Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 26.02.2019 ημέρα Tρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μετακίνηση προσωπικού από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μετακίνησης, βάσει των οριζομένων στην παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν. 4533/2018, του μισθωτού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. κ. Κοσμά ΚΕΦΑΛΟΥ  στη ΔΕΗ Α.Ε. και συγκεκριμένα στον Διευθυντή Τύπου & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, για λόγους κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μετακίνηση εργαζομένων από τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. στη ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

  1. Την, σε εφαρμογή του ν. 4585/2018, υπαγωγή στη ΔΕΗ Α.Ε. των εργαζομένων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε., κατόπιν αποδέσμευσής τους με σχετική Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της τελευταίας, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους εγκεκριμένους από τον Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης, συνημμένους στην εισήγηση ΔΑΝΠΟ, πίνακες επιλεγέντων ή και επιλαχόντων, βάσει της, πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Στην περίπτωση που οι επιλεγέντες εργαζόμενοι της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. δεν αποδεχθούν τη θέση μετακίνησής τους στη ΔΕΗ Α.Ε., θα διαγράφονται από τον οικείο πίνακα, θα αποκλείονται της συγκεκριμένης διαδικασίας μετακίνησης στη ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΑΝΠΟ θα καλεί τον αμέσως επόμενο του πίνακα κατάταξης επιλαχόντα και ούτω καθεξής μέχρι την πλήρωση της θέσης.

  1. Εντέλλεται η ΔΑΝΠΟ για τον καθορισμό της ημερομηνίας υπαγωγής και ανάληψης υπηρεσίας των επιλεγέντων εργαζομένων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε., στις υπηρεσιακές Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., το συντομότερο και εφόσον καταστεί εφικτό εντός Μαρτίου τρέχοντος έτους, κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τη Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε. και τις Μονάδες υποδοχής της Επιχείρησης.
  2. Την εφαρμογή στους εργαζόμενους της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε. που θα μετακινηθούν βάσει της ως άνω διαδικασίας σε Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., των κάτωθι:

3.1.         Εφόσον υφίστανται βλαπτική μεταβολή της μισθολογικής τους κατάστασης, θα λαμβάνουν τις τακτικές αποδοχές των θέσεων από τις οποίες προέρχονται το πρώτο (1ο) έτος της μετακίνησής τους. Το δεύτερο (2ο) έτος θα λαμβάνουν το 80% της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τακτικών αποδοχών της θέσης από την οποία προέρχονται και αυτής στην οποία μετακινήθηκαν, το τρίτο (3ο) έτος το 60%, το τέταρτο (4ο) έτος το 40%, το πέμπτο (5ο) έτος το 20% και το έκτο (6ο) έτος θα αμείβονται με τις τακτικές αποδοχές της θέσης που μετακινήθηκαν και

 

3.2.         των ισχυουσών ρυθμίσεων σχετικά με τις αποζημιώσεις μεταθετέων μισθωτών που βαρύνουν τις Μονάδες υποδοχής.

Ειδικά για τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), θα ισχύουν τα οριζόμενα ως άνω υπό στοιχείο 3.2. και επιπλέον, οι εν λόγω θα λαμβάνουν για χρονικό διάστημα μέχρι πέντε (5) έτη τις τακτικές αποδοχές της θέσης από την οποία προέρχονται, εφόσον αυτές είναι υψηλότερες από τις τακτικές αποδοχές της θέσης που μετακινούνται. Επιπροσθέτως, στους εν λόγω εργαζόμενους που θα μετακινηθούν στον ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), θα παραχωρείται κατοικία που θα ενοικιάζεται από την Εταιρεία, υπό προϋποθέσεις, που έχουν οριστεί με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ως Μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Φραγκίσκου Τοπαλή και τουΑντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ανδριώτη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το μέχρι 31.12.2020 χρονικό διάστημα.

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κύρωση μηνιαίων Πρωτοκόλλων για εισαγωγές και εξαγωγές Ηλεκτρικής Ενέργειας από Βόρειες Διασυνδέσεις, κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2018 έως 31.12.2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Βόρειες Διασυνδέσεις (εταιρείες ENERGY SUPPLY, ALPIQ (μέσω PPC BG), FREEPOINT, CEZ, GRAND ENERGY, GREEN Skopje, GTE, ENMAR και EDS) συνολικής αξίας 22.180.264,86 Ευρώ, κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2018 και της πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (εταιρεία ENERGY SUPPLY) προς την Αλβανία, συνολικής αξίας 19.404,99 Ευρώ, κατά τον μήνα Αύγουστο 2018.

 

ΘΕΜΑ 5

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΡΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Διαδικασίες πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Όπως η πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας, γίνει μετά από εσωτερική προκήρυξη.

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο