Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 67

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 24.01.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Εξουσιοδότηση για την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, δυνάμει και σε εκτέλεση της από 12 Ιανουαρίου 2017 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 8.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», στην εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΤΕ».

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 10,0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 11,7 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης και χρονική παράταση των πιο πάνω Έργων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της απομείωσης των μηνιαίων συμβατικών ρυθμών – υποχρεώσεων κατά 40% του Έργου : «Διακίνηση 10,0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» της σύμβασης και της αντίστοιχης χρονικής παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, κατά διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) ημέρες, ήτοι, έως τις 14.5.2018.
 2. Την έγκριση της απομείωσης των μηνιαίων συμβατικών ρυθμών – υποχρεώσεων κατά 40% του Έργου : «Διακίνηση 11,7 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» της σύμβασης και της αντίστοιχης χρονικής παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, κατά τριακόσιες σαράντα τρεις (343) ημέρες, ήτοι, έως τις 27.10.2018.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, καθώς και ο εκπρόσωπος ΟΚΕ ΜΠΙΤΖΑΣ Γεώργιος.

               

 1. Την κίνηση της διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο μέχρι 31.12.2016 έχει θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον, την ίδια ως άνω ημερομηνία έχει συμπληρώσει τα ακόλουθα όρια ηλικίας:

α)     το 60ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καθήκοντα με ασφάλιση ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ,

β)     το 62ο έτος ηλικίας το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Στελεχών του 3ου και 4ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων ή βαθμίδων  και

γ)      το 65ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα Διοικητικών Στελεχών του 1ου και 2ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης της παρ. 4, του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας.

 1. Στους εργαζόμενους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποχωρήσουν με τη συναίνεσή τους συνταξιοδοτούμενοι, το αργότερο μέχρι την 31.5.2017, θα καταβληθεί το καθαρό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 30.4.2017.

Τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση θα συμψηφιστούν με το παραπάνω ποσό.

 1. Για τους εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και δεν θα αποδεχθούν να αποχωρήσουν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2, η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους. Η σύμβαση των ως άνω εργαζομένων θα λυθεί σταδιακά, αρχής γενομένης από την 30η Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με την ημερομηνία συμπλήρωσης του αντίστοιχου ηλικιακού ορίου, με σκοπό ολοκλήρωσης της διαδικασίας εντός του τρέχοντος έτους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων λύεται χωρίς καταβολή αποζημίωσης, εφόσον δικαιούνται κατά περίπτωση εφάπαξ βοήθημα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 4491/1966 (περί ασφαλίσεως του προσωπικού της ΔΕΗ), στις σχετικές διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ και όπως έχει γίνει δεκτό και από την υπ’ αριθ. 30/2009 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση που το ποσό του εφάπαξ είναι μικρότερο από την παραπάνω αποζημίωση, τους καταβάλλεται η διαφορά που θα προκύψει.

 1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής πρότασης του εκάστοτε αρμόδιου Διευθυντή ΒΟΚ και του οικείου Γενικού Διευθυντή, δύναται να αποφασίσει, μετά από σχετική εισήγηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, την εξαίρεση εργαζομένων από την εφαρμογή της παρ. 3 της παρούσας ρύθμισης για μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη του προβλεπόμενου έτους αποχώρησης, ήτοι, μέχρι την 31.12.2018 και μέχρι ποσοστού 7% επί του συνόλου των αποχωρούντων βάσει της παρούσας Απόφασης.

Για όλως ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με την ως άνω διαδικασία να αποφασίζει την περαιτέρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.

 1. Στην εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης εμπίπτει και το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. σε διάφορους Φορείς εκτός αυτής, ενώ δεν εμπίπτει το προσωπικό των θυγατρικών της ΔΕΗ Α.Ε., για τις οποίες θα ισχύσουν τυχόν ρυθμίσεις με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.
 2. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έκδοσή της, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει σχετική απόφαση για την εφαρμογή αυτής.

 

                                                                                                                                                                                                         Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 66

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 09.01.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση

παραιτηθέντος.

-Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000, ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την από 23.12.2016 παραίτηση του κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος)   από  Μέλος   του   Διοικητικού   Συμβουλίου,  του        κ. Δημητρίου Βασιλάκη (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2019.
 2. Τον ορισμό, του διορισθέντος με τριετή θητεία, ήτοι από τις 29.12.2016 έως τις 28.12.2019, Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως), ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κ. Γεωργίου Μπίτζα, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μετά τα πιο πάνω, όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

3.1.         Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

3.2.         Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό  Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.3.         Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.4.         Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.5.         Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.6.         Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

3.7.         Μάγγος Κυριάκος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.8.         Μπίτζας Γεώργιος του Χρήστου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 28.12.2019.

3.9.         Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.10.      Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.11.      Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

 

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

-Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως Μέλος, της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου.
 2. Όπως η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής :

2.1.         κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2.2.         κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

2.3.         κ. Κυριάκος Μάγγος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής χωρίς δημόσια προκήρυξη.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Καθορισμός ως ημέρας αργίας, της 13ης Οκτωβρίου, επετείου της μάχης της Ηλεκτρικής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την καθιέρωση από 1.1.2017, της 13ης Οκτωβρίου, επετείου της μάχης της Ηλεκτρικής, ως ημέρας αργίας για όλο το προσωπικό της Επιχείρησης. Η υπόψη αργία εξομοιούται από πλευράς συνεπειών με τις λοιπές ορισθείσες από την Επιχείρηση αργίες.
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης μιας τοπικής αργίας (Πολιούχου ή τοπικής επετείου), κατά την οποία δεν λειτουργούν όλες εν γένει οι υπηρεσίες και τα καταστήματα της πόλης, η αργία της 13ης Οκτωβρίου αντικαθίσταται με την τοπική αργία.

Επιπλέον, σε περίπτωση υπάρξεως δύο τοπικών εορτών (Πολιούχου και τοπικής επετείου), κατά τις οποίες δεν λειτουργούν όλες εν γένει οι υπηρεσίες και τα καταστήματα της πόλης, οι αργίες της 13ης Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος αντικαθίστανται με τις τοπικές αργίες (Πολιούχου και τοπικής επετείου).

Για λόγους ίσης αντιμετώπισης, τα ως άνω θα ισχύουν χωρίς εξαίρεση για όλο το προσωπικό και τις υπηρεσιακές Μονάδες, ανεξαρτήτως που εδρεύουν.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Σταθάκη και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ανδριώτη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Θέσπιση Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη θέσπιση Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή για μισθωτούς της Εταιρείας οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες/θέσεις που έχουν συσταθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην Αλλοδαπή.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως, με Απόφασή του κάθε φορά, καθορίζει το ύψος του Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή και κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα του Δημοσίου και τυχόν παροχές σε είδος (ενδεικτικά, μίσθωση και παραχώρηση, εκ μέρους της Εταιρείας, κατοικίας και ΙΧ αυτοκινήτου) και ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, στις υπηρεσιακές μετακινήσεις καθώς και σε οτιδήποτε επιπλέον σχετίζεται με τη διαχείριση των εργαζομένων που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν σε σχετικές υπηρεσίες/θέσεις στην Αλλοδαπή, βάσει της θέσης απασχόλησης και με κριτήριο τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο εγκατάστασης (κόστος διαβίωσης, τόπος, συναλλαγματική ισοτιμία).

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ανασχεδιασμός του θεσμού των Ειδικών Στελεχών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΑΠΕΙΧΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και  Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Την έγκριση, στο πλαίσιο ανασχεδιασμού του θεσμού των Ειδικών Στελεχών, των νέων, συνημμένων στην παρούσα Απόφαση, άρθρων 18, 19 και 20 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, με τις εξής αναδιατυπώσεις επί του άρθρου 20:

 • Την αναδιατύπωση της παραγρ. Β1, περίπτ. στ’ ως εξής :

«στ.       Η αυτεπάγγελτη ή κατόπιν μήνυσης τρίτου, εκτός Επιχείρησης προσώπου, άσκηση ποινικής δίωξης, για διάπραξη αδικημάτων που επιφέρουν σε περίπτωση καταδίκης την ποινή της κάθειρξης και που ευλόγως θίγουν τη δημόσια εικόνα της Επιχείρησης. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάγονται περιπτώσεις που αφορούν την εκπλήρωση των υπηρεσιακών καθηκόντων των υπόψη προσώπων.».

 • Την αναδιατύπωση της παραγρ. Β2, περίπτ. δ’ ως εξής :

«δ.         Στην περίπτωση ανάκλησης των καθηκόντων για τους λόγους των περιπτώσεων ε. και στ. της ανωτέρω παραγράφου Β1, απασχολούνται, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σε αντικείμενο της Κατηγορίας τους, αποκλειόμενης της εκ νέου ανάθεσης σε αυτούς καθηκόντων διοικητικού στελέχους οποιουδήποτε επιπέδου, εφόσον η κατά τα ανωτέρω απόφαση είναι καταδικαστική.».

 1. Την κατάργηση των υφιστάμενων θέσεων Ειδικών Στελεχών και την κατάταξη των υπηρετούντων σε αυτές Ειδικών Στελεχών στις νέες βαθμίδες του αναμορφωμένου θεσμού, με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από κοινή εισήγηση του Γενικού Δ/ντή ΑΝΠΟ και του οικείου Γενικού Δ/ντή και γνωμοδότηση του Ειδικού Συμβουλίου της παραγράφου 3(β) του νέου άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας, χωρίς να έχει στην περίπτωση αυτή εφαρμογή ο περιορισμός της παραγράφου 3(α) του ίδιου άρθρου. Για τα εν λόγω Στελέχη θα εφαρμόζονται εφεξής τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας.
 2. Mεταβατικά και μέχρι τις 30.6.2017, τη δυνατότητα ένταξης σε κάποια από τις βαθμίδες των Ειδικών Στελεχών, των υπηρετούντων σήμερα Διοικητικών Στελεχών, των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν, συνεπεία οργανωτικής μεταβολής, με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τα Ειδικά Στελέχη, με απλοποιημένη διαδικασία που θα καθορίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με αναδιατύπωση των περιπτώσεων χορήγησης που αφορούν σε δαπάνες υγείας (παρ. 1., υποπ. 1.1., περιπτώσεις α και β της ανωτέρω Απόφασης), ως ακολούθως:

 

  Περιπτώσεις χορήγησης Καταβαλλόμενο ποσό (έως)
 

Δαπάνες υγείας

α)   Για    αποδεδειγμένες    δαπάνες    που      αφορούν σε έξοδα ιατρικής και    νοσοκομειακής περίθαλψης για την  αντιμετώπιση παθήσεων του μισθωτού ή  του/της συζύγου ή τέκνων αυτών.

 

4.500 Ευρώ
β)    Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και χειρουργικών επεμβάσεων του μισθωτού ή του/της  συζύγου ή τέκνων αυτών. 3.000 Ευρώ

 

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων έως και την 9.1.2017.
 2. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η έκδοση, με έναρξη εφαρμογής από 10.1.2017.

 

 1. Την έγκριση δύο νέων Προγραμμάτων ρυθμίσεων, ως εξής:

 

3.1.     Πρόγραμμα 1: Απευθύνεται μόνον σε πελάτες που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διακανονισμών 36 δόσεων με ισχύ από 1.4.2016, αλλά στη συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση.

Στους υπόψη πελάτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης έως την 28.2.2017, προκειμένου να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων για το τρέχον συνολικό ποσό οφειλής τους, το οποίο θα ρυθμίζεται στον εναπομείναντα αριθμό δόσεων εκ των αρχικών 36, με άμεση καταβολή της 1ης δόσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

3.2. Πρόγραμμα 2: Απευθύνεται μόνον σε πελάτες με οφειλές έως και 500 Ευρώ την 31.1.2017.

Στους υπόψη πελάτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από την 1.2.2017 έως την 30.4.2017, προκειμένου να ανασταλεί η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για ένα (1) έτος, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών που θα εκδοθούν εφεξής.

Οι πελάτες που θα ενταχθούν στο υπόψη Πρόγραμμα, θα επωφεληθούν με έκπτωση 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχοντος λογαριασμού, το Πρόγραμμα 2 διακόπτεται, χωρίς δικαίωμα επανένταξης σε αυτό.

3.3.     Από τα πιο πάνω Προγράμματα  εξαιρούνται οι πελάτες με βαθμό συνέπειας  6 (ρευματοκλοπή).

 1. Την έγκριση ως ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης το ποσό των 10 Ευρώ, για όλες τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση.
 2. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και εγκρίνει μικρής κλίμακας αλλαγές που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση, με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΑΠΕΙΧΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και  Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Εγκρίνει το συνημμένο στην παρούσα Απόφαση «Παράρτημα Α’ – Όροι Τιμολόγησης Πελάτη» και το θέτει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιανουαρίου 2017 προς λήψη σχετικής Απόφασης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 65

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

Λόγω των αργιών των εορτών δημοσιεύω σήμερα την ενημέρωση για το Δ.Σ. της 21.12.16.

 

Στις 21.12.2016 ημέρα Tετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. από τη ΔΕΗ Α.Ε.:

 • Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παράγρ. 2, περ. α) του Νόμου.
 • Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στην Εταιρεία Συμμετοχών του άρθρου 142, παράγρ. 2, περ. α) του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει.
 • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. και επιστροφή σε είδος στους μετόχους της (carve out).

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

Τη σύσταση της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ Α.Ε. με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο το ποσό της αποτίμησης της αξίας του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., όπως αυτή περιγράφεται στο επισυναπτόμενο, στην εισήγηση, Παράρτημα Ι, πλέον του ποσού των 70.000 Ευρώ σε μετρητά, καθώς και με λοιπούς όρους, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στην εισήγηση, «Τελικό Καταστατικό της Ενεργειακή Συμμετοχών ΑΕ», με τη ρητή πρόβλεψη ότι, για σκοπούς της από 8.5.2014 Σύμβασης Έκδοσης Διεθνούς Ομολόγου («Indenture»), η υπό σύσταση εταιρεία θα αποτελεί θυγατρική μη υπαγόμενη στους όρους της εν λόγω σύμβασης («Unrestricted Subsidiary»).

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας  στην  Αθήνα  (Χαλκοκονδύλη  30,  Αθήνα  104 32,  6ος  όροφος),  στις  12 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει [«ο Νόμος»], που ειδικότερα περιλαμβάνουν:

 • Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.
 • Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ.2, περ. α) του Νόμου.
 • Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους Μετόχους της (carve out).

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ:              Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ:     Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Τιμολογιακή πολιτική.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής :

1.1. Της επέκτασης ισχύος του Εταιρικού Τιμοκαταλόγου για τα έτη 2017-2018.

1.2. Της χρονικής επέκτασης ισχύος της υποπαραγράφου 3 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 51/8.6.2016 για τα έτη 2017-2018 (ποσό σε ετήσια βάση).

 1. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως, στο πλαίσιο της ως άνω παραγράφου 1.2., εγκρίνει θέματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του εταιρικού και των ΒΜ τιμοκαταλόγων και άπτονται της βελτίωσης της παρουσίας της ΔΕΗ Α.Ε. στο ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 2. Την έγκριση του «Προγράμματος Προπληρωμένος Λογαριασμός», σύμφωνα με την παράγραφο 3 της εισήγησης.

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας μέσω Βορείων Διασυνδέσεων, για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) στα σύνορα Βουλγαρίας-Ελλάδας, FYROM-Ελλάδας και Αλβανίας-Ελλάδας κατά τη χρονική περίοδο από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πληρωμή ελλειμμάτων συναλλαγών του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, οφειλόμενα σε αθέτηση οικονομικών υποχρεώσεων τρίτων Προμηθευτών κατά τα έτη 2011 – 2012, σύμφωνα με το άρθρο 61 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Tην έγκριση της καταβολής ποσού 71.766.679,78 Ευρώ, σε δώδεκα (12) ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις προς τους συμβατικούς Παραγωγούς, υπό την αίρεση υπογραφής συμφωνίας με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
 2. Την έγκριση της καταβολής υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΕΛΑΠΕ), καθώς και στη MOTOROIL του ποσού των 6.293.218,96 Ευρώ και του ποσού των 1.932,59 Ευρώ, αντίστοιχα, με ισόποσο συμψηφισμό τους εκ του ανεξόφλητου υπόλοιπου πιστωτικού τιμολογίου της ΔΕΗ Α.Ε. για Φωτοβολταϊκά στεγών Μαΐου 2016 ύψους 9.604.811,37 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύμβαση για την προμήθεια Πληροφοριακού Συστήματος Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας και Διαχείρισης Κινδύνου (ΠΣΕΗΕ & ΔΚ – ETRM).

Επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου, για αντιμετώπιση τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας σε λογισμικό.

–        Τροποποίηση της Σύμβασης για μεταβολή του τρόπου τιμολόγησης της Ζ Φάσης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επέκτασης του αντικειμένου της σύμβασης για την προμήθεια του ΠΣ ETRM, σύμφωνα με τα περιεχόμενα των συνημμένων, στην εισήγηση ΔΥΠ και ΔΔΕ, ως εξής :
  • Κατά ποσό 170.000 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΔΕ για το έτος 2017, για την πραγματοποίηση των εργασιών που εμφαίνονται στον πίνακα της παραγράφου Δ της εισήγησης ΔΥΠ και ΔΔΕ .
  • Κατά ποσό έως 180.000 Ευρώ, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, για την αντιμετώπιση των αναγκών προσαρμογής του ΠΣ ETRM στις απαιτήσεις του target model, για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών και την υποστήριξη της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών εμπορίας της αλλοδαπής, το οποίο θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό επενδύσεων της ΔΔΕ για τα έτη 2017-2019.
 1. Την έγκριση της τροποποίησης της εκταμίευσης της τελευταίας δόσης της Φάσης Ζ – Πραγματική Λειτουργία του έργου, ύψους 478.500 Ευρώ, από εφ’ άπαξ στο τέλος του έτους, σε 4 τριμηνιαίες δόσεις ύψους 119.625 Ευρώ εκάστη, καταβλητέες στο τέλος κάθε τριμήνου.
 1. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών :

α.            να υπογράψει τη σχετική συμπληρωματική σύμβαση επέκτασης του αντικειμένου του ΠΣ ETRM με τον Ανάδοχο κατά ποσό 170.000 Ευρώ, καθώς και την τροποποίηση της εκταμίευσης της τελευταίας πληρωμής της Φάσης Ζ του έργου, ύψους 478.500 Ευρώ, από μία ετήσια δόση σε 4 τριμηνιαίες, καταβλητέες στο τέλος κάθε τριμήνου, ύψους 119.625 Ευρώ

και

β.            να αποδεχθεί τις υπηρεσίες που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή του ΠΣ ETRM στις ανάγκες του target model, την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών και την υποστήριξη της λειτουργίας των θυγατρικών εταιρειών εμπορίας της αλλοδαπής και με τιμή μονάδας ανθρωποώρας την αναφερόμενη στη σύμβαση και μέχρι ποσού ύψους 180.000 Ευρώ, κατόπιν αιτιολογημένης και τεκμηριωμένης εισήγησης της ΔΔΕ και εκ των υστέρων ενημέρωση του Συμβουλίου Διεύθυνσης.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια μαζούτ με θείο έως 1% για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%) κατά το έτος 2017 στο σημείο παράδοσης ΑΗΣ Αθερινόλακκου, («Item1» του Διαγωνισμού στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ανάθεσης Ι.
 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας μαζούτ χαμηλού θείου (1%) κατά το έτος 2017 στο σημείο παράδοσης ΑΗΣ Λαυρίου στην εταιρεία «SHELL TRADING ROTTERDAM BV» («Item 2» του Διαγωνισμού αριθ. ΔΥΠ-611646) σύμφωνα με το συνημμένο Πίνακα Ανάθεσης ΙI.
 1. Την έγκριση της μετατροπής, σε συνέχεια της από 20.12.2016 πρότασης του Οίκου «SHELL TRADING ROTTERDAM BV», του τρόπου πληρωμής της σύμβασης του εδαφίου 2 σε «open credit», με premium 12,428 $/ΜΤ, υπό την προϋπόθεση ότι ο Οίκος θα αποσύρει την απαίτησή του περί όρου αυτόματης μετατροπής σε πληρωμή μέσω ενέγγυας πίστωσης.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΗ Α.Ε. κατά το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας και χερσαίας μεταφοράς ντίζελ και λοιπών υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης κατά το έτος 2017, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη Οίκο EKO ABEE.

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων Φυσικού Αερίου για το έτος 2016 στο πλαίσιο της από 29.10.2012 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της προμήθειας, στο πλαίσιο της από 29.10.2012 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε., επιπρόσθετης ονομαστικής ποσότητας 1.116.480 MWh θερμικών, ΑΘΔ φυσικού αερίου, (ήτοι, 100 εκατ. Nm3 σε ΑΘΔ 9.600 Kcal/Nm3), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις συνημμένες, στην εισήγηση ΔΥΠ.

Την έγκριση της προμήθειας, επίσης στο πλαίσιο της από 29.10.2012 υφιστάμενης σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΠΑ Α.Ε., ονομαστικής ποσότητας 1.116.480 MWh θερμικών, ΑΘΔ φυσικού αερίου (ήτοι, 100 εκατ. Nm3 σε ΑΘΔ 9.600 Kcal/Nm3) επιπλέον της ανωτέρω.

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 17.787.500 Fm3 υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Χρονική παράταση, λόγω απομείωσης μηνιαίων συμβατικών ρυθμών διακίνησης, του πιο πάνω Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της χρονικής παράτασης του Έργου : «Διακίνηση 17.787.500 Fm3 υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τα Βόρεια Πρανή του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», κατά διακόσιες δύο (202) ημέρες, με νέα ημερομηνία πέρατος την 1.5.2017, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
 2. Κατά τα λοιπά να ισχύουν οι όροι της υπόψη σύμβασης.

ΘΕΜΑ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης»  στην εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ».

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 64

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 24.11.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση διάρκειας ισχύος Εγγυητικών Eπιστολών υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας   Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με εκδότη την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ).

Παράταση διάρκειας Ομολογιακού Δανείου από την ΕΤΕ, το προϊόν του οποίου χρησιμοποιείται ως κάλυψη υπέρ της ΕΤΕπ για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της διάρκειας ισχύος κατά 2 έτη, ήτοι, έως τις 30.11.2018, των τεσσάρων (4) ακόλουθων Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας και αποδοχής ΕΤΕπ, συνολικού ανεξόφλητου ποσού την 31.12.2016,  27,3 εκατ. Ευρώ, με προμήθεια 2,60% ετησίως.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Πρόσκτηση έκτασης 91.639,78 τ.μ., μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σκοπό την κατασκευή νέας επαρχιακής οδού 35 (Ακρινής – Κοζάνης), για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πρόσκτηση, μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., κτηματικής έκτασης 91.639,78 τ.μ. για την κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής – Κοζάνης, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής.

Η έκταση βρίσκεται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Ακρινής και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης

 

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Συμβάσεις Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής, Παροχής Υπηρεσιών (SLAs) και Παραχώρησης Δικτύου Διανομής μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των συνημμένων, στην εισήγηση σχεδίων Συμβάσεων Ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού (ΓΔ/ΣΜ) και Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης (ΓΔ/ΕΑ), απευθείας υπαγόμενες στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 2. Την υπαγωγή της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ΓΔ/ΥΛ) στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που εποπτεύει μέχρι σήμερα τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες.
 3. Τη μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων (ΓΔ/ΑΝΠ) σε Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠΟ).
 4. Την έγκριση της Βασικής Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. σε Γενικές Διευθύνσεις και των αναθεωρημένων άρθρων 10 και 13 του Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα Απόφαση.
 5. Την πλήρωση των θέσεων, του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού (ΓΔ/ΣΜ) και του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης (ΓΔ/ΕΑ), χωρίς δημόσια προκήρυξη.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 63

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 08.11.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 × 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια έξι (6) Ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175±10 tonnes (181,9-203,9 SHTNS).

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ματαίωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) Ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175±10 tonnes, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 12.900.000 Ευρώ, λόγω μη ύπαρξης προσφορών, δεδομένου ότι και οι δύο Οίκοι, ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και ERGOTRAK Α.Ε., δεν παρέτειναν την ισχύ των προσφορών τους.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νόμος 4412/8.8.2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Επαναδιατύπωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Για το νέο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων οι υπηρεσίες ενημερώνονται με ειδικά εντυπα.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την τροποποίηση του πλαισίου οικονομικών διευκολύνσεων, μέσω της χορήγησης εντόκων δανείων στο προσωπικό της Επιχείρησης, ως εξής:

1.1.                         Περιπτώσεις χορήγησης / Καταβαλλόμενο ποσό (έως)

Περιπτώσεις χορήγησης Καταβαλλόμενο ποσό (έως)
 

Δαπάνες υγείας

α) Για αποδεδειγμένες δαπάνες που αφορούν σε έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του μισθωτού ή του/της συζύγου ή τέκνων αυτών.

 

4.500 Ευρώ
β) Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και βαρέων χειρουργικών επεμβάσεων  του μισθωτού ή του/της  συζύγου ή τέκνων αυτών. 3.000 Ευρώ
 

Δαπάνες πρώτης κατοικίας

 

γ) Για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας στο όνομα του μισθωτού ή του/της συζύγου, το οποίο καταβάλλεται άπαξ.
δ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).
 

 

10.000 Ευρώ

 

4.500 Ευρώ

 

 

ε) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 3.000 Ευρώ
Δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου στ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του μισθωτού, το οποίο καταβάλλεται άπαξ. 4.500 Ευρώ
Δαπάνες φοίτησης τέκνων ζ) Για δαπάνες που αφορούν σε προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές τέκνων σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε άλλη χώρα ή πόλη από αυτήν που διαμένει ο μισθωτός, καταβαλλόμενο για κάθε περίπτωση ανά παιδί άπαξ. 4.500 Ευρώ
Δαπάνες που αφορούν σε ιδιαίτερα κοινωνικά γεγονότα η) Για δαπάνες που αφορούν σε γάμο, τοκετό ή θάνατο συζύγου, τέκνων ή γονέων. 2.500 Ευρώ

 

1.2.         Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων ορίζεται σε 2% σταθερό και η διάρκεια αποπληρωμής σε 48 μήνες (48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με την εξαίρεση της περίπτωσης (γ) (δηλαδή για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας) όπου η διάρκεια της αποπληρωμής ορίζεται σε 72 μήνες (72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις).

1.3.         Ο κάθε μισθωτός μπορεί να λαμβάνει μόνο ένα δάνειο κάθε φορά και εφόσον έχει εξοφληθεί τυχόν προηγούμενο.  Εξαίρεση αποτελούν οι (α), (β), (δ) και (η) ανωτέρω περιπτώσεις, για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί δεύτερο δάνειο, εφόσον έχουν εξοφληθεί τα 2/3 του προηγούμενου δανείου και με συμψηφισμό του υπολοίπου αυτού με το νέο. Σε περίπτωση συζύγων που συνυπηρετούν στη ΔΕΗ Α.Ε., επιτρέπεται η χορήγηση δανείου στον ένα εξ αυτών για κάθε περίπτωση. Επιπρόσθετα, δεν θα χορηγείται δάνειο (περίπτωση στ΄) για αγοραπωλησία ΙΧ αυτοκινήτου μεταξύ συγγενών πρώτου ή δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

1.4.         Το συνολικό ποσό των δανείων που θα χορηγούνται, κατ’ εφαρμογή αυτής της Απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει κάθε χρόνο τα οριζόμενα στην από 27.6.2006 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ (1,8 % του συνόλου της ακαθάριστης μισθοδοσίας του προσωπικού της Επιχείρησης του προηγούμενου έτους).

1.5.         Τα ως άνω δάνεια χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο προς οικονομική διευκόλυνση των μισθωτών και των οικογενειών τους, με  χαμηλό σταθερό επιτόκιο καθόλη τη διάρκεια αποπληρωμής τους και χωρίς οικονομικό όφελος για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό θα συνομολογείται στη σχετική σύμβαση που θα υπογράφεται για τη χορήγηση του δανείου, ότι αυτό δεν συνιστά οφειλή υπό την έννοια του Ν. 3869/2010 και δεν δύναται να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

Επιπροσθέτως, ο μισθωτός θα δηλώνει ότι το ποσό της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής θα παρακρατείται κάθε μήνα από τη μισθοδοσία του και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση πλήρους αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού με τη λύση της σύμβασης εργασίας του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Δάνεια δεν δύναται να χορηγούνται σε μισθωτούς, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δανείου έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή θεμελιώνουν τούτο εντός της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του.

 1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την επομένη της εκδόσεώς της και καταργεί κάθε άλλη σχετική ρύθμιση.

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2017 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μετακύλισης θέσεων – roll over) και όχι για εμπορικούς λόγους επίτευξης κέρδους λόγω μεταβολών των τιμών αγοράς και πώλησης.
 2. Την έγκριση αγοράς των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες εκπομπές του μήνα αναφοράς t (σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 643/2011) σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα απέχει όσο το δυνατόν λιγότερο από το συγκεκριμένο μήνα, συνεκτιμώντας τα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης.
 3. Την έγκριση εκτέλεσης συμβολαίων άμεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης δικαιωμάτων εκπομπών στα Χρηματιστήρια EEX και ICE και απευθείας με αντισυμβαλλόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων που εκκαθαρίζονται μέσω χρηματιστηρίων), σε συνεργασία με τη ΔΕΣΧ, μέσω εξουσιοδοτημένων μισθωτών με άνω όριο δικαιοδοσίας του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) 25.000.000 Ευρώ αθροιστική αξία συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών ανά μήνα.

ΘΕΜΑ 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επένδυσης κατασκευής έντεκα (11) νέων Αιολικών Πάρκων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 MW, στις ακόλουθες θέσεις : ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,40 MW, ΠΕΡΔΙΚΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΒΙΓΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΛΑΚΑΚΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΜΕΛΑΝΙΟΣ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΑΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΠΟΤΑΜΙΑ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΤΗΓΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW KAI ΜΑΜΑΔΟΣ ΤΗΝΟΥ 4,50 MW, συνολικού προϋπολογισμού 30.972.959 Ευρώ, [προϋπολογισμού Έργου 29.340.000 Ευρώ πλέον κόστους διασύνδεσης ποσού 1.632.959 Ευρώ].
 2. Την έγκριση της επένδυσης κατασκευής ενός (1) νέου Αιολικού Πάρκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και συνολικού προϋπολογισμού 9.180.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 180.000 Ευρώ για την αποξήλωση όλων των θεμελίων των Α/Γ του υφιστάμενου ΑΠ), στη θέση Παλαιόπυργος – Περδικιές στην περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 62

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 31.10.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ανάδειξη προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Την ανάδειξη της State Grid International Development LtD ως Προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος 320.000.000 Ευρώ (τριακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ).
 2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement), σύμφωνα με το τελικό Σχέδιο που εγκρίθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Την υποβολή των ανωτέρω προς έγκριση και λήψη Απόφασης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., που θα συγκληθεί, μεταξύ άλλων, για το σκοπό αυτό.

 

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

 

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας  στην  Αθήνα  (Χαλκοκονδύλη  30,  Αθήνα  104 32,  6ος  όροφος),  στις  24 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έγκριση των ενεργειών  του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εγγραφή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.  Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας για τη διαχείριση της συμμετοχής της Επιχείρησης στο Σύστημα Συναλλαγών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της υποβολής από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. της Αίτησης Εγγραφής της Επιχείρησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΠΠΗΕ) του Συστήματος Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΔΠΠΗΕ), η οποία συνοδεύεται από Επιστολή με ενσωματωμένη την κάτωθι δήλωση: «Διευκρινίζεται ρητά ότι η Δήλωση περί αποδοχής των διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ υποβάλλεται προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε συμμόρφωση προς το κανονιστικό πλαίσιο και για τους σκοπούς της συμβατικής σχέσης από τη συμμετοχή στο σύστημα και σε κάθε περίπτωση δεν αποστερεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη ΔΕΗ ΑΕ του εννόμου συμφέροντος προς αμφισβήτηση του κανονιστικού πλαισίου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, σύμφωνα με το νόμο».

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Τροποποίηση πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς ντίζελ έτους 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2017, σε ό,τι αφορά το ντίζελ που προορίζεται για τους νησιωτικούς σταθμούς.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 5.706 τόνων κυλινδρελαίου (ΤΒΝ 40 SAE 50) αργόστροφων θαλασσίων μηχανών.Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας του 70% της διακηρυχθείσας ποσότητας κυλινδρελαίων του Διαγωνισμού στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους στις τιμές μονάδας που διαμορφώθηκαν με τις από 31.8.2016 και 2.9.2016 επιστολές των εν λόγω μειοδοτών Οίκων και σύμφωνα με τους συνημμένους στην εισήγηση ΔΥΠ, ΔΕΘ και ΔΠΑΝ, Πίνακες Ανάθεσης, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 6.943.944 Ευρώ, ως εξής :

1.1. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.

 • ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1% ΤΒΝ 40 SAE 50 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN B&W, είδος με α/α 1, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό ALFACYLO 540 LS και τιμή 1,75 Ευρώ/κιλό για παράδοση 2.324.000 κιλών χύμα, έναντι ενδεικτικής αξίας  067.000 Ευρώ.

1.2. ELVIGRO A.B.E.E.

 • ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΈΩΣ 1% ΤΒΝ 40 SAE 50 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ WARTSILA (CEGIELSKI), είδος με α/α 2, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό NAVIGO 40 MCL και τιμή 1,72 Ευρώ/κιλό για παράδοση 1.628.200 κιλών χύμα και 1,82 Ευρώ/κιλό για παράδοση 42.000 κιλών σε βαρέλι, έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας  876.944 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού».

Εκτέλεση του υπολοίπου του Έργου της πιο πάνω σύμβασης στο Ορυχείο Αμυνταίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της εκτέλεσης του υπολοίπου του Έργου της σύμβασης που αφορά «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού» από την εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» .

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,9 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος για την υπεραύξηση των εργολαβιών και την υποκατασκευή του πάγιου εξοπλισμού.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,9 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, με τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα, όπως εμφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Τιμή ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ  ΕΡΓΟ ΤΙΜΗ    ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (Ευρώ)
ΑΤ1 Διάτρηση, εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση-διάστρωση 7.900.000 M3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6  του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική απόθεση, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Απόσταση μεταφοράς 5,31 Km). 1,581

Ευρώ/Μ3 στ.

12.489.900
ΑΤ2 Εργασία 1.300 ωρών προωθητή ιπποδύναμης ≥400 ΗΡ, για την απομάκρυνση σκληρών σχηματισμών μεγάλου όγκου που προκύπτουν από τις ανατινάξεις, καθώς και για άλλες εργασίες στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 80,00

Ευρώ/ώρα

104.000
ΑΤ3 Εργασία 500 ωρών εκσκαφέα ιπποδύναμης ≥540 ΗΡ και κάδου ≥6,5 m³, για διάφορες εργασίες στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 93,00

Ευρώ/ώρα

46.500
  ΣΥΝΟΛΟ 12.640.400

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.     Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επέκταση του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων έως και την 31.12.2016, με ελάχιστη δόση το ποσό των 10 Ευρώ.

 

 1. Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 8η Έκδοση, ως προς την Παρατήρηση αριθ. 2: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.04.2016 – 31.10.2016», ως εξής:

 

2.1. Από 01.10.2016 – 31.12.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα  μέχρι 31.03.2016.

Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες  ρυθμίσεις.

2.2.         Από την 01.10.2016 έως και την 31.12.2016, για τους πελάτες με αποκοπή λόγω οφειλής, οι οποίοι παραβιάζουν το μετρητή τους, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται με άμεση καταβολή του 15% της οφειλής και 12 μηνιαίες δόσεις.

 1. Την έγκριση της ενσωμάτωσης των ως άνω τροποποιήσεων στην 9η Έκδοση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 1. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 9η Έκδοση.
 1. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 9η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, από το Συμβούλιο Διεύθυνσης ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση.

 

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Εξουσιοδότηση για την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση υπογραφής από το Γενικό Διευθυντή Εμπορίας κ. Λάζαρο Καραλάζο, της από 20.10.2016  Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε., δυνάμει και σε εκτέλεση της από 5 Οκτωβρίου 2016 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 337,1 εκατ. Ευρώ.

– Κατάργηση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 38/8.4.2014.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου μεσοπρόθεσμης διάρκειας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ύψους 337,1 εκατ. Ευρώ με Κοινοπραξία Τραπεζών, αποτελούμενη από τις Τράπεζες «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «ALPHA BANK A.E.», «Tράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και «ATTICA BANK ATE» και συντονιστή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΘΕΜΑ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση παροχής υφιστάμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. για δάνειο από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

–          Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση των Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

                               

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης της υφιστάμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. μέχρι τις 27/12/2016, με την προϋπόθεση ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή μέχρι τη σύναψη του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου μεσοπρόθεσμης διάρκειας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εφόσον αυτή επέλθει νωρίτερα από τις 27.12.2016, για Ομολογιακό Δάνειο του Ν.3156/2003  από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., αρχικού ύψους  65 εκατ. Ευρώ και ανεξόφλητο υπόλοιπο   63,06 εκατ. Ευρώ περίπου προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τους παρακάτω βασικούς όρους :

 

 • Λήξη : 27.12.2016.
 • Επιτόκιο : Euribor πλέον περιθωρίου 6,00%.

 

Εφαρμογή ρήτρας μηδενικού επιτοκίου ή άλλως, την ύπαρξη όρου στη σύμβαση παράτασης, για επιτόκιο μηδενικής βάσης στην περίπτωση που τα επιτόκια Euribor, τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένη εκτοκιστική περίοδο, έχουν αρνητικές τιμές.

 

 • Καταβολή προμήθειας παράτασης  ύψους  είκοσι  χιλιάδων  (20.000) Ευρώ καταβλητέα εφάπαξ κατά την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου από την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, εγκρίνει, ενδεχόμενες νέες παρατάσεις της παρεχόμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε., με τους ίδιους όρους, για το εν λόγω δάνειο της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., ως εγγυήτριας, τις σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις καθώς και οποιοδήποτε κείμενο-έγγραφο απαιτηθεί.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων