Αθήνα,   14/02/ 2020

 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

 

Την Πέμπτη  13/02 /2020 και ώρα:12 .00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα εξής θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ – 513904/25.7.2019 για την εκποίηση Αγωγών Δικτύου AL. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

   Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ. 513904/25.07.2019, με ανοικτή διαδικασία, για την

εκποίηση Αγωγών Δικτύου AL, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας 4.504.943,00

ευρώ, διότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως μη συμφέρουσες από οικονομική

άποψη για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠΜ – 513902/23.7.2019 για την εκποίηση Αγωγών Δικτύου ACSR. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

  Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

    – Τη ματαίωση του Διαγωνισμού με αριθ. 513902/23.07.2019, με ανοικτή διαδικασία, για

     την εκποίηση Αγωγών Δικτύου ACSR, συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισμένης αξίας

     2.305.625,00 ευρώ, διότι οι υποβληθείσες προσφορές κρίνονται ως μη συμφέρουσες από

     οικονομική άποψη για τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

 

  1. Ορισμός μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

    Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

    -Τον ορισμό εκ των μελών του, των κ.κ Λάππα Χριστίνα και Βερτέλλη Σωκράτη, σύμφωνα

    με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού μέλους, αντίστοιχα του

    Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από εκδόσεως της

    παρούσας έως 31.12.2021.

 

  1. Διαγωνισμός αριθ. 517802/8.6.2018 για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτηρίων της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. στον Νομό Αττικής. Μερική τροποποίηση της απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 958/19.4.2019.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Εγκρίνει, τη μερική ανάκληση της Απόφασης Δ.Σ. με αριθ. 958/19.04.2019 ως προς το

Ύψος του τιμήματος ανάθεσης στον Προσωρινό Ανάδοχο «SARP FACILITY MANAGEMENT A.E.» του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία αριθ. 517802/08.06.2018, για τη διετή Παροχή Υπηρεσιών στο αντικείμενο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΑΤΤΙΚΗΣ», και την προσαρμογή του τιμήματος ανάθεσης σύμφωνα με τις αμοιβές που καθορίζει η ΥΑ οικ.4241/127/2019.

Το συνολικό ύψος της ανάθεσης διαμορφώνεται από € 1.138.482,48 σε € 1.251.462,72, πλέον Φ.Π.Α.

 

  1. Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

-Συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν οι τροποποιήσεις σε άρθρα του καταστατικού του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4643/2019 (Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις).

Στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Share This
Μετάβαση στο περιεχόμενο