Πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια στους χώρους εργασίας

Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας στους χώρους εργασίας συμμετείχε στην Ημερίδα για τα εργατικά ατυχήματα που διοργάνωσαν η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων και η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία της ΔΕΗ. Την Ομοσπονδία εκπροσώπησε με δική του εισήγηση , το μέλος του Διοικητικού της Συμβουλίου Γιώργος Κάτανας.

Οι εργαζόμενοι στον Όμιλο ΔΕΗ που εργάζονται κάτω από ιδιαίτερα απαιτητικές και ορισμένες φορές ακραίες συνθήκες έχουν το θλιβερό προνόμιο να μετρούν δεκάδες σοβαρά εργατικά ατυχήματα κάθε χρόνο (από το 2011 ως σήμερα έχουν καταγραφεί 25 σοβαρότατα εργατικά ατυχήματα). Ακριβώς για τους λόγους αυτούς, η Υγιεινή και η Ασφάλεια στους χώρους εργασίας θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα και αδιαπραγμάτευτη συνθήκη για κάθε εργαζόμενο.

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ κάθε προσπάθεια της διοίκησης της ΔΕΗ ΑΕ για την εμπέδωση των κατάλληλων συνθηκών στους χώρους εργασίας δεν είναι μόνον υποχρέωση της εταιρίας προς το ανθρώπινο δυναμικό της αλλά και ουσιαστική προϋπόθεση για την βελτίωση της απόδοσης και την αύξηση της παραγωγικότητας.

Ακολουθεί η εισήγηση του συναδελφου Γ.Κάτανα

 

Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία.

Το Νομοθετικό Πλαίσιο και η Συνήθης Πρακτική.

Κάθε φορά που διεξάγεται μία δημόσια συζήτηση για τα θέματα της υγιεινής και ασφάλειας εργασίας δίνεται και μια νέα ευκαιρία σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, για μια αναδρομή στα αποτελέσματα που απεικονίζονται στα στατιστικά στοιχεία, να αναθεωρήσουμε πρακτικές να συμπληρώσουμε ή να αποτρέψουμε λειτουργίες και να δρομολογήσουν νέες κινήσεις οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα , έτσι ώστε να μειωθούν κατά το δυνατόν τα ατυχήματα και οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Κράτος – Εταιρεία και Εργαζόμενο , θα πρέπει να είμαστε σε απόλυτη σύμπνοια και συνέργεια για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα επ’ ωφέλεια όλων.

Στην Σημερινή μας Παρέμβαση ως ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ θα επιχειρήσουμε να κάνουμε μία κατά το δυνατόν αντικειμενική προσέγγιση για τη σχέση των νόμων που διέπουν την ασφαλή εργασία με την καθημερινή πρακτική , δηλαδή να δούμε την πρακτική εφαρμογή και τη στάση όλων των εμπλεκόμενων Κράτους – Εταιρείας – Εργαζομένων έτσι ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε κατά το δυνατόν καλύτερα συμπεράσματα , τα οποία με τη σειρά τους θα χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουμε τους δείκτες των ατυχημάτων.

Δεν θα κάνουμε αναφορές σε στατιστικά στοιχεία τα οποία η εταιρεία έχει επεξεργαστεί με τις ανάλογες υπηρεσίες και δεν έχουμε κανένα λόγο να τα αμφισβητήσουμε.

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Η Πολιτεία έχει καταρτήσει το Νομοθετικό Πλαίσιο που έχει κορμό του 1568/85 και τον κανονισμό μεταλλικών και λατομικών εργασιών (ΚΜΛΕ) συμπληρώνοντας με διάφορες Υπουργικές η Δικαστικές Αποφάσεις η Διατάγματα ένα Νομοθετικό Πλαίσιο που περιγράφει τις υποχρεώσεις όλων των μερών στα θέματα της Υγιεινής ή Ασφάλειας στην εργασία.

Το Νομοθετικό Πλαίσιο προβλέπει:

–          Τις Εγκαταστάσεις που χρειάζονται.

–          Τη Λειτουργία των Θεσμών.

–          Τα Μέσα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

–          Την Επίβλεψη η τον Έλεγχο.

–          Τις Νομικές η Ποινικές ευθύνες των Εμπλεκόμενων.

Οι Θεσμοί που είναι επιφορτισμένοι για τον έλεγχο η την Επίβλεψη των υποχρεώσεων είναι η Επιθεώρηση Εργασίας και η Επιθεώρηση Μεταλλείων , για τα θέματα της υγιεινής και της ασφάλειας .

Ρόλο σε αυτή τη διαδικασία έχει και η Αστυνομία ,κυρίως στον τομέα της κίνησης αλλά και στην νομιμότητα των εχόντωνδικαίωμα στηνεργασία ( διπλώματα – άδειες παραμονής κλπ. ).

Επίσης οι τεχνικές υπηρεσίες των Νομαρχιών, Δήμων η Περιφερειών στον τομέα των οδικών αξόνων που οδηγούν στους εργασιακούς χώρους.

Στην αντιμετώπιση των ατυχημάτων ή άλλων περιστατικών εμπλέκεται η Πυροσβεστική και οι Δομές Υγείας της κάθε περιοχής.

Πιο αναλυτικά

Η Επιθεώρηση εργασίας αποδυναμωμένη από προσωπικό αλλά και μέσα , παρεμβαίνει αποσπασματικά και κατασταλτικά κυρίως μέσα από καταγγελίες η κινητοποιήσεις εργαζομένων και λιγότερο μέσα από περιοδικούς προληπτικούς ελέγχους .

Τα ίδια ισχύουν για την επιθεώρηση μεταλλείων την οποία οι έδρες βρίσκονται μακριά από την εξόρυξη και εκ τούτον η παρουσία στην καθημερινότητα είναι μικρή και οι παρεμβάσεις γίνονται μόνο σε ακραίες καταστάσεις όπως θανατηφόρα ατυχήματα.

* Οι παρεμβάσεις της Αστυνομίας αφορούν την κίνηση των οχημάτων αλλά και στην νομιμότητα των χειριστών – οδηγών και αυτές είναι λίγες και αποσπασματικές μιας και τα παράνομα οχήματα και οι οδηγοί εξαφανίζονται δια μαγείας με την εμφάνιση των αστυνομικών οχημάτων.

* Τα Νοσοκομεία στην Επαρχία αδυνατούν να αντιμετωπίσουν βαριά περιστατικά τα οποία συνήθως διακομίζονται σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Οι δομές υγείας – περίθαλψης της ΔΕΗ υπάρχουν παντού και προσφέρουν πρώτες βοήθειες.

Η ύπαρξη έως τα τώρα των ασφαλιστικών στα μεγάλα ενεργειακά κέντρα δεν είχε καμία οργάνωση η κατεύθυνση για να αντιμετωπίσει επαγγελματικές ασθένειες

Βασικές Υποχρεώσεις της Εταιρίας μετάβαση του 1568/85 η του ΚΜΛΕ

 1. Να λαμβάνει κάθε μέτρο που απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι και οι τρίτοι από κάθε κίνδυνο που μπορεί να θέση σε κίνδυνο την υγεία η την σωματική ακεραιότητα.
 2. Να εφαρμόσει τις υποδείξεις των τεχνικών και υγειονομικών επιθεωρήσεων εργασίας και να διευκολύνει τον εργοδότη.
 3. Να επιβλέπει την ορθή εφαρμογή.
 4. Να λαμβάνει συγκεκριμένα μέσα προστασίας.
 5. Να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τον επαγγελματικό κίνδυνο από την εργασία.
 6. Να ενθαρρύνει την εκπαίδευση σε θέματα ΕΥΑΕ.
 7. Να ενημερώνει τους εργαζόμενους για τη νομοθεσία η τον τρόπο εφαρμογής.
 8. Να έχει πρόγραμμα προληπτικής δράσης η βελτίωσης των συνθηκών έργων.
 9. Να τηρεί βιβλία ατυχημάτων, αίτια και περιγραφή του ατυχήματος.

10. Να διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό που απαιτούν οι επιμερής εργασίες

Σε Γενικές Γραμμές η Εταιρία μας τηρεί το Θεσμικό Πλαίσιο:

–          Έχει οργανωμένη υπηρεσία για την υγιεινή και ασφάλεια στη εργασία.

–          Εκπαιδεύει το προσωπικό.

–          Χορηγεί μέσα προστασίας αν και τελευταία παρατηρούνται ελλείψεις.

–          Οι χώροι υγιεινής και στέγασης είναι τις περισσότερες φορές των περιπτώσεων μέσα σε ικανοποιητικά πλαίσια.

–          Υπάρχουν οργανωμένα ιατρεία στα Ενεργειακά Κέντρα καθώς και νοσοκομειακά σχήματα καθώς και ιατροί εργασίας.

–          Γίνονται καταγραφές και επεξεργασία σε κάθε είδους ατυχήματος.

Όμως Παρά Ταύτα:

Η Έννοια – Η Διάσταση της ασφάλειας στην εργασία δεν είναι μέσα στην καθημερινότητα του λόγου της διοίκησης και αυτό είναι εμφανές όταν «μοιράζονται» οι δουλειές στην έναρξη του ωραρίου όπου σπάνια έξω από την περιγραφή της εργασίας γίνεται λόγος για τους κινδύνους που εγκυμονούν κατά την εκτέλεση τους, καθώς επίσης και καμία αναφορά δεν γίνεται και στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις οι οποίες επίσης επηρεάζουν την υγεία των εργαζομένων αλλά και της περιοχής, στην οποία ασκούνται οι δραστηριότητες.

– Η Εμπεδωμένη, παρά τα σεμινάρια και την επιμόρφωση αντίληψη στο προσωπικό και την ιεραρχία της κατώτερης βαθμίδας είναι ότι η τήρηση των μέτρων ασφαλούς εργασίας ή εφαρμογή της νομοθεσίας καθυστερούν την εργασία και μειώνουν την παραγωγικότητα.

Προς επίρρωση της παραπάνω κρίσης είναι και η πρακτική ήμων των συνδικάτων όπου μέρος των απειλών προς τη διοίκηση ή μορφή αγώνα είναι και η εφαρμογή των μέτρων υγιεινής η ασφάλειας.

– Ο Έλεγχος εφαρμογής των μέτρων για την ασφαλή εργασία, είναι ελλιπής απόδειξη περι τουτου είναι οι ελάχιστες παρατηρήσεις – ποινές που επιβάλλονται σε όλη τη γκάμα της ιεραρχίας για τήρηση μέτρων ασφάλειας.Οι παρατηρήσεις – η έρευνα, οι ποινές αναζητούνται μετά από το ατύχημα.

Το ίδιο συμβαίνει και στις περιβαλλοντικές συμπεριφορές όσων δραστηριοποιούν στους χώρους κυρίως εξόρυξης και επεξεργασίας των λιγνιτών.

Η αποχώρηση έμπειρου προσωπικού προς συνταξιοδότηση και η μη αναπλήρωση τους από μόνιμο προσωπικό στις θέσεις του πάγιου εξοπλισμού, δημιουργεί κινδύνους για τους εργαζόμενους και τον εξοπλισμό.

Ο Έλεγχος των Εργολάβων και των μέσων με τα οποία κινούνται είναι πλημμελής, ενώ με βάση τον ΚΜΛΕ και γενικότερα του νομοθετικού πλαισίου είναι υποχρεωμένοι να ελέγχουν την τήρηση όλων των παραμέτρων περί την ασφαλή εργασία, έτσι τα φαινόμενα της άναρχης κίνησης με ότι αυτό συνεπάγετε για το περιβάλλον αλλά και όσους κινούνται στους ιδίους χώρους, συνδιαζόμενα με την κατάσταση των οχημάτων αλλά και την ποιότητα του προσωπικού το οποίο απασχολούν οι εργολάβοι, δημιουργούν πολλούς κινδύνους για την ασφάλεια των εργαζομένων και την κατάσταση στο περιβάλλον.

Δεν γίνεται καμία αναφορά και ως εκ τούτων λαμβάνονται ελάχιστες πρόνοιες για τους κινδύνους κατά τη διάρκεια της πρόσβασης ή αποχώρησης από τους χώρους δουλειάς των ενεργειακών κέντρων.

Όλες οι διασταυρώσεις είναι επικίνδυνες ενώ οι ελλιπείς διαγραμμίσεις και σημάνσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα πολλαπλασιάζουν τους κινδύνους για ατυχήματα.

* Δεν γίνεται ποτέ καμία αναφορά στις ψυχικές ασθένειες και την ισσοροπία των εργαζομένων η οποία προέρχεται κυρίως από την αποξένωση των εργαζομένων από το αντικείμενο εργασίας σε συνδυασμό με τη φύση πολλών εργασιών και τη μονοτονία και την επανάληψη.

Η Δημοκρατία, οι σύγχρονες μέθοδοι διοίκησης η καλή συνεργασία και πρακτική φτάνουν μέχρι το επίπεδο των εργοδηγών και σπανιότατα στους εργαζόμενους και τα επιμέρους τμήματα.

Ελάχιστοι εργαζόμενοι νιώθουν δημιουργικά και ακόμα λιγότεροι γνωρίζουν τι παράγουν, με ποιο κόστος και πόσο συμβάλουν στο τελικό αποτέλεσμα.

Έτσι η αποξένωση από το αντικείμενο εργασίας είναι αναπόφευκτη καθώς επίσης και η σχέση εταιρίας και εργαζόμενων.

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Δεητζήδες σε αντίθεση με άλλους εργαζόμενους ελάχιστα υπερασπίζονται τη ΔΕΗ και τις υπηρεσίες που παρέχει στο κοινωνικό σύνολο.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών – τμημάτων το ζήτημα της ασφαλούς εργασίας δεν έχει ακόμα καταστεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας.

Οι Εργαζόμενοι πρέπει:

 1. Να εφαρμόζουν τους κανόνες υγιεινούς η ασφαλούς εργασίας.
 2. Να χρησιμοποιούν τα μέσα προστασίας.
 3. Να τηρούν τις διατάξεις η τους κανονισμούς ασφάλειας.
 4. Να επιμορφώνονται η να παρακολουθούν σεμινάρια.
 5. Να χρησιμοποιούν σωστά τις μηχανές – συσκευές – εργαλεία – επικίνδυνες ουσίες – μεταφορικά μέσα

– Η υποτίμηση του κινδύνου συνδιαζόμενη με την χαμηλού επιπέδου επιτήρηση των μέτρων ασφάλειας έχει εμπεδώσει στους εργαζόμενους ένα κλίμα χαλάρωσης και οι συνήθειες υπερισχύουν των κανόνων ασφάλειας και αυτό απεικονίζεται ακόμα και στην εμφάνιση ( ελάχιστη χρήση του κράτους, άρβυλα με λυμένα κορδόνια κλπ.)

– Η πλειοψηφία των εργαζομένων όπως προαναφέραμε, έχει συνδυάσει τα μέτρα για την υγιεινή η ασφαλή εργασία με την καθυστέρηση και πολλές φορές κάποιοι εργαζόμενοι που επιμένουν να θέτουν θέματα ασφαλούς εργασίας αντιμετωπίζονται ως περίεργοι.

– Η επιμόρφωση των εργαζομένων στα θέματα ασφαλούς εργασίας είναι μια ρουτινιάρικη – πληκτική διαδικασία η οποία ίσως πρέπει να αλλάξει να γίνει πιο ζωντανή, πιο διαδραστική, πιο ενδιαφέρουσα.

– Οι επιτροπές υγιεινής και ασφάλειας που λειτουργούν στους μαζικούς εργασιακούς χώρους με ευθύνη όλων των μερών, εργοδοτών η εργαζομένων, δεν κατόρθωσαν με τη λειτουργία τους να καθιερώσουν στη συνείδηση των εργαζομένων η το κατ’ εξοχή όργανο που απασχολείται με το εν λόγω θέμα.

– Τα συνδικάτα αναδεικνύουμε – εντείνουνε την πίεση για τα μέτρα ασφαλείας μετά από κάθε ατύχημα. Δεν είναι πάντα και για μας πρωτεύων θέμα καθημερινότητας.

– Η δημιουργία του ΕΛΙΝΥΑΕ σε κεντρικό επίπεδο, όπου συναντώνται εργοδότες εργαζόμενοι κράτος και επιστήμονες ξεκίνησε και λειτουργεί εδώ και 2 δεκαετίες.

Παρά τη θετική του συμβουλή δεν μπόρεσε να αλλάξει το κλίμα, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα θέματα ασφαλείας κατά την εργασία.

– Δεν έχουμε ψάξει και δεν έχουμε βρει πόσο επηρεάζουν οι συνθήκες σε μια σειρά από ασθένειες, έτσι ώστε να καθορίζονται και οι επαγγελματικές ασθένειες και να έχουμε ένα οδηγό για το πότε χαρακτηρίζουμε εργατικό ατύχημα μια ασθένεια και κάθε φορά καταφεύγουμε σε μια σειρά από αυτοσχεδιασμούς και αποφάσεις αλλά κάρτ.

Εν Κατακλείδι – Συμπερασματικά

Χρειάζεται να κάνουμε μια κοινή προσπάθεια για να αποφύγουμε κατά το δυνατόν τα ατυχήματα.

Οι κίνδυνοι για τους εργαζομένους δεν μπορεί να αποτελούν θέμα αντιπαράθεσης .

Κατ’ αρχή ο καθένας να κάνει σωστά τη δουλειά του.

–          Το κράτος να βελτιώνει το νομοθετικό πλαίσιο και να διαθέσει προσωπικό και μέσα σε όλους τους ελεγκτικούς μηχανισμούς που έχει στην ευθύνη του.

–          Η εταιρία να εντείνει την προσπάθεια ενημέρωσης για την αλλαγή νοοτροπίας και ελέγχων για την τήρηση τους.

Επίσης να προσεγγίσει ιδιαίτερα τα θέματα η την ψυχική ισσοροπία των εργαζομένων.

–          Η εταιρία να βάλει σε σειρά ως έχει υποχρέωση το σύνολο των εργολάβων με επιτήρηση η έλεγχο σε όλα τα επίπεδα – στον εξοπλισμό – την κίνηση – την νομιμότητα των εργαζομένων – παράμετροι οι οποίοι επηρεάζουν το καθένα την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους.

–          Οι εργαζόμενοι να αλλάξουμε περαιτέρω και τα θέματα της ασφάλειας στην εργασία.

 1. Να μην υποτιμούμε τον κίνδυνο .
 2. Να μάθουμε να δουλεύουμε με απόλυτη ασφάλεια.
 3. Τα μέτρα ασφάλειας δεν είναι τιμωρία.
 4. Να λειτουργήσουμε τις επιτροπές και να τις κάνουμε πιο αποτελεσματικές.

Κυρίες – κύριοι

Πιστεύουμε ότι και εμείς με την παρέμβαση μας χωρίς καμιά διάθεση να φορτώσουμε τις ευθύνες στους άλλους, προσθέτουμε στη σημερινή διαδικασία έτσι ώστε να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα που με τη σειρά τους θα προτείνουν αλλαγές ώστε να έχουμε τα λιγότερα δυνατά ατυχήματα, υγιείς η ισσοροπιμένους εργαζόμενους που αγαπούν τη ζωή και τη δουλειά τους και καμαρώνουν για την επιχείρηση τους .

 

Πατήστε εδω για να εκτυπώσετε την εισήγηση

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο