Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 76

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 11.07.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 6.477.978,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΝΠ10) για τις ανάγκες ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Απαλλοτριωθούν αναγκαστικά με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. εκτάσεις συνολικού εμβαδού 6.477.978,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΝΠ10) με τα συστατικά και παραρτήματα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων του ΛΚΔΜ.
 2. Οι παραπάνω εκτάσεις βρίσκονται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Κλείτου, Τετραλόφου, Οινόης, Φτελέας και Γαλιάνας (κτηματική περιοχή) του Δήμου Κοζάνης καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εκτάσεις απεικονίζονται στο κτηματολογικό διάγραμμα Απαλλοτρίωσης ΟΝΠ10 1/15-02-2017, κλ. 1:5000.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Συναινετική αποχώρηση εργαζομένων που απασχολούνται στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου – Αμυνταίου (ΚΟΠΑ) του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Ότι οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΚΟΠΑ), εφόσον επιθυμούν, δύνανται να αποχωρήσουν από την Επιχείρηση έως τις 31.7.2017, υποβάλλοντας σχετική αίτηση παραίτησης, επωφελούμενοι του καθαρού ποσού των 15.000 Ευρώ. Τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση θα συμψηφιστούν με το ποσό αυτό.
 2. Την εξουσιοδότηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, όπως με Απόφασή του ρυθμίσει κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μισθολογικές     ρυθμίσεις     προσωπικού      Κλάδων      Απόσυρσης   ΑΗΣ  Αγ. Γεωργίου και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της διακοπής της χορήγησης στους απασχολούμενους στους Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Αγ. Γεωργίου και Σταθμού Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ, των παρακάτω συνδεόμενων με Σταθμό Παραγωγής σε λειτουργία ειδικών επιδομάτων, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις χορήγησής των εν λόγω επιδομάτων έχουν πλέον εκλείψει:
  • Ειδικό Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού Κυρίων Σταθμών Παραγωγής, ΑΣΠ και Λιγνιτωρυχείων.

 

 • Ειδικό Επίδομα ΕΣΣΕ 89,15% (Τ1).

 

 • Ειδικό Επίδομα 25% ΕΣΣΕ 95 ΓΥ3,4,5 ΚΣΠ- Λιγνιτωρυχείων κ.λ.π..

 

 • Ειδικό Επίδομα Χειριστών – Κατευθυντών Βαρέων Μηχανημάτων των Λιγνιτικών Κέντρων.

 

 • Επίδομα κατοικίας.
 1. Την έγκριση της συνέχισης της χορήγησης στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης – πέραν των γενικών και των συνδεόμενων με θέσεις ευθύνης επιδομάτων – αποκλειστικά και μόνο των παρακάτω ειδικών επιδομάτων:

2.1.                     Επίδομα Διπλωματούχων Μηχανικών Εκτός Περιοχής Πρωτευούσης (ποσοστό 17,5% επί του ΒΜ και 40% επί του ΒΜ για τους απασχολούμενους, αντίστοιχα, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Αγ. Γεωργίου και στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ.

2.2.                     Επίδομα Απομόνωσης σε ποσοστό 30% επί του ΒΜ, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ, εφόσον διακόπτεται το Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού Κυρίων Σταθμών Παραγωγής, ΑΣΠ και Λιγνιτωρυχείων.

2.3.                     Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας με την προϋπόθεση της απασχόλησης :

α.         στη φύλαξη των εγκαταστάσεων (μισθωτοί ΓΥ3/Β),

β.          στην αποθήκη, εφόσον η εν λόγω απασχόληση είναι

μόνιμη, εντός του χώρου αυτής,

 

γ.           στον Υποσταθμό ΑΔΜΗΕ (μισθωτοί Τ4/Β),

 

δ.          στην    επίβλεψη   ηλεκτρικών   εγκαταστάσεων   και   στη

διατήρηση ορισμένων εξ αυτών υπό ηλεκτρική τάση, καθώς και στην αποξήλωση-απομάκρυνση των ηλεκτρονικών συστημάτων από τις εγκαταστάσεις (μισθωτοί Τ4/Β και Τ4/Γ).

 1. Την έγκριση της χορήγησης του προβλεπόμενου στην ΕΣΣΕ 1995 Επιδόματος Επικίνδυνης Εργασίας σε ποσοστό 15% επί του ΒΜ στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης, Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Β και Τ4/Γ, εξαιρουμένων όσων υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ή λαμβάνουν το Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού ΚΣΠ – ΑΣΠ – ΤΣΠ και Λιγ/χείων.
 2. Η τυχόν διαφορά των τακτικών αποδοχών που θα προκύψει από την ως άνω διακοπή των ειδικών επιδομάτων (παράγραφος 1 της παρούσας) και μετά τη χορήγηση των κατά περίπτωση επιδομάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 της παρούσας, θα καταβάλλεται στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης, σε ποσοστό 100% κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, σε ποσοστό 67% κατά το δεύτερο έτος και σε ποσοστό 33% κατά το τρίτο έτος, ενώ μετά το πέρας του τρίτου έτους, ο εργαζόμενος θα αμείβεται με τις αποδοχές της νέας θέσης απασχόλησης.
 3. Τα οριζόμενα στην ως άνω παρ. 1 της παρούσας καταλαμβάνουν και τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν, βάσει της Απόφασης, από τον πρώην ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου σε θέσεις εργασίας άλλων υπηρεσιακών Μονάδων, τα δε οριζόμενα στην ως άνω παρ. 4, της παρούσας, περί κλιμάκωσης καταβολής της τυχόν διαφοράς τακτικών αποδοχών, καταλαμβάνουν και τους εργαζόμενους που μετακινήθηκαν ή θα μετακινηθούν, μετά την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω Απόφασης ΔΣ/ΔΕΗ, σε θέσεις εργασίας εκτός Μονάδων Σταθμών Παραγωγής και εντός του Νομού διαμονής τους.
 4. Την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7, της με Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Για το προσωπικό για το οποίο έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ως τακτικές αποδοχές της θέσης προέλευσης λογίζονται οι αποδοχές που οι μετακινούμενοι ελάμβαναν μέχρι την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
 5. Την έγκριση όπως, οι ρυθμίσεις της Απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλογικά για τους ΑΗΣ σε περίπτωση οριστικής απόσυρσης του συνόλου των Μονάδων τους.
 6. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ρυθμίσει με Αποφάσεις του τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και επιλύσει τυχόν ανακύπτοντα ειδικότερα ζητήματα.

 

Σημείωση: Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υπερψήφισαν με την προϋπόθεση ότι η περικοπή θα εφαρμοσθεί σταδιακά σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθετότητας και την σχετική διαβούλευση με την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Υπηρεσιακές μετακινήσεις προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. εντός και εκτός της επικράτειας.

 • Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 • Την προσθήκη στην παράγρ. 1.1. του Κεφαλαίου Β’, του Μέρους Γ’, της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του ακόλουθου εδαφίου:

«Προκειμένου περί ταξιδίων μεγάλης (άνω των τριών ωρών διάρκειας) απόστασης, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να αποφασίζει τον τρόπο μετακίνησης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της ιεραρχίας, κατ’ απόκλιση των ως άνω οριζομένων».

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Επέκταση της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε., στην Ελληνική Αγορά.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Την έγκριση της επέκτασης της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης (Ε.Π.) από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε. στην ελληνική αγορά και για το έτος 2017. Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών έχουν διάρκεια ισχύος που λήγει εντός του 2018, η διάρκεια διάθεσης των Ε.Π. για τους πελάτες αυτούς θα παρατείνεται έως τη λήξη των συμβάσεων αυτών.
 2. Την έγκριση της αύξησης της προς διάθεση ποσότητας των Εγγυήσεων Προέλευσης από 1.200.000 σε 2.000.000.
 3. Την έγκριση της δρομολόγησης των απαραίτητων ενεργειών για την πιστοποίηση και των λοιπών ΥΗΣ του συνημμένου, στην παρούσα Απόφαση, Πίνακα 1, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προς διάθεση στους πελάτες Εγγυήσεων Προέλευσης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 7 – Κ.Μασούρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

 

Την Πέμπτη 13/7/2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

 

 1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-2016/2151106/23.7.2015 με την Εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχών Περιστερίου – Ελευσίνας». Οριστικοποίηση της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

     Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Ψήφισα υπέρ της οριστικοποίησης έκπτωσης της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» για το λόγο 

      ότι επανειλημμένα είχε ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ώστε να 

      βελτιωθεί και να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

 Αποτέλεσμα της κακής απόδοσής της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» ήταν οι καθημερινές       διαμαρτυρίες των καταναλωτών, δημιουργώντας συνεχείς τριβές με τους συναδέλφους των περιοχών προκαλώντας τη δυσφήμιση του ΔΕΔΔΗΕ.

     Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή μου αυτή ήταν το γεγονός ότι  τα προβλήματα αυτά είναι γενικευμένα και σε άλλες Περιοχές ευθύνης του.

    

 1. Σύμβαση αριθ.ΔΔ-206/2153128/5.6.2015 με την Εταιρεία «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Άρτας». Μη οριστικοποίηση της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

     Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Ψήφισα παρών διότι παρά την αρνητική του προϊστορία  έδειξε σημάδια βελτίωσης     σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οπότε το Δ.Σ ψήφισε ότι μπορεί να του δοθεί ο ελάχιστος δυνατός χρόνος για να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Σημ.: Σύμφωνα και με το παλαιό αλλά και πολύ περισσότερο με το νέο νομοθετικό πλαίσιο η διαδικασία ανάδειξης νέου εργολάβου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία με αποτέλεσμα η Περιοχή να στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες εργολάβου με όλες τις ευνόητες σε όλους συνέπειες.  

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 75

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 27.06.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της περιόδου 1.1.2017 – 31.3.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και των προς δημοσίευση Βασικών Οικονομικών και Λειτουργικών μεγεθών Α’ Τριμήνου 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση των συνημμένων, στην εισήγηση Οικονομικών Καταστάσεων της ΔΕΗ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2017 – 31.3.2017, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Στοιχεία Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης.
 • Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
 • Στοιχεία Κατάστασης Συνολικού Εισοδήματος.
 • Στοιχεία Κατάστασης Ταμιακών Ροών.
 • Στοιχεία Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
 • Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση Προϋπολογισμού Ομίλου ΔΕΗ και Μητρικής Εταιρείας, έτους 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την παράγραφο  3 του Άρθρου 10 του Καταστατικού της Εταιρείας, του Προϋπολογισμού του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας, έτους 2017.

Η έγκριση λαμβάνει υπόψη ότι τα αποτελέσματα του Ομίλου και της Μητρικής Εταιρείας ενδέχεται να επηρεαστούν αρνητικά, μεταξύ άλλων, από μεταβολές της ισοτιμίας €/$ και των τιμών πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων CO2, από μεταβολές του νομοθετικού, ρυθμιστικού και δημοσιονομικού πλαισίου, της εξέλιξης των επισφαλειών και του κόστους χρήματος.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εξουσιοδότηση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργ. Ανδριώτη, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., στις 29.6.2017 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Υποβολή και έγκριση των  Οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2016 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

 1. Διάθεση των ετησίων κερδών.
 2. Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης από 1.1.2016 έως και 31.12.2016.
 3. Εκλογή ελεγκτών για τη χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
 4. Έγκριση συμβάσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23α ΚΝ 2190/1920, ως ισχύει.
 5. Έγκριση και προέγκριση αμοιβών Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
 6. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 12,0 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τα μέτωπα και τα τερματικά των εκσκαφέων Ε1 & Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Καταψήφισαν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων Καραλευθέρης π. και Φωτόπουλος Ν. λόγω της υπεραύξησης των εργολαβιών και της σταδιακής υποκατάστασης του παγίου εξοπλισμού από τους εργολάβους.

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 12,0 x 10⁶ M³ στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από τα μέτωπα και τα τερματικά των εκσκαφέων Ε1 & Ε2 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ERGONSAS Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση, για την προμήθεια λιγνίτη του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης, από το Ορυχείο Αχλάδας, από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.».

Αίτημα συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη μη αποδοχή των αιτημάτων του Αναδόχου της σύμβασης αριθ. ΔΥΠΟΡ-2007001, εταιρείας «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.», για τη σύσταση επιτροπής φιλικού διακανονισμού για την επίλυση των διαφωνιών της σχετικά με την πληρωμή της διαφοράς της σχέσης εκμετάλλευσης του μηνός Ιουλίου 2015 και την αναθεώρησή της, την πληρωμή της διαφοράς της σχέσης εκμετάλλευσης των μηνών Οκτωβρίου 2015, Νοεμβρίου 2015 και Δεκεμβρίου 2015 και την επιβολή ποινικής ρήτρας υπέρβασης τμηματικών προθεσμιών για το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2015 έως Αύγουστος 2016, ύψους δύο εκατομμυρίων εξακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων εννέα Ευρώ και εβδομήντα λεπτών (2.662.709,70 Ευρώ).

ΘΕΜΑ 6

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθορισμός ύψους προμήθειας για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2017 – 15.6.2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τον καθορισμό του ύψους της προμήθειας εγγύησης, σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες εταιρικές εγγυήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. προς τις εμπορικές τράπεζες για δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε ποσοστό 3,78% για την περίοδο 1/1/2017 – 15/06/2017.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης  Λογιστικών  Υπηρεσιών  κ. Ευθ. Κουτρουλή ή της Διευθύντριας της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης κας Αλεξ. Κονίδα ή του Διευθυντή Κλάδου Οικονομικής Παρακολούθησης και Κοστολόγησης της  Διεύθυνσης  Λογιστικών  Υπηρεσιών  κ. Σερ. Γκρέκου ή του Διευθυντή Κλάδου Διαχείρισης Διαθεσίμων της Διεύθυνσης Επενδυτικών Σχέσεων και Χρηματοδότησης κ. Ηλία Τσουκαλά, όπως υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. οποιοδήποτε  έγγραφο απαιτηθεί για την υλοποίηση της παρούσας Απόφασης.

ΘΕΜΑ 7

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS A.E.».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως αποφασίσει για τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας «ΔΕΗ SOLAR SOLUTIONS A.E.» που ορίζονται από τη ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση και προβεί σε κάθε άλλη σχετική, με τον εν λόγο ορισμό, ενέργεια.

ΘΕΜΑ 8

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ορισμός Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας WASTE SYCLO.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως αποφασίσει για τον ορισμό των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας WASTE SYCLO που ορίζονται από τη ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση και προβεί σε κάθε άλλη σχετική, με τον εν λόγο ορισμό, ενέργεια.

ΘΕΜΑ 9

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 5.810 τόνων ελαιολιπαντικών θαλασσίων μηχανών.

Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους συνημμένους, στην εισήγηση ΔΥΠ, ΔΕΘ και ΔΠΑΝ Πίνακες Ανάθεσης, στους πρώτους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες Οίκους, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος  10.459.000 Ευρώ, ως εξής :

1.1. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΪΛ Α.Ε. για τα είδη:

 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 30, είδος με α/α 1, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό AEGEAN ALFAMAR 430 και τιμές 1,81 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα και 1,96 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 2.813.000 Ευρώ.
 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 40, είδος με α/α 2, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό AEGEAN ALFAMAR 440 και τιμές 1,94 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα και 2,09 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 4.686.000 Ευρώ.

Συνολική ενδεικτική αξία 7.499.000 Ευρώ.

                1.2.  ELVIGRO A.B.E.E. για το είδος :

 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΑΡΓΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 30, TBN 5-9, είδος με α/α 3, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό NAVIGO 6CO και τιμή 1,55 Ευρώ/κιλό για παράδοση χύμα και 1,70 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι συνολικής ενδεικτικής αξίας 2.343.500 Ευρώ.

1.3.  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ – ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. για τα είδη:

 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 30, TBN 12, είδος με α/α 4, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό CASTROL MHP 153 και τιμή 1,75 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 262.500 Ευρώ.
 • ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΟ ΜΕΣΟΣΤΡΟΦΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ SAE 40, TBN 12, είδος με α/α 5, με το προσφερόμενο ελαιολιπαντικό CASTROL MHP 154 και τιμή 1,77 Ευρώ/κιλό για συσκευασία σε βαρέλι, έναντι ενδεικτικής αξίας 354.000 Ευρώ.

Συνολική ενδεικτική αξία 616.500 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 10

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της ΔΕΗ Α.Ε..

Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ως Μέλος, της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Χρήστο Παπαγεωργίου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κυριάκου Μάγγου.
 2. Όπως η νέα σύνθεση της Επιτροπής Αμοιβών της Εταιρείας, κατ’ αλφαβητική σειρά, έχει ως εξής :

2.1.         κ. Παναγιώτης Αλεξάκης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου,

2.2.         κ. Γεώργιος Ανδριώτης, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και

2.3.         κ. Χρήστος Παπαγεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΘΕΜΑ 11

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Αιτήματα Αναδόχων συμβάσεων χωματουργικών έργων για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών με φιλικές διαπραγματεύσεις

Νέα σύνθεση της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ορίζοντας ως Μέλος της Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για επίλυση της εκκρεμότητας αναθεώρησης των τιμών με φιλικές διαπραγματεύσεις, αιτημάτων Αναδόχων συμβάσεων χωματουργικών έργων, το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Παντ. Καραλευθέρη, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος κ. Κυριάκου Μάγγου.

 

 1. Όπως η νέα σύνθεση της πιο πάνω Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού της Εταιρείας, έχει ως εξής :

 

 • κ. Μιχ. Θεοχαρίδης, Πρώην Πρόεδρος Αρείου Πάγου,

 

 • κ. Παντ. Καραλευθέρης, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και

 

 • κ. Χρ. Παπαγεωργίου, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 74

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 Αγαπητοί συνάδελφοι

 Στις 06.06.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Ιδιοκτησιακός Διαχωρισμός ΑΔΜΗΕ Α.Ε. :

Δάνειο προς την ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.  Μειοψήφισαν οι ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Π., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. και ΜΠΙΤΖΑΣ Γ.

Την έγκριση παροχής δανείου από τη ΔΕΗ Α.Ε. προς την ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, με τους κάτωθι βασικούς όρους :

Όριο Πίστωσης                                    :             Έως του ποσού  1,3 εκατ. Ευρώ.

Σκοπός                                    :             Κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης.

Επιτόκιο                                                 :             7,02 % ετησίως.

Χρήση Ορίου- Διάρκεια                  :             Έως 31.12.2018.

Εξασφαλίσεις                                       :            Μελλοντικά μερίσματα του ΑΔΜΗΕ προς την

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε..

Έξοδα – Επιβαρύνσεις        :                           Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. επιβαρύνεται με τις εκάστοτε ισχύουσες εισφορές και επιβαρύνσεις υπέρ τρίτων.

 

Λοιποί Όροι

            :       Αυτοί που θα συμφωνηθούν μεταξύ των δύο

μερών.

 

 

 

 

 

   

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της μοναδικής μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε..

Oι εκπρόσωποι των εργαζομένων Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. καθώς και ο κ. ΜΠΙΤΖΑΣ Γ. υπερψήφισαν με την προϋπόθεση να τεθεί στο Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ το θέμα του ενιαίου Κ.Κ.Π. ΔΕΗ και των συλλογικών συμβάσεων.

 1. Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3 του Καταστατικού της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., περί σκοπού, έτσι ώστε το τροποποιηθέν να ισχύει ως ακολούθως:

«Άρθρο 3

Σκοπός της εταιρείας είναι:

 1. η μελέτη, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, επίβλεψη, εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία, συντήρηση, επέκταση, διαχείριση και εκμετάλλευση έργων και σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε πηγής χωρίς περιορισμό στο ύψος του προϋπολογισμού αυτών, μετά των συναφών τους εγκαταστάσεων καθώς και των μέσων και προϊόντων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με τις δραστηριότητες της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οποιασδήποτε μορφής.
 2. η έρευνα, ανάπτυξη και κατασκευή μέσων και προϊόντων, καθώς και των επιμέρους οργάνων, τμημάτων και συστατικών αυτών, που επιτρέπουν άμεσα ή έμμεσα τη μετατροπή της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε ηλεκτρική. Η προμήθεια στην εγχώρια αγορά ή σε αγορές του εξωτερικού των παραγομένων προϊόντων, καθώς και κάθε άλλου συναφούς με το αντικείμενο της εταιρείας προϊόντος και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης αυτών.
 • η διαχείριση αποβλήτων γενικά.
 1. η επεξεργασία θαλασσίου ή υφάλμυρου ύδατος με σκοπό την αφαλάτωση και την εμπορία πόσιμου ύδατος ή/και για άρδευση.
 2. η προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και τεχνική υποστήριξη ενεργειακών συστημάτων.
 3. η παροχή κάθε σχετικής προς τις ανωτέρω δραστηριότητες υπηρεσίας.
 • η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών στις εγκαταστάσεις των καταναλωτών – πελατών σύμβασης ενεργειακής απόδοσης και η παροχή υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας.
 • η πρακτόρευση ή/και αντιπροσώπευση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με τα ανωτέρω αντικείμενα.
 1. η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας της.
 2. η ίδρυση εταιρειών, ως και η με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη ή και συμμετοχή σε κάθε είδους και εθνικότητας εταιρείες, επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες οποιουδήποτε τύπου με όμοιους, συναφείς ή επ’ ωφελεία των δραστηριοτήτων της σκοπούς, στην ημεδαπή ή και στην αλλοδαπή.

Προς επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή:

 

α)                Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή αντιπροσωπείες.

β)                 Να συνεργάζεται με οποιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

γ)                  Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς ως και να αναθέτει εργολαβίες ή υπεργολαβίες.

δ)               Να προβαίνει σε χρηματοδότηση έργων σχετικών με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ε)               Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ τρίτων νομικών ή φυσικών προσώπων και ιδίως υπέρ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εφόσον εξυπηρετείται η πραγμάτωση του εταιρικού σκοπού.

στ)             Να ασκεί τις ανωτέρω δραστηριότητες είτε δι’ ίδιον λογαριασμό είτε για λογαριασμό τρίτων, καθώς και να ασκεί οποιαδήποτε συναφή δραστηριότητα προς επίτευξη του ανωτέρω επιδιωκόμενου σκοπού αυτής, έστω και αν δεν αναφέρεται ρητώς στο παρόν άρθρο.».

 1. Την έγκριση της τροποποίησης (μερικής ανάκλησης) της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Έγκριση Διαδικασίας επιλογής Εταίρου για την από κοινού με την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη μισθωμένων γεωθερμικών περιοχών.».

 1. Την έγκριση εκκίνησης διαδικασίας επιλογής Εταίρου για την από κοινού με τη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. ανάπτυξη και λειτουργία Γεωθερμικών Σταθμών στις μισθωμένες γεωθερμικές περιοχές.

 

ΘΕΜΑ 3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Σταύρου Γούτσου, όπως εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της θυγατρικής εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., στις 22 Ιουνίου 2017 και ψηφίσει για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Κατάσταση Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Κατάσταση Οικονομικής Θέσης,  Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, Σημειώσεις) για τη χρήση 1.1.2016 – 31.12.2016.

 

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη Διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

 

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 1.1.2016 – 31.12.2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

 

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση ακαθάριστων αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

 

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 και καθορισμός της αμοιβής τους.

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

Επιλογή Συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών μέτρων που απαιτούνται για την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.  Μειοψήφισαν οι ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ Π., ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ν. και ΜΠΙΤΖΑΣ Γ. διαφωνώντας στην πώληση των παραγωγικών μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.

Την επικύρωση των αποτελεσμάτων της Διαδικασίας Αξιολόγησης και την ανάθεση του έργου της υποστήριξης της ΔΕΗ Α.Ε. σχετικά με τη διαμόρφωση των διαρθρωτικών μέτρων που απαιτούνται για την περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την επικαιροποίηση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε., στην εταιρεία McKinsey&Company με συνολική αμοιβή 1.200.000 Ευρώ.

 

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύγκληση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη σύγκληση της 15ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. και την έγκριση της Πρόσκλησής της, η οποία έχει ως εξής :

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.»

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τα ισχύοντα άρθρα 20, 21 και 22 του Καταστατικού και μετά από την Απόφαση αριθ.   του Διοικητικού Συμβουλίου, καλούνται οι Μέτοχοι της Εταιρείας με         την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΗ Α.Ε.» στη 15η  Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευσή της, στις 7 Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 117 45), για συζήτηση και λήψη Αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 έως 31.12.2016) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016.

ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημίωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.

ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2016 έως 31.12.2016 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώσεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.

ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 του Καταστατικού της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Έγκριση της παροχής εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς θυγατρικές της εταιρείες για την έκδοση/σύναψη δανείων.

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμένα της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

 Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 73

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 17.05.2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων».

–        Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

–       Ενημέρωση της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής της Βουλής πριν τη σύναψη της σύμβασης.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΗΣ ΑΓ. Δημητρίου – Μονάδα V – Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Αποθείωσης Καυσαερίων» και της ανάθεσης του υπόψη Έργου στην τεχνικά αποδεκτή μειοδότρια Εταιρεία «J&P – ΑΒΑΞ Α.Ε.», έναντι συνολικού συμβατικού τιμήματος 68.000.000 Ευρώ, με συνεργαζόμενους Υπεργολάβους της, τις εταιρείες SIRIUS ENGINEERS Ltd          για το σχεδιασμό/μελέτη του Έργου και  STEULER KCH GmbH  για την εσωτερική επένδυση του Πύργου Απορρόφησης.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».

Πρόσθετες εργασίες για το επιμέρους  τμήμα του αγωγού υδροδότησης ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας εντός Ορυχείων, μείωση του αντικειμένου κατά το επιμέρους έργο που αφορά στην εγκατάσταση και στις δοκιμές του αγωγού μεταφοράς νερού στο τμήμα εκτός Ορυχείων, υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού και χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση των εργασιών της πιο πάνω σύμβασης.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «Υδροδότηση ΑΗΣ Αμυνταίου και Πτολεμαΐδας από δεξαμενές Δρεπάνου 110.000 m3 και 30.000 m3. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», των εξής :
  • Της εκτέλεσης του συνόλου των απαραίτητων πρόσθετων εργασιών της σύμβασης για το επιμέρους τμήμα του αγωγού υδροδότησης ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ και ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ εντός Ορυχείων.
  • Της μείωσης του αντικειμένου της ως άνω σύμβασης, κατά το επιμέρους έργο που αφορά στην εγκατάσταση και στις δοκιμές του αγωγού μεταφοράς νερού στο τμήμα εκτός Ορυχείων, από Δεξαμενές Δρεπάνου 30.000 m3 μέχρι Φρεάτιο Νο1, DΝ1100, μήκους 9.635m περίπου (Άρθρο 2 παραγρ. 3.α.1 του Συμφωνητικού), μετά των αντιστοίχων φρεατίων εκκένωσης και αερεξαγωγών, συμβατικού τιμήματος 1,5 εκατ. Ευρώ, περίπου.
 1. Tην, συνεπεία των πιο πάνω, έγκριση της υπέρβασης του Συμβατικού Προϋπολογισμού της σύμβασης, κατά 1.550.000 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων, ύψους  238.442,43 Ευρώ.

Ο νέος εγκεκριμένος Προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 14.955.514,55 Ευρώ.

 1. Την έγκριση χορήγησης παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, για την ολοκλήρωση των εργασιών της σύμβασης μέχρι 30.6.2017, που αφορούν στην Τμηματική Προθεσμία 1.1.1 (16.5.2015) και την τροποποίηση του Άρθρου 5 του Συμφωνητικού της σύμβασης με τον ορισμό της 30.6.2017, ως νέας τελικής προθεσμίας του Έργου, για την ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον Ανάδοχο, στο πλαίσιο της σύμβασης αυτής, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην εισήγηση, καταργουμένης της Τμηματικής Προθεσμίας 1.1.2 (16.10.2015).

 

                                                                                                                                                         Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Διευκρίνηση επι του Ενημερωτικού Ν. 72

Aγαπητοί Συνάδελφοι

Μετά από ερωτήσεις αρκετών από εσάς για την ενημέρωση Νο72 και στο θέμα 1 διευκρινιστικά σας ενημερώνω ότι ο συνάδελφος και μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Μπίτζας ΑΠΕΙΧΕ της ψηφοφορίας διότι σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μπορούσε ως εργαζόμενος στον Αης Αγ. Γεωργίου Κερατσινίου να ψηφίσει για αυτό το θέμα.