Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 04.09.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 16.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης 188.241,60 m2 (ΟΑ11) για την αποκατάσταση της ευστάθειας των πρανών στην περιοχή της κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Απαλλοτριωθούν αναγκαστικά υπέρ του Δημοσίου και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. εκτάσεις συνολικού εμβαδού 188.241,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΑ11) με τα συστατικά και παραρτήματα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων του ΛΚΔΜ.

Οι παραπάνω εκτάσεις ανήκουν στην κτηματική περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου, καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο και απεικονίζονται στο κτηματολογικό διάγραμμα Απαλλοτρίωσης ΟΑ11 1/7.6.2018, κλίμ. 1:5.000.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΕ Ιλαρίωνα. – Έργο Στεγανοποίησης Λεκάνη Ελάτης – Οδοί Αποκατάστασης κατακλυζομένων τμημάτων Οδοποιίας – Κατασκευή Γεφυρών Παλιουριάς – Παναγιάς, Δήμητρας – Παλιουριάς και Καρπερού – Νησίου».

Υπέρβαση του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού για την εκτέλεση εργασιών, απαραίτητων για την ολοκλήρωση του Έργου της εν λόγω σύμβασης.

Παράταση τελικής προθεσμίας για την αποπεράτωση του συνόλου των εργασιών της εν λόγω σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της υπέρβασης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΕ Ιλαρίωνα. – Έργο Στεγανοποίησης Λεκάνη Ελάτης – Οδοί Αποκατάστασης κατακλυζομένων τμημάτων Οδοποιίας – Κατασκευή Γεφυρών Παλιουριάς – Παναγιάς, Δήμητρας – Παλιουριάς και Καρπερού – Νησίου», ύψους 35.355.974 Ευρώ κατά 1.700.000 Ευρώ, για την εκτέλεση των εξής:

 

  • Των πρόσθετων εργασιών, αναγκαίων για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα των Έργων Άρδευσης και Υδρευσης, όπως ορίζονται στους Περιβαλλοντικούς Όρους (Π.Ο.) για το Έργο του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.
  • Των εργασιών αντικατάστασης του παλαιού υφιστάμενου δικτύου άρδευσης του Τ.Ο.Ε.Β ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ, προκειμένου να καταστεί λειτουργικό το σύνολο του αρδευτικού δικτύου, ώστε κατόπιν και των δοκιμών λειτουργίας του, αυτό να παραδοθεί στον αρμόδιο Φορέα Τ.Ο.Ε.Β. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ.
  • Των αναγκαίων συμπληρωματικών εργασιών αποκατάστασης και προστασίας, σε τμήματα της οδοποιίας που κατασκεύασε η ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να ακολουθήσει η τελική παράδοσή τους στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

Ο νέος εγκεκριμένος προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 37.055.974 Ευρώ.

  1. Την έγκριση της παράτασης της τελικής προθεσμίας πέρατος του συνόλου των εργασιών, έως τις 31.8.2019, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, ο οποίος θα δηλώσει εγγράφως ότι παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη απαίτησή του, από την εκτέλεση της σύμβασης έως τις 31.10.2016.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο