Στο πλαίσιο της Δημόσιας Διαβούλευσης επί των Προτάσεων της ΡΑΕ για τη “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ”, σας υποβάλλουμε σχόλια, απόψεις και τις προτάσεις μας σχετικά με συγκεκριμένες αλλά και γενικές πολιτικές που θα πρέπει να υιοθετηθούν, προκειμένου να αντιμετωπισθούν κατά το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, τα προβλήματα από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές σε όφελος των Καταναλωτών, της Ελληνικής Οικονομίας και Κοινωνίας και των Προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, αξιοποιώντας και τις ανάλογες σύγχρονες  εμπειρίες των Προμηθευτών ανεπτυγμένων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Μ. Βρετανία, Γαλλία κλπ).

                                 

Α΄ ΜΕΡΟΣ

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

 

 1. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ έχει ασκήσει κατά καιρούς σκληρή κριτική για το ρόλο και τη στάση της ΡΑΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική η πρωτοβουλία της να θέσει δημόσια διαβούλευση το Κρίσιμο Θέμα των Ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος με τις σχετικές προτάσεις και απόψεις της να κινούνται γενικά σε σωστή κατεύθυνση οποίες κάνει, αναγνωρίζοντας ότι: “… καθίσταται άμεση η ανάγκη για την αποτελεσματική διαχείριση του θέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας…”.

 

Το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών για ηλεκτρικό ρεύμα δεν είναι “ελληνικό”, αλλά πρόκειται για ένα πρόβλημα που διαχρονικά γιγαντώνεται και παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις στις χώρες μέλη της Ένωσης.

Αν και το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών για ηλεκτρικό ρεύμα έχει οξυνθεί στην Ελλάδα, εντούτοις έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις σε άλλες περισσότερο ανεπτυγμένες χώρες με έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των Προμηθευτών…

Στην περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας, για παράδειγμα, έχει πάρει “μεγάλες πολιτικές διαστάσεις” το θέμα των μεγάλων αυξήσεων των τιμών ρεύματος και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, γεγονός που υποχρέωσε στην έναρξη μεγάλων ερευνών στον τομέα της λιανικής αγοράς, η οποία ωστόσο χαρακτηρίζεται από οξύτατο ανταγωνισμό και χαμηλά μερίδια αγοράς για τους μεγαλύτερους “παίκτες της λιανικής”).

 

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες και τα εμπόδια που ανακύπτουν κοινή είναι η προσπάθεια στο επίπεδο των χωρών – μελών της ΕΕ για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για εύκολη αλλαγή Προμηθευτών από τους Καταναλωτές, ύστερα από ολοκληρωμένη ενημέρωσή τους για τις προσφερόμενες τιμές διευκολύνσεις και μέσα πληρωμής κλπ.

Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση και Στρατηγική σε όφελος των Καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας καταβάλλονται προσπάθειες από τις Ρυθμιστικές Αρχές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από κυβερνητικούς φορείς, Ανεξάρτητους Φορείς Προστασίας των Καταναλωτών, Προμηθευτών, ιδιωτικές εταιρείες συμβούλων  κλπ. Όλες αυτές οι προσπάθειες κατατείνουν στο να δημιουργήσουν τις πλέον κατάλληλές συνθήκες μιας ολοκληρωμένης κατά το δυνατόν ενημέρωσης των Καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να επιλέγουν εκείνους τους Προμηθευτές που παρέχουν τις καλλίτερες τιμές και όρους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ωστόσο, οι σχετικές προσπάθειες, προς το παρόν, δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, καθώς πέρα από τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας – τις τιμές των οποίων καθορίζουν οι Προμηθευτές – στους λογαριασμούς περιλαμβάνονται και ένα σωρό άλλες χρεώσεις, όπως φόροι, επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων κλπ.

 

Πέραν της “άγνοιας” των καταναλωτών για την κατανόηση των επιμέρους χρεώσεων που μπαίνουν στους λογαριασμούς ρεύματος υπάρχουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που επιδρούν ανασταλτικά στην αλλαγή προμηθευτών, όπως:

 • Μεγάλη ποικιλία παροχών ηλεκτρικής ενέργειας και με διαφορετικές τιμές.
 • Ταχύτητα μεταβολών των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, τους παράγοντες μεταβολής των οποίων αγνοούν οι Καταναλωτές που θέλουν να αλλάξουν Προμηθευτές.
 • Διαφορετικές χρονικές περίοδοι που ορίζονται από τους Προμηθευτές για την αποδοχή αιτημάτων σύναψης συμβολαίων κλπ.
 • Ταχύτερη αλλαγή προμηθευτών όταν υπάρχουν μετρητές για προπληρωμή της κατανάλωσης (prepaymentmeter) ή όταν προσφέρονται χαμηλότερες τιμές που έχουν ως δείκτες υψηλότερες ρυθμιζόμενες τιμές.
 • Από τις αναρτημένες Συμβάσεις προμήθειας ρεύματος διαπιστώνονται πολλές ομοιότητες στους γενικούς όρους αλλά και πολλές διαφορές… Για παράδειγμα σε συμβόλαιο εταιρείας στη Βρετανία ρητά αναφέρεται στους όρους ότι: “… από τη στιγμή που έχει υπογραφεί Σύμβαση με έναν Πελάτη η προμήθεια ρεύματος και όλες οι χρεώσεις γίνονται κανονικά από τον ίδιο Προμηθευτή ακόμη και στην περίπτωση που ο Πελάτης έχει συνάψει μεταγενέστερα συμβόλαιο με άλλον Προμηθευτή…”!!!
 • Σε ιστοσελίδα ευρωπαϊκής εταιρείας διαβάσαμε τα ακόλουθα:

“…Είναι δικαίωμά μας να αλλάξουμε όλους τους όρους προσφοράς οποιαδήποτε στιγμή. Κάθε αλλαγή θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία ανάρτησης των αλλαγών στην ιστοσελίδα μας. Εντούτοις, εάν η αλλαγή σας θέτει σε μειονεκτική θέση σας παρέχουμε προθεσμία τουλάχιστον 30 ημερών μετά από γραπτή ενημέρωσή σας (avariationnotice’) … Εάν δεν δεχθείτε αλλαγές στους όρους του συμβολαίου, προκειμένου να τις ενεργοποιήσουμε, τότε εντός των επόμενων 20 εργάσιμων ημερών θα υπογράψετε α) είτε ένα νέο συμβόλαιο μαζί μας και για διαφορετικό προϊόν β) είτε με άλλο προμηθευτή, ο οποίος υπεύθυνα θα μας ενημερώσει ότι θα αναλάβει να είναι προμηθευτής σας σε εύλογη χρονική περίοδο… Εάν επιδιώξετε να αλλάξετε προμηθευτή αλλά έχετε οφειλές έναντι ημών τότε θα ενημερώσουμε το νέο προμηθευτή σας ότι έχετε οφειλές που θα πρέπει να μας εξοφλήσετε και μέχρι τότε θα παρεμποδίσουμε τη διαδικασία αλλαγής προμηθευτή..”.

 • Διαφορετικά επιτόκια χρέωσης από τους προμηθευτές των λογαριασμών ρεύματος που είναι ληξιπρόθεσμοι.
 • Μεγάλες επιβαρύνσεις για συμβόλαια με προκαθορισμένη χρονική διάρκεια (fixedtermcontract) όταν οι Καταναλωτές θέλουν να αλλάξουν Προμηθευτή πριν από την ημερομηνία λήξης των συμβολαίων που έχουν υπογράψει.
 • Μεγάλες οφειλές προς τον τελευταίο Προμηθευτή, που καθιστά ιδιαίτερα επιφυλακτικούς ή και παντελώς αρνητικούς τους Προμηθευτές να συνάψουν συμβόλαια με Καταναλωτές που αιτούνται αλλαγή Προμηθευτή.
 • Στην περίπτωση των ενοικιαστών η επιθυμία τους για αλλαγή Προμηθευτή προσκρούει αρκετές φορές στην άρνηση των ιδιοκτητών να συναινέσουν για διάφορους λόγους σε μια τέτοια απόφαση, ιδίως όταν οι λογαριασμοί ρεύματος εκδίδονται σε χρέωση των τελευταίων.
 • Η αλλαγή Προμηθευτή είναι ακόμη πιο περίπλοκη στην περίπτωση εταιρειών, καθώς σε αρκετές χώρες της Ένωσης, σε περίπτωση ανεξόφλητων λογαριασμών, η ευθύνη αποπληρωμής οφειλών μεταβιβάζεται στους μετόχους ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
 • Υπάρχουν Προμηθευτές που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε Πελάτες με την ρητή δέσμευση ότι οι λογαριασμοί ρεύματος πληρώνονται μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των Πελατών, ενώ σε περίπτωση μη έγκαιρης πληρωμής ανεξόφλητων λογαριασμών κατά προτεραιότητα σε σχέση με τυχόν απαιτήσεις τρίτων αποπληρώνονται οι λογαριασμοί ρεύματος.
 • Η νομική διεκδίκηση ανεξόφλητων λογαριασμών συνεπάγεται σημαντικό κόστος και δυσλειτουργίες για τους Προμηθευτές, θέμα το οποίο αντιμετωπίζεται εν όλω ή εν μέρει από τις εγγυήσεις που καταβάλλονται από τους Πελάτες που υπογράφουν συμβόλαια η/και με την άμεση επιβάρυνση και χρέωση των Πελατών για τη σχετική δαπάνη.
 • Σε συμβόλαια Ευρωπαίων Προμηθευτών ρητά προβλέπεται ότι, η με courier αποστολή προειδοποιητικών επιστολών προς τους Πελάτες σχετικά με ανεξόφλητους λογαριασμούς συνεπάγεται με πρόσθετη επιβάρυνση των Πελατών για αυτή την υπηρεσία courier.
 • Η ύπαρξη μιας πολύ μεγάλης “ποικιλίας συμβολαίων” στις χώρες της ΕΕ δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην “ανάγνωση των όρων που περιλαμβάνει ο κάθε τύπος συμβολαίου. Γενικότερα η ύπαρξη διαφορετικών τύπων συμβολαίων συνδέεται πρωτίστως σε σχέση με τις τιμές. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές κατηγορίες συμβολαίων:

Τα “κυλιόμενα συμβόλαια” (rollingcontracts και evergreencontracts), που βασίζονται σε αυτόματες αναπροσαρμογές των μεταβαλλόμενων τιμών ηλεκτρικής ενέργειας για συγκεκριμένες κατηγορίες πελατών. Στα συμβόλαια περιγράφονται συγκεκριμένοι όροι με βάση τους οποίους μεταβάλλονται οι τιμές παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και για όσο χρονικό διάστημα ισχύει ένα συμβόλαιο.

Τα συμβόλαια με σταθερούς όρους (fixedtermscontract), ισχύουν για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, στη διάρκεια των οποίων δεν μεταβάλλονται οι τιμές παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αρκετές περιπτώσεις – εφόσον καθίσταται ασύμφορη αυτή η κατηγορία συμβολαίων για τους Προμηθευτές αυτοί μπορούν να τερματίσουν τη σύμβαση καταβάλλοντας ως αντιστάθμισμα ένα ποσό στους Πελάτες…

 • Σε περίπτωση ανεξόφλητων λογαριασμών ή άλλων επιβαρύνσεων που προκαλούνται από τον πελάτη σε βάρος του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιβαρύνει τον καταναλωτή με τις σχετικές δαπάνες, όπως είναι αυτές που αφορούν δαπάνες εταιρειών για είσπραξη ανεξόφλητων λογαριασμών.
 • Επειδή, σε πάρα πολλές περιπτώσεις, οι Προμηθευτές παράλληλα με την ηλεκτρική ενέργεια προσφέρουν και φυσικό αέριο, τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο όταν οι Πελάτες διαπιστώνουν ότι είναι ασύμφορη η παροχή ρεύματος και πρέπει να αλλάξουν Προμηθευτή αλλά όχι και τον υφιστάμενο Προμηθευτή που παρέχει φυσικό αέριο με πολύ καλούς όρους…

 

Β΄ ΜΕΡΟΣ

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ

 

 1. Ωστόσο, δεν συμμεριζόμαστε την άποψη της ΡΑΕ, σύμφωνα με την οποία: “… Όλοι οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, ανεξαιρέτως, αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αποτελεσματική συλλογή των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Πελατών τους….” . Οικονομική πραγματικότητα είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης η ΔΕΗ ΑΕ  ήταν εκείνη που σήκωσε όλα τα “βάρη” της κρίσης, όπως αυτή εκδηλώθηκε ειδικά στον Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Αντίθετα, για αρκετά χρόνια οι ιδιώτες παραγωγοί απείχαν από την ανάπτυξη εργασιών στον τομέα της λιανικής, με αποτέλεσμα η ΔΕΗ να κατέχει όχι μόνο ένα πολύ υψηλό μερίδιο στην αγορά λιανικής, αλλά και να είναι αυτή που εμφανίζεται με ένα δυσθεώρητο ύψος ανεξόφλητων λογαριασμών που αγγίζει τα 2.500.000.000 ευρώ… Σε όλα τα προηγούμενα χρόνια οι ιδιώτες παραγωγοί συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας δεν επωμίσθηκαν οικονομικά βάρη, ενώ κατά την τρέχουσα οικονομική περίοδο εμφανίζουν αυξημένη κινητικότητα, αλά “επιλέγοντας” εκείνους τους Πελάτες που παρέχουν μεγαλύτερα περιθώρια κερδών για τις καταναλώσεις που πραγματοποιούν.

 

Συνεπώς, κατόπιν όλων των ανωτέρω αναφερθέντων κατά την άποψή μας:

 • Οι προτάσεις που θα πρέπει υποβληθούν και υιοθετηθούν θα πρέπει να είναι εστιασμένες σε Βιώσιμες Λύσεις που θα εξασφαλίζουν:

ü  Εξασφάλιση υγιούς και Ανόθευτου Ανταγωνισμού σε όφελος των Καταναλωτών,

ü  Αναγνώριση των πολύ σημαντικών Προβλημάτων που έχουν προκαλέσει στη ΔΕΗ οι τεράστιοι σε αξία απλήρωτοι λογαριασμοί, τα οποία θα πρέπει να επιλυθούν μέσω ενός πλέον κατάλληλου και σύγχρονου Ρυθμιστικοί Πλαισίου και σε όφελος των Καταναλωτών και της Βιωσιμότητας της Οικονομίας του Ηλεκτρισμού της χώρας

ü  Προώθηση πολιτικών επικοινωνίας, πρωτοβουλιών κλπ που θα ενθαρρύνουν τους Καταναλωτές να αλλάζουν Προμηθευτές, εφόσον βέβαια είναι πλήρως ενημερωμένοι και είναι σε θέση να κάνουν συγκρίσεις για την ποιότητα υπηρεσιών, τις τιμές, τις διευκολύνσεις κλπ που προσφέρουν οι Προμηθευτές.

Διαφορετικά, Λύσεις που θα προωθούνταν από τους “παίκτες της εγχώριας Αγοράς” χωρίς να λυθούν τα συσσωρευμένα Οικονομικά Προβλήματα από τους ανεξόφλητούς λογαριασμούς που βαρύνουν τη ΔΕΗ θα συνιστούσαν στην πράξη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού.

 

 1. Συμφωνούμε με τις απόψεις της ΡΑΕ που “…κατανοεί την οικονομική κατάσταση και τη δυσκολία που ενδεχομένως έχουν οι καταναλωτές να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους προμηθευτές τους. Για το σκοπό αυτό έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία (με συμβολή και της ΡΑΕ) και εφαρμόζεται το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) που προστατεύει τους πλέον ευάλωτους οικιακούς καταναλωτές, προσφέροντάς τους σημαντικά μειωμένες τιμές έναντι των υπόλοιπων οικιακών καταναλωτών, καθώς και απαγόρευση αποσύνδεσης για συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα του έτους. Η ΡΑΕ καλεί τους Προμηθευτές να επικοινωνούν με τους Πελάτες τους, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές και αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε να τους ενημερώνουν για τη δυνατότητα ένταξης στο ΚΟΤ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων…”.

Στα ανωτέρω κάνουμε τις ακόλουθες επισημάνσεις, που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη:

ü  Ανάλογες πολιτικές υποστήριξης για τους πλέον ευάλωτους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας ακολουθούνται, στον ένα ή στον άλλο βαθμό, και σε άλλες χώρες της ΕΕ (Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία κλπ), ενώ και οι κοινοτικές αρχές υποστηρίζουν σχετικές κοινωνικές πρωτοβουλίες.

ü  Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ έχουν ξεπεράσει τις 550.000, αλλά το κύριο βάρος των οποίων “σηκώνει” μονομερώς η ΔΕΗ, από τότε που υιοθέτησε η Πολιτεία το σχετικό θεσμό (τέλη 2010), για να εμπλουτισθεί μέσα στα επόμενα χρόνια και να περιληφθούν και άλλες κατηγορίες δικαιούχων.

ü  Παρά το ότι είναι πολύ μεγάλες οι μειώσεις τιμών ρεύματος που παρέχονται στους δικαιούχους που έχουν υπαχθεί στο ΚΟΤ, εντούτοις έχει αυξηθεί σημαντικά το ύψος των ανεξόφλητων λογαριασμών – κόστος που επωμίζεται μόνον η ΔΕΗ και όχι οι λοιποί Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, αυτά τα κόστη που αποκλειστικά βαρύνουν τη ΔΕΗ – ενώ δεν επιτρέπεται η αποκοπή ρεύματος σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων λογαριασμών δικαιούχων της συγκεκριμένης κατηγορίας – περιορισμοί αποβαίνουν μονομερώς σε βάρος των οικονομικών αποτελεσμάτων και της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ…

 • Κατά την άποψή μας στο συγκεκριμένο σημείο που αναφέρθηκε θα πρέπει να υπάρχει οικονομικό αντιστάθμισμα για τη ΔΕΗ που να εξαλείφει τις σε βάρος αυτής αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις. Διαφορετικά δημιουργείται μια “πρόσθετη στρέβλωση” στην αγορά που είναι σε βάρος της ΔΕΗ.

 

 1. Συμφωνούμε σε μεγάλο βαθμό με τις ακόλουθες επισημάνσεις και εκκλήσεις της ΡΑΕ ότι “…η εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών, κυρίως προς τον δεσπόζοντα, μέχρι σήμερα, Προμηθευτή ΔΕΗ Α.Ε. τείνει, για ευνόητους λόγους, να προκαλέσει ασφυξία ταμειακής ρευστότητας στην ενεργειακή αγορά αλλά και στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, καθώς οι λογαριασμοί κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζουν, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις της ΡΑΕ, να χρησιμοποιούνται ως σχεδόν αποκλειστικός μηχανισμός είσπραξης χρεώσεων, φόρων και τελών υπέρ τρίτων, στην πλειοψηφία τους άσχετων με την ηλεκτρική ενέργεια….”.

 

Ωστόσο, στις ανωτέρω σχετικές απόψεις της ΡΑΕ υπογραμμίζουμε την ακόλουθη πολύ “σημαντική παράλειψη“:

 • Ένας πολύ βασικός παράγοντας διόγκωσης του μέσου ύψους των λογαριασμών ήταν, διαχρονικά, η συνεχής και ταχύτατη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα με “εγγυημένες τιμές” πολύ πάνω (σε ποσοστό άνω του 60% σε μέσα επίπεδα) από τις τιμές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές (θερμικές) πηγές παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας!
 • Η “προνομιακή μεταχείριση” των παραγωγών ρεύματος από Ανανεώσιμες Πηγές – που δεν αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό – βαρύνει ιδιαίτερα τους λογαριασμούς ρεύματος των Καταναλωτών και καθιστά ακόμη πιο δύσκολο το έργο της εισπραξιμότητας του σύνολου των Προμηθευτών.
 • Η “προνομιακή μεταχείριση των ΑΠΕ” δημιουργεί Κινδύνους όχι μόνο για τους Προμηθευτές αλλά και για την ευστάθεια του Ηλεκτρικού Συστήματος λόγω της μεγάλης μεταβλητότητας που εμφανίζει η παραγωγή από ΑΠΕ.
 • Συνεπώς: Η ταχεία ενσωμάτωση των ΑΠΕ σε συνθήκες αγοράς ΗΕ που λειτουργεί με κανόνες Ανταγωνισμού θα συμβάλει στην άμβλυνση των συνεχών πιέσεων από απλήρωτους λογαριασμούς ρεύματος σε όφελος των Καταναλωτών – πολιτική που έχει διακηρύξει από τον Οκτώβριο του 2014 η Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε.

 

 1. Παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα από πλευράς ΡΑΕ και Πολιτείας για τη βελτίωση των πολιτικών αποτελεσματικής είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των Πελατών του Προμηθευτών (και ιδίως της ΔΕΗ ΑΕ) εντούτοις διαπιστώνεται τελικά η ανεπάρκεια του σχετικού καθεστώτος, όπως αυτό περιγράφεται αναλυτικά στο σχετικό κείμενο της ΡΑΕ:
 • Κώδικας Προμήθειας: Άρθρο 42, παρ. 1 και 4,  Άρθρο 28 παρ. 1 εδάφιο α, Άρθρο 20 και Άρθρο 39, παρ. 6 και
 • Ν. 4001/2011άρθρο 48, παρ. 5

 

 1. Σε ότι αφορά τη ΔΕΗ ΑΕ η υπερδιόγκωση και εκτίναξη των ληξιπρόθεσμων και επισφαλών απαιτήσεων μετά την εκδήλωση της οικονομικής κρίσης από το 2009 δημιουργεί σοβαρά οικονομικά, λειτουργικά χρηματοοικονομικά κλπ προβλήματα της Εταιρείας, ενώ εγκυμονούνται και αυξανόμενοι Κίνδυνοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξή της, την Ανταγωνιστικότητά της, την Επενδυτική Στρατηγική της κλπ.

 

 1. Σε ότι αφορά τη διαχρονική παρουσία εταιρειών και ανάπτυξη εργασιών σε επίπεδο λιανικής των άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας γίνονται οι εξής διαπιστώσεις:
 • Κατά το παρελθόν έγιναν προσπάθειες ανεπιτυχούς εισόδου στην ελληνική αγορά ανταγωνιστών της ΔΕΗ (πχ αυστριακή VERBUND) ή και, πρωτίστως, εταιρειών που οδηγήθηκαν σε πτώχευση εταιρείες προμήθειας ENERGA και HELLAS POWER προκαλώντας ζημιές πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στον όμιλο ΔΕΗ ΑΕ, στο Ελληνικό Δημόσιο κλπ και αφήνοντας ακάλυπτους πάνω από 210.000 Καταναλωτές. Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΗ ΑΕ (24.1.2012) οι συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές των εταιρειών αυτών, με 31.12.2011, προς τη ΔΕΗ ως Διαχειριστή του Δικτύου έναντι βεβαιωμένων χρεώσεων χρήσης δικτύου για τους πελάτες Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης που εκπροσωπούσαν ανερχόταν σε € 64,7 εκατομμύρια….
 • Υπογραμμίζεται ότι, λόγω των ενεργειών των ανωτέρω εταιρειών η ΔΕΗ υποχρεώθηκε – μετά από την κοινή ανακοίνωση των ΡΑΕ και ΔΕΣΜΗΕ (24.1.20012) – σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 άρθρο 57, να αναλάβει άμεσα την προμήθεια του συνόλου των πελατών των εταιρειών αυτών με ηλεκτρική ενέργεια, ως Προμηθευτής Τελευταίου Καταφυγίου, χωρίς να έχει την πραγματική ενημέρωση για τις οικονομικές υποχρεώσεις, καταναλώσεις κλπ όλου αυτού του τεράστιου αριθμού καταναλωτών, αρκετοί από τους οποίους της ήσαν  πρώην Πελάτες που είχαν φύγει από τη ΔΕΗ αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς σημαντικού ύψους…
 • Συνεπώς, από τότε (2010 – αρχές 2012) είχε διαφανεί το Πρόβλημα να μετακινούνται πελάτες μεταξύ εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του τελευταίο προμηθευτή, που στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η ΔΕΗ ΑΕ…

 

 • Σήμερα – εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης – διαπιστώνεται ισχυρή αναθέρμανση του ενδιαφέροντος εταιρειών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με τιμές, σύμφωνα με τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, ενημερωτικά φυλλάδια κλπ να εξασφαλίσουν πελάτες με τιμές μειωμένες μέχρι και 20% χαμηλότερες σε σχέση με αυτές τις οποίες προσφέρει η ΔΕΗ ΑΕ… Ωστόσο, αυτός ο “πόλεμος εκπτώσεων” πραγματοποιείται χωρίς να έχει λυθεί το Πρόβλημα της ενημέρωσης του τελευταίου Προμηθευτή, ο οποίος επωμίζεται συσσωρευόμενους λογαριασμούς από Πελάτες του που φεύγουν χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους και να έχουν καταβάλει το σύνολο των οφειλών τους προς τη ΔΕΗ.

Ιδιαίτερα υπογραμμίζουμε ότι με βάση τις δημοσιοποιημένες Συμβάσεις Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μια εταιρεία “δικαιούται” να ζητήσει από έναν Πελάτη – που αιτείται να γίνει αυτή Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας – να ζητήσει στοιχεία για το εάν έχει εξοφληθεί πλήρως ο Προηγούμενος  Προμηθευτής ή εάν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές σύμφωνα βεβαίως και με τα προβλεπόμενα από τον Κώδικα Προμήθειας και το Ν. 4001/2011

 

 Ενδεχόμενα, όμως μια εταιρεία να μην ζητήσει αυτά τα στοιχεία και να προχωρήσει στην υπογραφή διμερούς Σύμβασης με τον υποψήφιο Πελάτη… Μια τυχόν τέτοια πολιτική προέλκυσης πελατών εγκυμονεί κινδύνους όχι μόνο για τον Τελευταίο Προμηθευτή αλλά και για την ίδια την εταιρεία που, πιθανόν, να επιδιώκει να προσελκύσει Πελάτες με ανεξόφλητες οφειλές…
Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδα εταιρείας που παρέχει ηλεκτρική ενέργεια διαβάζουμε τα ακόλουθα στους Γενικούς Όρους Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Οικιακούς Πελάτες:

 • “…Ο Πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να εξοφλεί εμπρόθεσμα τους Λογαριασμούς Κατανάλωσης που του αποστέλλει ο Προμηθευτής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο … της παρούσης.

Ο Προμηθευτής δικαιούται να αρνηθεί να προμηθεύσει συγκεκριμένο πελάτη εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη προς άλλον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό, ο Προμηθευτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον Πελάτη να του προσκομίσει τον τελευταίο Λογαριασμό Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του προηγούμενου προμηθευτή, νομίμως εξοφλημένο μαζί με το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής, ως προϋπόθεση για την προμήθεια ενέργειας από τον Προμηθευτή…”

Από το ανωτέρω κείμενο Σύμβασης – ενδεικτικά και μόνο αναφερόμενο – διαπιστώνεται η πλήρης έλλειψη εκείνου του θεσμικού πλαισίου σε ότι αφορά την αποτελεσματική διαχείριση του θέματος των ληξιπρόθεσμων οφειλών των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας και το οποίο θα βασίζεται στην υποχρέωση (και όχι στο δικαίωμα) του νέου Προμηθευτή να ζητά από τους υποψήφιους Πελάτες την προσκόμιση αντίγραφο του τελευταίου λογαριασμού και της εξόφλησης του συνόλου των υποχρεώσεων των Πελατών προς τους τελευταίους Προμηθευτές τους.

Αυτό, άλλωστε, προκύπτει και από το κείμενο γα Διαβούλευση που υπέβαλε η ΡΑΕ, που αναφέρει τα ακόλουθα:

“…Ειδικότερα, στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο προβλέπεται το δικαίωμα του Προμηθευτή (υπογράμμιση δική μας) να αρνηθεί την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη προς τον ίδιο ή άλλο Προμηθευτή, ως εξής: 

Άρθρο 42, παρ. 1 του Κώδικα Προμήθειας: «Η αλλαγή Προμηθευτή επιτρέπεται μετά από προηγούμενη έγγραφη καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας. Η εν λόγω καταγγελία λαμβάνει χώρα είτε από τον ίδιο τον Πελάτη, είτε από το νέο Προμηθευτή κατόπιν σχετικής έγγραφης εξουσιοδότησης του Πελάτη. Η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών που απορρέουν από τη Σύμβαση Προμήθειας δεν εμποδίζει την άσκηση του δικαιώματος αλλαγής Προμηθευτή (υπογράμμιση δική μας)».

 

Άρθρο 42, παρ. 4 του Κώδικα Προμήθειας: «Ο Πελάτης υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής προς τον προηγούμενο Προμηθευτή για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της καταγγελλόμενης Σύμβασης. Ο προηγούμενος Προμηθευτής δικαιούται (υπογράμμιση δική μας) να επιδιώξει με κάθε νόμιμο τρόπο την εξόφληση των ανωτέρω οφειλών». 

 

άρθρο 48, παρ. 5 του ν. 4001/2011, «.. ο Προμηθευτής δικαιούται (υπογράμμιση δική μας) να αρνηθεί να προμηθεύσει συγκεκριμένο Πελάτη εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι, όπως η ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη προς άλλον Προμηθευτή. Οι προϋποθέσεις άρνησης προμήθειας και διακοπής της παροχής πρέπει να είναι σαφώς διατυπωμένες και παρέχονται στον Πελάτη εκ των προτέρων και ιδίως κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας».

 

 Άρθρο 28 παρ. 1 εδάφιο α του Κώδικα Προμήθειας: Ο Προμηθευτής  υποχρεούται να κάνει δεκτές τις Αιτήσεις Προμήθειας Μικρών Πελατών , (υπογράμμιση δική μας)  εκτός αν συντρέχει μία από τις παρακάτω εξαντλητικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

α. Αν υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του αιτούντος προς τον Προμηθευτή που απορρέουν από προηγούμενη μεταξύ τους Σύμβαση Προμήθειας ή προς οποιονδήποτε άλλο Προμηθευτή, ή αν ο αιτών δεν προσκομίζει αντίγραφο του τελευταίου Λογαριασμού Κατανάλωσης, ή αν έχει υποβληθεί τουλάχιστον δύο φορές εντολή απενεργοποίησης μετρητή φορτίου λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών του Πελάτη κατά το προηγούμενο της αίτησης έτος.”

 

 

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ

 

 1. Η μακροχρόνια πορεία της Ελληνικής Οικονομίας κααι οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της (μέχρι και το 2017) δημιουργούν “ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις” στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και πρωτίστως στον κυριότερο παραγωγό και πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, τη ΔΕΗ ΑΕ.  Μέσα σε αυτό το εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, προωθείται η “απελευθέρωση” της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιείται στην Ελλάδα μετά από έξι συνεχή χρόνια πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης με τρίτα κύρια χαρακτηριστικά όσον αφορά ειδικότερα τους Καταναλωτές και τους σημαντικότερους “παίκτες” της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας:
 • Οι οικιακοί καταναλωτές έχουν υποστεί μέσες μειώσεις των εισοδημάτων σε ποσοστά άνω του 25%, που δυσχεραίνουν ιδιαίτερα την αποπληρωμή των λογαριασμών ρεύματος, με αποτέλεσμα να έχουν εκτοξευθεί στα ύψη οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί.
 • Η ανεργία παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα (γύρω στο 25% κατά το 2015), που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη για τα νοικοκυριά την αποπληρωμή των λογαριασμών ρεύματος.
 • Οι μικρομεσαίες και οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες κλπ έχουν υποστεί πολύ μεγάλες μειώσεις στις πωλήσεις και έχουν συσσωρεύσει πολύ μεγάλες ζημιές, με αναπόφευκτη συνέπεια την κατακόρυφη άνοδο των απλήρωτων λογαριασμών ρεύματος προς τη ΔΕΗ.
 • Η τραπεζική χρηματοδότηση προς τις ενεργειακές επιχειρήσεις παραμένει “εύθραυστη” και μόνον κατά το 2014 κατέστη εφικτό να αντλήσουν δάνεια μέσα από τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με τις κυβερνητικές προβλέψεις το άνοιγμα στις διεθνείς αγορές θα καταστεί κατά το 2017. Συνεπώς, οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν χρηματοοικονομικές δυσκολίες μεσοπρόθεσμα. Ωστόσο, το πρόβλημα είναι πολύ μεγαλύτερο για τη ΔΕΗ ΑΕ (Προμηθευτής) καθώς βαρύνεται με πολύ μεγάλα τοκοχρεολύσια από τον τεράστιο όγκο ληξιπρόθεσμων λογαριασμών ρεύματος.
 1. Όπως ήδη έχει αναφερθεί εκτενώς στην αρχή, η προωθούμενη “απελευθέρωση” στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας για τη διευκόλυνση των Καταναλωτών να επιλέγουν προμηθευτές με τους καλλίτερους για τους πρώτους – εφόσον υπάρχει πλήρης ενημέρωσή τους – είναι μια πολιτική που αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη στις χώρες μέλη της ΕΕ, ακόμη και σε εκείνες τις χώρες που είναι ιδιαίτερα έντονος ο ανταγωνισμός μεταξύ Προμηθευτών (!!!)

Ωστόσο, η σχετική πολιτική ειδικά για την Ελλάδα προβλέπεται να έχει πολύ μεγαλύτερες δυσκολίες μεσο- μακροπρόθεσμα, κάτω από την επίδραση των ακολούθων σημαντικών παραγόντων:

 • Αρνητικές επιπτώσεις από την πλήρη εφαρμογή του 3ου Μνημονίου τόσο από την περαιτέρω συνέχιση της δημοσιονομικής λιτότητας και της συμπίεσης μισθών και συντάξεων όσο και από το γενικότερα αρνητικό οικονομικό και τραπεζικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθούν οι Προμηθευτές, με προβλέψεις για περαιτέρω αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών των Καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας!!!

 

Ειδικότερα, ως προς τα ανωτέρω αναφερόμενα, γίνονται οι ακόλουθες δυσμενείς προβλέψεις για τις επιπτώσεις που μπορεί να υπάρξουν για τους Προμηθευτές και πολύ περισσότερο για τη ΔΕΗ, εφόσον δεν υπάρξει μια αποτελεσματική διαχείριση των ληξιπρόθεσμων χρεών των καταναλωτών:

 • Η συμπίεση μισθών και συντάξεων σε συνδυασμό με την μεσοπρόθεσμη άνοδο της ανεργίας, λόγω της μείωσης της Ιδιωτικής και Δημόσιας Κατανάλωσης και η προβλεπόμενη ύφεση που αναμένεται να υπάρξει (τουλάχιστον και κατά το 2016 ) θα δημιουργήσει πρόσθετες δυσκολίες στη ΔΕΗ να απομειώσει τις ανεξόφλητες οφειλές των Πελατών της. Αντίθετα, εμφανίζεται πιο πιθανή η επιδείνωση του σχετικού Προβλήματος εφόσον δεν υπάρξει μια συνολική πολιτική αποτελεσματικής διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών και επισφαλών απαιτήσεων, εφόσον οι ανταγωνιστές της εξακολουθούν να ασκούν “επιθετικές εμπορικές πολιτικές” και δεν υπάρχει κοινή προσπάθεια για πλήρη εξόφληση των λογαριασμών από τους Πελάτες που θέλουν να αλλάξουν Προμηθευτή.
 • Αρνητικές συνέπειες θα υπάρξουν για τη ΔΕΗ με τον περιορισμό του ποσοστού συμμετοχής της στην αγορά σε κάτω του 50% μέχρι το 2020, ενώ ήδη βαρύνεται με πολύ μεγάλες απαιτήσεις από ανεξόφλητους λογαριασμούς.
 • Η πραγματοποίηση δημοπρασιών μεγάλων ποσοτήτων ρεύματος από τη ΔΕΗ (σε εφαρμογή του “μοντέλου ΝΟΜΕ) εγκυμονεί πρόσθετες δυσκολίες, καθώς στις “τιμές εκκίνησης” θα πρέπει να συνεκτιμηθούν και τα πολύ μεγάλα κόστη που την βαρύνουν από ανεξόφλητους λογαριασμούς για καταναλωθείσες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, κόστη τα οποία, φυσικά, δεν επωμίζονται οι Ιδιώτες Παραγωγοί – Προμηθευτές και πολύ περισσότερο οι επενδυτές ΑΠΕ….

 

Δ΄ ΜΕΡΟΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Κατόπιν όλων των ανωτέρω εκτενώς αναφερθέντων λαμβάνοντας υπόψη:

 1. τις μεσο-μακροπρόθεσμες ιδιαίτερα δύσκολες οικονομικές προοπτικές της Ελληνικής Οικονομίας,
 2. την ανάγκη διασφάλισης  και προάσπισης των συμφερόντων των “συνεπών Πελατών” έναντι εκείνων που είναι εκ συστήματος “ασυνεπείς” και δεν πληρούν τα εκ του Νόμου προβλεπόμενα  κοινωνικά κριτήρια να ενταχθούν στο ΚΟΤ,
 3. τη “νόθευση του ανταγωνισμού” που συντελείται από μέρους εκ συστήματος “ασυνεπών” επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, μικροεπιχειρηματιών κλπ που εκ συστήματος δεν πληρώνουν τους λογαριασμούς τους σε βάρος όλων “συνεπών” επιχειρήσεων κλπ,
 4. τη δημιουργία ενός ευνοϊκού και “διάφανου περιβάλλοντος” για εύκολη και ταχεία αλλαγή Προμηθευτών και στην Ελλάδα από “συνεπείς Πελάτες” αφού έχουν αποπληρώσει πλήρως τις προς τον Τελευταίο Προμηθευτή οφειλές τους,
 5. τους πολύ σοβαρούς Κινδύνους που απειλούν με οικονομική και λειτουργική κατάρρευση το Ελληνικό Ηλεκτρικό Σύστημα,
 6. την οικονομική αναγκαιότητα για πλήρη εξυγίανση της εγχώριας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
 7. την αναγκαιότητα συνεχούς εκσυγχρονισμού του Ηλεκτροπαραγω-γικού Δυναμικού της χώρας μέσα από συνεχείς και μεγάλες επενδύσεις, ώστε να βελτιώνει συνεχώς τη διεθνή ανταγωνιστικότητά του εξασφαλίζοντας καλλίτερες οικονομικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος σε όφελος των Πολιτών και των Επιχειρήσεων,
 8.  την ζωτική ανάγκη εξασφάλισης της Βιώσιμης Ανάπτυξης των εταιρειών Προμηθευτών και ιδιαίτερα της ΔΕΗ, που βαρύνεται από τεράστιες ανεξόφλητες οφειλές απλήρωτων λογαριασμών,
 9. τις θετικές επιπτώσεις που θα έχει για όλους τους Προμηθευτές (σημερινούς και μελλοντικούς) η λειτουργία μιας αγοράς (χονδρικής και λιανικής) που θα στηρίζεται αποκλειστικά στον Υγιή Ανταγωνισμό,
 10. την εθνική ανάγκη ενίσχυσης της Ασφάλειας του Ενεργειακού Εφοδιασμού της χώρας και αποτροπής κινδύνων από διεθνείς ενεργειακές κρίσεις και, τέλος, και σημαντικότερο
 11. την Κοινωνική Αναγκαιότητα για εσωτερικές αναδιαρθρώσεις των λογαριασμών ρεύματος, ώστε οι Καταναλωτές να πληρώνουν κυρίως (ή μεσοπρόθεσμα μόνον) για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να μειωθούν σημαντικά οι συνολικές επιβαρύνσεις τους από τους λογαριασμούς ρεύματος,

Υποβάλλουμε τις ακόλουθες Προτάσεις ώστε να τροποποιηθεί ανάλογα το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο που θα εξασφαλίσει την επίτευξη όλων των ανωτέρω αναφερθέντων Στόχων:

 

 1. Υποστηρίζουμε την πρόταση της ΡΑΕ για Αναστολή αλλαγής Προμηθευτή εφόσον υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές”.

Η ανωτέρω σημαντική Ρυθμιστική Αλλαγή θα έχει πολλαπλά οφέλη, αφού, όπως αναφέρει και η ΡΑΕ “ Με την εφαρμογή αυτής της πρότασης, η εντολή αλλαγής εκπροσώπησης για ένα Πελάτη αναστέλλεται, εφόσον ο υφιστάμενος Προμηθευτής ενημερώσει τον αρμόδιο Διαχειριστή για την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών αυτού του Πελάτη. Η εντολή αλλαγής εκπροσώπησης θα ενεργοποιείται ξανά όταν εξοφληθούν οι οφειλές”. Η πρόταση θα έχει τις εξής συνέπειες:

ü  Θα αποτελεί “κίνητρο” για κάθε Πελάτη να εξοφλεί τα χρέη του, ώστε πολύ εύκολα και γρήγορα να μετακινείται προς εκείνους Προμηθευτές που παρέχουν καλλίτερες υπηρεσίες και τιμές.

ü  Θα υπάρχουν “ξεκάθαροι κανόνες παιχνιδιού” για όλους τους Προμηθευτές σε ότι αφορά τις πολιτικές προσέλκυσης πελατών με ανεξόφλητους λογαριασμούς.

 

 1. Συμπληρωματικά προς την ανωτέρω Πρόταση θα μπορούσε να δοθεί το δικαίωμα σε Προμηθευτές να δύνανται να αναλαμβάνουν και να αποπληρώνουν τις συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές υποψηφίων Πελατών προς τον υφιστάμενο Προμηθευτή τους, με το σχετικό χρέος να μεταφέρεται στον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί και με όρους αποπληρωμής που θα είναι πλήρως γνωστοί στον υποψήφιο Πελάτη που έχει υποβάλει σχετική αίτηση”.

 

 1. Τα επιτόκια με τα οποία θα επιβαρύνονται οι Πελάτες με ληξιπρόθεσμες οφειλές να είναι εκ των προτέρων γνωστά, ενώ θα καθορίζονται και θα μεταβάλλονται από τις ίδιες τις Εταιρείες Προμηθευτές με βάση συγκεκριμένα επιτοκιακά, πελατοκεντρικά κλπ κριτήρια.

Για παράδειγμα, στη Μ. Βρετανία η σχετική επιβάρυνση υπολογίζεται με το βασικό επιτόκιο της BankofEngland (baserate) συν ένα πρόσθετο επιτόκιο, που διαφέρει από Προμηθευτή σε Προμηθευτή.

Μια τέτοια πολιτική – εφόσον στηρίζεται στην σωστή ενημέρωση των Καταναλωτών – μπορεί να συμβάλλει αφενός στη “μεγαλύτερη κινητικότητα” μεταξύ των Καταναλωτών που επιδιώκουν να αλλάξουν Προμηθευτή για να έχουν ηλεκτρική ενέργεια με χαμηλότερο κόστος και αφετέρου να συμβάλλουν στην ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των Προμηθευτών και σε αυτόν τον τομέα.

 

                                         Για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                         Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

                          Γ. Αδαμίδης                                   Α. Καρράς

 

 

Κοινοποίηση:

–  Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας  κ. Π. Σκουρλέτη

–  Πρόεδρο & Δ/ΝΣ ΔΕΗ ΑΕ κ. Ε. Παναγιωτάκη

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο