Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 10.07.2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 9,5 χ 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Π.Καραλευθέρης και Ν.Φωτόπουλος εκπρόσωποι εργαζομένων.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή-φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 9,5 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΑΚΜΗ Α.Τ.Ε.»

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για τη μακροχρόνια συντήρηση Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου.

Χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

Την έγκριση της παράτασης της ισχύος της σύμβασης μακροχρόνιας συντήρησης Αεριοστροβίλου και Βοηθητικών αυτού της Μονάδας Νο V του ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου, , κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι, μέχρι τις 30.9.2018, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση μεταξύ εκπροσώπων της επιχείρησης και του Αναδόχου για διευθέτηση όλων των εκκρεμών ζητημάτων που έχουν προκύψει κατά την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διευθέτηση θεμάτων συμβάσεων και αναθέσεων που αφορούν και τις θυγατρικές εταιρείες «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση των εξής:

 

  • Για τις συμβάσεις οι οποίες έχουν ανεκτέλεστο υπόλοιπο μετά τις 30.6.2018 και σύμφωνα με τον Ν. 4533/2018 μεταβιβάζεται αυτοδικαίως το   ανεκτέλεστο τμήμα τους, το οποίο προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας στις περιοχές της Μελίτης Φλώρινας και Μεγαλόπολης Αρκαδίας, σε εκάστη εκ των Νέων Εταιρειών αντιστοίχως, ήτοι, «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ( εφεξής Νέες Εταιρείες ), των ακόλουθων:

1.1.1.                     Την εξουσιοδότηση του αρμόδιου για την υπογραφή της αντίστοιχης αρχικής σύμβασης οργάνου  να  υπογράψει  και το Συμπλήρωμα αυτής , που θα αφορά στη ΔΕΗ Α.Ε. και με το οποίο θα μειώνονται αντίστοιχα το αντικείμενο και το αναλογούν τίμημα  κατά το μέρος που αφορά στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’, ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β’-Μονάδα IV, ΛΚΜ και ΑΗΣ Μελίτης, αντίστοιχα. Στο εν λόγω Συμπλήρωμα θα ισχύουν οι ίδιοι όροι και τιμές της αρχικής σύμβασης.

1.1.2.                     Τη διαβίβαση στις Νέες Εταιρείες σχεδίων συμβάσεων  μαζί με τα ανεκτέλεστα υπόλοιπα αυτών  προκειμένου να καταρτιστούν  αντιστοίχως  νέες συμβάσεις,  μεταξύ των αρχικώς συμβληθέντων Αναδόχων και  των Νέων Εταιρειών για το αντικείμενο  που αφορά στις ανάγκες της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας στις περιοχές της Μελίτης Φλώρινας και Μεγαλόπολης Αρκαδίας, κατά τα προεκτεθέντα.

1.1.3.                     Την αντικατάσταση της υφιστάμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης από τους Αναδόχους των εν λόγω συμβάσεων με τρείς (3) ή δύο (2) νέες προσαρμοσμένες στις ανωτέρω τροποποιήσεις, ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς εντούτοις να μεταβάλλεται το συνολικό ποσό της αρχικής εγγυητικής επιστολής.

  • Για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν ανεκτέλεστο υπόλοιπο μετά τις 30.6.2018, δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι τότε και στις οποίες δεν προβλέπονται  κρατήσεις καλής εκτέλεσης η τελική εκκαθάριση να γίνει από  τη ΔΕΗ Α.Ε..

1.3.         Για τις συμβάσεις οι οποίες δεν έχουν ανεκτέλεστο υπόλοιπο μετά τις 30.6.2018, δεν έχουν εκκαθαρισθεί μέχρι τότε  και στις οποίες  προβλέπονται  κρατήσεις καλής εκτέλεσης, η τελική εκκαθάριση να γίνει από τη ΔΕΗ Α.Ε.,  οι δε κρατήσεις καλής εκτέλεσης να επιστραφούν κατά το μέρος που αφορούν στις δραστηριότητες των Νέων Εταιρειών  από τις Νέες Εταιρείες και κατά το μέρος που αφορά στη ΔΕΗ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε..

1.4.        Για τις περιπτώσεις συμβάσεων στις οποίες  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Όργανο της ΔΕΗ Α.Ε. η ανάθεση  προμηθειών, έργων και παροχής  υπηρεσιών  που προορίζονται να καλύψουν τις ανάγκες των Νέων Εταιρειών,  αλλά δεν έχουν μέχρι τις 30.6.2018 υπογραφεί οι αντίστοιχες συμβάσεις με τους Αναδόχους,  να διαβιβαστούν  στις Νέες Εταιρείες αντίγραφα των φακέλων του Διαγωνισμού προκειμένου να καταρτιστούν οι αντίστοιχες συμβάσεις με αυτές.

1.5.         Για τις περιπτώσεις συμβάσεων  για τις οποίες  δεν  έχει μέχρι τις 30.6.2018 ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και οι οποίες στο αντικείμενό τους περιλαμβάνουν και τμήμα το οποίο προορίζεται να καλύψει τις ανάγκες των Νέων Εταιρειών, των ακόλουθων:

–  Η διαγωνιστική διαδικασία ολοκληρώνεται σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη   μετά δε, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού η οποία θα εγκριθεί αρμοδίως και από τις Νέες Εταιρείες συνάπτονται χωριστές συμβάσεις , για μεν το αντικείμενο που αφορά στη ΔΕΗ Α.Ε. με τη ΔΕΗ Α.Ε., για δε το αντικείμενο που αφορά στις Νέες Εταιρείες με την ή τις Nέες Eταιρείες, αντιστοίχως.

1.6.         Για τις περιπτώσεις συμβάσεων για τις οποίες  μέχρι τις 30.6.2018 δεν  έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάθεσης και των οποίων το  αντικείμενό τους προορίζεται αποκλειστικά να καλύψει τις ανάγκες των Νέων Εταιρειών, οι Νέες Εταιρείες να μπορούν να επιλέξουν μία εκ των παρακάτω περιπτώσεων:

1.6.1.     Η διαδικασία να ολοκληρωθεί από τις Νέες  Εταιρείες.

Στην περίπτωση αυτή, οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ Α.Ε. να παραδώσουν με αντίστοιχα πρωτόκολλα παράδοσης -παραλαβής τους αντίστοιχους φακέλους στις Νέες Εταιρείες.

1.6.2.                     Τεχνική συνδρομή (Προμήθειες, ΔΝΥ, Έλεγχος) μέσω SLA για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξη, για  κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τα αρμόδια όργανα των Νέων Εταιρειών.

1.7.                         Για τις συμβάσεις οι οποίες έχουν ανεκτέλεστο τμήμα ή δεν έχουν εκκαθαριστεί και το αντικείμενό τους προορίζεται αποκλειστικά να καλύψει τις ανάγκες της λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγικής δραστηριότητας στις περιοχές της Μελίτης Φλώρινας και Μεγαλόπολης Αρκαδίας, σε εκάστη εκ των Νέων Εταιρειών, οι συμβάσεις αυτές να μεταβιβαστούν σύμφωνα με τον Ν. 4533/2018  αυτοδικαίως στις Νέες Εταιρείες, αντιστοίχως, προκειμένου να υπογραφεί σχετικό Συμπλήρωμα.

1.8.         Για τις συμβάσεις που αφορούν στερεά καύσιμα και οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερης διαχείρισης, να αντιμετωπιστούν ανά περίπτωση.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επέκταση χορήγησης «Ειδικού Επιδόματος Εργοδηγών – Επιστατών Βαρέων Μηχανημάτων» στους χειριστές Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων (ΠΕΤ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την έγκριση της επέκτασης χορήγησης του «Ειδικού Επιδόματος Εργοδηγών – Επιστατών Βαρέων Μηχανημάτων» των Λιγνιτικών Κέντρων, σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού, στους ασκούντες καθήκοντα Χειριστή Πύργου Ελέγχου Ταινιοδρόμων (ΠΕΤ) των Ορυχείων, από την πρώτη του επόμενου μήνα έκδοσης της παρούσας Απόφασης.
  2. Την έγκριση της ανάθεσης, από εκδόσεως της παρούσας Απόφασης, καθηκόντων Χειριστή ΠΕΤ σε μισθωτούς Κατηγορίας Τ4, κατόχους Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ ανάλογης Ειδικότητας, εφόσον έχουν απασχοληθεί επί πέντε (5) έτη ως Χειριστές Α΄ή Β΄ θέσης Βαρέων (Κύριων) Ηλεκτροκίνητων Μηχανημάτων Ορυχείων και όπως οι ορισθέντες είναι στάθμης Επιστάτη.

Η παρούσα ρύθμιση γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θα έκρινε τούτο σκόπιμο.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πλαίσιο χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων, μέσω της χορήγησης εντόκων δανείων, στο προσωπικό της Επιχείρησης.

–              Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ως εξής:

 

  • Την τροποποίηση των περιπτώσεων (δ) και (ε) του πίνακα της παραγράφου 1.1. αυτής, ως εξής:

 

Περιπτώσεις χορήγησης / Καταβαλλόμενο ποσό (έως)

 

 

 

Δαπάνες πρώτης/ ιδιοκατοικούμενης ιδιόκτητης κατοικίας

δ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του/της συζύγου που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα). 4.500 Ευρώ
ε) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής κύριας ιδιοκατοικούμενης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του/της συζύγου για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 3.000 Ευρώ

 

  • Την επαναδιατύπωση της παραγράφου 1.5 αυτής, ως εξής:

 

«Τα ως άνω δάνεια χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο προς οικονομική διευκόλυνση των μισθωτών και των οικογενειών τους, με  χαμηλό σταθερό επιτόκιο καθόλη τη διάρκεια αποπληρωμής τους και χωρίς οικονομικό όφελος για την Εταιρεία. Για τον λόγο αυτό θα συνομολογείται στη σχετική σύμβαση που θα υπογράφεται για τη χορήγηση του δανείου, ότι αυτό δεν συνιστά οφειλή υπό την έννοια του Ν. 3869/2010 και δεν δύναται να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

Επιπροσθέτως, ο μισθωτός θα δηλώνει ότι το ποσό της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής θα παρακρατείται κάθε μήνα από τη μισθοδοσία του και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση πλήρους αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού με τη λύση της σύμβασης εργασίας του καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε περίπτωση οφειλόμενης αποζημίωσης εκ μέρους της εταιρείας, αυτή θα συμψηφίζεται με το υπόλοιπο οφειλόμενο ποσό εκ μέρους του μισθωτού από χορήγηση δανείου».

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επέκταση χορήγησης και χρήσης εταιρικής πιστωτικής κάρτας.

Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα της παραγράφου 1 αυτής, αναδιατυπώνοντάς την ως εξής:

«1.          Την έγκριση της καθιέρωσης εταιρικής πιστωτικής κάρτας η οποία θα χρησιμοποιείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, τα Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τους Αναπληρωτές ΔΝΣ, τους Γενικούς Διευθυντές, τον Νομικό Σύμβουλο και τους Διευθυντές ΒΟΚ, τόσο στην έδρα άσκησης των καθηκόντων τους όσο και στις εκτός έδρας υπηρεσιακές μετακινήσεις τους.».

 

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο