Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 23.10.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταβίβαση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε. «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» ή/και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».

Έγκριση διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

Την έγκριση της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που θα ληφθούν από τους Επιλέξιμους Συμμετέχοντες, καθώς και της διαδικασίας υποβολής Βελτιωμένης Προσφοράς.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Επέκταση της συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Business Solutions σχετικά με την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. για την απόσχιση των κλάδων Μεγαλόπολης και Μελίτης, τη δημιουργία των νέων εταιρειών και τη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των μετοχών των εταιρειών αυτών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗ Α.Ε.

Την έγκριση επέκτασης της από 8.5.2018 συναφθείσας σύμβασης με την εταιρεία PricewaterhouseCoopers Business Solutions για τις συμπληρωματικές εργασίες που αναφέρονται στην εισήγηση.

 

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για τη μίσθωση του εγκατεστημένου Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (dark fiber).

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού, για τη μίσθωση του εγκατεστημένου Αστικού Δικτύου Οπτικών Ινών της ΔΕΗ Α.Ε. σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (dark fiber), λόγω μη ικανοποιητικού αποτελέσματος για την Επιχείρηση.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας φυσικού αερίου για το έτος 2019.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς του φυσικού αερίου που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2019.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Κατανομή υπόλοιπου ποσού χρηματοδότησης Έργων Ανάπτυξης και Προμήθειας Εξοπλισμού για το Δήμο Κύμης – Αλιβερίου και αναθεώρηση του πίνακα των εν λόγω Έργων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του παρακάτω αναθεωρημένου πίνακα Έργων, για το υπόλοιπο της χρηματοδότησης  των 947.515,10 Ευρώ που προτείνει ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου :

 

 

α/α ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΥΠ /ΣΜΟΣ (Ευρώ) ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (Ευρώ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΗ (Ευρώ)
1 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΖΩΝΤΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΔΕΗ   195.417,74 146.563,31
2 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Α’ ΦΑΣΗ   70.424,47 52.818,35
3 ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Β’ ΦΑΣΗ 500.000   375.000
4 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΖΑΡΙΟΥ ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 160.000   120.000
5 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΚΑΤ (COMPACT)  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΚ ΠΕΤΡΙΩΝ 1.100.000   253.133,44
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     947.515,10
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ     679.984,90
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ     1.627.500,00

 

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Χορήγηση Ειδικού Επιδόματος στους απασχολούμενους στα Καταστήματα Πωλήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την κατάργηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά και μόνο όσον αφορά στους απασχολούμενους στα Καταστήματα Πωλήσεων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας ως ταμίες, ανεξάρτητα από τη μορφή της σύμβασης εργασίας που τους συνδέει με τη ΔΕΗ Α.Ε..
  2. Τη διατήρηση σε ισχύ της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, για τους απασχολούμενους στην Εταιρεία εν γένει ως Υπόλογοι Διαχειριστές – Ταμίες.

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τόν. λιγνίτη και 0,7 x 106 τόν. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου».

Μείωση συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την  έγκριση,  σύμφωνα  με το ΣΟΔΙΔ IV α/α 122, το άρθρο 376, παρ. 2 του  ν. 4412/2016 και το άρθρο 5, παρ. 10 και 12 του Συμφωνητικού της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τόν. λιγνίτη και 0,7 x 106 τόν. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου», με την εταιρεία «ΙΜΕ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ ΕΠΕ», της μείωσης των συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης της εν λόγω παροχής υπηρεσίας κατά 40% από το Γ’ τρίμηνο του 2017 έως και το Β’ τρίμηνο του 2018.

 

ΘΕΜΑ 7

Ανάκληση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την, σύμφωνα με το άρθρο 18, παράγρ. 2 του Καταστατικού της Εταιρείας και το άρθρο 11, παράγρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, ανάκληση των καθηκόντων του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας κ. Ιωάννη Κατάκη, καθώς και τη συνεπακόλουθη λύση της σύμβασης εργασίας του, για λόγους που ανάγονται σε υπαιτιότητα του ιδίου, όπως αυτοί αναπτύχθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτυπώθηκαν στα πρακτικά.

 

 

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο