Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 82

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι

 

Στις 07.11.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Κάλυψη  δαπανών  λειτουργίας   Βρεφονηπιακών – Παιδικών  Σταθμών ΔΕΗ Α.Ε..

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της κάλυψης του κόστους φιλοξενίας παιδιών στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου σε ποσό ύψους 361,09 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της (31.7.2018).
 2. Την έγκριση της κάλυψης του κόστους φιλοξενίας παιδιών στον Παιδικό Σταθμό Πτολεμαΐδας σε ποσό ύψους 169.800,09 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ) για την τρέχουσα σχολική χρονιά και έως τη λήξη της (31.7.2018).
 3. Την έγκριση της συνέχισης της φιλοξενίας στο Βρεφονηπιακό Σταθμό Αμαρουσίου έως 15 βρεφών-νηπίων του Δήμου Αμαρουσίου, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επέκταση χορήγησης των Ειδικών Επιδομάτων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο προσωπικό του Τομέα Επικοινωνίας Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΕΚΔΜ) της ΔΕΣΕ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επέκτασης της χορήγησης των Ειδικών Επιδομάτων, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που χορηγούνται στο προσωπικό του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας και στο προσωπικό των αντίστοιχων Κατηγοριών του Τομέα Επικοινωνίας Ενεργειακού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας (ΔΕΣΕ).
 2. Η πιο πάνω ρύθμιση γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει, μερικά ή ολικά κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θα θεωρούσε τούτο σκόπιμο.
 3. Την έγκριση όπως, η χορήγηση των προαναφερόμενων ειδικών επιδομάτων, ισχύσει από την τοποθέτηση των εργαζομένων στον εν λόγω Τομέα.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Επέκταση χορήγησης των Ειδικών Επιδομάτων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου στο προσωπικό του ΑΗΣ Κατταβιάς.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της επέκτασης στο προσωπικό του ΑΗΣ Κατταβιάς (ΘΗΣ Νότιας Ρόδου) της χορήγησης των καταβαλλόμενων Ειδικών Επιδομάτων στο ύψος και ποσοστό που αυτά χορηγούνται στο προσωπικό του ΑΗΣ Αθερινόλακκου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Την έγκριση της χορήγησης στο παραπάνω προσωπικό και του Ειδικού Επιδόματος που χορηγείται στο προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο που εδρεύει στο Νομό Δωδεκανήσου (παρ. Α.5 της από 20.9.1985 ΕΣΣΕ).

 1. Την έγκριση της χορήγησης στο προσωπικό του ΚΜΕΕΕ Ρόδου που υπάγεται οργανωτικά στο ΚΜΕΕΕ Χανίων-Λινοπεραμάτων-Ρόδου της ΔΜΚΘ και το οποίο μετεγκαταστάθηκε και απασχολείται στον ΑΗΣ Κατταβιάς, των Ειδικών Επιδομάτων στο ύψος και ποσοστό που αυτά χορηγούνται στο προσωπικό του ΑΗΣ Αθερινόλακκου και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Την έγκριση της συνέχισης της χορήγησης στο παραπάνω προσωπικό, πλέον των ανωτέρω, του Ειδικού Επιδόματος που χορηγείται στο προσωπικό που υπηρετεί σε Υπηρεσιακό Κλιμάκιο που εδρεύει στο Ν. Δωδεκανήσου (ΕΣΣΕ 1985, παρ. Α.5), καθώς και του επιδόματος  που χορηγείται στο προσωπικό των ΚΜΕΕΕ- ΚΕΨΕ και Εργοταξίων (6% επί της ημερήσιας αποζημίωσης εκτός έδρας εσωτερικού), με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις.

 1. Την ένταξη των δύο ως άνω Υπηρεσιακών Κλιμακίων στις χαρακτηριζόμενες ως προβληματικές περιοχές και την υπαγωγή τους στα κίνητρα που προσδιορίζονται αντίστοιχα για τις περιοχές αυτές.
 2. Την έγκριση όπως, η χορήγηση των προαναφερόμενων ειδικών επιδομάτων, ισχύει από την έκδοση της παρούσας Απόφασης.
 3. Η πιο πάνω ρύθμιση γίνεται από ελευθεριότητα της Επιχείρησης, η οποία και διατηρεί το δικαίωμα να την ανακαλέσει ή να την τροποποιήσει, μερικά ή ολικά κατά την κρίση της, οποτεδήποτε θεωρήσει τούτο σκόπιμο.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πολιτική μετακίνησης Στελεχών σε άλλες θέσεις της αυτής ή ανώτερης θέσης της διοικητικής ιεραρχίας.

–  Μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση – συμπλήρωση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 120/26.11.2015 και συγκεκριμένα της παραγράφου 1.3. αυτής, ως εξής:

 

«1.3.      Την καταβολή εξόδων μετακίνησης, όπως αυτά προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις της εταιρείας για τις εκτός έδρας μετακινήσεις  και τη χορήγηση άδειας μιας (1) ημέρας με αποδοχές το μήνα για τη μετακίνηση του στελέχους στην πόλη της προέλευσής του, εφόσον δεν έχει μετεγκατασταθεί η οικογένεια του Στελέχους. Σε περίπτωση που στο μετακινούμενο Στέλεχος δεν καλύπτονται από την Εταιρεία α) οι δαπάνες για χρήση κατοικίας ή διαμονής σε ξενοδοχείο και β) οι δαπάνες μεταφοράς οικοσκευής, το εν λόγω στέλεχος θα δικαιούται την καταβολή εξόδων μετακίνησης προς και από την πόλη προέλευσής του, επιπλέον των προαναφερομένων έως και τριών (3) μετακινήσεων το μήνα χωρίς τη χορήγηση ημερών αδείας, πέραν της παραπάνω μίας (1) ημέρας.

Σε περίπτωση χρήσης αεροπορικού μέσου η έκδοση των εισιτηρίων θα γίνεται μόνο από τη Διεύθυνση Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας.»

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 81

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Στις 17.10.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Διακήρυξη Έγκριση διενέργειας Διαγωνισμού με «Ανοικτή Διαδικασία» και των βασικών όρων για την κατάρτιση της υπόψη διακήρυξης, με αντικείμενο: «ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

 1. ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (FGD PLANT) ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».

 

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. ΨΗΦΙΣΑΝ λευκή ψήφο οι κ.κ. Π.ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ και Ν.ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ διότι δεν κρίθηκαν αρκετές οι προϋποθέσεις για την διενέργεια διαγωνισμού με πολλές συμμετοχές ενδιαφερομένων.

 

 1. Την έγκριση της διενέργειας Διαγωνισμού με «Ανοικτή Διαδικασία» με αντικείμενο:

«ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΜΟΝΑΔΕΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV.

 1. ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (FGD PLANT) ΞΗΡΗΣ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ.
 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»,

συνολικού προϋπολογισμού 145.000.000 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης) που δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς, ο οποίος αναλύεται ως εξής:

α)            Σε 25.000.000 Ευρώ για το αντικείμενο του Μέρους 1 της Σύμβασης για το ως άνω Έργο 1. που αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς και

β)            σε 120.000.000 Ευρώ για το ως άνω αντικείμενο Προμήθειας 2. ροφητικών υλικών, διάρκειας 11 ετών (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης της Επιχείρησης να παρατείνει την αρχική περίοδο 5,5 ετών για άλλα επιπλέον 5,5 έτη) που δεν αποτελεί ανώτατο όριο προσφοράς.

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Προμήθεια επιπλέον ποσότητας ντίζελ έτους 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της προμήθειας 40.000 ± 20% χλτ ντίζελ της κατηγορίας ULSD 10 ppm, για το χρονικό διάστημα 1.11.2017 – 31.12.2017 και την ανάθεση αυτής στην εταιρεία ΕΚΟ ΑΒΕΕ με τους όρους της σύμβασης.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Επιβολή τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημοσίων Αρχών και επαναπροσδιορισμός των τόκων υπερημερίας που εφαρμόζει η ΔΕΗ Α.Ε. στις συναλλαγές με τους πελάτες της.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση χρέωσης τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές όλων των πελατών της Επιχείρησης ανεξαρτήτως τιμολογίου με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο υπερημερίας.
 2. Την έγκριση χρέωσης τόκων υπερημερίας στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των Δημοσίων Αρχών με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο.
 3. Την έγκριση για επιβολή του εκάστοτε ισχύοντος δικαιοπρακτικού επιτοκίου μόνο στις περιπτώσεις των διακανονισμένων οφειλών.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Παραχώρηση για χρήση εκτάσεων του ΛΚΔΜ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ. Υπερψήφισαν με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των Δήμων Πτολεμαΐδας, Κοζάνης και Αμυνταίου.

 1. Την έγκριση της παραχώρησης για χρήση, στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, έναντι ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για χρονικό διάστημα 10 ετών, έκτασης περί των 3.000 στρ. στη γεωγραφική περιοχή των Ορυχείων Πτολεμαΐδας.
 2. Την έγκριση της παραχώρησης για χρήση, έναντι ανταλλάγματος στο Ελληνικό Δημόσιο, για χρονικό διάστημα 10 ετών, έκτασης περί των 700 στρ. στη γεωγραφική περιοχή του Ορυχείου Αμυνταίου.
 3. Το αντάλλαγμα για τις παραπάνω εκτάσεις ανέρχεται σε 10 Ευρώ ανά στρέμμα και ανά έτος και τα έξοδα της παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένου τυχόν φόρου, θα βαρύνουν τη ΔΕΗ Α.Ε..

 

 1. Η παραχώρηση θα τελεί υπό τη διαλυτική αίρεση της πραγματοποίησης του σκοπού της και για όσες εκτάσεις ο σκοπός αυτός δεν πραγματοποιηθεί εντός χρονικού διαστήματος 5 ετών, η παραχώρηση θα ανακαλείται κατά το μέτρο των εκτάσεων που δε χρησιμοποιήθηκαν και οι εκτάσεις αυτές θα επιστρέφουν αυτοδίκαια στη ΔΕΗ Α.Ε..
 2. Εντέλλεται η ΔΝΥ για την περαίωση όλων των από νομικής απόψεως απαραίτητων ενεργειών για την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.

 

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διάθεση θέσεων «Μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας  Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκπαιδευτικού έτους 2017 – 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της διάθεσης θέσεων «Μαθητείας» στη ΔΕΗ Α.Ε. μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τo εκπαιδευτικό έτος 2017-2018, των αναφερομένων ειδικοτήτων, ως εξής:

1.1.         70 μαθητευόμενων, απόφοιτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ), του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας, για εννέα μήνες,

1.2.         30 μαθητευόμενων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), εποπτείας Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για έξι μήνες περίπου (768 ώρες).

 1. Όπως η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη για την προαναφερόμενη Μαθητεία ανέλθει κατά μέγιστο στο ποσό των 350.000 Ευρώ, περιλαμβανομένης της τυχόν επιδότησης.
 2. Την έγκριση όπως η δαπάνη της Μαθητείας βαρύνει τον προϋπολογισμό των Μονάδων στις οποίες θα πραγματοποιηθεί.
 3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης όπως :

4.1.         Εγκρίνει, σε περίπτωση που οι προσφερόμενες θέσεις Μαθητείας δεν μπορούν να καλυφθούν από τη μια εκ των εκπαιδευτικών δομών της πιο πάνω παραγράφου 1, να καλύπτονται από μαθητευόμενους αντίστοιχης ειδικότητας της άλλης εκπαιδευτικής δομής, μετά από πρόταση της ΔΕΚΠ.

4.2.         Καθορίζει εφεξής τόσο τον αριθμό των θέσεων Μαθητείας που θα διατίθενται ανά εκπαιδευτικό έτος σε Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε., μαθητευόμενων των ΕΠΑ.Λ. και Ι.Ε.Κ., όσο και τη σχετική δαπάνη, μη υπερβαίνουσα ανά εκπαιδευτικό έτος το ανώτατο ποσό της πιο πάνω παραγράφου 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία και συναφή λεπτομέρεια για τη διενέργεια της εν λόγω Μαθητείας στις εγκαταστάσεις της Επιχείρησης.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 10 – Κ.Μασούρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Την Δευτέρα 09/10/2017 και ώρα:09.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

1.Διαγωνισμός αριθ.ΔΔ-209 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα.

-Υποβολή προς έγκριση της διενέργειας του πιο πάνω διαγωνισμού.

-Υποβολή προς έγκριση της σχετικής διακήρυξης.

-Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ. κατά πλειοψηφία.

Τη διενέργεια του διαγωνισμού αριθ. ΔΔ-209 για εργολαβίες κατασκευής Έργων δικτύων Διανομής σε όλη την Ελλάδα , «Διάρκειας Ισχύος» 36 μηνών, με προβλεπόμενο χρόνο εγκατάστασης εργολάβων την 1.1.2019, σύνολο εργολαβιών διακήρυξης:55 εργολαβίες (8 ΔΠΑ, 16 ΔΠΜ-Θ, 12 ΔΠΠ-Η, 7 ΔΠΚΕ, ΚΑΙ 12 ΔΠΝ), με προϋπολογισμό ύψους 410.350.000 ευρώ και δικαίωμα προαιρέσεως, εφόσον αυτό ασκηθεί, που δύναται να ανέλθει σε περίπτωση αυξήσεως κατ’ ανώτατο όριο στο 50% του προϋπολογισμού, ήτοι στο ποσό των 205.175.000 ευρώ. Σε περίπτωση μείωσης, το δικαίωμα προαιρέσεως είναι μέχρι 30% του συμβατικού τμήματος του Έργου, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση.   

2.Διαγωνισμός αριθ.503515/17.6.2016 για την προμήθεια Μονοφασικού «Έξυπνου» Ηλεκτρονικού Μετρητή Χ.Τ με μέσο επικοινωνίας (μόντεμ) δύο (2) απαρτίες. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

3.Διαγωνισμός αριθ.503403/25.6.2014 για την προμήθεια ασφαλειοαποζευκτών υπαίθρου 20 KV με μονωτήρες πορσελάνης. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

4.Διαγωνισμός αριθ.503501/27.5.2015 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20KV με συνθετικό περίβλημα. Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 80

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Στις 26.09.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΔΙΘΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Συμπλήρωση της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εκπροσώπηση της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκχώρηση αρμοδιοτήτων.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 4, του άρθρου 9 του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και μετά την κατάργηση του εδαφίου γ’, της παραγράφου 2, του άρθρου 9 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., που αφορούσε την εκπροσώπηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Α.Ε.,

α)        την εκλογή του κ. Τοπαλή Φραγκίσκου ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά την από 7.6.2017 παραίτηση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος της την 13η Ιουνίου 2017, του κ. Κυριάκου Μάγγου (Μη Εκτελεστικού  Μέλους) και για το υπόλοιπο της θητείας του ως άνω παραιτηθέντος Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι, μέχρι τις 10.7.2019

και

β)        την εκλογή της κας Φούντη Μαρίας ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, και για θητεία έως τις 10.7.2019.

Για αμφότερα τα νέα Μέλη διαπιστώνεται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ανεξαρτησίας, της  διάταξης  του άρθρου 4,  παράγρ. 1, του Ν. 3016/2002 ως ισχύει και επομένως αμφότερα τα Μέλη χαρακτηρίζονται ως «Ανεξάρτητα».

 1. Μετά τα πιο πάνω, η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής, με την Ιδιότητα εκάστου Μέλους του, παρατιθέμενη αντιστοίχως:

2.1.         Παναγιωτάκης Εμμανουήλ του Μιχαήλ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος.

Θητεία του έως τις 7.4.2018.

2.2.         Ανδριώτης  Γεώργιος  του  Αντωνίου,  Αντιπρόεδρος  του  Διοικητικού Συμβουλίου,  Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό  Μέλος,  Πολιτικός Μηχανικός,  .

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.3.         Αλεξάκης Παναγιώτης του Δημητρίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Οικονομολόγος/Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

2.4.         Βασιλάκης Δημήτριος του Νικολάου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.5.         Βατάλης Άρης του Χαρίσιου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Τεχνικός.

Θητεία του έως τις 17.12.2018.

2.6.         Καραλευθέρης Παντελής του Κυριάκου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

2.7.         Παπαγεωργίου Χρήστος του Γεωργίου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανικός Μεταλλείων – Μεταλλουργός Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.8.         Σταθάκης Λάζαρος του Νικολάου, Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος, Χημικός Μηχανικός.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.9.         Τοπαλής Φραγκίσκος του Βασιλείου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος/Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Θητεία του έως τις 10.7.2019.

2.10.      Φούντη Μαρία του Αριστείδη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος, Μηχανολόγος – Μηχανικός/Καθηγήτρια στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Θητεία της έως τις 10.7.2019.

2.11.      Φωτόπουλος Νικόλαος του Αθανασίου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Υπάλληλος της ΔΕΗ Α.Ε. – Εκπρόσωπος των Εργαζομένων.

Θητεία του έως τις 5.6.2019.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση της προς δημοσίευση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης της ΔΕΗ Α.Ε., της περιόδου 1.1.2017 – 30.6.2017, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Εξαμηνιαίας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:
 • Την εξαμηνιαία έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Τη δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

1.3.                         Τις εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2017 – 30.6.2017 και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :

 • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
 • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
 • Κατάσταση Ταμιακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.

Σημείωση: Τα οικονομικά αποτελέσματα του εξαμήνου 01.01.2017-30.06.2017 όπως και η σχετική με αυτά δήλωση του Προέδρου βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc».

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την εξουσιοδότηση του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου κου Σταύρου Γούτσου, να εκπροσωπήσει τη ΔΕΗ Α.Ε. σε Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας Ειδικού Σκοπού (Special Purpose Vehicle – SPV) υπό την επωνυμία «Public Power Corporation Finance Plc», προκειμένου να :
 • Οριστεί το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Λάζαρος Σταθάκης, ως Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του SPV, σε αντικατάσταση του κ. Γεωργίου Αγγελόπουλου, Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών.
 • Πραγματοποιηθούν όποιες τροποποιήσεις στο Καταστατικό του SPV απαιτηθούν κατά το βρετανικό δίκαιο.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Παύση προγράμματος για τα Διεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (Global Depositary Receipts ή «GDRs»).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της παύσης, από 28.11.2017, του προγράμματος για τα Διεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (Global Depositary Receipts ή «GDRs»), όπως αυτό περιγράφεται στη συνημμένη, στην εισήγηση Αποθετήρια Συμφωνία (Depositary Agreement) σε συνέχεια της παραίτησης της Bank of New York Mellon (BNY) από Αποθετήρια Τράπεζα.

ΘΕΜΑ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Μεταβίβαση, κυριότητας τμήματος ακινήτου στα Χανιά ιδιοκτησίας ΔΕΗ Α.Ε..

Μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Τη μερική τροποποίηση της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου με την κατάργηση της παραγράφου 1.11. αυτής και την αντικατάστασή της, ως εξής :

«1.11.                           Τμήμα ακινήτου επί της οδού Υψηλαντών αριθ. 3 στα Χανιά.

Είδος              :       Ιατρείο, αίθουσα αναμονής, βοηθητικοί χώροι στον

1ο όροφο του ακινήτου.

Εμβαδόν   :            119,51 τ.μ. επί συνόλου 266,60 τ.μ. κυρίων χώρων».

 

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 79

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Στις 12.09.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαγωνισμός για την προμήθεια 500.000 ΜΤ λιγνίτη με Κατώτερη Θερμογόνο Ικανότητα 2.100 Kcal/Kg για την κάλυψη αναγκών του ΑΗΣ Μελίτης και του ΑΗΣ Καρδιάς

–           Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της ανάθεσης στον Οίκο ΜΕΤΕ Α.Ε., της προμήθειας 500.000 ΜΤ λιγνίτη συνολικής ενδεικτικής αξίας 16.865.000 Ευρώ για τις ανάγκες του ΑΗΣ Μελίτης και του ΑΗΣ Καρδιάς.

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Διαμόρφωση πολιτικής προμήθειας υγρών καυσίμων για το έτος 2018.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της πολιτικής προμήθειας και μεταφοράς υγρών καυσίμων που αφορά στην κάλυψη των αναγκών της Επιχείρησης για το έτος 2018, όπως αυτή αποτυπώνεται στο κεφάλαιο Ε της εισήγησης.
 2. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει τα τεύχη των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων (μαζούτ και ντίζελ), είτε αυτοί αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις είτε την προμήθεια εκτάκτων φορτίων.
 3. Την εξουσιοδότηση του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών όπως εγκρίνει την επιλογή του/των ναυλομεσιτικού/ών γραφείου/ων που θα χρησιμοποιηθεί/ούν για τη χρονοναύλωση των δεξαμενόπλοιων.
 4. Όπως τα αποτελέσματα των Διαγωνισμών προμήθειας υγρών καυσίμων που αφορούν ετήσιας διάρκειας συμβάσεις τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.
 5. Όπως τα αποτελέσματα της διαπραγμάτευσης για κάθε χρονοναύλωση δεξαμενόπλοιου τεθούν υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου για έγκριση.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Ενημερωτικό Δελτίο Νο 8 – Κ.Μασούρα

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

 

Την Πέμπτη 7/9/2017 και ώρα:10.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

 1. Σύμβαση αριθ. ΔΔ-187/2102136/10.12.2010 με την Εταιρεία «ΣΙΑΜΚΑΣ ΕΒΗΕΚ ΑΕ» για την εκτέλεση του Έργου : «ΔΙΚΤΥΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

          Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

 1. Διαγωνισμός αριθ. 503509/25.2.2016 για την προμήθεια αλεξικέραυνων οξειδίου μετάλλου χωρίς διάκενα για δίκτυα διανομής 20 KV. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

     Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

 1. Διαγωνισμός αριθ.503604/19.5.2016 για την προμήθεια Κιβωτίων Ασφαλειών Χ.Τ.

–Μείωση της ποσότητας των ειδών 1 και 4 του πιο πάνω διαγωνισμού.

-Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

          Απόφαση ομόφωνη.

 1. Διάθεση θέσεων Μαθητείας στα ΕΠΑ.Λ και Ι.Ε.Κ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στις ΕΠΑ.Σ Ο.Α.Ε.Δ στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Συζήτηση και λήψη απόφασης.

Απόφαση Δ.Σ. ομόφωνη.

Έγινε παρουσίαση από την αρμόδια υπηρεσία ΔΣΡ με θέμα «Καταγραφή και αξιολόγηση των κινδύνων ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε».