Αθήνα,  22 /04/ 2019

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Παρασκευή 19 /04 /2019 και ώρα:15.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Η.Δ:

  1. Διαγωνισμός αριθ. 517802/8.6.2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στο Νομό Αττικής. Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών.

 Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

  1. Εγκρίνει, την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του Οικονομικού Φορέα «SARP FACILITY MANAGEMENT A.E.” ως παραδεκτή και την ανάδειξή του ως Προσωρινού Αναδόχου του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθμ.517802/08.06.2018 για τη διετή Παροχή Υπηρεσιών στο αντικείμενο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», έναντι συνολικού σταθερού τιμήματος ενός εκατομμυρίου εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (€1.138.482,48), πλέον Φ.Π.Α. Τα ανωτέρω θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, την Προσφορά του υπόψη Οικονομικού Φορέα και την από 23.10.2018 επιστολή του.
  2. Εξουσιοδοτεί το ΓΔΕΛ ως αποφαινόμενο όργανο για την έκδοση απόφασης, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, είτε κατακύρωσης είτε ματαίωσης της διαδικασίας.
  3. Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΜ-Θ/1/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Εργασίες σε μετρητές παροχών ηλεκτρικής ενέργειας της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας – Θράκης» σε 17 Περιοχές της Διεύθυνσης Περιφερείας Μακεδονίας – Θράκης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

 Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

1.Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΠΜ-Θ/1/2018, για την ανάδειξη Αναδόχων, στις δέκα επτά (17) Περιοχές της Περιφέρειας Μακεδονίας – Θράκης του ΔΕΔΔΗΕ που προκηρύχθηκαν με την υπόψη Διακήρυξη και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών στους έξι (6) Προσωρινούς Αναδόχους, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΠΜ-Θ/1/2018 και τα συνημμένα σε αυτή Τεύχη.

Καταψήφισα την εισήγηση γιατί  όπως και στο παρελθόν έχω  δηλώσει πως τις «βασικές δραστηριότητες» οφείλει να τις εκτελεί ο ίδιος ο ΔΕΔΔΗΕ και όχι να τις παραχωρεί σε εργολάβους με αμφιβόλου ποιότητας αποτελέσματα. Δεν επιτρέπεται τις «κύριες» εργασίες και δραστηριότητες που ανήκουν στον πυρήνα των αρμοδιοτήτων μας να δίνονται σε τρίτους, παραχωρώντας την τεχνογνωσία, τον έλεγχο και την ασφάλεια του δικτύου.

Επίσης στο ΔΣ της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ που πραγματοποιήθηκε στις 18/4/2019 στην τοποθέτησή μου έκανα συνολική αναφορά στις αντικειμενικές δυσκολίες που καλούνται να λειτουργήσουν οι εκτελεστικές μας μονάδες μετά το κύμα ομαδικών αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης και την συνδρομή της για προσλήψεις αναγκαίου τακτικού προσωπικού.

  1. Διαγωνισμός αριθ. ΔΠΑ/ΕΠ-6848/2018 για την παροχή των υπηρεσιών: «Αποκοπές και Επαναφορές Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας λόγω χρέους – Εργασίες σε Μετρητικές Διατάξεις» στις Περιοχές Αθήνας, Φιλοθέης – Κηφισιάς, Περιστερίου και Ελευσίνας της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσιών.

      Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

1.Την κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΠΑ/ΕΠ-6848/2018, για την ανάδειξη Αναδόχων, στις τέσσερις (4) Περιοχές της ΔΠΑ που προκηρύχθηκαν με την υπόψη Διακήρυξη και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών στους τρείς (3) Προσωρινούς Αναδόχους, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΠΑ/ΕΠ-6848/2018.

  1. Η σύναψη των Συμβάσεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη λήψη της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι θα συμμετέχω εκ νέου στις εκλογές των κοινωνικοποιήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις 15/5/2019 με το ψηφοδέλτιο της «Δημοκρατικής Ανεξάρτητης Κίνησης Εργαζομένων ΔΕΔΔΗΕ.»

Εύχομαι ολόψυχα το Άγιο Φως της Ανάστασης να καταυγάσει τις ψυχές όλων μας και να φέρει ευλογία σε κάθε βήμα μας στο ταξίδι της ζωής.

Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο