Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Παρασκευή  26/01/2018 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν και τα εξής θέματα Η.Δ:

 

  1. Υποβολή προς έγκριση νέας «Συμφωνίας – Πλαίσιο 2018 για την υποστήριξη παγίων του δικτύου της ΔΕΗ Α.Ε. από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»

 Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Την έγκριση της συνημμένης « Νέα Συμφωνία – Πλαίσιο για την υποστήριξη των παγίων του Δικτύου της ΔΕΗ ΑΕ από την ΑΔΜΗΕ ΑΕ» και των συνοδευτικών σ ’αυτήν Παραρτημάτων και Αποφάσεων, για διάστημα από 01.07.2018 έως και 30.06.2020 έναντι συνολικού κατ’εκτίμηση ποσού 24.000.000€.

Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου ή κωλυόμενου αυτού του Γενικού Διευθυντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύου για την υπογραφή, για λογαριασμό της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, της ως άνω αναφερόμενης σχετικής Σύμβασης. 

Σημ: Κρίνονται αναγκαίες νέες προσλήψεις τακτικού προσωπικού ώστε ο ΔΕΔΔΗΕ να μπορεί

να ανταπεξέλθει στις υπάρχουσες και νέες υποχρεώσεις του.

  1. Υποβολή προς έγκριση καταβολής τελών δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο, για τη λειτουργία ειδικού ραδιοδικτύου ασύρματης επικοινωνίας που χρησιμοποιεί η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., για τα έτη 2018 – 2021.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Την αποδοχή καταβολής τελών για το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης ραδιοσυχνοτήτων σε εθνικό επίπεδο για τα έτη 2018-2021, με προυπολογιζόμενη αξία τελών που ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο επτακόσιες εξήντα τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (1.764.800€), (441.200€/έτος χ 4 έτη)

Την κατάθεση ετησίως σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ του τέλους των τετρακοσίων σαράντα ένα χιλιάδων και διακοσίων ευρώ (441.200€) από το 2018 έως το 2021.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. DE – 00032/3.10.2016 για την εκτέλεση του Έργου: «Ανάπτυξη Υποδομών SCADA σε είκοσι επτά (27) Ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ.»

      Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

     Την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού DE – 00032, για την ανάδειξη

     Αναδόχου εκτέλεσης του Έργου που αφορά: « Ανάπτυξη Υποδομών SCADA σε είκοσι επτά 

     (27) Ηλεκτρικά Συστήματα των ΜΔΝ» στην ένωση εταιρειών Intracom Telecom Α.Ε. – MAS  

    Α.Ε., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης DE – 00032 και τα συνημμένα σε αυτή τεύχη,

    με το συνολικό τίμημα των 2.194.450,28€.

    Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή ΔΥΠΜ να υπογράψει τη Σχετική Σύμβαση με τον  

    Ανάδοχο.

                  

  1. Διαγωνισμός αριθ. 501605/20.9.2016 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας της

    ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε  με κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών.

Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού αριθ.

    501605/20.09.2016 για τον εμποτισμό και επανεμποτισμό ξυλείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με

    κρεοζωτέλαιο των προμηθευτών, συνολικής ενδεικτικής προυπολογιζόμενης αξίας

    12.276.000,00€, καθώς η διαγωνιστική διαδικασία κατέστη άγονος εκ του αποτελέσματος

    λόγω μη ύπαρξης τεχνικά αποδεκτής προσφοράς. 

 

  • Επίσης έγινε ενημέρωση στο Δ.Σ επί των ρυθμίσεων για τις ενεργειακές κοινότητες.
Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο