Αθήνα,11 /04/ 2018

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη  10/05/2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

 

  1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-206/2151103/5.6.2015 με την Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας» της Διεύθυνσης Περιφερείας Αττικής.

– Εξέταση ένστασης της εν λόγω Εταιρείας κατά της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

-Οριστικοποίηση της έκπτωσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ.

     Απόφαση Δ.Σ. κατά πλειοψηφία.

     -Την απόρριψη του αιτήματος ακρόασης του ενιστάμενου Αναδόχου ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ ενώπιον    

     του Διοικητικού Συμβουλίου.

     -Την απόρριψη της υποβληθείσας από την Εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ υπ. Αριθμ.ΔΠΑ/7175/          

     11.4.2018 ένστασης κατά της εξώδικης καταγγελίας της Σύμβασης ΔΔ-206/2151103/

     5.6.2015 Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας και, συνεπώς, η οριστικοποίηση της έκπτωσης της

     Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΑΕ, από την ανωτέρω σύμβαση, της αποβολής της και της

     αποξένωσης της από το συγκεκριμένο έργο.

     -Την κατάπτωση υπέρ του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 43 παρ.2.4 των Γενικών

     Όρων της Σύμβασης ΔΔ-206/2151103/5.6.2015 Δίκτυα Περιοχής Καλλιθέας, των

     Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης του Έργου.

     -Την εκκίνηση της διαδικασίας εκκαθάρισης υλικών και λογιστικής εκκαθάρισης της

     Σύμβασης σύμφωνα με το Άρθρο 43 παρ.2.5 των Γενικών Όρων.

Υπερψήφισα την εισήγηση για την οριστικοποίηση έκπτωσης της Εταιρείας ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ

συνεπής με τις επισημάνσεις που είχα κάνει και κατά το παρελθόν.

  1. Σύμβαση αριθ. ΔΚΣΔ-160/2180474/11.3.2008 με την Εταιρεία ABB Α.Ε για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια και Εγκατάσταση του Κέντρου Διανομής 150 kV/MT Κλειστού Τύπου GIS Ρόδου». Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

-Την παράταση της προθεσμίας πέρατος του έργου, όπως αυτή ορίζεται στο Συμπλήρωμα Νο4 κατά συνολικά ογδόντα εννέα (89) ημέρες για λόγους μη υπαιτιότητας του αναδόχου.

-Την αποζημίωση του αναδόχου για πρόσθετες εργασίες που πρέπει να εκτελέσει, και πιο συγκεκριμένα την αλλαγή του πρωτοκόλλου επικοινωνίας με το Κέντρο Ελέγχου της ΔΠΝ από IEC 101 σε IEC 104, και την ενσωμάτωση στο Ψηφιακό Σύστημα Ελέγχου μετρήσεων ενέργειας και ισχύος για όλες τις αναχωρήσεις ΜΤ, ποσού ίσου με 28.970,00€.

-Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της ΔΕΕΔ ή κωλυομένου τούτου του Διευθυντή Κλάδου Υποσταθμών της ΔΕΕΔ για την υπογραφή, για λογαριασμό του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., του σχετικού Συμπληρώματος Νο5 της Σύμβασης.

  1. Υποβολή προς έγκριση έναρξης συνεργασίας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε και Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.

      Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.     

  1. Σύμβαση αριθ. 5099041/6.6.2011 με τον Οίκο EFACEC ENERGIA – MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων Δικτύου της Διεύθυνσης Περιφερείας Νησιών. Τροποποίηση όρων της πιο πάνω Σύμβασης

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

Τις τροποποιήσεις στη σύμβαση 5099041/06.06.2011 με τον οίκο EFACEC ENERGIAMAQUINAS E EQUIPAMENTOS ELECTRICOS S.A για την προμήθεια Συστήματος Τηλελέγχου για τον τηλεχειρισμό των στοιχείων δικτύου της ΔΠΝ ως ακολούθως:

-Την παράταση της ημερομηνίας παράδοσης και εγκατάστασης – θέσης σε λειτουργία του συνόλου των εφαρμογών DMSOTS του είδους 1.β του Πίνακα περιγραφής υλικών, ποσοτήτων και τιμών της Σύμβασης 5099041/6.6.2011 και της παρ.2 του Συμπληρώματος

 Νο 5 αυτής, και πιο συγκεκριμένα ή παράδοση και εγκατάσταση – θέση σε λειτουργία του συνόλου των εφαρμογών εντός έξι (6) μηνών μετά την επιτυχή εκτέλεση των δοκιμών FAT ήτοι έως 21.06.2018.

-Την παράταση της ημερομηνίας Εγκατάστασης – θέσης σε λειτουργία του είδους με α/α 4 (HV RTU για τον τηλεχειρισμό Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ) του πίνακα περιγραφής υλικών, ποσοτήτων και τιμών της Σύμβασης 5099041/6.6.2011 και της παρ.2 του Συμπληρώματος Νο 5 αυτής ΈΩΣ 30.11.2018.

-Την παράδοση δύο πρόσθετων εφαρμογών DMS (Fault Management και Operator Notebook) χωρίς παραμετροποίηση (μόνο λογισμικό και άδειες χρήσης) αντί της εγκατάστασης μίας ΠΜΕ (PTU) σε Υ/Σ ΥΤ/ΜΤ και χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για τον ΔΕΔΔΗΕ. Για την ΠΜΕ (RTU) που δεν θα εγκατασταθεί θα γίνουν λειτουργικές δοκιμές σε εργαστηριακό περιβάλλον διάρκειας μίας ημέρας.  

  1. Διαγωνισμός αριθ. 503509/25.2.2016 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV. Εκδίκαση προδικαστικής προσφυγής του Οίκου MICRODATA A.E κατά της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 2587/21.12.2017.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Την απόρριψη της Προδικαστικής Προσφυγής του οίκου MICRODATA A.E. κατά της υπ’αριθμ. 2587/21.12.2017 Απόφασης του Δ.Σ. ως απαράδεκτης και αβάσιμης.

  1. Σύμβαση αριθ.5034091/4.8.2016 με την Κοινοπραξία ΜΙΧ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ – ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για την προμήθεια πολυεστερικών κιβωτίων από SMC. Μετάθεση χρόνου τμηματικών παραδόσεων των υλικών της πιο πάνω Σύμβασης.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Εγκρίνει τη μη μεταβολή των συμβατικών ποσοτήτων και τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών (5ης) και έκτης (6ης) τμηματικής παράδοσης της Σύμβασης αριθμ. 5034091/04.08.2016 με την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΙΧ.ΤΣΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΕΕ – ΒΗΜΚΑ ΕΠΕ για τον Ιούνιο του 2019.

  1. Διαγωνισμός αριθ. 503609/11.11.2016 για την προμήθεια Ασφαλειοαποζευκτών Υπαίθρου 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθμ. 503609/11.11.2016 για την προμήθεια ασφαλειοαποζευκτών Υπαίθρου 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης, προϋπολογισμένης αξίας 1.914.720,00€ καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς.

 

    

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο