ΠΡΟΣ: Κόμματα της Βουλής

ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ, ΔΗΜ. ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ, ΚΚΕ, ΠΟΤΑΜΙ, ΑΝ.ΕΛ, ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ

Θέμα: Ασφαλιστικό Σύστημα Εργαζομένων/Συνταξιούχων ΔΕΗ

Κύριοι

Με τον Νόμο 4491/66 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1/4.1.66 συνεστήθη Ασφάλιση του Προσωπικού της ΔΕΗ στον Εργοδότη και καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας του Ασφαλιστικού Συστήματος.

Η ψήφιση και εν συνεχεία η εφαρμογή του Νόμου 4491/66 κατέστησε νομικά τη ΔΕΗ ως ένα διφυές νομικό πρόσωπο που λειτουργούσε έως το 1999 αφενός μεν ως Επιχείρηση με τη μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, αφετέρου δε ως Ασφαλιστής του προσωπικού της με τη μορφή νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Η επίλυση του Ασφαλιστικού ζητήματος του προσωπικού και των συνταξιούχων της ΔΕΗ ήταν βασική προϋπόθεση για τη μετάβαση στο νέο καθεστώς της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα μας.

Για την είσοδο της ΔΕΗ στη νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας με ίσους και ανταγωνιστικούς όρους καθώς και για τη δυνατότητα εισόδου της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο προς άντληση κεφαλαίων ήταν απολύτως αναγκαία, ο διαχωρισμός των δύο αυτών όψεων της ΔΕΗ με τον αποχωρισμό του ασφαλιστικού φορέα και τη λειτουργία του ως χωριστού νομικού προσώπου Δημοσίου Δικαίου.

Για τους λόγους αυτούς ψηφίστηκε ο Νόμος 2773/99 «Περί Απελευθερώσεως της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» και με το άρθρο 34 ιδρύθηκε ο Οργανισμός Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (ΟΑΠ/ΔΕΗ) όπου στη παρ. 12 περιλαμβάνεται η κύρωση της σύμβασης μεταξύ Κυβέρνησης – ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και ΠΟΣ/ΔΕΗ.

Η συμφωνία περιγράφει τις παραδοχές του Νέου Ασφαλιστικού Φορέα ΟΑΠ/ΔΕΗ οι οποίες είναι:

Από τη λειτουργία του Ασφαλιστικού Φορέα της ΔΕΗ βάσει του Ν.4461/66 και ειδικότερα του άρθρου 7 παρ.2 έχει σχηματιστεί περιουσία αυτού του φορέα ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ, η οποία είχε την πλήρη και αποκλειστική διαχείριση των πόρων του φορέα στο πλαίσιο της κατά τις ανωτέρω διατάξεις ιδιότητάς της ως Ασφαλιστή του Προσωπικού της (και της 98/96 απόφασης ΔΣ/ΔΕΗ).

Η εν λόγω περιουσία προσδιορίστηκε ποσοτικά για την 31.12.92 με την Αναλογιστική Μελέτη που συντάχθηκε από τις εταιρείες WYATT και PRUDENTIAL και ανέρχοντο στο ύψος του 1.538 τρις δραχμές.

Το κράτος από την πλευρά του αναγνωρίζει πλήρως τις υποχρεώσεις της ΔΕΗ προς τον Ασφαλιστικό της Φορέα έναντι της προαναφερόμενης περιουσίας και υποκαθιστά τη ΔΕΗ σε όλες τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις της προς τους εργαζομένους και συνταξιούχους της.

Προς τούτο το κράτος αναλαμβάνει την πλήρη κάλυψη, με αναγκαίες καταβολές όπως προβλέπεται στην παράγραφο 6 όλων των αναγκών του νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού ΔΕΗ (ΝΠΔΔ) καθώς και των εν γένει υποχρεώσεών του.

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει εν προκειμένου το κράτος αποτελούν αντιπαροχές έναντι της περιουσίας του Ασφαλιστικού Φορέα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 με την οποία περιουσία αυξάνεται η περιουσία της ΔΕΗ και ουσιαστικά του κράτους ως ιδιοκτήτη της Επιχείρησης. Οι καταβολές του κράτους συνιστούν πάγιο πόρο του Νέου Ασφαλιστικού Φορέα Προσωπικού ΔΕΗ.

Οι καταβολές αυτές θα εγγράφονται στον εκάστοτε Κρατικό Προϋπολογισμό, στην εισηγητική έκθεση του οποίου θα γίνεται σημείωση ότι η εγγραφή αυτή γίνεται έναντι της κατά τα ανωτέρω περιουσίας (αντιπαροχή) του φορέα.

Αυτή ιδιαιτερότητα ήταν μοναδική στον Ελληνικό Ασφαλιστικό χώρο, όπου όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ,ΟΤΕ, Τράπεζες κ.λ.π.) λειτουργούσαν χωριστά και έξω από τις ΔΕΚΟ, οι οποίες κατέβαλλαν σε αυτά τις εργοδοτικές τους εισφορές. Παρόμοιο σύστημα ίσχυε στην Γαλλική Εταιρεία Ηλεκτρισμού (ElectriciteDeFrance).

Κατά συνέπεια η πολυζητημένη εξαίρεση του Ασφαλιστικού Συστήματος ΔΕΗ, δεν καθιερώθηκε το έτος 1999 με τον Νόμο 2773, αλλά ανάγεται στο έτος 1966 (Νόμος 4491/66). Επομένως ο Νόμος του 1999 ήταν μια νομοτελειακή επικύρωση της εξαίρεσης, που η ίδια η Πολιτεία νομοθέτησε το έτος 1966.

Περαιτέρω, με το Ν.3655/2008 «Περί Διοικητικής και Οργανωτικής μεταρρύθμισης του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις» και, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του νόμου, ο Κλάδος Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ εντάχθηκε ως Αυτοτελής Τομέας στον Κλάδο Σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια και αποκαλείται εφεξής Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού – ΔΕΗ (ΤΑΠ-ΔΕΗ). Ασφαλιστέα στον Τομέα πρόσωπα είναι τα ασφαλιζόμενα στον εντασσόμενο Κλάδο Σύνταξης του ΟΑΠ-ΔΕΗ. Ο ανωτέρω Τομέας διέπεται από τις γενικές και καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου κλάδου, οι οποίες καθίστανται εφεξής καταστατικές του διατάξεις και μεταφέρονται σε αυτόν όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου κλάδου. Θεωρείται, δε, κατά νόμο, Οργανισμός Κυρίας Ασφάλισης.

Εξάλλου, με τον ίδιο νόμο, αρθρ.70 συστάθηκε το ΤΑΥΤΕΚΩ στο οποίο, εντάχθηκαν ο κλάδος Πρόνοιας, ο κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Υγείας του ΟΑΠ-ΔΕΗ, επίσης με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.

Επίσης, στο άρθρο 132 του ιδίου νόμου επαναλαμβάνεται η διάταξη ότι: «οι αναφερόμενες στο άρθρ. 34 του Ν.2773/99 καταβολές αποτελούν Πάγιο Πόρο των Τομέων που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο και εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό ως «Αντιπαροχή έναντι της ενσωματωμένης στην περιουσία της ΔΕΗ Α.Ε. περιουσίας των Τομέων Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ» . Οι αυτοτελείς Τομείς Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ αποτελούν καθολικούς διαδόχους του ενεργητικού και παθητικού της περιουσίας του ΟΑΠ-ΔΕΗ και καλύπτουν και εξασφαλίζουν στο ακέραιο όλες τις κάθε είδους ασφαλιστικές παροχές και υποχρεώσεις , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.2773/99.

Τέλος και με τον ασφαλιστικό Νόμο 3863/2010, ο οποίος ψηφίστηκε στις 15.07.2010 (ΦΕΚ Α΄115/15.07.10) και συγκεκριμένα στο άρθρο 44 αυτού, ορίζεται ότι: «Για την χρηματοδότηση του Τομέα Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-ΔΕΗ ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 132 του Ν.3655/2008». Άξιο λόγου είναι να αναφερθεί ότι ο υπόψη νόμος ψηφίστηκε μετά τον νόμο για το Μεσοπρόθεσμο (4ος/2010).

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα :

Ο Νομοθέτης, διαχρονικά, (Ν.4491/66, Ν.2773/99, Ν.3655/08, Ν.3863/10) δέχτηκε το ιδιότυπο καθεστώς ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ (Εργοδότης-Ασφαλιστής ΔΕΗ).

Το σύστημα αυτό ασφάλισης ήταν, βάσει του Ν.4491/66, γνήσια κεφαλαιοποιητικό και όχι αναδιανεμητικό, όπως εφαρμόζεται στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς υποχρεωτικής ασφάλισης, καθόσον δημιουργήθηκε μια «προσωπική» ασφαλιστική περιουσία των εργαζομένων, αφού οι κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4491/66 εισφορές των ασφαλισμένων και συνταξιούχων της ΔΕΗ περιέρχονταν στη ΔΕΗ και λειτούργησαν ουσιαστικά σαν άτοκο δάνειο για τη ΔΕΗ. Η τελευταία, αντί αυτού, αναλάμβανε την πλήρη κάλυψη των δαπανών και εν γένει υποχρεώσεων δια του νόμου συνιστώμενης ασφαλίσεως.

Τα περιουσιακά στοιχεία του Φορέα δεν είναι ανεξάρτητα, αλλά παρέμειναν ενσωματωμένα στα γενικά περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ, καθώς δεν ήταν δυνατός ο διαχωρισμός τους από την περιουσία της ΔΕΗ και η καταβολή τους στον Φορέα, είναι αδύνατη χωρίς προηγούμενη εκποίηση όλης της περιουσίας της Ανώνυμης Εταιρείας. Η σχετική παραδοχή ήταν εκ των πρωταρχικών που λήφθησαν υπόψη στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.2773/99.

Η εν λόγω ασφαλιστική περιουσία προσδιορίστηκε ποσοτικά μετά από σχετική αναλογιστική μελέτη που ανατέθη από τη ΔΕΗ στις διεθνούς κύρους εταιρείες WAYTT & PRUDENTIAL, πρώτη φορά στις 31.12.1992, στο ύψος των 1,538 τρις δρχ. (δηλ. πάνω από 4,5 δις €), ενώ το 2007 επικαιροποιήθηκε η ποσοτική εξέλιξη της περιουσίας αυτής στο ποσό των 4,083 τρις δρχ. (δηλ. περίπου 12δις. €)

Ηψήφιση του Ν.2773/99 εξυπηρετούσε πρωτίστως σκοπούς δημοσίου συμφέροντος, καθόσον, αφενός μεν (και κυρίως) έπρεπε η ΔΕΗ να εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών και να απελευθερωθεί η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αφετέρου δε, να διασφαλιστεί η ασφαλιστική περιουσία και κατ΄ επέκταση τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων της ΔΕΗ.

Αυτή την ενσωματωμένη περιουσία της ΔΕΗ, το Ελληνικό Κράτος, κατά τη μετατροπή της ΔΕΗ σε ανώνυμη εταιρεία δεν απέδωσε στον ασφαλιστικό φορέα, αλλά, αντί αυτού ανέλαβε το ίδιο την υποχρέωση να καταβάλλει ορισμένο ετήσιο ποσό, όπως ρητά αναφέρεται στο Π.Δ. 51/2001.

Εν κατακλείδι, ο «Πάγιος Πόρος» που καταβάλλεται ετησίως δεν επιβαρύνει καθοιονδήποτε τρόπο το Κράτος και τον φορολογούμενο πολίτη. Αντιθέτως, αντί να καταβάλλει το Κράτος όλο το ποσό άπαξ, καταβάλλει αυτό τμηματικά με βάση συγκεκριμένους προϋπολογισμούς, οι οποίοι εγκρίνονται αρμοδίως από τα αρμόδια Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων, ακολούθως από το εποπτεύον Υπουργείο και εν τέλει εγγράφονται στον εκάστοτε Κρατικό Προϋπολογισμό, στην εισηγητική έκθεση του οποίου γίνεται σημείωση ότι η εγγραφή γίνεται έναντι της ενσωματωμένης περιουσίας του Φορέα (αντιπαροχή).

Οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων της ΔΕΗ προϊόντος του χρόνου και, ήδη, από 01.01.95, για την απλή ασφάλιση ανέρχονται σήμερα στο 53,5%, ποσοστό το οποίο είναι όχι μόνο πολύ μεγαλύτερο σε σύγκριση με κατηγορίες άλλων μισθωτών, αλλά έχει και βάση υπολογισμού σε υψηλότερες αποδοχές, ενώ δεν συμμετέχει το Κράτος, όπως αντιστοίχως συμβαίνει με το Ν.2084/92.

 

                                         Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ

                         Ο Πρόεδρος                           Ο Γεν. Γραμματέας

                         Γ. Αδαμίδης                                  Α. Καρράς

 Πατήστε εδω για να εκτυπώσετε την επιστολή της ΓΕΝΟΠ

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο