ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 48ΩΡΩΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

 

Της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού ΔΕΗ Κλάδου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΓΕΝ.Ο.Π. /ΔΕΗ-ΚΗΕ) που εδρεύει στην Αθήνα  (οδός Στουρνάρη, αριθ. 73-75), νομίμως εκπροσωπούμενης

 

Π Ρ Ο Σ

 1. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία (Δ.Ε.Η. Α.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Χαλκοκονδύλη 30) και εκπροσωπείται νόμιμα.
 2. Τον κύριο Μανώλη Παναγιωτάκη, υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντος Συμβούλου και νομίμου εκπροσώπου της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κατοικοεδρεύοντα ως εκ της εν λόγω ιδιότητάς του ως άνω ομοίως.
 3. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.)» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5  ΤΚ 11443) και εκπροσωπείται νόμιμα.
 4. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Δυρραχίου 89 & Κηφισού – Τ.Κ. 10443) και εκπροσωπείται νόμιμα.
 5. Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΗ Ανανεώσιμες (ΔΕΗ ΑΝ)» που εδρεύει στην Αγ. Παρασκευή στην οδό Καποδιστρίου 3 Τ.Κ. 15343 και εκπροσωπείται νόμιμα.

 

Κοινοποιούμενη :

 

 1. Στον Υπουργό Οικονομικών, εκ της θέσης του εδρεύοντα στην Αθήνα (Νίκης 5-7),
 2. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ο οποίος κατοικοεδρεύει εκ της θέσεως του στην Αθήνα (Λ. Μεσογείων 119),
 3. Στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκ της θέσης της εδρεύουσα στην Αθήνα (Σταδίου 29) ,
 4. Στην Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Ε.Ε.Σ.Υ.Π), εκ της θέσης της εδρεύουσας στην Αθήνα (Βουλής 7)

 

 

Με την παρούσα σας γνωστοποιούμε τα ακόλουθα :

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας κατά τη διάρκεια της Συνεδρίασής του την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση 48ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων.

Κύριοι Πρόεδροι,

Ως εργαζόμενοι ΣΗΜΕΡΑ, του Ομίλου ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ εδώ και οκτώ (8) χρόνια βιώνουμε τις Μνημονιακές Πολιτικές των Κυβερνήσεων που εκτός από την φτωχοποίηση του Ελληνικού Λαού, στόχο είχαν και έχουν να εκποιήσουν – ξεπουλήσουν την μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 1950 για λόγους Δημοσίου Συμφέροντος διαπράττοντας «Εθνικό Έγκλημα».

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Η σημερινή Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αφού κατήργησε τον Νόμο 4273/14 «Μικρή ΔΕΗ»,         κατ΄ εντολή των Δανειστών,  το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής στις 19 Μαΐου 2017 δημοσίευσε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Πρώτο Αρ. Φύλλου 72 «Διαρθωτικά Μέτρα για την πρόσβαση της ΔΕΗ Α.Ε. στο Λιγνίτη» τα οποία:

« α. Τα μέτρα θα περιλαμβάνουν αποεπένδυση λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ Α.Ε., σε υπάρχοντες ή νέους εναλλα­κτικούς προμηθευτές και άλλους επενδυτές.

β. Η ΔΕΗ δεν θα έχει οποιαδήποτε συμμετοχή ή σύν­δεση με οποιοδήποτε στοιχείο της αποεπένδυσης, συμπεριλαμβανομένης της προνομιακής προμήθειας ηλεκτρισμού. Σε εναρμόνιση με την ανακοίνωση της Επιτροπής, σχετικά με τα διαρθρωτικά μέτρα που είναι αποδεκτά βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 802/2004 της Επιτροπής, ο(οι) αγοραστής/ές:

 • θα είναι ανεξάρτητοι από και δεν θα συνδέονται με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τις συνδεδεμένες εταιρείες της,
 • θα έχουν τους οικονομικούς πόρους, την αποδεδειγ­μένη τεχνογνωσία και το κίνητρο για να διατηρήσουν και να αναπτύξουν την αποεπενδυόμενη ισχύ ως βιώσιμη και ενεργούσα ανταγωνιστική δύναμη σε σχέση με τη ΔΕΗ Α.Ε. και τους υπόλοιπους ανταγωνιστές,
 • δεν θα προκαλούν ούτε ενδέχεται να προκαλούν, με βάση τη διαθέσιμη πληροφόρηση, εκ πρώτης όψεως ζητήματα ανταγωνισμού και δεν θα προξενούν κίνδυνο καθυστέρησης για την υλοποίηση των διαρθρωτικών μέτρων.

γ. Η αποεπένδυση θα αντιπροσωπεύει περίπου το 40% της λιγνιτικής ισχύος της ΔΕΗ Α.Ε. Το ακριβές πο­σοστό θα καθοριστεί σε τεχνικές συζητήσεις με την Ευ­ρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις (στην αποεπένδυση θα συμπεριλαμβάνονται και τα σχετιζόμενα λιγνιτικά αποθέματα, σύμφωνα με τη σκέψη 248.1 της απόφασης  (2008) 824 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Η αποεπένδυση θα έχει ισοδύναμα οικονομικά χαρακτη­ριστικά με τη λιγνιτική ισχύ της ΔΕΗ Α.Ε., ιδιαίτερα σε όρους απόδοσης και διάρκειας ζωής, αντικατοπτρίζο­ντας την έναρξη και τη λήξη λειτουργίας της λιγνιτικής ισχύος.

δ. Τα μέτρα θα σχεδιαστούν και θα εφαρμοστούν σύμ­φωνα με τους εφαρμοστέους και ουσιαστικούς κανόνες ανταγωνισμού. Θα οριστικοποιηθούν μέσω της επίσημης υποβολής της συμφωνηθείσας δεσμευτικής πρότασης από την Ελληνική Δημοκρατία στη Γενικής Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp.) μέχρι τον Νοέμβριου 2017 και θα υλοποιηθούν μέχρι τον Ιούνιο 2018».

Β. Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τίτλο «Διαρθρωτικά Μέτρα για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της χονδροεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού» που κατατέθηκε στη Βουλή  προς εκπλήρωση των από 19 Ιανουαρίου 2018 δεσμεύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Ευρωπαίκή Επιτροπή για λήψη διορθωτικών μέτρων στο πλαίσιο της υπόθεσης  Comp/38.700 γνωστής ως «απόφαση του Μαρτίου 2008» προβλέπει την απόσχιση και εισφορά δύο λιγνιτικών κλάδων της ΔΕΗ σε δύο νέες Εταιρείες.

Συγκεκριμένα:

α) η πρώτη περιλαμβάνει τη μονάδα Μελίτη Ι ονομαστικής ισχύος 330 ΜW μαζί με άδεια ηλεκτροπαραγωγής της μονάδας Μελίτη ΙΙ ονομαστικής ισχύος 450 MW, αντίστοιχα λιγνιτικά κοιτάσματα Κλειδίου, Λόφων Μελίτης και Βεύης.

β) Η δεύτερη περιλαμβάνει  τις Μονάδες 3 και 4 της Μεγαλόπολης ονομαστικής ισχύος 300 ΜW έκαστη μαζί με τα αντίστοιχα Ορυχεία που στο σύνολο της «αποεπένδυσης» αντιπροσωπεύουν ποσοστό μεγαλύτερο από το 40% Λιγνιτικού Χαρτοφυλακίου που κατέχει σήμερα η ΔΕΗ.    Άλλωστε η υπόθεση Comp/38.700 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεσμεύει την Ελληνική Δημοκρατία ΜΟΝΟ για:

α) να χορηγήσει δικαιώματα εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων Δράμας, Ελασσόνας, Βεύης και Βεγόρας μέσω διαγωνισμών σε άλλες επιχειρήσεις, πλην της ΔΕΗ, εκτός εάν δεν υποβληθεί άλλη αξιόπιστη προσφορά.

β) να απαγορεύσει στους κατόχους δικαιωμάτων εκμετάλλευσης επί των κοιτασμάτων της Δράμας, της Ελασσόνας και της Βεγόρας να πωλούν τον εξορυσσόμενο λιγνίτη στη ΔΕΗ, εκτός εάν δεν υπάρχει άλλη αξιόπιστη προσφορά αγοράς των ποσοτήτων και για όσο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ κατέχει δικαιώματα εκμετάλλευσης για περισσότερο από το 60% του συνόλου των αποθεμάτων λιγνίτη για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια  εκμετάλλευσης στην Ελλάδα.

γ) να διοργανώσει νέα διαδικασία παραχώρησης σε περίπτωση ακύρωσης της υπό εξέλιξη διαδικασίας παραχώρησης δικαιωμάτων επί του κοιτάσματος Βεύης. Κατά την εν λόγω διαδικασία, δεν πρόκειται να ληφθεί υπόψη ενδεχόμενη προσφορά της ΔΕΗ, εκτός εάν δεν υποβληθεί άλλη αξιόπιστη προσφορά και θα απαγορεύεται στον κάτοχο του δικαιώματος να πωλεί τον εξορυσσόμενο λιγνίτη στη ΔΕΗ, εκτός εάν δεν υποβληθεί άλλη αξιόπιστη προσφορά αγοράς και για όσο χρονικό διάστημα η ΔΕΗ κατέχει δικαιώματα εκμετάλλευσης για περισσότερο από το 60% του συνόλου των αποθεμάτων λιγνίτη για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια εκμετάλλευσης στην Ελλάδα

και σε καμία περίπτωση  να υποχρεώσει τη ΔΕΗ να ξεπουλήσει περιουσιακά της στοιχεία.

Επειδή, αποτελεί κρατική ενίσχυση προς τους ψευτοεπενδυτές και στους ιδιώτες παραγωγούς η απαγόρευση στη ΔΕΗ Α.Ε. να εντάσσει τη Μονάδα Μεγαλόπολη 5 ονομαστικής ισχύος 811 MW κατ΄ανώτατο όριο  τα 500 MW

Επειδή, στις συγκεκριμένες μονάδες μέχρι την οριστική απόσυρσή τους, δεν απαιτείται  καμία απολύτως επένδυση, είναι αποδοτικότερες, εντάσσονται πρώτες στο σύστημα αγοράς Η/Ε σε αντίθεση με τις Λιγνιτικές Μονάδες που απομένουν στη ΔΕΗ για τις οποίες απαιτούνται επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να λειτουργήσουν μετά τον Ιούνιο του 2020

Επειδή, μετά την πώληση που επιχειρείται, η ΔΕΗ θα αναγκαστεί με μικρότερο χαρτοφυλάκιο να ανταπεξέλθει στον δανεισμό της

Επειδή, συνεχίζουν να διενεργούνται οι δημοπρασίες ενέργειας (ΝΟΜΕ) μόνο για τη ΔΕΗ χωρίς να υποχρεώνονται σε αυτές και οι ψευτοεπενδυτές

Επειδή, οι ιδιώτες – εναλλακτικοί πάροχοι δεν δεσμεύονται έτσι ώστε να τροφοδοτούν την Υψηλή Τάση, ΚΟΤ, κ.λ.π.

Επειδή, η ΔΕΗ εξακολουθεί να παραμένει προμηθευτής καθολικής υπηρεσίας και προμηθευτής τελευταίου καταφυγίου

Επειδή, θέλετε να εκποιήσετε το 17% των μετοχών που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ

Επειδή, η ΔΕΗ είναι αναγκασμένη να επιβαρυνθεί με το κόστος προγράμματος εθελουσίας εξόδου προκειμένου οι ψευτοεπενδυτές να αγοράσουν σε εξευτελιστικές τιμές τις μονάδες

Επειδή, δεν διασφαλίζονται οι εργασιακές σχέσεις αφού δίνεται η δυνατότητα στους ψευτοεπενδυτές να καταργήσουν και να καταρτίσουν νέο Κανονισμό Εργασίας

 

Επειδή, η ΔΕΗ Α.Ε. αποτελεί την μεγαλύτερη Βιομηχανική Επιχείρηση της χώρας που δημιουργήθηκε το 1950 προς χάριν δημοσίου συμφέροντος και γι΄αυτόν τον λόγο οι τοπικές κοινωνίες αποδέχθηκαν μετεγκαταστάσεις οικισμών και απαλλοτριώσεις των περιουσιών τους

Επειδή, η περιουσία της αποτελεί Εθνικό Πλούτο και περιουσία όλων των Ελλήνων και μέρος της περιουσίας αποτελεί και η ενσωματωμένη περιουσία των Εργαζομένων και των Συνταξιούχων

Επειδή, δεν έχετε κανένα ΗΘΙΚΟ αλλά και ΝΟΜΙΚΟ δικαίωμα να «ξεπουλήσετε» τους εργαζόμενους

 

Το Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ – ΚΗΕ  κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 29/03/2018  αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση 48ωρων επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων  με ημερομηνία έναρξης την 00:01΄της 23ης Απριλίου 2018 με αιτήματα:

 • Ακύρωση του σχεδίου πώλησης Λιγνιτικών Μονάδων με τα αντίστοιχα Ορυχεία
 • Επαναφορά του 17% των μετοχών της ΔΕΗ Α.Ε από το ΤΑΙΠΕΔ στο Ελληνικό Δημόσιο
 • Υπογραφή ΣΣΕ
 • Άμεσες προσλήψεις προσωπικού

Κατά τη διάρκεια της απεργιακής κινητοποίησης διαθέτουμε το εξαιρούμενο προσωπικό κατ΄ αναλογία των ορισθέντων σύμφωνα με την αριθ.10/17 απόφαση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής του άρθρου 15 του Ν. 1264/82 του Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα σε εκείνους προς τους οποίους  αυτή απευθύνεται, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στην οικεία έκθεση επίδοσης.

 

  Για τη ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ
Ο Πρόεδρος

Γιώργος Αδαμίδης

  Ο Γεν. Γραμματέας

Αντώνης Καρράς

 

 

Πατήστε εδώ για να το εκτυπώσετε 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο