Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 79

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Στις 12.09.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 500.000 ΜΤ λιγνίτη με Κατώτερη Θερμογόνο Ικανότητα 2.100 Kcal/Kg για την κάλυψη αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης και του ΑΗΣ Καρδιάς

–           Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε., της προμήθειας 500.000 ΜΤ λιγνίτη συνολικής ενδεικτικής αξίας 16.865.000 Ευρώ για τις ανάγκες του ΑΗΣ Μελίτης και του ΑΗΣ Καρδιάς.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2018, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κεφάλαιο Ε της εισήγησης.
 2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει τα τεύχη των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ), είτε αυτοί αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις είτε την προμήθεια εκτάκτων φορτίων.
 3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει την επιλογή του/των ναυλομεσιτικού/ών γραφείου/ων που θα χρησιμοποιηθεί/ούν για τη χρονοναύλωση των δεξαμενόπλοιων.
 4. Όπως τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.
 5. Όπως τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης για κάθε χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 8 – Κ.Μασούρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

 

Την Πέμπτη 7/9/2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

 1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102136/10.12.2010 με την Εταιρεία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ» για την εκτέλεση του Έργου : «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

          Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

 1. Διαγωνισμός αριθ. 503509/25.2.2016 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

 1. Διαγωνισμός αριθ.503604/19.5.2016 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ.

–Μείωση της ποσότητας των ειδών 1 και 4 του πιο πάνω διαγωνισμού.

-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

          Απόφαση ομόφωνη.

 1. Διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

Έγινε παρουσίαση από την αρμόδια υπηρεσία ΔΣΡ με θέμα «Καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε».

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 78

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 31.08.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Συμπλήρωση του υφιστάμενου Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την έγκριση της συμπλήρωσης της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου «Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας», με την προσθήκη της παραγράφου 8, ως εξής :

 

«                    Την έγκριση όπως, περιπτώσεις πελατών που είναι Φορείς Δημοσίου Ενδιαφέροντος, Φορείς δηλ. που εξυπηρετούν ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς, όπως ενδεικτικά ο πολιτισμός, ο αθλητισμός και η κοινωνική πρόνοια, και δύνανται να εξασφαλίζουν ανταποδοτικό όφελος (π.χ. επικοινωνιακές δράσεις) προς την Επιχείρηση, αντιμετωπίζονται διαφορετικά ως προς τη ρύθμιση εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Πίνακα του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 12η Έκδοση, υπό την προϋπόθεση ότι η ρύθμιση εξόφλησης σε συνδυασμό με το παρεχόμενο ανταποδοτικό όφελος κρίνεται επωφελής για την Επιχείρηση είτε από το Συμβούλιο διεύθυνσης για ποσό οφειλής ύψους έως και 1 εκατ. Ευρώ, είτε από το Διοικητικό Συμβούλιο για ποσό οφειλής ύψους άνω του 1 εκατ. Ευρώ, κατόπιν σχετικής εισήγησης των Υπηρεσιών.».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 20.000 ΜΤ ντίζελ στον ΑΗΣ Λαυρίου.

Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη ματαίωση του Διαγωνισμού για την προμήθεια 20.000 ΜΤ ντίζελ στον ΑΗΣ Λαυρίου.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διαγωνισμός για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ – Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού».

Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ – Μελέτη, Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων, Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας, Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού», στην εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε., Μειοδότη, σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης και την Προσφορά του, έναντι Συνολικού Τιμήματος 13.914.712 Ευρώ.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου: «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου».

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού για την εξέταση απαιτήσεων του Αναδόχου, που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του υπόψη Έργου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, αναφορικά με τη σύμβαση με την εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», για την εκτέλεση του Έργου : «ΘΗΣ Νότιας Ρόδου – Προμήθεια και εγκατάσταση ενός σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ντηζελοηλεκτρικές μονάδες συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, σε συνθήκες επί τόπου του έργου, αποτελούμενου από 7 ίδια Η/Ζ με τετράχρονους κινητήρες ντήζελ, καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης  φυσικού αερίου, μετά των βοηθητικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στένη του Δήμου Νότιας Ρόδου», της συγκρότησης Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού η οποία θα συζητήσει με εκπροσώπους του Αναδόχου της παραπάνω σύμβασης

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 77

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 25.07.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Πρόγραμμα παροχής οικονομικής υποστήριξης».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση σύναψης Σύμβασης μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Αττικής» για την υλοποίηση του Προγράμματος με θέμα «Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Ν.Π.Δ.Δ. – Ο.Τ.Α. «Περιφέρεια Αττικής» και της «ΔΕΗ Α.Ε.»».

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιχειρησιακό Σχέδιο 2017 – 2019 της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με επωνυμία «PPC Elektrik Τedarik ve Ticaret Anonim Sirketi».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2017 και της πρόσληψης του αναγκαίου προσωπικού (με όρους αγοράς της Τουρκίας) της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.
 2. Την έγκριση των γενικών κατευθύνσεων του επιχειρησιακού σχεδιασμού της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi για το έτος 2018 και το έτος 2019, όπως αυτά αποτυπώνονται στις παραγράφους 9-11 της εισήγησης.
 3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως:
  • Αποφασίζει για την ανάθεση καθηκόντων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Εκπροσωπεί ο ίδιος ή πρόσωπο που θα οριστεί από τον ίδιο, την Επιχείρηση στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Συμμετοχή της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συμμετοχής της ΔΕΗ Α.Ε. στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία μέσω της 100% θυγατρικής εμπορικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με την επωνυμία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi.
 2. Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, στην οποία η ΔΕΗ Α.Ε. θα κατέχει το 100% των μετοχών, με έδρα την Τουρκία, και αντικείμενο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον η θυγατρική εταιρεία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi κληθεί να υπογράψει τη σύμβαση παραχώρησης.
 3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ή τριμελούς επιτροπής υπό την προεδρία του, όπως καθορίσει το ποσό που θα προσφερθεί αρχικώς καθώς και τα ποσά που θα προσφερθούν μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
 4. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως, λαμβάνοντας υπόψη και την εγκεκριμένη διαδικασία για την έκδοση εγγυητικών επιστολών, προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την έκδοση, από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα εντός ή εκτός Ελλάδος (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε καταστημάτων αυτού), της εγγυητικής επιστολής 5 εκατομμυρίων τουρκικών λιρών (περίπου 1,2 εκ. Ευρώ) για τη συμμετοχή της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία με την επωνυμία «PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi» στον Διαγωνισμό παραχώρησης του ΥΗΣ Manyas στην Τουρκία, καθώς και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια σε περίπτωση που ήθελε κριθεί απαραίτητη από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα για την έκδοση εγγυητικής επιστολής, η παροχή αντεγγύησης είτε χωρίς εξασφάλιση είτε με παροχή εξασφάλισης με τη μορφή σύστασης ενεχύρου επί τραπεζικής κατάθεσης της ΔΕΗ Α.Ε..
 5. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου καθώς και κάθε προσώπου ειδικά εξουσιοδοτημένου από αυτόν σε σχέση με τον εν λόγω Διαγωνισμό και την ίδρυση εταιρείας παραγωγής στην Τουρκία, όπως:
 • Υπογράψει για λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. τα σχετικά έγγραφα που θα απαιτηθούν για την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς μέχρι το στάδιο ολοκλήρωσης της όλης διαδικασίας.
 • Επιλύει κάθε πρόβλημα που τυχόν θα προκύψει κατά την ως άνω διαδικασία και προβαίνει σε οποιαδήποτε ενέργεια τυχόν απαιτείται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 • Υπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα για την ίδρυση και λειτουργία της παραπάνω εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Εγκρίνει την καταβολή χρηματικών ποσών με άνω αθροιστικό όριο δικαιοδοσίας 1 εκατ. Ευρώ και
 • Αποφασίζει για την ανάθεση καθηκόντων των στελεχών της.

 

 1. Την επικύρωση της Πρότασης της Επιτροπής, όπως ορίζεται στο Πρακτικό παραλαβής, αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών για την επιλογή Financial and Regulatory Advisor, για την επιλογή της εταιρείας PwC, η οποία θα υποστηρίξει τη ΔΕΗ Α.Ε., ως Financial and Regulatory Advisor, κατά τη συμμετοχή της στον εν λόγω Διαγωνισμό.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Επιχειρηματικών Δράσεων και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi, όπως διαπραγματευθεί τους επιμέρους όρους και υπογράψει με την εταιρεία PwC Τουρκίας τη σχετική με τα ανωτέρω Σύμβαση, καθώς και κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση ή τον τερματισμό της Σύμβασης αυτής.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθυντή της Διεύθυνσης Υλοποίησης Εταιρικών Δράσεων όπως διαπραγματευθεί τους επιμέρους όρους των ανωτέρω συναλλαγών και υπογράψει με την εταιρεία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi τη Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για συμμετοχή στον Διαγωνισμό, καθώς και κάθε έγγραφο που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση ή τον τερματισμό της Σύμβασης αυτής.
 4. Την έγκριση των αρχικών δαπανών, οι οποίες αφορούν στη διερεύνηση συμμετοχής στον εν λόγω Διαγωνισμό και οι οποίες ανέρχονται σε 95.000 Ευρώ. Οι δαπάνες, που θα αναληφθούν αρχικά από τη θυγατρική εταιρεία PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi, θα συμπεριληφθούν στη Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ μητρικής και θυγατρικής και θα αντληθούν από τον προϋπολογισμό ΔΕΗ Α.Ε. 2017-2018, προκειμένου να καταβληθούν στη θυγατρική βάσει των απαραίτητων νομίμων παραστατικών.
 5. Την έγκριση των δαπανών που θα προκύψουν κατά τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία της παραχώρησης δικαιώματος εκμετάλλευσης του τουρκικού ΥΗΣ. Οι δαπάνες θα αναληφθούν αρχικά από τη θυγατρική εταιρεία  PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Şirketi, θα καταβληθούν όμως εκ των υστέρων στη θυγατρική από τη μητρική και θα αντληθούν από τον προϋπολογισμό ΔΕΗ Α.Ε. 2017 – 2018.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της υποβολής αίτησης χορήγησης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.
 2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Κοπανάκη όπως υπογράψει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή αίτησης χορήγησης άδειας προμήθειας φυσικού αερίου.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου».

Μείωση μηνιαίων συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας και αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της μείωσης κατά 60% των συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου», με την εταιρεία «Ι.Μ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε.», για το Γ’ τρίμηνο του 2016 έως και το Β’ τρίμηνο του 2017 με αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 212 ημέρες (νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος η 23.12.2017).

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 76

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 11.07.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση έκτασης συνολικού εμβαδού 6.477.978,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΝΠ10) για τις ανάγκες ανάπτυξης του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Απαλλοτριωθούν αναγκαστικά με δαπάνες της ΔΕΗ Α.Ε. εκτάσεις συνολικού εμβαδού 6.477.978,60 m2 (Απαλλοτρίωση ΟΝΠ10) με τα συστατικά και παραρτήματα για τις ανάγκες των εκμεταλλεύσεων του ΛΚΔΜ.
 2. Οι παραπάνω εκτάσεις βρίσκονται στις κτηματικές περιοχές των Τοπικών Κοινοτήτων Ακρινής, Αγίου Δημητρίου, Κλείτου, Τετραλόφου, Οινόης, Φτελέας και Γαλιάνας (κτηματική περιοχή) του Δήμου Κοζάνης καθώς και στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι εκτάσεις απεικονίζονται στο κτηματολογικό διάγραμμα Απαλλοτρίωσης ΟΝΠ10 1/15-02-2017, κλ. 1:5000.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Συναινετική αποχώρηση εργαζομένων που απασχολούνται στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου – Αμυνταίου (ΚΟΠΑ) του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Ότι οι εργαζόμενοι στον Κλάδο Ορυχείου Πεδίου Αμυνταίου (ΚΟΠΑ), εφόσον επιθυμούν, δύνανται να αποχωρήσουν από την Επιχείρηση έως τις 31.7.2017, υποβάλλοντας σχετική αίτηση παραίτησης, επωφελούμενοι του καθαρού ποσού των 15.000 Ευρώ. Τυχόν οφειλές τους προς την Επιχείρηση θα συμψηφιστούν με το ποσό αυτό.
 2. Την εξουσιοδότηση του ΓΔ/ΑΝΠΟ, όπως με Απόφασή του ρυθμίσει κάθε θέμα που αφορά στην εφαρμογή της παρούσας Απόφασης.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Μισθολογικές     ρυθμίσεις     προσωπικού      Κλάδων      Απόσυρσης   ΑΗΣ  Αγ. Γεωργίου και ΑΗΣ Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της διακοπής της χορήγησης στους απασχολούμενους στους Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Αγ. Γεωργίου και Σταθμού Πτολεμαϊδας – ΛΙΠΤΟΛ, των παρακάτω συνδεόμενων με Σταθμό Παραγωγής σε λειτουργία ειδικών επιδομάτων, δεδομένου ότι οι προϋποθέσεις χορήγησής των εν λόγω επιδομάτων έχουν πλέον εκλείψει:
  • Ειδικό Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού Κυρίων Σταθμών Παραγωγής, ΑΣΠ και Λιγνιτωρυχείων.

 

 • Ειδικό Επίδομα ΕΣΣΕ 89,15% (Τ1).

 

 • Ειδικό Επίδομα 25% ΕΣΣΕ 95 ΓΥ3,4,5 ΚΣΠ- Λιγνιτωρυχείων κ.λ.π..

 

 • Ειδικό Επίδομα Χειριστών – Κατευθυντών Βαρέων Μηχανημάτων των Λιγνιτικών Κέντρων.

 

 • Επίδομα κατοικίας.
 1. Την έγκριση της συνέχισης της χορήγησης στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης – πέραν των γενικών και των συνδεόμενων με θέσεις ευθύνης επιδομάτων – αποκλειστικά και μόνο των παρακάτω ειδικών επιδομάτων:

2.1.                     Επίδομα Διπλωματούχων Μηχανικών Εκτός Περιοχής Πρωτευούσης (ποσοστό 17,5% επί του ΒΜ και 40% επί του ΒΜ για τους απασχολούμενους, αντίστοιχα, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Αγ. Γεωργίου και στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ.

2.2.                     Επίδομα Απομόνωσης σε ποσοστό 30% επί του ΒΜ, στον Κλάδο Διαχείρισης Απόσυρσης Σταθμού Πτολεμαΐδας – ΛΙΠΤΟΛ, εφόσον διακόπτεται το Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού Κυρίων Σταθμών Παραγωγής, ΑΣΠ και Λιγνιτωρυχείων.

2.3.                     Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας με την προϋπόθεση της απασχόλησης :

α.         στη φύλαξη των εγκαταστάσεων (μισθωτοί ΓΥ3/Β),

β.          στην αποθήκη, εφόσον η εν λόγω απασχόληση είναι

μόνιμη, εντός του χώρου αυτής,

 

γ.           στον Υποσταθμό ΑΔΜΗΕ (μισθωτοί Τ4/Β),

 

δ.          στην    επίβλεψη   ηλεκτρικών   εγκαταστάσεων   και   στη

διατήρηση ορισμένων εξ αυτών υπό ηλεκτρική τάση, καθώς και στην αποξήλωση-απομάκρυνση των ηλεκτρονικών συστημάτων από τις εγκαταστάσεις (μισθωτοί Τ4/Β και Τ4/Γ).

 1. Την έγκριση της χορήγησης του προβλεπόμενου στην ΕΣΣΕ 1995 Επιδόματος Επικίνδυνης Εργασίας σε ποσοστό 15% επί του ΒΜ στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης, Κατηγορίας/Ειδικότητας Τ4/Β και Τ4/Γ, εξαιρουμένων όσων υπάγονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα ή λαμβάνουν το Επίδομα Τεχνικού Προσωπικού ΚΣΠ – ΑΣΠ – ΤΣΠ και Λιγ/χείων.
 2. Η τυχόν διαφορά των τακτικών αποδοχών που θα προκύψει από την ως άνω διακοπή των ειδικών επιδομάτων (παράγραφος 1 της παρούσας) και μετά τη χορήγηση των κατά περίπτωση επιδομάτων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 της παρούσας, θα καταβάλλεται στους απασχολούμενους στους ως άνω συσταθέντες Κλάδους Διαχείρισης Απόσυρσης, σε ποσοστό 100% κατά το πρώτο έτος εφαρμογής της παρούσας, σε ποσοστό 67% κατά το δεύτερο έτος και σε ποσοστό 33% κατά το τρίτο έτος, ενώ μετά το πέρας του τρίτου έτους, ο εργαζόμενος θα αμείβεται με τις αποδοχές της νέας θέσης απασχόλησης.
 3. Τα οριζόμενα στην ως άνω παρ. 1 της παρούσας καταλαμβάνουν και τους εργαζόμενους που θα μετακινηθούν, βάσει της Απόφασης, από τον πρώην ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου σε θέσεις εργασίας άλλων υπηρεσιακών Μονάδων, τα δε οριζόμενα στην ως άνω παρ. 4, της παρούσας, περί κλιμάκωσης καταβολής της τυχόν διαφοράς τακτικών αποδοχών, καταλαμβάνουν και τους εργαζόμενους που μετακινήθηκαν ή θα μετακινηθούν, μετά την ημερομηνία έκδοσης της ως άνω Απόφασης ΔΣ/ΔΕΗ, σε θέσεις εργασίας εκτός Μονάδων Σταθμών Παραγωγής και εντός του Νομού διαμονής τους.
 4. Την κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 7, της με Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου. Για το προσωπικό για το οποίο έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, ως τακτικές αποδοχές της θέσης προέλευσης λογίζονται οι αποδοχές που οι μετακινούμενοι ελάμβαναν μέχρι την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
 5. Την έγκριση όπως, οι ρυθμίσεις της Απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλογικά για τους ΑΗΣ σε περίπτωση οριστικής απόσυρσης του συνόλου των Μονάδων τους.
 6. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου όπως ρυθμίσει με Αποφάσεις του τα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της παρούσας Απόφασης και επιλύσει τυχόν ανακύπτοντα ειδικότερα ζητήματα.

 

Σημείωση: Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων υπερψήφισαν με την προϋπόθεση ότι η περικοπή θα εφαρμοσθεί σταδιακά σύμφωνα με τον κανονισμό μεταθετότητας και την σχετική διαβούλευση με την ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Υπηρεσιακές μετακινήσεις προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. εντός και εκτός της επικράτειας.

 • Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 • Την προσθήκη στην παράγρ. 1.1. του Κεφαλαίου Β’, του Μέρους Γ’, της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου, του ακόλουθου εδαφίου:

«Προκειμένου περί ταξιδίων μεγάλης (άνω των τριών ωρών διάρκειας) απόστασης, εξουσιοδοτείται ο Διευθύνων Σύμβουλος να αποφασίζει τον τρόπο μετακίνησης Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και στελεχών της ιεραρχίας, κατ’ απόκλιση των ως άνω οριζομένων».

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Επέκταση της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε., στην Ελληνική Αγορά.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 1. Την έγκριση της επέκτασης της διάρκειας του Πιλοτικού Προγράμματος Διάθεσης των Εγγυήσεων Προέλευσης (Ε.Π.) από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς, τις οποίες διαθέτει η ΔΕΗ Α.Ε. στην ελληνική αγορά και για το έτος 2017. Στις περιπτώσεις που οι συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας των πελατών έχουν διάρκεια ισχύος που λήγει εντός του 2018, η διάρκεια διάθεσης των Ε.Π. για τους πελάτες αυτούς θα παρατείνεται έως τη λήξη των συμβάσεων αυτών.
 2. Την έγκριση της αύξησης της προς διάθεση ποσότητας των Εγγυήσεων Προέλευσης από 1.200.000 σε 2.000.000.
 3. Την έγκριση της δρομολόγησης των απαραίτητων ενεργειών για την πιστοποίηση και των λοιπών ΥΗΣ του συνημμένου, στην παρούσα Απόφαση, Πίνακα 1, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των προς διάθεση στους πελάτες Εγγυήσεων Προέλευσης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 7 – Κ.Μασούρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

 

Την Πέμπτη 13/7/2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

 

 1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-2016/2151106/23.7.2015 με την Εταιρεία «ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχών Περιστερίου – Ελευσίνας». Οριστικοποίηση της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

     Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Ψήφισα υπέρ της οριστικοποίησης έκπτωσης της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» για το λόγο 

      ότι επανειλημμένα είχε ενημερωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες ώστε να 

      βελτιωθεί και να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

 Αποτέλεσμα της κακής απόδοσής της Εταιρείας «ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ» ήταν οι καθημερινές       διαμαρτυρίες των καταναλωτών, δημιουργώντας συνεχείς τριβές με τους συναδέλφους των περιοχών προκαλώντας τη δυσφήμιση του ΔΕΔΔΗΕ.

     Ένας επιπλέον λόγος για την επιλογή μου αυτή ήταν το γεγονός ότι  τα προβλήματα αυτά είναι γενικευμένα και σε άλλες Περιοχές ευθύνης του.

    

 1. Σύμβαση αριθ.ΔΔ-206/2153128/5.6.2015 με την Εταιρεία «ΤΡΙΚΑΛΙΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ» για την εκτέλεση του Έργου: «Δίκτυα Περιοχής Άρτας». Μη οριστικοποίηση της καταγγελίας της πιο πάνω Σύμβασης.

     Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

Ψήφισα παρών διότι παρά την αρνητική του προϊστορία  έδειξε σημάδια βελτίωσης     σύμφωνα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οπότε το Δ.Σ ψήφισε ότι μπορεί να του δοθεί ο ελάχιστος δυνατός χρόνος για να ανταποκριθεί στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Σημ.: Σύμφωνα και με το παλαιό αλλά και πολύ περισσότερο με το νέο νομοθετικό πλαίσιο η διαδικασία ανάδειξης νέου εργολάβου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία με αποτέλεσμα η Περιοχή να στερηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα τις υπηρεσίες εργολάβου με όλες τις ευνόητες σε όλους συνέπειες.