ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.                                                     

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ. Α.Ε.                                                                       

Πληροφορίες:

Γ.ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ  τηλ: 6974149555

 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1                                                                                     ΗΜ/ΝΙΑ : 20 Απριλίου 2016

 ΠΡΟΣ : ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ-ΑΕ.

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.ΕΠ.) που ορίστηκε βάσει του Καταστατικού της ΔΕΔΔΗΕ κεφ. Γ’ άρθρο 11 παρ. Β’, του νόμου4001/2011 και τουάρθρου 10 παρ.2 περ. β του Π.Δ. 333/2000 και την από Φ4/2778 14.04.2016 επιστολή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αποτελούμενη από τους ΠΕΘΕΡΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΟΥΝΟΥΚΛΑ ΣΤΕΦΑΝΟ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και ΚΟΝΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, προεδρεύοντος της Δικαστικού Αντιπροσώπου ΒΕΝΙΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗΣ η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. Πρ. Σωμ. 239/19.4.2016  Πρωτοδικείου Αθηνών, για τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την εκλογή των Εκπροσώπων των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΔΔΔΗΕ-Α.Ε.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 1. Την έναρξη εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη (1) ενός εκπροσώπου των εργαζομένων με ισάριθμο αναπληρωτή, στο διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΔΔΗΕ-ΑΕ.
 2. Οι εκλογές θα γίνουν στις 18 Μαΐου Οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής τους θα ορισθούν με νεότερη ανακοίνωση της Κ.ΕΦ.ΕΠ.
 3. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όλοι όσοι ανήκουν στο τακτικό προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ.
 4. Οι εκλογές θα διεξαχθούν με το σύστημα της απλής αναλογικής του άρθρου 12 ν.1264/82.
 5. Η Κ.ΕΦ.ΕΠ θα δέχεται υποψηφιότητες κάθε εργάσιμη μέρα από ώρας 09.00 μέχρι 16.00 στα γραφεία της ΔΕΔΔΗΕ στον 5 όροφο, στην οδό Βερανζέρου 57 τ.κ 10432.
 6. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 26 Απριλίου 2016 και ώρα 12.00.
 7. Τρόπος υποβολής υποψηφιοτήτων :

Α. Μεμονωμένοι υποψήφιοι :

 1. Υποβάλλουν ατομική αίτηση υποψηφιότητας που θα περιέχει οπωσδήποτε τα στοιχεία που περιέχονται στο συνημμένο υπόδειγμα.
 2. Οι μεμονωμένοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την έγγραφη αίτηση υποψηφιότητάς τους ή αυτοπροσώπως στην Κ.ΕΦ.ΕΠ. ή δια εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου στην οποία (εξουσιοδότηση) θα βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή .

Β. Υποψήφιοι συνδυασμών :

 1. Εκτός από τα πιο πάνω στοιχεία που περιέχονται στην αίτηση πρέπει να δηλώνουν και το συνδυασμό του οποίου θα είναι υποψήφιοι καθώς και την αποδοχή του εκπροσώπου του συνδυασμού αυτού.
 1. Οι αιτήσεις των υποψήφιων των συνδυασμών θα υποβληθούν ομαδοποιημένες και σε ηλεκτρονική μορφή κατά συνδυασμό.

Ειδικότερα :

 • Θα υποβληθεί συγκεντρωτική αίτηση που θα αναφέρει τις ατομικές αιτήσεις που έχουν επισυναφτεί ταξινομημένες με αλφαβητική σειρά επωνύμου.
 • Στη συγκεντρωτική αίτηση αλλά και στις ατομικές αιτήσεις θα αναφέρεται οπωσδήποτε η επωνυμία του συνδυασμού.
 1. Όλες οι ενέργειες των συνδυασμών προς την Κ.ΕΦ.ΕΠ γίνονται μόνο από τον εκπρόσωπό τους.
 2. Η Κ.ΕΦ.ΕΠ καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέτουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας τους σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης αυτής.
 3. Ελλιπείς αιτήσεις ή δηλώσεις κρίνονται για την εγκυρότητα τους κατά περίπτωση από την Κ.ΕΦ.ΕΠ., η οποία μπορεί να αποκλείσει από την εκλογή όσες δεν πληρούν τις πιο πάνω προϋποθέσεις.
 4. Έντυπα αιτήσεως υποψηφιότητας αποστέλλονται συνημμένα αλλά υπάρχουν και στα γραφεία της Κ.ΕΦ.ΕΠ.

Προσοχή : Όλες οι υπηρεσιακές μονάδες της επιχείρησης οφείλουν να ενημερώσουν άμεσα όλους τους εργαζόμενους της δύναμής τους ενυπόγραφα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ EΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΑΛΙΟΠΗ ΒΕΝΙΟΥ                                        Γ. ΠΕΘΕΡΙΩΤΗΣ                                  Σ. ΚΟΥΝΟΥΚΛΑΣ                                                                              Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ                              Δ. ΚΟΝΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 • Δ/ΝΤΡΙΑ ΔΑΝΠΟ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
 • ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
 • ΟΜΕ/ΔΕΗ
 • ΝΕΑ ΟΜΟΣΠΟΝΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ
 • ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ

Για να κατεβάσετε την αίτηση πατήστε εδώ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο