Προς : Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Γιώργο Κατρούγκαλο

Θ έ μ α: Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης Ασφαλισμένων Επικ. Ασφάλισης ΤΕΑΠ
ΔΕΗ του ΕΤΕΑ

Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να σας καταθέσουμε την διαμαρτυρία μας και να σας εκφράσουμε τη έντονη δυσαρέσκειά μας για το γεγονός ότι η Διοίκηση του ΕΤΕΑ με τον πλέον προκλητικό τρόπο προσκαλεί σε ακρόαση – απολογία τους συνταξιούχους του ΤΕΑΠ ΔΕΗ του ΕΤΕΑ και μάλιστα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μήνα προκειμένου να «απολογηθούν» ως παραβάτες Οικονομικού Εγκλήματος για τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους.
Πιο συγκεκριμένα τους καλεί να αιτιολογήσουν, άκουσον – άκουσον, γιατί αποδέχθηκαν την οριστική απόφαση του ΕΤΕΑ για την συνταξιοδότησή τους και με τον πλέον απροκάλυπτο τρόπο απαιτεί να επιστρέψουν τις συντάξεις που έλαβαν ΝΟΜΙΜΑ από την ημέρα έκδοσης της οριστικής απόφασης.
Απαιτεί δηλαδή ανάλογα με την ημερομηνία έκδοσης οριστικής απόφασης απονομής Επικουρικής Σύνταξης από κάθε Συνταξιούχο περισσότερα από δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000 €) την εποχή που οι συντάξεις μετά τις απανωτές μειώσεις από τους μνημονιακούς νόμους, κατέληξαν σε συντάξεις πείνας.

Κύριε Υπουργέ,
Η παραπάνω απόφαση του Διοικητή σας εκτός από παράνομη στερείται κάθε λογικής, ενώ είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει χιλιάδες συνταξιούχους σε κατάθεση αγωγών κατά του ΕΤΕΑ (εκτός και εάν αυτή είναι η πρόθεση της Κυβέρνησης).

Στερείται κάθε λογικής, αφού απαιτεί και αξιώνει από τους απόμαχους της εργασίας, τους ανθρώπους, που μετά από 35 χρόνια εργασίας, καλούνται να απολογηθούν – αιτιολογήσουν με ποιες προϋποθέσεις συνταξιοδοτήθηκαν, όταν τις οριστικές αποφάσεις τις έχει εκδώσει το ίδιο το ΤΕΑΠ-ΔΕΗ του ΕΤΕΑ.
Επιπρόσθετα είναι παράνομη και καταχρηστική, αφού όλοι όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μέχρι σήμερα από το ΤΕΑΠ-ΔΕΗ, συνταξιοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1α και 2β του Νόμου 4491/1966, ενώ για τον καθορισμό του χρόνου είναι γνωστό ότι ισχύει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 30 του ιδίου νόμου που ορίζει: « Δια τον υπολογισμόν του συνολικού χρόνου ασφαλίσεως, κλάσμα του έτους κατώτερου των έξι μηνών παραλείπεται, ίσον δεν ή ανώτερον του εξαμήνου λογίζεται ως πλήρες έτος».

Κύριε Υπουργέ,
Η επίκληση της Διοίκησης του ΕΤΕΑ ότι για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος πρέπει να εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 4 του ΑΝ 1022/1946 είναι απόλυτα λανθασμένη, αφού με την υπ. αριθ. 44/9/22–3-93 απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ απεφάνθη ότι:
« Για τους ασφαλισμένους της ΔΕΗ και μετά τη σχετική ρύθμιση (άρθρο 47 παρ. 11), θα εξακολουθήσει να ισχύει η διάταξη του άρθρου 30 του Ν.4491/66 που αφορά τη συμπλήρωση του εκάστοτε απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη θεμελίωση (και τη προσαύξηση) συνταξιοδοτικού δικαιώματος και όχι η τροποποιηθείσα γενική διάταξη του άρθρου 4 παρ.2 του Α.Ν 1022/46, επειδή:
α) Η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1022/46 είναι γενική και καλύπτει τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών οργανισμών για τους οποίους δεν υπάρχουν ειδικότερες καταστατικές διατάξεις στις οποίες, όμως δεν περιλαμβάνεται διάταξη ανάλογη με αυτήν του άρθρου 30 του Ν. 4491/66.
β) Η τροποποίηση και συμπλήρωση της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1022/46 με την παρ. 11 του άρθρου 47 του Ν.2084/92 δεν αναιρεί τον χαρακτήρα της ως γενικής διάταξης που είχε εφαρμογή στις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις.
γ) Η διάταξη του άρθρου 30 του Ν.4491/66 ως ειδική και μεταγενέστερη της αρχικής του άρθρου 4 παρ. 2 του Α.Ν. 1022/46 θα εξακολουθήσει και μετά τη δημοσίευση του Ν.2084/92 (7-10-92) και κατισχύει της γενικότερης και προγενέστερης ρύθμισης του Α.Ν. 1022/46 όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.11 του άρθρου 4 του ίδιου Νόμου, κατ’ εφαρμογήν της γενικής αρχής του δικαίου ότι νόμος ειδικός καταργεί τις αντίστοιχες διατάξεις νόμου γενικού και
δ) Στη νέα διάταξη του άρθρου 47 παρ. 11 του Ν.2084/92 δεν αναφέρεται ως τροποποιούμενη η διάταξη του άρθρου 30 του Ν. 4491/66 αλλά μόνο η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1022/46, ώστε μπορεί να υποστηριχθεί βάσιμα η άποψη ότι αν ο νομοθέτης επιθυμούσε την τροποποίηση και της ειδικής διάταξης του άρθρου 30 του Ν. 4491/66 θα μπορούσε να είχε δώσει ανάλογη διατύπωση στο κείμενο του νόμου».
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.2084/92, οι διατάξεις των άρθρων 44 έως και 58 του παρόντος νόμου έχουν εφαρμογή για τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους σε οποιοδήποτε φορέα κύρια ασφάλισης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.
Κύριε Υπουργέ,
Με βάση τα ανωτέρω αντιλαμβάνεστε ότι η απόφαση της Διοίκησης του ΕΤΕΑ δημιουργεί αναστάτωση και ανησυχία στους απόμαχους της εργασίας, οι οποίοι είναι βέβαιο ότι θα αναγκαστούν να προσφύγουν στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας χιλιάδες αγωγές με ότι αυτό συνεπάγεται για τα «εργολαβικά» δίκης και ως εκ τούτου η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ απαιτεί την άμεση απόσυρση της σχετικής απόφασης της Διοίκησης του ΕΤΕΑ.

Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Αδαμίδης Α. Καρράς

Κοινοποίηση:
– Υφ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο
– Διοικητή ΕΤΕΑ Α. Καποτά

Πατήστε εδω για να εκτυπώσετε την επιστολή

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο