίκος του Αλεξάνδρου,

1.3.             κ. Σταύρος Παπασωτηρίου του Γεωργίου.

  1. Η επικύρωση του ορισμού του θα γίνει από την πρώτη, από λήψεως της παρούσας Απόφασης, Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ

Διαχείριση χρονοναυλωμένων πλοίων KARPATHOS και NAXOS (ή AMORGOS).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την έγκριση της αποδοχής του αιτήματος της εταιρείας MeridianShipsManagement να περιληφθούν στις συμβάσεις που αφορούν στη διαχείριση των χρονοναυλωμένων από την Επιχείρηση πλοίων για τη χρονική περίοδο από 12.8.2014 και εξής, οι ακόλουθοι όροι σε ότι αφορά την επίλυση διαφορών :

  • Όρος περί φιλικού διακανονισμού ο οποίος θα διατυπωθεί από τη ΔΝΥ.
  • Υπό την αναγκαία προϋπόθεση ότι θα έχει προηγηθεί ανεπιτυχής προσπάθεια φιλικού διακανονισμού κατά τα ανωτέρω, όρος περί προσφυγής σε διαιτησία στον Πειραιά, με βάση το Ελληνικό Δίκαιο και σύμφωνα με τους κανόνες του Ελληνικού Ναυτικού Επιμελητηρίου.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,6 Χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή της Προτομής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΑΠΕΙΧΑΝ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,6 x 106 M³ στ. υπερκειμένων συνεκτικών σχηματισμών από την περιοχή της Προτομής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΑΚΜΗ ΑΤΕ», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, με διακίνηση ποσοτήτων, αποστάσεις μεταφοράς, τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων για το συγκεκριμένο θέμα ΔΗΛΩΣΑΜΕ ΑΠΟΧΗ από την ψηφοφορία λόγω του ότι θέλουμε για μία φορά ακόμη να καταδείξουμε το μείζον πρόβλημα της ΥΠΕΡΑΥΞΗΣΗΣ των εργολαβιών.

Επιλέξαμε την ΑΠΟΧΗ και όχι την καταψήφιση γιατί δεν θέλαμε να θεωρηθεί πως η καταψήφιση είχε να κάνει με τα τεχνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης εργολαβίας.

Λάβαμε δε την δέσμευση του Προέδρου του Δ.Σ. και των στελεχών των Ορυχείων πως σε επόμενη συνεδρίαση θα έχουμε ως ειδικό θέμα συζήτησης την εξεύρεση λύσεων για την μείωση των εργολαβιών οι οποίες τείνουν να υποκαταστήσουν τον πάγιο εξοπλισμό.

                                                                                                                             Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο