Αρ. Πρωτ. Φ.1/2545

Αθήνα   14/10/2015

 

Προς : Πρόεδρο & Δ/ΝΣ ΔΕΗ ΑΕ

κ. Ε. Παναγιωτάκη

 

Θ Ε Μ Α: Συγκρότηση Επιτροπών

Σχετικά: α) Η από 27/2/2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε.

β) Το από 22/7/2015 έγγραφο  ΔΑΝΠΟ

γ) Η από 11/9/2015 επιστολή ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ

Κύριε Πρόεδρε

Ως γνωστόν και σύμφωνα με τις παρ. 3 και 5 κεφ. Γ΄ ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ της από 27/2/2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ ΑΕ τα μέρη έχουν δεσμευτεί να συγκροτήσουν σχετικές επιτροπές προκειμένου:

α) Να επανεξετάσουν τις παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν επί του πορίσματος της
επιτροπής «Αναμόρφωσης Ειδικών Επιδομάτων» της από 7.6.2012 ΕΣΣΕ
Προσωπικού  ΔΕΗ Α.Ε.

β) Να  αναμορφώσουν  το κεφ. Στ του ΚΚΠ/ΔΕΗ περί «Πειθαρχικού Ελέγχου»

γ) Να  εξετάσουν  το άρθρο 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ  και να υποβάλουν  σχετικό πόρισμα
εντός έξι (6) μηνών.

Η δέσμευση των μερών όπως ρητά αναφέρει η παρ. 3 του κεφ. Γ΄ της από 27/2/2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε είναι αυστηρά  εντός έξι (6) μηνών  από την υπογραφή να συγκροτηθούν οι επιτροπές και να κατατεθούν τα σχετικά πορίσματα.

Με το β’ η ΔΑΝΠΟ ζήτησε από τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να ορίσει τους εκπροσώπους προκειμένου να συγκροτηθούν  οι επιτροπές  των περιπτώσεων  α) και β)  της παραγράφου 3 κεφ. Γ της από 27/2/2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. χωρίς να γίνεται  καμία απολύτως αναφορά για τη επιτροπή  της περίπτωσης γ΄ η οποία θα εξετάσει το άρθρο 4 του ΚΚΠ/ΔΕΗ.

Με το γ΄ σχετικό η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ όρισε τους εκπροσώπους της προκειμένου    να γίνει η συγκρότηση των σχετικών επιτροπών.

Κύριε Πρόεδρε

Με δεδομένο ότι παρήλθε χρονικό διάστημα ενός (1) μήνα από την ημερομηνία αποστολής μας του γ΄ σχετικού και πλέον των επτά (7) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της από 27/2/2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ μέχρι σήμερα δυστυχώς δεν έχουν συγκροτηθεί οι σχετικές επιτροπές.

Αντιλαμβάνεστε ότι η παραπάνω εξέλιξη εγείρει ζητήματα αξιοπιστίας από τους εργαζόμενους τόσο απέναντι  στη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ όσο και στη Διοίκηση της Επιχείρησης  την ώρα που ομολογουμένως  γίνεται τεράστια  προσπάθεια από όλους (εργαζόμενοι, Διοίκηση, Συνδικάτο) να ανταποκριθούμε κάτω από τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας στο δύσκολο έργο που επιτελούμε.

Κύριε Πρόεδρε

Με δεδομένο τα ανωτέρω ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ εκτιμούμε ότι απαιτείται άμεσα η συγκρότηση των σχετικών επιτροπών  που περιγράφονται  στις παρ. 3 και 5 του κεφ.  Γ΄ της  από 27/2/2015 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ.

                                         Για την ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                         Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

                          Γ. Αδαμίδης                                   Α. Καρράς

 Κοινοποίηση: Γ. Δ/ντή Ανθρωπίνων Πόρων κ. Γ. ΔΑΜΑΣΚΟ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο