Αθήνα,  22 /01/ 2020

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 45 από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη 16 /01 /2020 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ – 8.2.2019 για την εκτέλεση του Έργου: «Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Χρηστών Δικτύου» της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την εκτέλεση του πιο πάνω Έργου.

Αναβολή.

Αναβλήθηκε η συζήτηση λόγω του ότι ζητήσαμε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση του Δ.Σ σε επόμενη συνεδρίαση.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. 508803/10.12.2018 για την προμήθεια Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

      Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Εγκρίνει τη ματαίωση του διαγωνισμού 508803/10.12.2018 για προμήθεια Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών, δεδομένου ότι η μοναδική τυπικά και τεχνικά παραδεκτή προσφορά του οικονομικού φορέα ELVIGRO ABEE κρίνεται ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. 505905/8.10.2019, με κλειστή διαδικασία, για την προμήθεια φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

  Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 -Εγκρίνει την αποδοχή της προσφοράς του οικονομικού φορέα PRECONSTRUCTA AEBTE για όλα τα είδη φυγοκεντρικών τσιμεντόστυλων του διαγωνισμού αριθμ.505905/08.10.2019, έναντι συνολικού τιμήματος €1.960.540,00 (πλέον ΦΠΑ), για υλικά παραδοτέα στην Αποθήκη του Αναδόχου πάνω σε αυτοκίνητο του ΔΕΔΔΗΕ.

Η παραπάνω ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου προτείνεται να γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθμ.505905/08.10.2019 και την προσφορά του.

-Εξουσιοδοτεί τον ΓΔ/ΕΛ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

 

  1. Υποβολή προς έγκριση ανάθεσης, με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, της προμήθειας εμποτισμένων ξύλινων στύλων διαφόρων κατηγοριών.

    Αναβολή.

   Αναβλήθηκε η συζήτηση λόγω του ότι ζητήσαμε να υπάρξει αναλυτική ενημέρωση του Δ.Σ σε  επόμενη συνεδρίαση.

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο