Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 25.09.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2018 – 30.6.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:
  • Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

 • Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

1.3.                         Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2018 – 30.6.2018 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

 • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

 

 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

 

 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

 

 • Κατάσταση Ταμιακών Ροών

 

 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

 

 • Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Κάλυψη απαιτήσεων του Αναδόχου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση με την εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., για την εκτέλεση του Έργου : «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου για την ολοσχερή τακτοποίηση των απαιτήσεων του Αναδόχου έως και τις 12.7.2017, των ακολούθων:

1.1.         Την καταβολή από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον Ανάδοχο του υπ’ όψη έργου, ποσού εννέα εκατομμυρίων σαράντα τριών χιλιάδων επτακοσίων τριών Ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών, (9.043.703,35 Ευρώ).

1.2.         Τη μετακίνηση της έναρξης της περιόδου εγγύησης του εξοπλισμού Wartsila στις 1.4.2016.

 1. Εντέλλεται η αρμόδια Υπηρεσία ΔΜΚΘ, να κοινοποιήσει την παρούσα Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στον Ανάδοχο και να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υλοποίησή της. Μεταξύ αυτών θα προβλέπεται η λήψη Δήλωσης από τον Ανάδοχο ότι παραιτείται ρητά, οριστικά, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα απ’ όλες τις αξιώσεις του.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για τη Μακροχρόνια Συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Επαύξηση του αρχικού συμβατικού τιμήματος και χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ εκπρόσωποι εργαζομένων ΔΕΗΑ.Ε.

 1. Την έγκριση της συνέχισης και ομαλής ολοκλήρωσης της σύμβασης για τη Μακροχρόνια Συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, με εφαρμογή όρου εγγυήσεων θερμών μερών για τις βαθμίδες S1B, S1N και S2B με αποζημίωση που οφείλεται στη ΔΕΗ Α.Ε., έναντι της απαίτησής της για τη μη συμπλήρωση του εγγυημένου χρόνου ζωής θερμών μερών για τις βαθμίδες S1N, S1B και S2B, στο ποσό των 477.445,84 Ευρώ.
 2. Την έγκριση της επαύξησης του αρχικού συμβατικού τιμήματος κατά 1.243.828,80 Ευρώ, για την ανακαίνιση με την έκδοση της αντίστοιχης εντολής ανάθεσης της επιθεώρησης/ανακαίνισης (Purchase Order) αντί τιμήματος 2.406.201,80 Ευρώ [2.883.647,63 (συνολικό κόστος επισκευής) – 477.445,84 (αποζημίωση ΔΕΗ)] για τις βαθμίδες S1N, S1B και S2B.
 3. Την έγκριση της επέκτασης της χρονικής διάρκειας της εν λόγω σύμβασης μέχρι τις 31.12.2019.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2019.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2019.
 2. Όπως τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για το Έργο : «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας».

Ανάθεση του πιο πάνω Έργου του εν λόγω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης του Έργου του Διαγωνισμού: «Μελέτη και κατασκευή δύο (2) Αποθετών/Αποληπτών επί σιδηροτροχιών μετά των συνεργαζομένων Αναδιπλωτών και ταινιοδρόμων για την Αυλή Λιγνίτη της Μονάδας V ΑΗΣ Πτολεμαΐδας», στην πρώτη μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με την προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης, έναντι συνολικού τιμήματος 21.700.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια εκτέλεσης του Έργου είκοσι (20) μήνες.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 9,8 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη διάνοιξη του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Χρονική παράταση εκτέλεσης του εν λόγω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του Έργου: «Διακίνηση 9,8 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών για τη διάνοιξη του Τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου», της σύμβασης αριθ. 2015.030/ΛΚΔΜ, κατά 208 ημέρες.

Νέα ημερομηνία πέρατος του Έργου ορίζεται η 19η Οκτωβρίου 2018.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».

Κατακύρωση του εν λόγω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 10×106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «Κ/Ξ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2018.013 – ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΑΤΕΒΕΕ – ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ»

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Έναρξη δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών σε τρίτους σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, σε θέματα εκπαίδευσης και σε υπηρεσίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση έναρξης άσκησης των εξής δραστηριοτήτων  παροχής υπηρεσιών σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών):
  • Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.
1.2.             Εκπαίδευσης (υπηρεσίες διεξαγωγής σεμιναρίων επιμόρφωσης   στελεχών επιχειρήσεων, υπηρεσίες Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου ΙΙ και Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης, Υπηρεσίες διδασκαλίας (εισηγήσεων) σε επιμορφωτικά σεμινάρια, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων, υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω υπολογιστή, υπηρεσίες εξεταστικού κέντρου και υπηρεσίες σχεδιασμού και πιστοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων).

1.3.  Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

 

 1. Τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.).
 2. Εντέλλονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. να συνεργαστούν με τις αρμόδιες κρατικές Υπηρεσίες και να διεκπεραιώσουν τις απαιτούμενες ενέργειες για την απόδοση στη ΔΕΗ Α.Ε. αντίστοιχων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

 

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο