Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε., 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 06.07.2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 μ.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαγωνιστική διαδικασία για τη μεταβίβαση των μετοχών των 100% θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε. «Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε.» και «Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.».

Αξιολόγηση των συμμετεχόντων, στην Α’ Φάση, υποψηφίων Στρατηγικών Επενδυτών.  Έγκριση της Πρόσκλησης για Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Π.Καραλευθέρης και Ν.Φωτόπουλος εκπρόσωποι εργαζομένων.

 

  1. Την έγκριση της διενεργηθείσας αξιολόγησης των υποψηφίων ενδιαφερομένων μερών, σύμφωνα με τον συνημμένο, στην εισήγηση, «Συνοπτικό πίνακα αξιολόγησης υποψηφίων Ενδιαφερομένων Μερών».

 

  1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Πρόσκλησης για Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών (Request for Submission of Binding Offers – RfBO), και της αποστολής της στους Επιλέξιμους Συμμετέχοντες.

 

  1. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως προβεί σε ήσσονος σημασίας προσαρμογές και βελτιώσεις της Πρόσκλησης για Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών, που τυχόν θα χρειαστούν κατά τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας.

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο