Αθήνα,  20 /12/ 2019

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Νο 44 από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη 19 /12 /2019 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Υποβολή προς έγκριση των όρων ανανέωσης της συνεργασίας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με την Εθνική Τράπεζα.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. 513901/3.4.2019 για την εκποίηση Μετασχηματιστών Ισχύος παντός τύπου. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού, τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη εκποίησης.

   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

1.Εγκρίνει τα αποτελέσματα του διαγωνισμού με αριθ.513901/03.04.2019, για την   εκποίηση Μετασχηματιστών Ισχύος Παντός Τύπου και την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών.

    2.Εγκρίνει την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων των ακόλουθων οικονομικών φορέων, ανά είδος:

-Για το είδος 1, (2.500.00 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu και 40.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Ρίου) του υπόψη διαγωνισμού, τον οικονομικό φορέα «ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 2.095.096,00.

-Για το είδος 2, (615.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu και 35.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Βόλου) του υπόψη διαγωνισμού, του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Π.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος € 677.526.00. 

-Για το είδος 3, (570.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu και 21.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν στην Περιφερειακή Αποθήκη Χαλκίδας) του υπόψη διαγωνισμού, του οικονομικού φορέα «ΒΙΟΚΑΛΩΔΙΑ Ε.Π.Ε», έναντι συνολικού τιμήματος € 622.716,60.

-Για το είδος 4, (2.397,00 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Cu  και 100.000 kgr Μετασχηματιστών Ισχύος Al, που βρίσκονται ή πρόκειται να βρεθούν αποθηκευμένοι στην Περιφερειακή Αποθήκη Θεσσαλονίκης) του υπόψη διαγωνισμού, του οικονομικού φορέα «ΚΥΚΛΟΜΕΤΑΛ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος € 2.032.044,00.

-Η συνολική αξία των ανωτέρω αναθέσεων ανέρχεται σε 5.427.382,60 € και θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ.513901/03.04.2019.

    3.Εξουσιοδοτεί το ΓΔ/ΕΛ, ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

     4.Εξουσιοδοτεί το Διευθυντή ΔΥΠΜ, για την υπογραφή των Συμβάσεων που θα συνομολογηθούν. 

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. 502804/1.3.2019 για την προμήθεια πλαστικών σφραγίδων και σύρματος σφράγισης. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

-Εγκρίνει την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού αριθ.502804/01.03.2019 για την προμήθεια πλαστικών σφραγίδων και σύρματος σφράγισης.

-Εγκρίνει την ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου του υπόψη διαγωνισμού του οικονομικού φορέα ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ, έναντι συνολικού τιμήματος € 1.001.664,00 (πλέον ΦΠΑ) για παράδοση των υλικών στην Περιφερειακή Αποθήκη 1001 ΔΠΑ (Κηφισού) του ΔΕΔΔΗΕ επάνω σε αυτοκίνητο του Αναδόχου. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού και την προσφορά του οικονομικού φορέα.

-Εξουσιοδοτεί το ΓΔ/ΕΛ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

 

Ψήφισα υπέρ, ρώτησα την υπηρεσία αν έλαβε υπόψιν της τα δελτία συμπεριφοράς υλικού που μας στέλνουν οι μονάδες. Μας βεβαίωσαν ότι έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι για την ασφάλεια της σφράγισης.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. 501805/23.11.2018 για την προμήθεια ανεμπότιστων ξύλινων

Βραχιόνων.

-Ματαίωση ποσότητας του είδους 1 του πιο πάνω διαγωνισμού.

-Επικύρωση αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού, τελική κατάταξη παραδεκτών προσφορών και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών 2 και 3 ως και της υπόλοιπης ποσότητας του είδους 1 αυτού.

     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

  1. Τη μερική ματαίωση του διαγωνισμού αριθμ.501805/23..2018, για την προμήθεια ξύλινων βραχιόνων, ως προς την προμήθεια 14.800τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 (βραχίονες διαστάσεων 2500Χ120Χ100mm), λόγω μη υποβολής προσφοράς για την ποσότητα αυτή.

2.Την τελική κατάταξη των παραδεκτών οικονομικών προσφορών του υπόψη διαγωνισμού, για τις ακόλουθες ανά είδος βραχίονα ποσότητες:

ΕΙΔΟΣ1:50.000 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων διαστάσεων 2500Χ100Χ120mm.

ΕΙΔΟΣ2:16.800 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων διαστάσεων 2500Χ126Χ176mm.

ΕΙΔΟΣ3: 432 τεμ. ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων διαστάσεων 3500Χ126Χ176mm.

  1. Την ανάδειξη ως προσωρινών αναδόχων για τις προς ανάθεση ποσότητες των ακόλουθων φορέων:

– Ο οικονομικός φορέας ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για ποσότητα 8.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1, 8.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2 και 432 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 3, έναντι συνολικού τιμήματος € 267.091,52 (πλέον Φ.Π.Α).

-Ο οικονομικός φορέας Σ. ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για ποσότητα 20.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 και 3.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2, έναντι συνολικού τιμήματος € 277.500,00 (πλέον Φ.Π.Α).  

– Ο οικονομικός φορέας ΧΛΙΑΠΑΣ Α.Ε, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για ποσότητα 11.300 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 και 3.000 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2, έναντι συνολικού τιμήματος € 184.880,00 (πλέον Φ.Π.Α).

– Ο οικονομικός φορέας ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΑΒΕΕ, αναδεικνύεται προσωρινός ανάδοχος για ποσότητα 10.700 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 1 και 2.800 τεμαχίων ανεμπότιστων ξύλινων βραχιόνων του είδους 2, έναντι συνολικού τιμήματος € 175.136,00 (πλέον Φ.Π.Α).

Ξ συνολική αξία των προς ανάθεση ποσοτήτων, ανέρχεται σε € 904.607,52 (πλέον Φ.Π.Α).

Η παραπάνω ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του διαγωνισμού αριθ. 501805/23.11.2018 και τις προσφορές τους.

  4.Την εξουσιοδότηση του ΓΔ/ΕΛ ως αποφαινομένου οργάνου για την έκδοση       απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης των προσωρινών αναδόχων, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. 515801/25.9.2018 για την προμήθεια καλαθοφόρων οχημάτων γραμμών Διανομής 4χ2. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

     Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

     -Την επικύρωση των αποτελεσμάτων και την ανάδειξη του οικονομικού φορέα «ΠΑΥΛΟΣ

     Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε.», ως Προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού αριθ.515801/25.9.2018, για την προμήθεια πετρελαιοκίνητων καλαθοφόρων οχημάτων γραμμών διανομής 4Χ2, ύψους εργασίας 14m, με μονωτικό καλάθι 2 ατόμων 22Kv, με επαύξηση της διακηρυθείσας ποσότητας κατά ένα όχημα (τέσσερα συνολικά), έναντι συνολικού τιμήματος οκτακοσίων ενενήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€892.000,00), πλέον φόρου προστιθέμενης αξίας.

-Την εξουσιοδότηση του ΓΔ/ΕΛ, ως αποφαινόμενο όργανο, για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης, είτε ματαίωσης της διαδικασίας.   

 

Ψήφισα υπέρ της εισήγησης, τονίζοντας όμως την ανάγκη για αγορά μικρών ευέλικτων καλαθοφόρων πρόταση που επαναλαμβάνω τα τελευταία χρόνια.

 

  1. Πλαίσιο των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συμπλήρωση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 600/23.3.2017.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Τη μερική συμπλήρωση της Απόφασης Δ.Σ. 600/23.03.2017 ως προς τη χορήγηση δανείων για δαπάνες φοίτησης τέκνων, που αφορούν σε προπτυχιακές ή και μεταπτυχιακές σπουδές τέκνων σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε άλλη χώρα ή πόλη από αυτήν που διαμένει ο μισθωτός, καταβαλλόμενο για κάθε περίπτωση ανά παιδί άπαξ, που θα χορηγούνται στο εξής από τον ΔΕΔΔΗΕ στο προσωπικό του ως εξής:

-την ταυτόχρονη χορήγηση περισσοτέρων του ενός δανείου για δαπάνες φοίτησης τέκνων, για τους μισθωτούς που σπουδάζουν ταυτόχρονα περισσότερα του ενός παιδιά τους σε άλλη πόλη, το καθένα, από αυτή που διαμένει ο μισθωτός.

-Κατά τα λοιπά ισχύουν καθ’ όλα οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζει η Απόφαση Δ.Σ. 600/23.03.2017, καθώς και τα προβλεπόμενα στην υπ’αριθ. ΔΑΝΠ/7388/04.05.2017 Απόφαση ΓΔ/ΕΛ.    

  1. Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

-Τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 2318/2.11.2017 ως προς την εξαίρεση μισθωτών της Εταιρίας από την πιο πάνω διαδικασία.

-Εξαίρεση μισθωτού της Εταιρίας από την πιο πάνω απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.

Την τροποποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας λόγω συμπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και ορίου ηλικίας, βάσει της Απόφασης ΔΣ2318/02.11.2017, παρ.4, εδ. Δεύτερο ως εξής:

«Για εξαιρετικά ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται, με την παραπάνω διαδικασία, να αποφασίζει την περαιτέρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων μέχρι δύο (2) ακόμη έτη.» 

 

Η θέση μου που κατέθεσα στο Διοικητικό Συμβούλιο είναι ότι ο ΔΕΔΔΗΕ χρειάζεται ανανέωση και ότι διαθέτει έμπειρο προσωπικό που μπορεί να καλύψει την όποια θέση ευθύνης μένει κενή λόγω συνταξιοδότησης, με την προϋπόθεση αυτή ψήφισα για τελευταία φορά.

 

Έθεσα προ Ημερησίας Διάταξης τα εξής θέματα:

-Ενημέρωση για την πορεία των Στρατηγικών έργων GIS, ΕΡΜΗΣ και ζήτησα τον προγραμματισμό σεμιναρίων, εκπαίδευσης καθώς και επανεκπαίδευση του προσωπικού που θα τα υποστηρίξει.

-Καταγραφή των ρεπό έως 31/12/2019.

-Την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν από την τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω του 11500.

-Με την παραλαβή των νέων οχημάτων (leasing) στις υπηρεσιακές μας μονάδες ζήτησα να τους δοθεί και η σύμβαση μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ και «ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε» ώστε να γνωρίζουν τις όποιες υποχρεώσεις προκύπτουν από αυτή.

-Ζήτησα να γίνεται αυστηρή παρακολούθηση της πορείας των Αποθεμάτων των Μέσων Ατομικής και Ομαδικής Προστασίας αλλά και στο χρόνο διανομής τους προς τις υπηρεσιακές μας μονάδες ώστε να μην υπάρξουν ξανά ελλείψεις ή καθυστερήσεις.

 

«Σας εύχομαι Χρόνια Πολλά, Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυχία για κάθε μέρα του χρόνου.»

 

 

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο