Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 70

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Στις 30.03.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κοινοπρακτικό    Εξασφαλισμένο    Κοινό    Ομολογιακό    Δάνειο    του   Ν. 3156/2003 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, την Τράπεζα Eurobank Ergasias, την Τράπεζα Πειραιώς και την ATTICA BANK.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση Κοινοπρακτικού Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 με τους βασικούς όρους, όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο στην παρούσα Απόφαση σχέδιο term sheet οι κυριότεροι των οποίων είναι:

 

Ποσό Εκδόσεως                                                 : Μέχρι Ευρώ διακόσια εκατομμύρια

(€ 200.000.000).

Σκοπός                                                                   : Κάλυψη αναγκών σε  κεφάλαιο κίνησης.

Διάρκεια                                                               : Έως 30/4/2019.

Αποπληρωμή                                                         : Η αποπληρωμή του κεφαλαίου του       Δανείου

ως ακολούθως:

 • 50 εκατ. Ευρώ – 30/4/2018
 • 50 εκατ. Ευρώ – 30/10/2018
 • 100 εκατ. Ευρώ – 30/4/2019

 

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Απείχαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων.

1              Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3(ii) στο «Παράρτημα Α’ – Όροι Τιμολόγησης Πελάτη» της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Γ.Μ.Α.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ για τη χρονική περίοδο από 1.1.2016 έως και 31.12.2020, ως εξής:

«Με την επιφύλαξη των αναφερομένων ανωτέρω υπό 3(i), ο Πελάτης θα εξοφλεί πλήρως κάθε μηνιαίο λογαριασμό του έως την ημερομηνία λήξης αυτού, για τις καταναλώσεις περιόδου από 1.9.2017 έως 31.12.2020. Ποσό τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ κάθε μηνιαίου λογαριασμού θα εξασφαλίζεται με σύσταση ενεχύρου εκ μέρους της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε.. Για το σκοπό αυτό η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  θα συστήσει ενέχυρο ποσού τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως επί του τραπεζικού λογαριασμού IBAN ………………………………….….. στον οποίο εισρέουν απαιτήσεις της έναντι του/των μεγαλύτερου/μεγαλύτερων πελατών της. Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  δεσμεύεται δια της παρούσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια μεταφοράς των εισροών απαιτήσεων των ως άνω πελατών της μέχρι του ποσού των τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό και θα διενεργεί εισροές τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως στον υπόψη τραπεζικό λογαριασμό.»

 1. Την έγκριση όπως η ως άνω τροποποίηση τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο κ. Μπίτζας Γ.

Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση τροποποιημένου άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιχείρησης.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αναθεώρηση  σελίδων   του  Κανονισμού  Αξιολόγησης  Προσωπικού  ΔΕΗ Α.Ε.  (ΚΑΠ – ΔΕΗ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο κ. Μπίτζας Γ.

 

 1. Την έγκριση της τροποποίησης των επισυναπτόμενων στην παρούσα Απόφαση σελίδων 9 έως 12 του  Κανονισμού  Αξιολόγησης  Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΑΠ – ΔΕΗ).
 2. Την κατάργηση της παραγράφου 1.β. της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 30/7.3.2017.
 3. Την έγκριση της αναδιατύπωσης των παραγράφων 3 και 4 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 30/7.3.2017, ως εξής:

«3.          Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό αναλυτικής διαδικασίας εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, τον καθορισμό της αξιολόγησης των Ειδικών Στελεχών και την έκδοση κάθε αναγκαίας σχετικής οδηγίας».

«4.          Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή των βαθμολογιών κάθε διαβάθμισης στις κλίμακες αξιολόγησης του ΚΑΠ/ΔΕΗ, διατηρώντας το μέγιστο της συνολικής βαθμολογίας στις ορισθείσες 500 Μονάδες».

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ορισμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία και στη Βουλγαρία.

Αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία και τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού αυτής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της αύξησης του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Amonim Sirketi, από τρία (3) σε πέντε (5) Μέλη.
 2. Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 9, παράγρ. 1 του Καταστατικού της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Amonim Sirketi, αναφορικά με το μέγιστο αριθμό Μελών που μπορούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και την αλλαγή αυτού από ενενήντα εννέα (99) σε πέντε (5).
 3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως αποφασίσει για τον ορισμό των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Sirketi και στη Βουλγαρία, PPC Bulgaria JSCo, καθώς και όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση και προβεί σε κάθε άλλη σχετική με τον εν λόγω ορισμό ενέργεια, περιλαμβανομένης και του προσδιορισμού των αμοιβών/αποζημιώσεών τους.

 

Συνάδελφοι

Η αντίθεσή μου στην πώληση του ΑΔΜΗΕ ήταν και είναι δεδομένη, εκφράστηκε ως τώρα με την καταψήφιση του Δ.Σ. όλων των αποφάσεων υπέρ της πώλησης του ΑΔΜΗΕ και με την προσφυγή μου σε ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην πώληση όπως και με την συμμετοχή μου σε όλες τις δράσεις ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Συνεχίζω να δηλώνω πως η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι αρνητική για τη χώρα αλλά και για τη ΔΕΗ.

Στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας επιχειρηματολόγησα ενάντια στην πώληση των μονάδων της ΔΕΗ λέγοντας πως γιατί να προχωρήσω στην συνολική πώληση και της ΔΕΗ αφού ούτως η άλλως έχουν συμφωνήσει και δρομολογήσει την υποχρεωτική πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις του Συνδικάτου και της παράταξής μου με δεσμεύουν.

 

 

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Διόρθωση στο Ενημερωτικό σημείωμα Ν 69

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην ενημέρωση Νο 69 για τη συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. στις 07.03.2017 στο θέμα 1 Πρόταση διαφοροποίησης της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή του Γραφείου Διοίκησης, εκ παραδρομής σας ενημέρωσα πως η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Για την σωστή ενημέρωσή σας η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Το συγκεκριμένο θέμα καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Μπίτζας τον οποίον και ευχαριστώ για τη διόρθωση.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 69

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 07.03.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πρόταση διαφοροποίησης της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή του Γραφείου Διοίκησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του επισυναπτόμενου στην παρούσα Απόφαση νέου άρθρου 19 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πρόταση έγκρισης νέου Κανονισμού Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ) σε αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ (ΕΚΦΑ/ΔΕΗ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπίτζας και απείχαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων λόγω της μη πρότερης ενημέρωσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

 1. Την έγκριση του, συνημμένου στην παρούσα Απόφαση, Κανονισμού Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ), σε αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ (ΕΚΦΑ/ΔΕΗ), με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α.            Όπου αναφέρεται η φράση «Ειδικά Στελέχη» αντικαθίσταται από τη φράση «μισθωτοί των Κατηγοριών Τ1, Τ2, ΔΟ1, Υ1».

β.            Αναπροσαρμογή των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων της κλάσης ΙΙ ως ακολούθως:

 

Κριτήρια                                                                              Συντελεστές Βαρύτητας

 

Αφοσίωση στην εταιρεία                                                                              12

Κατάρτιση                                                                                                       17

Ποσότητα εργασίας                                                                                       12

Ποιότητα εργασίας                                                                                        14

Αποτελεσματικότητα                                                                                     17

Ανάπτυξη                                                                                                        16

Εργασιακή Λειτουργία                                                                                    12

 

 1. Την έγκριση εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, από το έτος 2017 και εφεξής.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό αναλυτικής διαδικασίας εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, τον καθορισμό της αξιολόγησης των Ειδικών Στελεχών που έχουν καταταγεί στις βαθμίδες 2η έως 6η και την έκδοση κάθε αναγκαίας σχετικής οδηγίας.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή των βαθμολογιών κάθε διαβάθμισης στις κλίμακες αξιολόγησης του ΚΑΠ/ΔΕΗ, διατηρώντας το μέγιστο της συνολικής βαθμολογίας στις ορισθείσες 1-200 Μονάδες.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».

Συμπλήρωμα Νο 1. Πλήρης ανάλυση Πίνακα Υλικού και Τιμών Σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της αντικατάστασης του Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», με τον επισυναπτόμενο στην εισήγηση Πίνακα Υλικών και Τιμών, σε εφαρμογή των προβλέψεων της παραγρ. 5 του Άρθρου 3 του Συμφωνητικού της ως άνω Σύμβασης.
 2. Την έγκριση του, συνημμένου στην εν λόγω εισήγηση, Σχεδίου Συμπληρώματος Νο 1 της Σύμβασης και του επισυναπτόμενου σε αυτό νέου Πίνακα Υλικών και Τιμών, με τον οποίο αντικαθίσταται ο Συμβατικός Πίνακας Υλικών και Τιμών.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης του Προγράμματος 1 του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση, που απευθύνεται μόνον σε πελάτες που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διακανονισμών 36 δόσεων με ισχύ από 01.04.2016, αλλά στη συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση, έως και την 10.03.2017.
 1. Την έγκριση της μείωσης του ποσοστού άμεσης καταβολής από 20% σε 15% για πελάτες με οφειλές άνω των 1.000 Ευρώ που εντάσσονται στις κατηγορίες “Μη οικιακοί  Πελάτες  Χαμηλής  Τάσης, πλην των κατηγοριών 2-7 & 12” (Α/Α 8), “Οικιακοί Πελάτες, πλην της κατηγορίας 9” (Α/Α 10) και “Διακανονισμοί Πελατών Χαμηλής Τάσης μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών 11770” (A/A 11) του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση.
 1. Την έγκριση της μείωσης του ποσοστού άμεσης καταβολής από 15% σε 10% της συνολικής οφειλής και της αύξησης του αριθμού των μηνιαίων δόσεων από 12 σε 24 για την κατηγορία πελατών “Αγροτικοί Πελάτες” (Α/Α 12) με Βαθμό Συνέπειας 5 του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση.
 1. Έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 12η έκδοση, με έναρξη εφαρμογής από 08.03.2017.
 1. Την έγκριση της δυνατότητας ένταξης στο νέο Κανονισμό διακανονισμών (12η έκδοση) των πελατών που δεν εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 1 της παραγρ. 1, με ισχύ από 10.01.2017 έως και 10.03.2017, με αίτησή τους έως 31.05.2017.
 1. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 12η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

                                                                                                                                                                Σας ευχαριστώ,

      Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 68

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 14.02.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση τριών κτηματικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 345.000 τ.μ. (127.000 τ.μ. και 42.000 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου και 176.000 τ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Χωρεμίου και Θωκνίας του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας) για την εκτροπή της κοίτης του Ποταμού Αλφειού και για λόγους εκμετάλλευσης και ασφαλούς ανάπτυξης των Ορυχείων Δυτικής Μαραθούσας και Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. (ΜΑΧΩ 1).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146 Α / 11.07.2014) :
  • Έκταση 176 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Χωρεμίου και Θωκνίας, Δήμου Μεγαλόπολης στο Πεδίο Δυτικής Μαραθούσας,
  • Έκταση 127 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου, Δήμου Μεγαλόπολης Νοτίως του Κύριου Πεδίου Χωρεμίου και
  • Έκταση 42 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου, Δήμου Μεγαλόπολης Ανατολικώς του Κύριου Πεδίου Χωρεμίου για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των Ορυχείων Μαραθούσας και Χωρεμίου (ΜΑΧΩ 1).

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας : «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Μείωση συμβατικών ρυθμών και επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου της πιο πάνω σύμβασης με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της μείωσης των συμβατικών ρυθμών της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», κατά 50% για το διάστημα Ιανουάριος έως Οκτώβριος του έτους 2016.

               

 1. Την έγκριση της επαύξησης κατά ποσοστό έως 50%, ήτοι έως 1.952.400 Ευρώ, του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης, για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», (Ανάδοχος εταιρεία «ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ») με τις τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου και αντίστοιχης χρονικής παράτασης, με νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος την 12.10.2017 και την εξουσιοδότηση ως προς αυτό της Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθορισμός του ύψους προμήθειας για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό του ύψους της προμήθειας εγγύησης, σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες εταιρικές εγγυήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. προς τις εμπορικές τράπεζες για δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε ποσοστό 2,90% για την περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016.

 ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής, συνημμένων στο έγγραφο:
  • Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2017 για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
  • Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2017 για τον έλεγχο της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 21.004.980 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 4.3.2017 έως και 4.3.2018 με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. για παράτασή της κατά  ένα έτος επιπλέον και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς της.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέλω να σας πληροφορήσω πως στις ενημερώσεις μου για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνω αποφάσεις που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση της προσπάθειας ενημέρωσης όπως και για τις πληροφορίες που μου δίνετε για κάθε θέμα.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να μου τηλεφωνείτε στα τηλ.: 210 5226358 – 210 5292161

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 67

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 24.01.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Εξουσιοδότηση για την υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εμπορίας για την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ, δυνάμει και σε εκτέλεση της από 12 Ιανουαρίου 2017 Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 8.000.000 Μ3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού, για την εκτέλεση του Έργου «Διακίνηση 8.000.000 M3 στ. αγόνων και λιγνιτικού κοιτάσματος από το πεδίο Δυτικού Χωρεμίου και Μαραθούσας του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης», στην εταιρεία «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΤΕ».

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 10,0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Διακίνηση 11,7 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

Αναπροσαρμογή του προγράμματος εκτέλεσης και χρονική παράταση των πιο πάνω Έργων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της απομείωσης των μηνιαίων συμβατικών ρυθμών – υποχρεώσεων κατά 40% του Έργου : «Διακίνηση 10,0 χ 106 Μ3 στ. υπερκειμένων υλικών από τα τερματικά των τομών 1 και 2 του τομέα 7 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» της σύμβασης και της αντίστοιχης χρονικής παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, κατά διακόσιες εβδομήντα τέσσερις (274) ημέρες, ήτοι, έως τις 14.5.2018.
 2. Την έγκριση της απομείωσης των μηνιαίων συμβατικών ρυθμών – υποχρεώσεων κατά 40% του Έργου : «Διακίνηση 11,7 χ 106 Μ3 σ. σκληρών και ημίσκληρων σχηματισμών από το κροκαλοπαγές υπερκείμενο Χαραυγής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» της σύμβασης και της αντίστοιχης χρονικής παράτασης της προθεσμίας περάτωσης, κατά τριακόσιες σαράντα τρεις (343) ημέρες, ήτοι, έως τις 27.10.2018.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Λύση σύμβασης εργασίας εργαζομένων που έχουν συμπληρώσει προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και όριο ηλικίας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΜΕΙΟΨΗΦΙΣΑΝ οι εκπρόσωποι εργαζομένων ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Παντελής και ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, καθώς και ο εκπρόσωπος ΟΚΕ ΜΠΙΤΖΑΣ Γεώργιος.

               

 1. Την κίνηση της διαδικασίας λύσης σύμβασης εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, το οποίο μέχρι 31.12.2016 έχει θεμελιώσει δικαίωμα κύριας σύνταξης, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και επιπλέον, την ίδια ως άνω ημερομηνία έχει συμπληρώσει τα ακόλουθα όρια ηλικίας:

α)     το 60ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε καθήκοντα με ασφάλιση ΒΑΕ ή ΥΒΑΕ,

β)     το 62ο έτος ηλικίας το λοιπό προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των Διοικητικών Στελεχών του 3ου και 4ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Στελεχών όλων των ιεραρχικών επιπέδων ή βαθμίδων  και

γ)      το 65ο έτος ηλικίας οι απασχολούμενοι σε καθήκοντα Διοικητικών Στελεχών του 1ου και 2ου ιεραρχικού επιπέδου και των Ειδικών Συμβούλων Διοίκησης της παρ. 4, του άρθρου 11 του Κανονισμού Λειτουργίας.

 1. Στους εργαζόμενους που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποχωρήσουν με τη συναίνεσή τους συνταξιοδοτούμενοι, το αργότερο μέχρι την 31.5.2017, θα καταβληθεί το καθαρό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την 30.4.2017.

Τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση θα συμψηφιστούν με το παραπάνω ποσό.

 1. Για τους εργαζόμενους που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 και δεν θα αποδεχθούν να αποχωρήσουν σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην παρ. 2, η Εταιρεία διατηρεί δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης εργασίας τους. Η σύμβαση των ως άνω εργαζομένων θα λυθεί σταδιακά, αρχής γενομένης από την 30η Ιουνίου 2017 και σύμφωνα με την ημερομηνία συμπλήρωσης του αντίστοιχου ηλικιακού ορίου, με σκοπό ολοκλήρωσης της διαδικασίας εντός του τρέχοντος έτους, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του ν. 1387/1983, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων λύεται χωρίς καταβολή αποζημίωσης, εφόσον δικαιούνται κατά περίπτωση εφάπαξ βοήθημα από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, το οποίο υπερβαίνει το ποσό των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) Ευρώ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 25 του ν. 4491/1966 (περί ασφαλίσεως του προσωπικού της ΔΕΗ), στις σχετικές διατάξεις του ΚΚΠ/ΔΕΗ και όπως έχει γίνει δεκτό και από την υπ’ αριθ. 30/2009 Απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Στην περίπτωση που το ποσό του εφάπαξ είναι μικρότερο από την παραπάνω αποζημίωση, τους καταβάλλεται η διαφορά που θα προκύψει.

 1. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, κατόπιν αιτιολογημένης κοινής πρότασης του εκάστοτε αρμόδιου Διευθυντή ΒΟΚ και του οικείου Γενικού Διευθυντή, δύναται να αποφασίσει, μετά από σχετική εισήγηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, την εξαίρεση εργαζομένων από την εφαρμογή της παρ. 3 της παρούσας ρύθμισης για μέχρι ένα (1) επιπλέον έτος από τη λήξη του προβλεπόμενου έτους αποχώρησης, ήτοι, μέχρι την 31.12.2018 και μέχρι ποσοστού 7% επί του συνόλου των αποχωρούντων βάσει της παρούσας Απόφασης.

Για όλως ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται με την ως άνω διαδικασία να αποφασίζει την περαιτέρω μη λύση των συμβάσεων των ως άνω εργαζομένων μέχρι ένα (1) ακόμη έτος.

 1. Στην εφαρμογή της παρούσας ρύθμισης εμπίπτει και το αποσπασμένο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. σε διάφορους Φορείς εκτός αυτής, ενώ δεν εμπίπτει το προσωπικό των θυγατρικών της ΔΕΗ Α.Ε., για τις οποίες θα ισχύσουν τυχόν ρυθμίσεις με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.
 2. Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έκδοσή της, ο δε Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτείται όπως εκδώσει σχετική απόφαση για την εφαρμογή αυτής.

 

                                                                                                                                                                                                         Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 66

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 09.01.2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με το κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

-Εκλογή νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση

παραιτηθέντος.

-Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εκλογή, ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την παράγραφο 4, εδάφ. α’, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της Εταιρείας (Π.Δ. 333/2000, ως τροποποιημένο ισχύει), μετά την από 23.12.2016 παραίτηση του κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος)   από  Μέλος   του   Διοικητικού   Συμβουλίου,  του        κ. Δημητρίου Βασιλάκη (Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2019.
 2. Τον ορισμό, του διορισθέντος με τριετή θητεία, ήτοι από τις 29.12.2016 έως τις 28.12.2019, Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως), ως Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.), κ. Γεωργίου Μπίτζα, ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.
 3. Μετά τα πιο πάνω, όπως η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

3.1.         Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

3.2.         Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό  Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.3.         Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.4.         Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.5.         Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

3.6.         Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

3.7.         Μάγγος Κυριάκος του Νικολάου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.8.         Μπίτζας Γεώργιος του Χρήστου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 28.12.2019.

3.9.         Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.10.      Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

3.11.      Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

 

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Σύσταση Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

-Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζοντας ως Μέλος, της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου.
 2. Όπως η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής :

2.1.         κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2.2.         κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

2.3.         κ. Κυριάκος Μάγγος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής χωρίς δημόσια προκήρυξη.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Καθορισμός ως ημέρας αργίας, της 13ης Οκτωβρίου, επετείου της μάχης της Ηλεκτρικής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την καθιέρωση από 1.1.2017, της 13ης Οκτωβρίου, επετείου της μάχης της Ηλεκτρικής, ως ημέρας αργίας για όλο το προσωπικό της Επιχείρησης. Η υπόψη αργία εξομοιούται από πλευράς συνεπειών με τις λοιπές ορισθείσες από την Επιχείρηση αργίες.
 2. Σε περίπτωση ύπαρξης μιας τοπικής αργίας (Πολιούχου ή τοπικής επετείου), κατά την οποία δεν λειτουργούν όλες εν γένει οι υπηρεσίες και τα καταστήματα της πόλης, η αργία της 13ης Οκτωβρίου αντικαθίσταται με την τοπική αργία.

Επιπλέον, σε περίπτωση υπάρξεως δύο τοπικών εορτών (Πολιούχου και τοπικής επετείου), κατά τις οποίες δεν λειτουργούν όλες εν γένει οι υπηρεσίες και τα καταστήματα της πόλης, οι αργίες της 13ης Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύματος αντικαθίστανται με τις τοπικές αργίες (Πολιούχου και τοπικής επετείου).

Για λόγους ίσης αντιμετώπισης, τα ως άνω θα ισχύουν χωρίς εξαίρεση για όλο το προσωπικό και τις υπηρεσιακές Μονάδες, ανεξαρτήτως που εδρεύουν.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ορισμός Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ως Μέλους του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον ορισμό του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Λάζαρου Σταθάκη και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Ανδριώτη, σύμφωνα με το άρθρο 33 του ΚΚΠ/ΔΕΗ, ως τακτικού και αναπληρωματικού Μέλους, αντίστοιχα, του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018.

 

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Θέσπιση Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη θέσπιση Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή για μισθωτούς της Εταιρείας οι οποίοι υπηρετούν σε υπηρεσίες/θέσεις που έχουν συσταθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. στην Αλλοδαπή.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως, με Απόφασή του κάθε φορά, καθορίζει το ύψος του Ειδικού Επιδόματος Υπηρεσίας στην Αλλοδαπή και κατ’ αναλογία με τα ισχύοντα του Δημοσίου και τυχόν παροχές σε είδος (ενδεικτικά, μίσθωση και παραχώρηση, εκ μέρους της Εταιρείας, κατοικίας και ΙΧ αυτοκινήτου) και ρυθμίζει τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην εν γένει υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, στις υπηρεσιακές μετακινήσεις καθώς και σε οτιδήποτε επιπλέον σχετίζεται με τη διαχείριση των εργαζομένων που θα επιλεγούν να υπηρετήσουν σε σχετικές υπηρεσίες/θέσεις στην Αλλοδαπή, βάσει της θέσης απασχόλησης και με κριτήριο τις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στον τόπο εγκατάστασης (κόστος διαβίωσης, τόπος, συναλλαγματική ισοτιμία).

 

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ανασχεδιασμός του θεσμού των Ειδικών Στελεχών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΑΠΕΙΧΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και  Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Την έγκριση, στο πλαίσιο ανασχεδιασμού του θεσμού των Ειδικών Στελεχών, των νέων, συνημμένων στην παρούσα Απόφαση, άρθρων 18, 19 και 20 του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας, με τις εξής αναδιατυπώσεις επί του άρθρου 20:

 • Την αναδιατύπωση της παραγρ. Β1, περίπτ. στ’ ως εξής :

«στ.       Η αυτεπάγγελτη ή κατόπιν μήνυσης τρίτου, εκτός Επιχείρησης προσώπου, άσκηση ποινικής δίωξης, για διάπραξη αδικημάτων που επιφέρουν σε περίπτωση καταδίκης την ποινή της κάθειρξης και που ευλόγως θίγουν τη δημόσια εικόνα της Επιχείρησης. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάγονται περιπτώσεις που αφορούν την εκπλήρωση των υπηρεσιακών καθηκόντων των υπόψη προσώπων.».

 • Την αναδιατύπωση της παραγρ. Β2, περίπτ. δ’ ως εξής :

«δ.         Στην περίπτωση ανάκλησης των καθηκόντων για τους λόγους των περιπτώσεων ε. και στ. της ανωτέρω παραγράφου Β1, απασχολούνται, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, σε αντικείμενο της Κατηγορίας τους, αποκλειόμενης της εκ νέου ανάθεσης σε αυτούς καθηκόντων διοικητικού στελέχους οποιουδήποτε επιπέδου, εφόσον η κατά τα ανωτέρω απόφαση είναι καταδικαστική.».

 1. Την κατάργηση των υφιστάμενων θέσεων Ειδικών Στελεχών και την κατάταξη των υπηρετούντων σε αυτές Ειδικών Στελεχών στις νέες βαθμίδες του αναμορφωμένου θεσμού, με Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από κοινή εισήγηση του Γενικού Δ/ντή ΑΝΠΟ και του οικείου Γενικού Δ/ντή και γνωμοδότηση του Ειδικού Συμβουλίου της παραγράφου 3(β) του νέου άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας, χωρίς να έχει στην περίπτωση αυτή εφαρμογή ο περιορισμός της παραγράφου 3(α) του ίδιου άρθρου. Για τα εν λόγω Στελέχη θα εφαρμόζονται εφεξής τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας.
 2. Mεταβατικά και μέχρι τις 30.6.2017, τη δυνατότητα ένταξης σε κάποια από τις βαθμίδες των Ειδικών Στελεχών, των υπηρετούντων σήμερα Διοικητικών Στελεχών, των οποίων οι θέσεις θα καταργηθούν, συνεπεία οργανωτικής μεταβολής, με την εφαρμογή της νέας ρύθμισης για τα Ειδικά Στελέχη, με απλοποιημένη διαδικασία που θα καθορίσει ο Διευθύνων Σύμβουλος.

 

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Τροποποίηση του πλαισίου των χορηγούμενων οικονομικών διευκολύνσεων στο προσωπικό της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με αναδιατύπωση των περιπτώσεων χορήγησης που αφορούν σε δαπάνες υγείας (παρ. 1., υποπ. 1.1., περιπτώσεις α και β της ανωτέρω Απόφασης), ως ακολούθως:

 

  Περιπτώσεις χορήγησης Καταβαλλόμενο ποσό (έως)
 

Δαπάνες υγείας

α)   Για    αποδεδειγμένες    δαπάνες    που      αφορούν σε έξοδα ιατρικής και    νοσοκομειακής περίθαλψης για την  αντιμετώπιση παθήσεων του μισθωτού ή  του/της συζύγου ή τέκνων αυτών.

 

4.500 Ευρώ
β)    Για δαπάνες αντιμετώπισης βαρέων και μη αναστρέψιμων παθήσεων, καθώς και χειρουργικών επεμβάσεων του μισθωτού ή του/της  συζύγου ή τέκνων αυτών. 3.000 Ευρώ

 

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης του Προγράμματος Διακανονισμών 36 δόσεων έως και την 9.1.2017.
 2. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η έκδοση, με έναρξη εφαρμογής από 10.1.2017.

 

 1. Την έγκριση δύο νέων Προγραμμάτων ρυθμίσεων, ως εξής:

 

3.1.     Πρόγραμμα 1: Απευθύνεται μόνον σε πελάτες που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διακανονισμών 36 δόσεων με ισχύ από 1.4.2016, αλλά στη συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση.

Στους υπόψη πελάτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης έως την 28.2.2017, προκειμένου να επανενταχθούν στη ρύθμιση των 36 δόσεων για το τρέχον συνολικό ποσό οφειλής τους, το οποίο θα ρυθμίζεται στον εναπομείναντα αριθμό δόσεων εκ των αρχικών 36, με άμεση καταβολή της 1ης δόσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης της ρύθμισης, ακολουθούνται οι οδηγίες στη Σημείωση 12 του Κανονισμού Διακανονισμών.

3.2. Πρόγραμμα 2: Απευθύνεται μόνον σε πελάτες με οφειλές έως και 500 Ευρώ την 31.1.2017.

Στους υπόψη πελάτες παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης από την 1.2.2017 έως την 30.4.2017, προκειμένου να ανασταλεί η πληρωμή του οφειλόμενου ποσού για ένα (1) έτος, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών που θα εκδοθούν εφεξής.

Οι πελάτες που θα ενταχθούν στο υπόψη Πρόγραμμα, θα επωφεληθούν με έκπτωση 10% επί της συνολικής αξίας χρέωσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής τρέχοντος λογαριασμού, το Πρόγραμμα 2 διακόπτεται, χωρίς δικαίωμα επανένταξης σε αυτό.

3.3.     Από τα πιο πάνω Προγράμματα  εξαιρούνται οι πελάτες με βαθμό συνέπειας  6 (ρευματοκλοπή).

 1. Την έγκριση ως ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης το ποσό των 10 Ευρώ, για όλες τις ρυθμίσεις του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση.
 2. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, όπως ρυθμίζει κάθε θέμα που τυχόν ήθελε προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και εγκρίνει μικρής κλίμακας αλλαγές που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 10η Έκδοση, με ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 10

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΑΠΕΙΧΑΝ οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και  Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Εγκρίνει το συνημμένο στην παρούσα Απόφαση «Παράρτημα Α’ – Όροι Τιμολόγησης Πελάτη» και το θέτει στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12ης Ιανουαρίου 2017 προς λήψη σχετικής Απόφασης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων