Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 09/10/2017 και ώρα:09.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

1.Διαγωνισμός αριθ.ΔΔ-209 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

-Υποβολή προς έγκριση της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.

-Υποβολή προς έγκριση της σχετικής διακήρυξης.

-Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ. κατά πλειοψηφία.

Τη διενέργεια του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-209 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα , «Διάρκειας Ισχύος» 36 μηνών, με προβλεπόμενο χρόνο εγκατάστασης εργολάβων την 1.1.2019, σύνολο εργολαβιών διακήρυξης:55 εργολαβίες (8 ΔΠΑ, 16 ΔΠΜ-Θ, 12 ΔΠΠ-Η, 7 ΔΠΚΕ, ΚΑΙ 12 ΔΠΝ), με προϋπολογισμό ύψους 410.350.000 ευρώ και δικαίωμα προαιρέσεως, εφόσον αυτό ασκηθεί, που δύναται να ανέλθει σε περίπτωση αυξήσεως κατ’ ανώτατο όριο στο 50% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των 205.175.000 ευρώ. Σε περίπτωση μείωσης, το δικαίωμα προαιρέσεως είναι μέχρι 30% του συμβατικού τμήματος του Έργου, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.   

2.Διαγωνισμός αριθ.503515/17.6.2016 για την προμήθεια Μονοφασικού «Έξυπνου» Ηλεκτρονικού Μετρητή Χ.Τ με μέσο επικοινωνίας (μόντεμ) δύο (2) απαρτίες. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

3.Διαγωνισμός αριθ.503403/25.6.2014 για την προμήθεια ασφαλειοαποζευκτών υπαίθρου 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

4.Διαγωνισμός αριθ.503501/27.5.2015 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20KV με συνθετικό περίβλημα. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο