Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 06.11.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 11,7 x 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Χρονική παράταση συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της χρονικής παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «Διακίνηση 11,7 x 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», της σύμβασης κατά 180 ημέρες, λόγω αναγνώρισης ημερών ασυνήθων δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Νέα ημερομηνία πέρατος του εν λόγω Έργου ορίζεται η 24η Απριλίου 2019.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 9,0 Χ 106 Μ3στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.»

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τις τομές 1, 2 και 3 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 10,0 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων υπερκείμενων σχηματισμών από τις τομές 1, 2 και 3 του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «TENA Α.Τ.Ε.B.E.»

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Προώθηση ηλεκτρονικού λογαριασμού.

Χρέωση έντυπου λογαριασμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

 1. Την έγκριση χρέωσης, ίσης με ένα (1) Ευρώ, για κάθε έντυπο λογαριασμού που εκδίδεται για τους πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε..

Για την υπόψη χρέωση δε θα υπολογίζεται οιασδήποτε μορφής έκπτωση.

 

 1. Την έγκριση όπως τα παραπάνω αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας Απόφασης, τεθούν σε ισχύ από την 12.2018.

 

 1. Την έγκριση όπως, στην περίπτωση κατά την οποία οι πελάτες της ΔΕΗ Α.Ε. προβούν στην εγγραφή τους στην υπηρεσία της Επιχείρησης e-bill και επιλέξουν τη λήψη ηλεκτρονικού λογαριασμού έως τις 31.12.2018, τότε και στην περίπτωση κατά την οποία η υπόψη χρέωση ενσωματωθεί σε λογαριασμό τους ο οποίος θα εκδοθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία (31.12.2018), αυτή να πιστωθεί στον επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Προμήθεια 234.700 MWhth  φυσικού αερίου μέσω της 4ης Τριμηνιαίας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ για το έτος 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της προμήθειας 234.700 MWhth φυσικού αερίου για το 4ο τρίμηνο του έτους 2018, συνολικού ενδεικτικού κόστους $ 6.918.956 (ενδεικτικό τίμημα σε Ευρώ 5.814.249) σύμφωνα με τους όρους της συνημμένης Διακήρυξης της τριμηνιαίας Δημοπρασίας της ΔΕΠΑ Α.Ε. Νο 025 και της συνημμένης, στην εισήγηση, σύμβασης φυσικού αερίου ΔΕΗ Α.Ε. – ΔΕΠΑ Α.Ε..
 2. Την έγκριση των εξής:
  • Tης εκχώρησης στη ΔΕΗ Α.Ε. από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. ημερήσιας δυναμικότητας εξόδου 2.551 MWhth από τη συνολική ημερήσια των 13.200 MWhth που έχει δεσμευτεί από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. σε ετήσια βάση για τον ΑΗΣ Αλιβερίου για το έτος 2018 στα πλαίσια της από 29.10.2012 σύμβασης προμήθειας, μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΠΑ Α.Ε..
  • Της υπογραφής της συνημμένης, στην εισήγηση, αίτησης δέσμευσης μεταφορικής ικανότητας της ΔΕΗ Α.Ε. με τον ΔΕΣΦΑ, για δυναμικότητα 2.551 MWhth από το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών (ΕΣΣ) στο Σημείο Εξόδου ΑΗΣ Αλιβερίου, στα πλαίσια της ήδη υπογεγραμμένης με τον ΔΕΣΦΑ, συνημμένης, στην εισήγηση, «Πρότυπης Σύμβασης – Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου».

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Σύμβαση εκμίσθωσης στο ΕΚΕΤΑ έκτασης ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. με σκοπό την πειραματική διερεύνηση της τεχνολογίας δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση σύναψης Σύμβασης Εκμίσθωσης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), έκτασης ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το συνημμένο, σχέδιο, προκειμένου να κατασκευαστεί και να λειτουργήσει πειραματική μονάδα δέσμευσης και επαναχρησιμοποίησης του διοξειδίου του άνθρακα.
 2. Την έγκριση του συνημμένου συμπλήρωμα στην εισήγηση ΔΥΕΔ σχεδίου Συμφωνητικού Συνεργασίας, μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), για την προώθηση, διάδοση και διάχυση της νέας τεχνολογίας.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».

Παράταση της προθεσμίας πέρατος του πιο πάνω Έργου.

Πρόσθετη δαπάνη για την επιπλέον παραμονή του Αναδόχου στο πιο πάνω Έργο.

Υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού της πιο πάνω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση χορήγησης παράτασης στην εγκεκριμένη τελική προθεσμία (30.6.2017) πέρατος του Έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα» με Ανάδοχο την εταιρεία «ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.», χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά τέσσερις (4) μήνες επιπλέον, ήτοι, μέχρι τις 31.10.2017, ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών της σύμβασης .
 2. Την έγκριση της οριστικοποίησης του ποσού της αναθεώρησης, που θα αποδοθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. από τον πιο πάνω Ανάδοχο, σε εκπλήρωση της ρήτρας αναθεώρησης που προβλέπεται στο Συμφωνητικό, στο ύψος των 250.000 Ευρώ.
 3. Την έγκριση καταβολής στον Ανάδοχο ποσού ύψους 1.430.000 Ευρώ, προς πλήρη και ολοσχερή εξόφλησή του για τις δαπάνες παραμονής του για επιπλέον 23,5 μήνες, για την εκτέλεση του Έργου της Σύμβασης .

Η καταβολή του ποσού προς τον Ανάδοχο θα γίνει τμηματικά και ως ακολούθως:

3.1.         Ποσό 1.000.000 Ευρώ θα καταβληθεί εντός δύο μηνών από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της παρούσας Απόφασης και με την υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών, με ταυτόχρονη απόδοση στη ΔΕΗ Α.Ε. του ποσού των 250.000 Ευρώ εκ της επί έλαττον αναθεώρησης και

3.2.         το υπόλοιπο ποσό των 430.000 Ευρώ εντός τεσσάρων μηνών από την ανακοίνωση στον Ανάδοχο της παρούσας Απόφασης και με την υποβολή των απαιτούμενων παραστατικών.

 1. Την έγκριση της υπέρβασης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πιο πάνω σύμβασης, ύψους 14.955.514,55 Ευρώ κατά το ποσό του 1.430.000 Ευρώ.

Ο νέος Προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε  16.385.514,55 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Χορήγηση ειδικού επιδόματος σε κατόχους άδειας εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ Ειδικότητας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση θέσπισης και χορήγησης ειδικού επιδόματος σε μηνιαίο ποσό ίσο με 35 Ευρώ (μεικτό ποσό) σε εργαζόμενους της Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Α,Β και Γ εφόσον κατέχουν άδεια εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας, που έχει εκδοθεί ή αντιστοιχηθεί/αντικατασταθεί κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ 108/2013 και για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντα της εν λόγω Κατηγορίας/Ειδικότητας.

 

 1. Την έγκριση παροχής από την Εταιρεία της αναγκαίας εκπαίδευσης, μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης στο εν λόγω προσωπικό, για την προετοιμασία απόκτησης της συγκεκριμένης άδειας.

 

 1. Όπως, το εν λόγω επίδομα χορηγείται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να το ανακαλέσει ή να το τροποποιήσει, μερικά ή ολικά κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θεωρήσει τούτο σκόπιμο.

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙEΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΩΝ

Λύση της σύμβασης μίσθωσης της Κατασκήνωσης «ΥΔΡΥΛΙ».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

 1. Την έγκριση της από κοινού λύσης της από 7.7.1999 σύμβασης μίσθωσης της Κατασκήνωσης «ΥΔΡΥΛΙ», μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε και του Δήμου Κασσάνδρας, με την καταβολή από μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. στον Δήμο των ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι και το έτος 2017 (166.149,68 Ευρώ πλέον χαρτοσήμου) χωρίς τις αναλογούσες προσαυξήσεις (15.400,18 Ευρώ) καθώς και την παραχώρηση του υφιστάμενου εξοπλισμού της κατασκήνωσης στον Δήμο Κασσάνδρας.

 

 1. Την έγκριση της συμπερίληψης στο κείμενο της λύσης της πιο πάνω σύμβασης, εκ μέρους του Δήμου Κασσάνδρας, ρητής δήλωσης ότι δε διατηρεί καμία αξίωση σε βάρος της ΔΕΗ Α.Ε. παρελθούσα, παρούσα ή μέλλουσα, απορρέουσα άμεσα ή έμμεσα από τη λυθείσα μίσθωση ή κάθε άλλη προγενέστερη σύμβαση.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο