Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 20.11.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Κώδικας Δεοντολογίας της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε. λόγω μη πρότερου διαλόγου με την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και τα πρωτοβάθμια σωματεία.

 1. Την έγκριση του συνημμένου σχεδίου ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε., με τις εξής τροποποιήσεις:
  • Την αντικατάσταση του τίτλου: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.» από τον τίτλο: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΔΕΗ Α.Ε.».
  • Τη διαγραφή από την τρίτη παράγραφο της ενότητας υπ’ α/α 11 «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΩΡΩΝ», της φράσης : «…… και που σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει από την ίδια πηγή τα 200 ευρώ.».
  • Την αντικατάσταση από την πρώτη παράγραφο της ενότητας υπ’ α/α 18 «ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ», της φράσης: «Αναγνωρίζεται η μοναδικότητα του πελάτη και τίθεται ως αποκλειστικός στόχος η εξυπηρέτησή του», από τη φράση: «Βασική επιδίωξη αποτελεί η εξυπηρέτηση του πελάτη».
  • Την αντικατάσταση επί της πρώτης παραγράφου του Προοιμίου του Κώδικα της φράσης: «Για το λόγο αυτό και η προσφορά της ΔΕΗ Α.Ε., ως της μοναδικής κατά το παρελθόν και της μεγαλύτερης σήμερα εταιρίας παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, είναι μοναδική.», από τη φράση: «Η ΔΕΗ Α.Ε., η οποία ήταν μοναδική κατά το παρελθόν, παραμένει και σήμερα η μεγαλύτερη επιχείρηση παραγωγής και προμήθειας ΗΕ στη χώρα, αναντικατάστατος πυλώνας του ενεργειακού συστήματος.».
  • Τη διαγραφή από την τέταρτη παράγραφο του Προοιμίου του Κώδικα της λέξης «διαχρονικές».
  • Την προσθήκη στην αρχή της πρώτης παραγράφου, της ενότητας «Το όραμα» επί του Προοιμίου του Κώδικα της φράσης: «Να αποτελεί μια» και τη διαγραφή του άρθρου «Η».
  • Την αντικατάσταση στην ενότητα «Το όραμα», επί του Προοιμίου του Κώδικα της φράσης: «Η Εταιρία: Είναι η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που παρέχει αδιάλειπτα στους καταναλωτές της χώρας το πολύτιμο κοινωνικό αγαθό της Ηλεκτρικής Ενέργειας από το 1950», από τη φράση: «Η Εταιρία: Είναι η Επιχείρηση Ηλεκτρισμού που από το 1950 αξιοποίησε τη συνεισφορά του ελληνικού λαού και το θεσμικό πλαίσιο και εξασφάλισε την παραγωγή, μεταφορά, διανομή και προμήθεια ΗΕ σε όλη την Ελλάδα, από το πλέον απομακρυσμένο χωριό μέχρι το πλέον αραιοκατοικημένο νησί».
  • Την προσθήκη μεταξύ της τρίτης και της τέταρτης παραγράφου της ενότητας υπ’ α/α 3 «ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΥΓΕΙΑ», της εξής φράσης: «Η ιεραρχία είναι υπεύθυνη για την πιστή τήρηση των μέτρων».
  • Την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου της υπ’ α/α 4 ενότητας «ΣΥΝΕΧΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗ», με την εξής παράγραφο: «Η αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της Εταιρίας αποτελεί διαρκή στόχο».
  • Τη διαγραφή από την πρώτη παράγραφο της υπ’ α/α 7 ενότητας «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» των λέξεων «είναι διαχρονική» και την προσθήκη στο τέλος της φράσης των λέξεων «αποτελούν σταθερές αξίες», καθώς και την προσθήκη στο τέλος της εν λόγω ενότητας, της φράσης: «Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί για την Επιχείρηση προτεραιότητα».

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

      –        ΥΗΕ Ιλαρίωνα.

Μερική Χρηματοδότηση έργων του Δήμου Δεσκάτης, του Νομού Γρεβενών.

–             Αναθεώρηση Πίνακα Έργων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του συνημμένου αναθεωρημένου ΠΙΝΑΚΑ 2, για τη μερική χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. έργων στο Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ του Νομού Γρεβενών, σύμφωνα με τις προτεραιότητες του Δήμου και έως του εγκεκριμένου ποσού του 1.900.000 Ευρώ (Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου).

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έναρξη άσκησης δραστηριότητας πώλησης φυσικού αερίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση έναρξης άσκησης δραστηριότητας πώλησης φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες πελάτες, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα από τη ΡΑΕ Άδεια Προμήθειας.

 

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το ισχύον  Καταστατικό της Εταιρείας, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα  104 32, 6ος όροφος), στις    17 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Υποψηφίων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη συγκρότηση Επιτροπής η οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, θα εξετάζει τυχόν κωλύματα και ασυμβίβαστα, καθώς και τα κριτήρια ανεξαρτησίας (ειδικά στην περίπτωση του ορισμού των Ανεξάρτητων Μελών) των υποβαλλόμενων υποψηφιοτήτων για την απόκτηση της Ιδιότητας του Μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Ειδικότερα, η ως άνω Επιτροπή θα εξετάζει, αφενός για όλα τα νέα Μέλη, την ύπαρξη μη δυνάμενης να αρθεί κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων, και, αφετέρου για τα Ανεξάρτητα από αυτά, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία εταιρικής διακυβέρνησης και οδηγούν σε σχέση εξάρτησης με την Εταιρεία ή με συνδεδεμένα με αυτήν πρόσωπα.

 

   Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο