Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 64

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 24.11.2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση διάρκειας ισχύος Εγγυητικών Eπιστολών υπέρ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας   Επενδύσεων (ΕΤΕπ), με εκδότη την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ).

Παράταση διάρκειας Ομολογιακού Δανείου από την ΕΤΕ, το προϊόν του οποίου χρησιμοποιείται ως κάλυψη υπέρ της ΕΤΕπ για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παράτασης της διάρκειας ισχύος κατά 2 έτη, ήτοι, έως τις 30.11.2018, των τεσσάρων (4) ακόλουθων Εγγυητικών Επιστολών εκδόσεως Εθνικής Τράπεζας και αποδοχής ΕΤΕπ, συνολικού ανεξόφλητου ποσού την 31.12.2016,  27,3 εκατ. Ευρώ, με προμήθεια 2,60% ετησίως.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Πρόσκτηση έκτασης 91.639,78 τ.μ., μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης με σκοπό την κατασκευή νέας επαρχιακής οδού 35 (Ακρινής – Κοζάνης), για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πρόσκτηση, μέσω αναγκαστικής απαλλοτρίωσης, υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε., κτηματικής έκτασης 91.639,78 τ.μ. για την κατασκευή νέας επαρχιακής οδού Ακρινής – Κοζάνης, για την εξυπηρέτηση των κατοίκων του οικισμού Ακρινής.

Η έκταση βρίσκεται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Ακρινής και Αγίου Δημητρίου του Δήμου Κοζάνης

 

ΘΕΜΑ 3

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Συμβάσεις Ανάπτυξης Δικτύου Διανομής, Παροχής Υπηρεσιών (SLAs) και Παραχώρησης Δικτύου Διανομής μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των συνημμένων, στην εισήγηση σχεδίων Συμβάσεων Ανάπτυξης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), Παροχής Υποστηρικτικών Υπηρεσιών μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Παραχώρησης της Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού και Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και Μετασχηματισμού (ΓΔ/ΣΜ) και Γενικής Διεύθυνσης Εταιρικής Ανάπτυξης (ΓΔ/ΕΑ), απευθείας υπαγόμενες στο Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 2. Την υπαγωγή της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών (ΓΔ/ΥΛ) στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο που εποπτεύει μέχρι σήμερα τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες.
 3. Τη μετονομασία της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων (ΓΔ/ΑΝΠ) σε Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης (ΓΔ/ΑΝΠΟ).
 4. Την έγκριση της Βασικής Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε. σε Γενικές Διευθύνσεις και των αναθεωρημένων άρθρων 10 και 13 του Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με τα συνημμένα στην παρούσα Απόφαση.
 5. Την πλήρωση των θέσεων, του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού (ΓΔ/ΣΜ) και του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης (ΓΔ/ΕΑ), χωρίς δημόσια προκήρυξη.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 63

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 08.11.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 x 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 12,0 × 106 Μ3 στ. βραχώδους μάζας και υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΙΝΤΕΡΚΑΤ ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ Α.Ε».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια έξι (6) Ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175±10 tonnes (181,9-203,9 SHTNS).

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ματαίωσης του Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια έξι (6) Ανατρεπόμενων Χωματουργικών Φορτηγών ηλεκτρικής (AC) ή μηχανικής μετάδοσης κίνησης Ωφέλιμου Φορτίου 175±10 tonnes, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 12.900.000 Ευρώ, λόγω μη ύπαρξης προσφορών, δεδομένου ότι και οι δύο Οίκοι, ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. και ERGOTRAK Α.Ε., δεν παρέτειναν την ισχύ των προσφορών τους.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Νόμος 4412/8.8.2016 για Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

Προσαρμογή θεσμικού πλαισίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Επαναδιατύπωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Για το νέο πλαίσιο σύναψης συμβάσεων οι υπηρεσίες ενημερώνονται με ειδικά εντυπα.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την τροποποίηση του πλαισίου οικονομικών διευκολύνσεων, μέσω της χορήγησης εντόκων δανείων στο προσωπικό της Επιχείρησης, ως εξής:

1.1.                         Περιπτώσεις χορήγησης / Καταβαλλόμενο ποσό (έως)

Περιπτώσεις χορήγησης Καταβαλλόμενο ποσό (έως)
 

Δαπάνες υγείας

α) Για αποδεδειγμένες δαπάνες που αφορούν σε έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του μισθωτού ή του/της συζύγου ή τέκνων αυτών.

 

4.500 Ευρώ
β) Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και βαρέων χειρουργικών επεμβάσεων  του μισθωτού ή του/της  συζύγου ή τέκνων αυτών. 3.000 Ευρώ
 

Δαπάνες πρώτης κατοικίας

 

γ) Για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας στο όνομα του μισθωτού ή του/της συζύγου, το οποίο καταβάλλεται άπαξ.
δ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου που καθίσταται αναγκαία εξαιτίας ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρα).
 

 

10.000 Ευρώ

 

4.500 Ευρώ

 

 

ε) Για αποδεδειγμένες δαπάνες επισκευής πρώτης κατοικίας, ιδιοκτησίας του μισθωτού ή του συζύγου για οποιαδήποτε άλλη αιτία. 3.000 Ευρώ
Δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου στ) Για αποδεδειγμένες δαπάνες για αγορά Ι.Χ. αυτοκινήτου στο όνομα του μισθωτού, το οποίο καταβάλλεται άπαξ. 4.500 Ευρώ
Δαπάνες φοίτησης τέκνων ζ) Για δαπάνες που αφορούν σε προπτυχιακές ή/και μεταπτυχιακές σπουδές τέκνων σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε άλλη χώρα ή πόλη από αυτήν που διαμένει ο μισθωτός, καταβαλλόμενο για κάθε περίπτωση ανά παιδί άπαξ. 4.500 Ευρώ
Δαπάνες που αφορούν σε ιδιαίτερα κοινωνικά γεγονότα η) Για δαπάνες που αφορούν σε γάμο, τοκετό ή θάνατο συζύγου, τέκνων ή γονέων. 2.500 Ευρώ

 

1.2.         Το επιτόκιο των ανωτέρω δανείων ορίζεται σε 2% σταθερό και η διάρκεια αποπληρωμής σε 48 μήνες (48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις), με την εξαίρεση της περίπτωσης (γ) (δηλαδή για αγορά οικοπέδου ή για αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση πρώτης κατοικίας) όπου η διάρκεια της αποπληρωμής ορίζεται σε 72 μήνες (72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις).

1.3.         Ο κάθε μισθωτός μπορεί να λαμβάνει μόνο ένα δάνειο κάθε φορά και εφόσον έχει εξοφληθεί τυχόν προηγούμενο.  Εξαίρεση αποτελούν οι (α), (β), (δ) και (η) ανωτέρω περιπτώσεις, για τις οποίες μπορεί να χορηγηθεί δεύτερο δάνειο, εφόσον έχουν εξοφληθεί τα 2/3 του προηγούμενου δανείου και με συμψηφισμό του υπολοίπου αυτού με το νέο. Σε περίπτωση συζύγων που συνυπηρετούν στη ΔΕΗ Α.Ε., επιτρέπεται η χορήγηση δανείου στον ένα εξ αυτών για κάθε περίπτωση. Επιπρόσθετα, δεν θα χορηγείται δάνειο (περίπτωση στ΄) για αγοραπωλησία ΙΧ αυτοκινήτου μεταξύ συγγενών πρώτου ή δεύτερου βαθμού, εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

1.4.         Το συνολικό ποσό των δανείων που θα χορηγούνται, κατ’ εφαρμογή αυτής της Απόφασης, δεν μπορεί να υπερβαίνει κάθε χρόνο τα οριζόμενα στην από 27.6.2006 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΔΕΗ (1,8 % του συνόλου της ακαθάριστης μισθοδοσίας του προσωπικού της Επιχείρησης του προηγούμενου έτους).

1.5.         Τα ως άνω δάνεια χορηγούνται αποκλειστικά και μόνο προς οικονομική διευκόλυνση των μισθωτών και των οικογενειών τους, με  χαμηλό σταθερό επιτόκιο καθόλη τη διάρκεια αποπληρωμής τους και χωρίς οικονομικό όφελος για την Εταιρεία. Για το λόγο αυτό θα συνομολογείται στη σχετική σύμβαση που θα υπογράφεται για τη χορήγηση του δανείου, ότι αυτό δεν συνιστά οφειλή υπό την έννοια του Ν. 3869/2010 και δεν δύναται να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.

Επιπροσθέτως, ο μισθωτός θα δηλώνει ότι το ποσό της μηνιαίας δόσης αποπληρωμής θα παρακρατείται κάθε μήνα από τη μισθοδοσία του και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση πλήρους αποπληρωμής του υπολοίπου ποσού με τη λύση της σύμβασης εργασίας του καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Δάνεια δεν δύναται να χορηγούνται σε μισθωτούς, οι οποίοι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δανείου έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή θεμελιώνουν τούτο εντός της χρονικής διάρκειας αποπληρωμής του.

 1. Η παρούσα Απόφαση ισχύει από την επομένη της εκδόσεώς της και καταργεί κάθε άλλη σχετική ρύθμιση.

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κάλυψη αναγκών συμμόρφωσης δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΔΕΗ Α.Ε. για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση διενέργειας συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών για τις ανάγκες του έτους 2017 μόνο για λόγους συμμόρφωσης και βελτιστοποίησης του χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της μετακύλισης θέσεων – roll over) και όχι για εμπορικούς λόγους επίτευξης κέρδους λόγω μεταβολών των τιμών αγοράς και πώλησης.
 2. Την έγκριση αγοράς των δικαιωμάτων που αντιστοιχούν στις προβλεπόμενες εκπομπές του μήνα αναφοράς t (σύμφωνα με την απόφαση ΡΑΕ 643/2011) σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα απέχει όσο το δυνατόν λιγότερο από το συγκεκριμένο μήνα, συνεκτιμώντας τα χρηματικά διαθέσιμα της Επιχείρησης.
 3. Την έγκριση εκτέλεσης συμβολαίων άμεσης και μελλοντικής εκπλήρωσης δικαιωμάτων εκπομπών στα Χρηματιστήρια EEX και ICE και απευθείας με αντισυμβαλλόμενους (συμπεριλαμβανομένων των συμβολαίων που εκκαθαρίζονται μέσω χρηματιστηρίων), σε συνεργασία με τη ΔΕΣΧ, μέσω εξουσιοδοτημένων μισθωτών με άνω όριο δικαιοδοσίας του Διευθυντή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας (ΔΔΕ) 25.000.000 Ευρώ αθροιστική αξία συναλλαγών δικαιωμάτων εκπομπών ανά μήνα.

ΘΕΜΑ 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επένδυσης κατασκευής έντεκα (11) νέων Αιολικών Πάρκων, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 24,3 MW, στις ακόλουθες θέσεις : ΜΑΡΜΑΡΙ ΕΥΒΟΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 5,40 MW, ΠΕΡΔΙΚΙ ΙΚΑΡΙΑΣ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΣΙΓΡΙ ΛΕΣΒΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΒΙΓΛΑ ΛΗΜΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΛΑΚΑΚΙΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΜΕΛΑΝΙΟΣ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 2,70 MW, ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΨΑΡΩΝ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW, ΠΟΤΑΜΙΑ ΧΙΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 0,90 MW, ΤΗΓΑΝΙ ΜΥΚΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 1,80 MW KAI ΜΑΜΑΔΟΣ ΤΗΝΟΥ 4,50 MW, συνολικού προϋπολογισμού 30.972.959 Ευρώ, [προϋπολογισμού Έργου 29.340.000 Ευρώ πλέον κόστους διασύνδεσης ποσού 1.632.959 Ευρώ].
 2. Την έγκριση της επένδυσης κατασκευής ενός (1) νέου Αιολικού Πάρκου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 7,5 MW και συνολικού προϋπολογισμού 9.180.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένων 180.000 Ευρώ για την αποξήλωση όλων των θεμελίων των Α/Γ του υφιστάμενου ΑΠ), στη θέση Παλαιόπυργος – Περδικιές στην περιοχή Ιεράς Μονής Τοπλού Σητείας Κρήτης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 62

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 31.10.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ανάδειξη προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Την ανάδειξη της State Grid International Development LtD ως Προτιμητέου Στρατηγικού Επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., έναντι τιμήματος 320.000.000 Ευρώ (τριακόσια είκοσι εκατομμύρια ευρώ).
 2. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπογραφή της Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement), σύμφωνα με το τελικό Σχέδιο που εγκρίθηκε με την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Την υποβολή των ανωτέρω προς έγκριση και λήψη Απόφασης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε., που θα συγκληθεί, μεταξύ άλλων, για το σκοπό αυτό.

 

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

 

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

 

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας  στην  Αθήνα  (Χαλκοκονδύλη  30,  Αθήνα  104 32,  6ος  όροφος),  στις  24 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Έγκριση των ενεργειών  του Διευθύνοντος Συμβούλου για την εγγραφή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Μητρώο Συμμετεχόντων του Συστήματος Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.  Εξουσιοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ενέργειας για τη διαχείριση της συμμετοχής της Επιχείρησης στο Σύστημα Συναλλαγών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της υποβολής από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Α.Ε. της Αίτησης Εγγραφής της Επιχείρησης στο Μητρώο Συμμετεχόντων Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΠΠΗΕ) του Συστήματος Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΔΠΠΗΕ), η οποία συνοδεύεται από Επιστολή με ενσωματωμένη την κάτωθι δήλωση: «Διευκρινίζεται ρητά ότι η Δήλωση περί αποδοχής των διατάξεων του ΚΣΔΠΠΗΕ υποβάλλεται προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. σε συμμόρφωση προς το κανονιστικό πλαίσιο και για τους σκοπούς της συμβατικής σχέσης από τη συμμετοχή στο σύστημα και σε κάθε περίπτωση δεν αποστερεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη ΔΕΗ ΑΕ του εννόμου συμφέροντος προς αμφισβήτηση του κανονιστικού πλαισίου ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, σύμφωνα με το νόμο».

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Τροποποίηση πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς ντίζελ έτους 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της τροποποίησης της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2017, σε ό,τι αφορά το ντίζελ που προορίζεται για τους νησιωτικούς σταθμούς.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 5.706 τόνων κυλινδρελαίου (ΤΒΝ 40 SAE 50) αργόστροφων θαλασσίων μηχανών.Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας του 70% της διακηρυχθείσας ποσότητας κυλινδρελαίων του Διαγωνισμού στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους στις τιμές μονάδας που διαμορφώθηκαν με τις από 31.8.2016 και 2.9.2016 επιστολές των εν λόγω μειοδοτών Οίκων και σύμφωνα με τους συνημμένους στην εισήγηση ΔΥΠ, ΔΕΘ και ΔΠΑΝ, Πίνακες Ανάθεσης, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 6.943.944 Ευρώ, ως εξής :

1.1. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε.

 • ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΕΩΣ 1% ΤΒΝ 40 SAE 50 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ MAN B&W, είδος με α/α 1, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό ALFACYLO 540 LS και τιμή 1,75 Ευρώ/κιλό για παράδοση 2.324.000 κιλών χύμα, έναντι ενδεικτικής αξίας  067.000 Ευρώ.

1.2. ELVIGRO A.B.E.E.

 • ΚΥΛΙΝΔΡΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΜΑΖΟΥΤ ΜΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΘΕΙΟ ΈΩΣ 1% ΤΒΝ 40 SAE 50 ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΣ WARTSILA (CEGIELSKI), είδος με α/α 2, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό NAVIGO 40 MCL και τιμή 1,72 Ευρώ/κιλό για παράδοση 1.628.200 κιλών χύμα και 1,82 Ευρώ/κιλό για παράδοση 42.000 κιλών σε βαρέλι, έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας  876.944 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού».

Εκτέλεση του υπολοίπου του Έργου της πιο πάνω σύμβασης στο Ορυχείο Αμυνταίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της εκτέλεσης του υπολοίπου του Έργου της σύμβασης που αφορά «Διακίνηση 8,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων αγόνων υλικών από το Ορυχείο Κλειδιού» από την εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» .

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,9 x 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος για την υπεραύξηση των εργολαβιών και την υποκατασκευή του πάγιου εξοπλισμού.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 7,9 Χ 106 Μ3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης, με τιμές μονάδος και συνολικό εργολαβικό αντάλλαγμα, όπως εμφανίζονται στον Πίνακα που ακολουθεί:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Τιμή ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ  ΕΡΓΟ ΤΙΜΗ    ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ (Ευρώ)
ΑΤ1 Διάτρηση, εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά και απόθεση-διάστρωση 7.900.000 M3 στ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από τις τομές του Τομέα 6  του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου προς την εσωτερική απόθεση, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές του έργου (Απόσταση μεταφοράς 5,31 Km). 1,581

Ευρώ/Μ3 στ.

12.489.900
ΑΤ2 Εργασία 1.300 ωρών προωθητή ιπποδύναμης ≥400 ΗΡ, για την απομάκρυνση σκληρών σχηματισμών μεγάλου όγκου που προκύπτουν από τις ανατινάξεις, καθώς και για άλλες εργασίες στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 80,00

Ευρώ/ώρα

104.000
ΑΤ3 Εργασία 500 ωρών εκσκαφέα ιπποδύναμης ≥540 ΗΡ και κάδου ≥6,5 m³, για διάφορες εργασίες στην περιοχή του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου 93,00

Ευρώ/ώρα

46.500
  ΣΥΝΟΛΟ 12.640.400

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.     Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επέκταση του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων έως και την 31.12.2016, με ελάχιστη δόση το ποσό των 10 Ευρώ.

 

 1. Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 8η Έκδοση, ως προς την Παρατήρηση αριθ. 2: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.04.2016 – 31.10.2016», ως εξής:

 

2.1. Από 01.10.2016 – 31.12.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα  μέχρι 31.03.2016.

Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες  ρυθμίσεις.

2.2.         Από την 01.10.2016 έως και την 31.12.2016, για τους πελάτες με αποκοπή λόγω οφειλής, οι οποίοι παραβιάζουν το μετρητή τους, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται με άμεση καταβολή του 15% της οφειλής και 12 μηνιαίες δόσεις.

 1. Την έγκριση της ενσωμάτωσης των ως άνω τροποποιήσεων στην 9η Έκδοση του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
 1. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 9η Έκδοση.
 1. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 9η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο ή, μετά από σύμφωνη γνώμη του Διευθύνοντος Συμβούλου, από το Συμβούλιο Διεύθυνσης ή το Διοικητικό Συμβούλιο κατά περίπτωση.

 

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Εξουσιοδότηση για την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση υπογραφής από το Γενικό Διευθυντή Εμπορίας κ. Λάζαρο Καραλάζο, της από 20.10.2016  Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε., δυνάμει και σε εκτέλεση της από 5 Οκτωβρίου 2016 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παροχή της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους 337,1 εκατ. Ευρώ.

– Κατάργηση Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 38/8.4.2014.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παροχής της εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την έκδοση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού δανείου μεσοπρόθεσμης διάρκειας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ύψους 337,1 εκατ. Ευρώ με Κοινοπραξία Τραπεζών, αποτελούμενη από τις Τράπεζες «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.», «ALPHA BANK A.E.», «Tράπεζα EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και «ATTICA BANK ATE» και συντονιστή την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

 

ΘΕΜΑ 11

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παράταση παροχής υφιστάμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. για δάνειο από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

–          Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση των Αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου.

                               

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης της υφιστάμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε. μέχρι τις 27/12/2016, με την προϋπόθεση ότι η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ή μέχρι τη σύναψη του Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου μεσοπρόθεσμης διάρκειας της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. εφόσον αυτή επέλθει νωρίτερα από τις 27.12.2016, για Ομολογιακό Δάνειο του Ν.3156/2003  από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., αρχικού ύψους  65 εκατ. Ευρώ και ανεξόφλητο υπόλοιπο   63,06 εκατ. Ευρώ περίπου προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τους παρακάτω βασικούς όρους :

 

 • Λήξη : 27.12.2016.
 • Επιτόκιο : Euribor πλέον περιθωρίου 6,00%.

 

Εφαρμογή ρήτρας μηδενικού επιτοκίου ή άλλως, την ύπαρξη όρου στη σύμβαση παράτασης, για επιτόκιο μηδενικής βάσης στην περίπτωση που τα επιτόκια Euribor, τα οποία θα ισχύουν για συγκεκριμένη εκτοκιστική περίοδο, έχουν αρνητικές τιμές.

 

 • Καταβολή προμήθειας παράτασης  ύψους  είκοσι  χιλιάδων  (20.000) Ευρώ καταβλητέα εφάπαξ κατά την υπογραφή των συμβατικών εγγράφων.

Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου από την εταιρεία ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων, εγκρίνει, ενδεχόμενες νέες παρατάσεις της παρεχόμενης εταιρικής εγγύησης της ΔΕΗ Α.Ε., με τους ίδιους όρους, για το εν λόγω δάνειο της εταιρείας ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε., ως εγγυήτριας, τις σχετικές τροποποιητικές συμβάσεις καθώς και οποιοδήποτε κείμενο-έγγραφο απαιτηθεί.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 61

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 04.10.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση του πίνακα Μετόχων εχόντων δικαίωμα ψήφου κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του συνημμένου, πίνακα Μετόχων, εχόντων δικαίωμα ψήφου στην Έκτακτη  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 5ης  Οκτωβρίου 2016, σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρείας «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε.» (ΕΛ.Κ.Α.Τ.) και τα έγγραφα αντιπροσώπευσης που περιήλθαν μέχρι τις 2.10.2016 στην αρμόδια Υπηρεσία Ανακοινώσεων και Μετόχων της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου:

«ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Έκδοση Συμπληρώματος Νο 5 της πιο πάνω σύμβασης σχετικά με την κάλυψη του κόστους μεταφοράς του αποθηκευμένου εξοπλισμού από την περιοχή της Ελευσίνας στον τόπο του έργου στη Ρόδο, του κόστους αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλισης του αποθηκευμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Ελευσίνας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του έτους 2014 έως το Δεκέμβριο του έτους 2015, του κόστους προμήθειας και εγκατάστασης του Υ/Σ Μέσης Τάσης της εργοταξιακής παροχής και του κόστους προμήθειας επιπρόσθετου κινητού εξοπλισμού του κτιρίου ΚΜΕΕΕ και Ξενώνα.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση, με την Εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., για την εκτέλεση του Έργου «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου», των ακόλουθων:
 • Συνολικού κατ’ αποκοπή τιμήματος 2.614.174 Ευρώ, για κάλυψη του κόστους μεταφοράς του αποθηκευμένου εξοπλισμού από την περιοχή της Ελευσίνας στον τόπο του Έργου στη Ρόδο, καθώς και του κόστους αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και ασφάλισης του αποθηκευμένου εξοπλισμού στην περιοχή της Ελευσίνας κατά την περίοδο από τον Ιανουάριο του έτους 2014 έως το Δεκέμβριο του έτους 2015.

1.2.         Της έκδοσης σχετικού Συμπληρώματος της σύμβασης, με μέριμνα της ΔΥΠΠ, στο οποίο θα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο Ανάδοχος ουδεμία περαιτέρω απαίτηση έχει ή θα εγείρει στο μέλλον έναντι της ΔΕΗ Α.Ε., σε σχέση με τις ανωτέρω ρυθμίσεις.

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης :

1.1.         Ματαίωση της από 6.8.2012 Διαγωνιστικής διαδικασίας εξεύρεσης Στρατηγικού Εταίρου στον τομέα της Γεωθερμίας και

1.2.         Έγκριση επιλογής Εταίρου για την από κοινού με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη μισθωμένων γεωθερμικών περιοχών.

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Πλήρωση Κριτηρίων Επιλεξιμότητας από την Terna SpA καθώς και την κοινοπραξία RTE International – Ηydro Quebec, σχετικά με τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και την Πρόσκληση για Υποβολή Δεσμευτικών Προσφορών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Την έγκριση της συμμετοχής στη Β’ Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. της Terna SpA και της RTE International (εκ μέρους RTE Reseau de Transport d’Electricite S.A.), είτε ως αυτόνομα μέρη, είτε ως κοινοπραξία με την F2i SGR και τη Hydro Quebec, αντίστοιχα, καθώς τα ανωτέρω μέρη πληρούν τα τεθέντα Κριτήρια Επιλεξιμότητας.
 2. Την έγκριση της παράτασης κατά δύο ημέρες, ήτοι, έως τις 12.10.2016, της προθεσμίας υποβολής των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Κατασκήνωση «ΣΩΤΗΡΑ» στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Την έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης της κατασκήνωσης «ΣΩΤΗΡΑ», στην Ανατολική Φραγκίστα Ευρυτανίας και της – χάριν της τοπικής κοινωνίας και στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης – παραχώρησης των υφισταμένων εγκαταστάσεων αυτής στον εκμισθωτή του ακινήτου (Ιερά Μητρόπολη Ευρυτανίας), προκειμένου αυτός να αναλάβει εφεξής τη λειτουργία της.
 2. Την ανάληψη από τη ΔΕΗ Α.Ε. του κόστους όλων των απαραίτητων, για τη νόμιμη επαναλειτουργία της κατασκήνωσης, ενεργειών (έργα επισκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων της κατασκήνωσης), με μέριμνα της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Στέγασης.
 3. Την έγκριση ένταξης της παραπάνω δαπάνης, η οποία εκτιμάται κατά προσέγγιση στο ποσό των 100.000 Ευρώ, στον προϋπολογισμό της Γενικής Διεύθυνσης Υποστηρικτικών Λειτουργιών και του επιμερισμού της εν συνεχεία, στις λοιπές Γενικές Διευθύνσεις και τα ανεξάρτητα ΒΟΚ.

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Καθορισμός μισθολογικών κλιμακίων στα οποία αντιστοιχούν οι αποδοχές πρόσληψης Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση όπως, το Έκτακτο Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, που θα επιλεγεί βάσει της υπ’ αριθ. 1Ε/2014 Προκήρυξης, η οποία δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 17/18.11.2014 ΦΕΚ (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), προσληφθεί με αποδοχές που αντιστοιχούν στο μ.κ. 3 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και στο μ.κ. 5 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, για τους Πτυχιούχους Διοικητικοοικονομικούς.

                                                                                                                                                Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 60

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι

Στις 28.09.2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2016 – 30.6.2016, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:

1.1.         Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.2.         Τη δήλωση Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου.

1.3.                         Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2016 – 30.6.2016 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

1.3.1.     Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης

1.3.2.     Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως

1.3.3.     Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος

1.3.4.     Κατάσταση Ταμιακών Ροών

1.3.5.     Κατάσταση  Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων

1.3.6.     Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

ΘΕΜΑ 2

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Σύσταση από τη ΔΕΗ Α.Ε., ανώνυμης εταιρείας συμμετοχών («Εταιρεία Συμμετοχών»), με μοναδικό ιδρυτικό μέτοχο τη ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Τη συμπλήρωση του Σχεδίου Καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας («Εταιρεία Συμμετοχών»), όπως αυτό εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. της 11.7.2016, με τα ελλείποντα στοιχεία, ήτοι, την επωνυμία, το διακριτικό τίτλο της Εταιρείας Συμμετοχών, τα Μέλη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ορκωτούς Ελεγκτές αυτής, σύμφωνα με τη σχετική εξουσιοδότηση της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης.

Η Σύσταση της εταιρίας αυτής αφορά την υλοποίηση του σχεδίου πώλησης του ΑΔΜΗΕ.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Ανακαλεί την Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
 2. Εγκρίνει την συμφωνία αποτυπούμενη στο συνημμένο στην παρούσα Απόφαση «Παράρτημα Α’» και τη έθεσε στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 5ης Οκτωβρίου προς λήψη σχετικής Απόφασης.

Η απόφαση του Δ.Σ. όπως και η ανάλογη της Γ.Σ. αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Διαγωνιστική διαδικασία για την απόκτηση συμμετοχής 24% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

– Έγκριση του τελικού σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών.

– Ενημέρωση επί του σχεδίου Σύμβασης Μετόχων.

– Έγκριση διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος.

 1. Την έγκριση της συνημμένης, στην εισήγηση, Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement – SPA) η οποία θα υπογραφεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. και τον Προτιμητέο Στρατηγικό Επενδυτή και της ανάρτησής της στο Virtual Data Room.
 2. Την έγκριση της διαδικασίας αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών που θα ληφθούν από τους Επιλέξιμους Συμμετέχοντες, καθώς και των διαδικασιών υποβολής Βέλτιστης Τελικής Προσφοράς, όσες φορές αυτό είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα κριτήρια της Πρόσκλησης για Υποβολή Προσφορών.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

–        Ρυθμίσεις εφαρμογής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων έως και την 31.10.2016.

 

 1. Την έγκριση της τροποποίησης του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 7η Έκδοση, ως προς την Παρατήρηση αριθ. 2: «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 01.04.2016 – 30.09.2016», ως εξής:

 

2.1.         Από 01.10.2016 – 31.10.2016, όλοι οι πελάτες μπορούν να διακανονίσουν τις οφειλές τους σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή. Η καταβολή της 1ης δόσης θα πραγματοποιείται με την έγκριση του διακανονισμού.

Στη ρύθμιση αυτή έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν για το υπόλοιπο της οφειλής τους και εκείνοι οι πελάτες, οι οποίοι έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους με βάση τα ισχύοντα  μέχρι 31.03.2016.

Σε περίπτωση μη τήρησης του διακανονισμού, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

Η ως άνω ρύθμιση δεν ισχύει για τις περιπτώσεις ρευματοκλοπών, για τις οποίες εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι ισχύουσες  ρυθμίσεις.

2.2. Από την 1.10.2016 έως και 31.10.2016 για τους πελάτες με αποκοπή λόγω οφειλής, οι οποίοι παραβιάζουν το μετρητή τους, η οφειλή τους θα ρυθμίζεται  με άμεση καταβολή του 15% της οφειλής και 12 μηνιαίες δόσεις.

Σας ευχαριστω,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 59

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 13.09.2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Δημιουργία πάρκου Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πλήρους καταγραφής, αποτύπωσης και ολοκληρωμένης ιστορικής τεκμηρίωσης των κτηρίων, του μηχανολογικού εξοπλισμού, της γραμμής παραγωγής και του περιβάλλοντος χώρου, ολόκληρου του συγκροτήματος της πρώην ΛΙΠΤΟΛ με βάση τα διεθνή πρότυπα καταγραφής ιστορικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων.
 2. Την έγκριση, με βάση την παραπάνω καταγραφή και αξιολόγηση, της επιλογής τμήματος του ιστορικού εξοπλισμού (μηχανήματα του βιομηχανικού συγκροτήματος, αλλά και μηχανήματα εξόρυξης, εργαλεία, αντικείμενα, έπιπλα κ.λ.π.) που θα αποτυπώνει την παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να διατηρηθεί και να ενταχθεί στο σχεδιαζόμενο «Πάρκο Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας». Ειδικότερα για το θέμα του υφιστάμενου εξοπλισμού ξήρανσης να εξαντληθούν τα περιθώρια αξιοποίησής του.
 3. Την έγκριση της συγκέντρωσης, διατήρησης και ανάδειξης των ιστορικών αρχείων της ΛΙΠΤΟΛ.
 4. Την έγκριση εκπόνησης μελέτης για τη δημιουργία «Πάρκου Λιγνιτικής/Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας». Για το σκοπό αυτό η ΔΕΗ Α.Ε. θα συνεργαστεί με την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Δήμο Εορδαίας. Η εκπόνηση των σχετικών προδιαγραφών με βάση τα διεθνή σχετικά πρότυπα και η έναρξη διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης θα γίνει μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2016.

Ο τρόπος συνεργασίας με τους ανωτέρω τοπικούς φορείς, όπως από κοινού θα συμφωνηθεί, θα τεθεί υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για λήψη σχετικής Απόφασης.

 1. Την εξαίρεση, από την κατεδάφιση των κτηρίων του Βιομηχανικού Συγκροτήματος Πτολεμαΐδας, του κτηρίου του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, στο βαθμό που μετά από σχετική μελέτη θα κριθεί ότι μπορεί να αποτελέσει στοιχείο του Πάρκου Λιγνιτικής και Βιομηχανικής Κληρονομιάς Πτολεμαΐδας.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2017.
 2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει τα εξής τεύχη:

2.1.         Της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των υποψηφίων προμηθευτών υγρών καυσίμων των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων.

2.2.         Των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ), είτε αυτοί αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις είτε την προμήθεια έκτακτων φορτίων.

 1. Τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις να τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 5.960 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών  Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού, για την προμήθεια 5.960 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.

ΘΕΜΑ 4

Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στο Διαγωνισμό παραχώρησης του συγκροτήματος ΥΗΣ Menzelet και Kilavuzlu στην Τουρκία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της διενέργειας του νομικού και οικονομικού ελέγχου (due diligence) των εγγράφων του Διαγωνισμού παραχώρησης των ΥΗΣ Menzelet και Kilavuzlu στην Τουρκία από τη ΔΕΗ Α.Ε. και την 100% θυγατρική εμπορική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία PPC Electrik Tedarik ve Ticaret Anonim Sirketi.

 

ΘΕΜΑ 5

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας στην Αλβανία, με την επωνυμία PPC Albania, με έδρα τα Τίρανα, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών και με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 150.000 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 6

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφισαν οι κ.κ. ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Π. και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. εκπρόσωποι εργαζομένων.

 1. Τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον Κ. Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού, και μετά από την Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με την επωνυμία  «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας στην Αθήνα (Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα 104 32, 6ος όροφος), στις 5 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 

Να εισηγηθεί προς την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ τα εξής :

Την έγκριση της σύναψης Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε. για καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που αφορούν στο χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 31.12.2018.

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή της δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγρ. 2 του Ν. 3556/2007, για την περίοδο 1.1.2016 – 30.6.2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τον ορισμό των κ.κ. :

1.1.         Παναγιώτη Αλεξάκη, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου,

και

1.2.         Χρήστου Παπαγεωργίου, Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Σας ευχαριστώ

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων