Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

 

Την Τρίτη  19/06/2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

 

  1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2151101/5.6.2015 με την Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Αθήνας» της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής.

– Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρείας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

-Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ.

     Απόφαση Δ.Σ. κατά πλειοψηφία.

     Όπως έχω ήδη αναφέρει σε προηγούμενες ενημερώσεις μου, παραμένω συνεπής με τις     επισημάνσεις που έχω κάνει στο παρελθόν και το ίδιο αναμένεται να πράξω και σε πιθανές αντίστοιχες μελλοντικές περιπτώσεις αποδεδειγμένης και κατ’ εξακολούθηση αντισυμβατικής συμπεριφοράς. Για το λόγο αυτό, υπερψήφισα την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

  1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2153136/9.6.2015 με την Εταιρία «ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Κέρκυρας» της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου. Αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω Σύμβασης.

 Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

  1. Μεταφορά υπολοίπων της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. από την υποκατάστασή τους στη Διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

      Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

  1. Υποβολή προς έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 01.01.2018 –

       31.03.2018, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

  1. Σύμβαση αριθ. ΔΕΗ/ΔΠΛΡ-8540381/24.6.2003 με την Εταιρία Microsoft Ireland Operations LTD (Enterprice Agreement) για τη μίσθωση αδειών χρήσης λογισμικού. Ανανέωση της πιο πάνω Σύμβασης.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

  1. Διαγωνισμός αριθ. 501706/21.11.2017 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών. Ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Έχω ήδη αναδείξει και στο παρελθόν με παρεμβάσεις μου στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάγκη για εξέταση του πιθανού προβλήματος καθώς και την αναγκαιότητα λήψης μέτρων εφόσον αυτά απαιτηθούν. Συνεπής με τις ανωτέρω επισημάνεις μου και λαμβάνοντας υπόψη τις ενέργειες που έγιναν τα τελευταία 3 χρόνια σύμφωνα με τις ουσιαστικές διαβεβαιώσεις που δόθηκαν από τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ότι αυτές λειτουργούν αποτελεσματικά όπως προκύπτει από πρόσφατους ελέγχους των υπηρεσιών και εξωτερικών Συμβούλων υπερψήφισα την εισήγηση. «Περιμένω την πλήρη εφαρμογή και λήψη των σχετικών μέτρων και ελέγχων

  1. Διαγωνισμός αριθ. ΔΔ-209/25.01.2018 για την εκτέλεση Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα. Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.     

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο