ΘΕΜΑ: Επαναφορά Αποδοχών (Μισθών – Δώρων – Επ. Αδείας, Αποζημίωση λήξης Σύμβασης)
στους μισθωτούς του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε.

 

Σχετικά:

α)  Νόμος 3833/ΦΕΚ Α.40/15.3.2010 κεφ. Α’ άρθρο 1 & 2

β)  Νόμος 3845/2010 άρθρο 3

γ)  Νόμος 4024/2011 άρθρο 16 & 31

δ)  Νόμος 4354/2015 «Συμφωνία δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων» άρθρο 28 & 33

ε) Α.Ν 173/1967 άρθρο 2 «περί ανωτάτου ορίου οφειλομένης αποζημίωσης» και των
τροποποιήσεων Ν.Δ 207/1974 Ν.1082/1980 άρθρο 24, Ν,1545/1985 άρθρο 24
Ν.1876/1990 άρθρο 33 Ν. 3075/2002 άρθρο 7 παρ.5, Ν.3144/2003 άρθρο 33
παρ. 13

στ) Νόμος 4533/18 άρθρο 8 παρ.3 & άρθρο 4

ζ)   Νόμος 4093/2012 άρθρο 1 υποπαράγραφος 1α.1β

η)  Η από 7.6.2012 & 24.3.2021 ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε

 

Κύριε Πρόεδρε,

Είναι γνωστό ότι στους μισθωτούς του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. επιβλήθηκαν τεράστιες μειώσεις αποδοχών που για το χρονικό  διάστημα από 1.1.2010 έως σήμερα ξεπερνούν τα 6 δις ευρώ κατ’ εφαρμογή των Μνημονιακών Νόμων.

Πιο συγκεκριμένα:

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Α.

 1. Κατ’ εφαρμογή των νόμων 3833/2010 & 3845/2010 ( α’ & β΄ σχετικά) τα μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) του κάθε εργαζομένου και για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως 31 Μαΐου 2010 μειώθηκαν κατά 7%.
 2. Το επίδομα Πάσχα μειώθηκε κατά 30%
 3. Καθιερώθηκε Ανώτατο Όριο Αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών άρθρο 2 Ν.3833/2010 (α’ σχετικό) με τις πάσης φύσεως αποδοχές να απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις αποδοχές του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται.
 4. Επιπρόσθετα με το άρθρο 3 Ν.3845/2010 (β’ σχετικό) για το χρονικό διάστημα από 1η Ιουνίου και εφ’ εξής, τα μισθολογικά κλιμάκια μειώθηκαν επιπλέον κατά 3% ενώ τα επιδόματα εορτών και αδείας καθορίστηκαν σε μικτές αποδοχές  ως ακολούθως.

α) επίδομα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια (500) ευρώ

β) επίδομα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ

γ) επίδομα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ με σαφή διάταξη ότι τα επιδόματα θα καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές , επιδόματα και αμοιβές δεν υπερβαίνουν κατά μήνα, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.     Σε περίπτωση που οι πάσης  φύσεως  αποδοχές  υπερβαίνουν το ύψος των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ τα επιδόματα εορτών και αδείας δεν καταβάλλονται.

Ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3833/2010 του άρθρου 1 εξαιρέθηκαν από την εφαρμογή των ανωτέρω οι εταιρείες που υπάγονται στο κεφ. Β’ του Ν.3429/2005 στις οποίες  το Δημόσιο κατέχει ποσοστό του Μετοχικού Κεφαλαίου μικρότερο του 50% καθώς και οι τράπεζες.

 

Β. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Με το Ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, Ενιαίο Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 και το άρθρο 31 παρ.5 ορίζεται ότι: «Για τις επιχειρήσεις τους οργανισμούς και τις εταιρείες της υποπαραγράφου 1β, το μέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 65% του μέσου κατά κεφαλήν αντίστοιχου κόστους της επιχείρησης, του οργανισμού ή της εταιρείας όπως αυτό είχε διαμορφωθεί κατά την 31.12.2009, με ισχύ έως την 31.12.2015, ενώ με το άρθρο 33 του Ν.4354/2015 (δ’ σχετικό) η ισχύς της ανωτέρω διάταξης παρατείνεται μέχρι την 31.12.2018.
 2. Τέλος με το άρθρο 28 του Ν.4354/2015 καθορίζεται εκ νέου το Ανώτατο Όριο Αποδοχών (δ’ σχετικό) για το σύνολο του προσωπικού και των επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Β’ του Ν.3429/2005 με εξαίρεση των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθύνοντων Συμβούλων και Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων, ενώ με την παρ. 2 του Ν.4643/2019 η εξαίρεση επεκτείνεται στους Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους, Γενικούς Διευθυντές και Διευθυντές της ΔΕΗ Α.Ε. εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δημόσιο ή το «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.» (ΤΑΙΠΕΔ) ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005 (Α’314), που ενεργούν ως μέτοχοι, μόνοι ή από κοινού.

β) το δημόσιο ή το ΤΑΙΠΕΔ ή άλλα νομικά πρόσωπα των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του Ν.3429/2005, μόνοι ή από κοινού, έχουν την πλειοψηφία των μετοχών.

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΔΕΗ Α.Ε

 1. Στο πλαίσιο της εφαρμογής των ανωτέρω με την από 7/6/2012 ΕΣΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕΗ Α.Ε. (η’ σχετικό) συμφωνήθηκαν μεταξύ άλλων:

Οι μειώσεις βάσει της υπ’αριθμ.134/29.5.2012 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και προκειμένου να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα από τους ανωτέρω νόμους, με τον κατά το δυνατό αναλογικότερο και ορθολογικότερο τρόπο διατηρούμενου σταθερού του μέσου κατά κεφαλήν κόστους, μισθοδοσίας, υπολογιζόμενοι στο σύνολο των μισθωτών που απασχολούνται στη ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. ή σε φορείς εκτός  αυτών με απόσπαση ή διάθεση 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  αποφάσισε

 1. Οι μειώσεις στη μισθοδοσία του προσωπικού να διαμορφωθούν από 1.1.2011 ως εξής:
  • Ο μισθός του μισθολογικού κλιμακίου 12 του ΚΚΠ/ΔΕΗ διαμορφώνεται σε «362,14 ευρώ». Για τους μισθωτούς των λοιπών μισθολογικών κλιμακίων του ΚΚΠ/ΔΕΗ ισχύει η μεταξύ τους σταθερή σχέση (συντελεστές), που προβλέπεται στο άρθρο 7, παραγρ. 1 του  ΚΚΠ/ΔΕΗ, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παραγρ. 3 του Κεφαλαίου Α’ της από 28.2.1990 ΕΣΣΕ και τις μεταγενέστερες αυτής, Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Τα Ειδικά Επιδόματα που έχουν χορηγηθεί είτε με Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 9, παραγρ.1 του ΚΚΠ/ΔΕΗ είτε με διατάξεις ΕΣΣΕ, υπολογιζόμενα με βάση το μισθό των νέων μισθολογικών κλιμακίων κατά τα αναφερόμενα στην παραγρ. 1.1 της παρούσας, μειώνονται κατά 33%.
  • Τυχόν διαπιστούμενη ανά μήνα απόκλιση από το 65% του μέσου μηνιαίου ατομικού μισθού της 31.12.2009 για το σύνολο του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 5 του άρθρου 31, του Ν. 4024/2011, θα αποκαθίσταται τον επόμενο μήνα ή μέσα στους δύο επόμενους μήνες με μείωση των μεταβλητών αποδοχών των μισθωτών. Σε περίπτωση που και πάλι δεν επιτυγχάνονται τα ανωτέρω θα γίνεται περαιτέρω μείωση των Ειδικών Επιδομάτων.
  • Η παρούσα Απόφαση θα εφαρμοστεί αναδρομικώς από 1.11.2011 και οι διαφορές που θα προκύψουν θα καταβληθούν από τη Επιχείρηση ή θα αναζητηθούν από τους μισθωτούς σε μηνιαίες δόσεις που θα καθοριστούν με Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου.
 2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ «Οι πραγματοποιηθείσες, κατ’ εφαρμογή των Νόμων 4024/2011 και 4046/2012 μισθολογικές ρυθμίσεις και διευθετήσεις που ισχύουν σήμερα, δυνάμει των αποφάσεων  239/2011 του Διευθύνοντος  Συμβούλου και 134/29.5. 2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, θα εφαρμόζονται  μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος  του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, μετά τη λήξη της οποίας το μισθολόγιο θα επανέλθει στα ισχύοντα στην εταιρεία την 31/12/2009».

 

Δ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 1. Με το άρθρο 2 του Α.Ν 173/1967 και όπως αυτό τροποποιήθηκε μεταγενέστερα (ε’ σχετικό) με Ν.Δ 207/1474, άρθρο 33 Ν.207/1474, άρθρο 24 Ν.1082/1980, άρθρο 24 Ν.1545/1985, άρθρο 33 Ν.1876/1990, άρθρο 7 Ν.3075/2002 και άρθρο 33 Ν.3144/2003 ορίζεται ότι: « Εις τας περιπτώσεις εργοδότης τυγχάνει το Δημόσιον ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή Τράπεζαι ή Επιχειρήσεις και Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ,ΟΤΕ, Εταιρείαι Υδάτων κλπ) ή Επιχειρήσεις επιχορηγούμεναι υπό του Κράτους, η υπό του ν.2112 ως ούτος ετροποποιήθη και συνεπληρώθη μεταγενεστέρως οφειλομένη αποζημίωσης δεν δύναται να υπερβαίνη εις πάσαν περίπτωσιν το ποσό των 240.000 δραχμών», καταργούμενης πάσης αντιθέτου ειδικής διατάξεως νόμου ή συμβάσεως οιασδήποτε μορφής ή τυχόν υπάρχοντος εθίμου»
 2. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω αποζημίωση των 15.000 ευρώ άρθρο 33 Ν.3144/2003, δεν καταβάλλονταν στους αποχωρήσαντες μισθωτούς λόγω συνταξιοδότησης επειδή η παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4491/1966 όριζε ότι «τυχόν αποζημίωση θα συμψηφίζεται με το εφάπαξ βοήθημα που κατέβαλε η ΔΕΗ στους μισθωτούς λειτουργώντας και ως Ασφαλιστικός Φορέας (Ταμείο)».
 3. Από τον Απρίλιο του 2018 με το άρθρο 8 του Ν. 4533/18 (στ’ σχετικό) καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 25 του Ν.4491/1966 περί συμψηφισμού του εφάπαξ βοηθήματος με την αποζημίωση. Έκτοτε η αποζημίωση των 15.000 ευρώ καταβάλλεται έως σήμερα πλέον του ποσού των προγραμμάτων οικειοθελούς αποχώρησης που οι Εταιρείες του Ομίλου προτείνουν προς τους εργαζόμενους.

 

Ε. ΤΕΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

 1. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου και μετά τη λήξη του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής της χώρας την 31η.12.2018, πραγματοποίησε επίσημη συνάντηση με την Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα την 1η.3.2019 θέτοντας τα ζητήματα που αφορούσαν τις υποχρεώσεις των Επιχειρήσεων του Ομίλου σχετικά με την επαναφορά των Ειδικών Επιδομάτων στους δικαιούχους μισθωτούς.
 2. Η τότε Διοίκηση της ΔΕΗ Α.Ε. αναγνώρισε τις εν λόγω οφειλές προς τους εργαζομένους, ωστόσο ζήτησε δεσμευόμενη ότι η επαναφορά των επιδομάτων να πραγματοποιηθεί μαζί με αναδρομικά που θα προέκυπταν στο τέλος του α’ εξαμήνου του 2019. Η συγκεκριμένη δέσμευση δεν υλοποιήθηκε λόγω των Εθνικών Εκλογών τον Ιούλιο του 2019.
 3. Με την ανάληψη της νέας Διοίκησης τον Αύγουστο του 2019 η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ στην πρώτη συνάντηση παρότι είχε εθιμοτυπικό χαρακτήρα έθεσε μεταξύ άλλων τα ζητήματα που αφορούν τις μισθολογικές υποχρεώσεις των Εταιρειών του Ομίλου προς τους μισθωτούς.
 4. Η Διοίκηση ανταποκρίθηκε με καθυστέρηση, απόλυτα δικαιολογημένη, τον Ιούνιο του 2020 επαναφέροντας το ποσό των Ειδικών Επιδομάτων στην αρχική τους μορφή, με την αναγνώριση οφειλής και των αναδρομικών που προέκυψαν για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως 31.5.2020. Η καταβολή των αναδρομικών στους δικαιούχους υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 24.3.2021 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (Κατά την άποψη της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ δικαιούχοι είναι και όσοι συνταξιοδοτήθηκαν από την 1.2.2019 έως και την 24.3.2021).

 

ΣΤ. ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ Α.Μ.Κ  

 1. Η ΔΕΗ Α.Ε. με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 23 Σεπτεμβρίου 2021 ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του Μετοχικού της Κεφαλαίου κατά περίπου 750 εκατομμύρια ευρώ με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών και η Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου να γίνει με αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης.
 2. Την ίδια ημέρα 23.9.2021 η (ΕΕΣΥΠ – Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας και η θυγατρική του ΤΑΙΠΕΔ – Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου) ως βασικοί μέτοχοι με ποσοστό 34% και 17% αντίστοιχα, δηλώνουν ότι στηρίζουν το στρατηγικό πλάνο και το όραμα της Διοίκησης της ΔΕΗ, που στοχεύει στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της και την επιδίωξή της να προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
 3. Το Υπερταμείο και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξετάσουν τη μείωση της συμμετοχής τους σε μειοψηφικό ποσοστό καθοριστικής σημασίας (blocking minority), προκειμένου να τοποθετηθούν ιδιώτες θεσμικοί επενδυτές.
 4. Στις 19 Οκτωβρίου 2021 η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την Α.Μ.Κ.
 5. Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 ανοίγει το βιβλίο προσφορών και την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 η ΔΕΗ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συνδυασμένη προσφορά των 150.000.000 νέων μετοχών.
 6. Το Υπερταμείο αποκτά το 9,21% των νέων μετοχών με αποτέλεσμα να κατέχουν από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ μόνο το 34,132% του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. σε αντίθεση με το 51,123% που κατείχαν.

 

Κύριε Πρόεδρε,

Πάγια θέση της  ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ ήταν και είναι ότι ο Όμιλος ΔΕΗ Α.Ε. πρέπει να παραμείνει υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου με την πλειοψηφία των Μετοχών του Μετοχικού της Κεφαλαίου να ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο.

Είναι γνωστό ότι η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ διαφώνησε από την πρώτη στιγμή στην απόφαση της Κυβέρνηση και της Διοίκησης για την αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με αποτέλεσμα να «χαθεί» μετά από 71 χρόνια το (Δ) της ΔΕΗ.

Κύριε Πρόεδρε,

Με δεδομένο ότι πλέον το Ελληνικό Δημόσιο μέσω της ΕΕΣΥΠ (Υπερταμείο) και του ΤΑΙΠΕΔ δεν κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε και των θυγατρικών της, που ανήκουν στις Επιχειρήσεις του Κεφ. Β’ του Ν.3429/2005, επιβάλλεται να προχωρήσετε  άμεσα  στις αναγκαίες ρυθμίσεις προκειμένου να επανέλθει το σύνολο των μισθολογικών περικοπών που επιβλήθηκαν στους εργαζομένους του Ομίλου ΔΕΗ Α.Ε. (Επιδόματα Εορτών & Αδείας, Ανώτατο Όριο Αποδοχών κλπ).

Κύριε Πρόεδρε, τούτων δοθέντων κρίνεται απαραίτητη άμεση συνάντηση.

 

  Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο Πρόεδρος

 

 

 

Γιώργος Αδαμίδης

  Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

Αντώνης Καρράς

 

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε την επιστολή 

 

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο