Αθήνα,  13 /07/ 2020

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη 9/07/2020 και ώρα: 11.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Συμπλήρωση μέλους Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων του Ν.4643/2019 στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

   Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Τη συμπλήρωση της τριμελούς Επιτροπής Αμοιβών και Προσλήψεων του ΔΕΔΔΗΕ, με την

Τοποθέτηση σε αυτήν ως Μέλους της, τον κον ανεξάρτητου και μη εκτελεστικού μέλους

Δ.Σ. και την νέα σύνθεση της Επιτροπής ως εξής:

5.1 Ηλία Παδουβά, ως Πρόεδρο,

5.2 Σωκράτη Βερτέλλη, ως Μέλος,

5.3 Αικατερίνη Ονουφριάδου, ως Μέλος.

 

  1. Αποδοχή μεταφοράς του μισθωτού της ΔΕΗ Α.Ε. ΜΠΑΒΕΛΗ Κωνσταντίνου (Α.Μ.807300 Τ1/Α) στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Εγκρίνει, την αποδοχή του αιτήματος μεταφοράς του μισθωτού του Τομέα Κατασκευών

Της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης της ΔΕΗ Α.Ε. ΜΠΑΒΕΛΗ Κωνσταντίνου του Ανδρέα

(A.M.807300-T1/A), ο οποίος έχει αποδεσμευτεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΔΕΗ Α.Ε., προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την παρ.11 του

άρθρου 131 του Ν.4685/2020. Ο πιο πάνω μισθωτός υπάγεται στη Διεύθυνση Μακεδονίας-

Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ.

 

  1. Αποδέσμευση της μισθωτής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΠΟΓΡΗ Μαρίας (Α.Μ.67005 – ΔΟ2/Ζ) προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Την αποδέσμευση της μισθωτής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ΜΠΟΓΡΗ Μαρίας του Ηλία (Α.Μ.67005-ΔΟ2/Ζ), προκειμένου να μετακινηθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4533/2018.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. 517906/16.3.2020 για την παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει:

Τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ.517906/16.03.2020 για την παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης στο ΔΕΔΔΗΕ, ενδεικτικής συνολικής προϋπολογισμένης αξίας € 3.000.000,00 καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος,

Λόγω υποβολής μη παραδεκτών τυπικά προσφορών.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ.508904/13.1.2020 για την προμήθεια μονωτικών ελαίων Μετασχηματιστών.

-Τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών στον πιο πάνω διαγωνισμό .

-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

-Ενέκρινε την τελική κατάταξη των παραδεκτών προσφορών του διαγωνισμού   508904/13.012020 για την προμήθεια 810.000 κιλών Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών.

-Ενέκρινε την ανάδειξη της εταιρείας ELVIGRO ABEE ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού 508904/13.01.2020 για την προμήθεια 810.00 κιλών Μονωτικών Ελαίων Μετασχηματιστών, έναντι συνολικού αναπροσαρμοζόμενου τιμήματος €1.377.000,00 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση των υλικών στις Αποθήκες του Αναδόχου επί αυτοκινήτου του ΔΕΔΔΗΕ.

-Εξουσιοδότησε τον ΓΔ/ΕΑΨ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

  1. Διαγωνισμός αριθ.515901/3.6.2019 για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία – (ψήφισα λευκό).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.:

-Εγκρίνει την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, αριθμ.515901/03.06.2019 για την προμήθεια εξοπλισμού και υπηρεσιών τηλεματικής οχημάτων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., της Ένωσης Εταιρειών «ΟΤΕ – ΙΝΤΡΑΚΑΤ –ΒΥΤΕ», έναντι συνολικού τιμήματος €4.183.437,67 (πλέον Φ.Π.Α). Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και των συμπληρωμάτων του διαγωνισμού.

-Εξουσιοδοτεί το ΓΔ/ΕΑΨ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

  1. Διαγωνισμός αριθ.514802/23.5.2019 για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για επέκταση του GIS, με παροχή υπηρεσιών αποστολής, εγκατάστασης και συντήρησης.

-Απόρριψη οικονομικής προσφοράς.

-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας και παροχής υπηρεσιών.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ενέκρινε για τον ανωτέρω διαγωνισμό:

-Την απόρριψη της υποβληθείσας οικονομικής προσφοράς του οικονομικού φορέα «SPACE HELLAS A.E.».

-Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με αριθμ.514802/23.05.2019 και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.», ως Προσωρινού Αναδόχου έναντι συνολικού τιμήματος €859.890,00 πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας.

Η υπόψη ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού αριθμ.514802 καθώς και των Συμπληρωμάτων αυτού και την προσφορά του προσωρινού Αναδόχου.

-Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Ψηφιοποίησης,

Ως αποφαινόμενο όργανο, για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο