Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 71

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

Στις 07.04.2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών  Καταστάσεων  της δέκατης πέμπτης εταιρικής χρήσης (1.1.2016 – 31.12.2016) της ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς  (ΔΠΧΑ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της συνημμένης στην παρούσα Απόφαση Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης, η οποία περιλαμβάνει:
  • Την Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, της χρήσεως 1.1.2016 – 31.12.2016, για την Εταιρεία και τον Όμιλο, στην οποία συμπεριλαμβάνονται η Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης και η Επεξηγηματική Έκθεση.
  • Τη Δήλωση Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Τις Οικονομικές Καταστάσεις, σε ενοποιημένη και μη ενοποιημένη βάση, που έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016, και οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής :
  • Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης
  • Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως
  • Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος
  • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
  • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
  • Τις Σημειώσεις που συνοδεύουν τις πιο πάνω Οικονομικές Καταστάσεις και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών.
  • Τις Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις (ως προσάρτημα των Οικονομικών Καταστάσεων) για την εν λόγω περίοδο στις οποίες περιλαμβάνονται Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελέσματα Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του συνόλου της Εταιρείας. Επιπρόσθετα, εμφανίζονται διακριτά και οι δραστηριότητες του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου.

 

Ειδικότερα:

 

 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Ορυχείων, Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.
 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας της Κρήτης.
 • Καταστάσεις Χρηματοοικονομικής Θέσης και Αποτελεσμάτων Χρήσεως για τις δραστηριότητες Παραγωγής, Δικτύου και Προμήθειας  Λοιπών μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
 • Μεθοδολογία και κανόνες κατανομής που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να καταρτισθούν οι Λογιστικά Διαχωρισμένες Οικονομικές Καταστάσεις, όπως έχουν συμφωνηθεί με τη ΡΑΕ.
 1. Να εισηγηθεί στην προσεχή Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας τη μη διανομή μερίσματος, σύμφωνα με το άρθρο 45, παράγρ. 2 περ. β) του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 3, παράγρ. 3 του Α.Ν. 148/1967, ως ισχύει, λόγω των σημαντικών συμβολαιοποιημένων επενδύσεων και των ταμειακών αναγκών που αντιμετωπίζει η Εταιρεία κατά τη χρήση 2017.

 

ΘΕΜΑ 2

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Απόφαση επιλογής του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών  χωρίς δημόσια προκήρυξη.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

–              Την πλήρωση της θέσης του Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών  χωρίς δημόσια προκήρυξη.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων στα γήπεδα ΑΗΣ Χανίων και Υ/Σ Χανίων και εκμίσθωση εδαφικής έκτασης και χώρου, εντός του κτιρίου του Υ/Σ, στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε..

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της ρύθμισης, με βάση τις διατάξεις του Ν. 4178/2013, όσων εγκαταστάσεων, εντός του συνόλου της ιδιοκτησίας της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του ΑΗΣ Χανίων, είναι ακόμη αυθαίρετες, συμπεριλαμβανομένων και των κτισμάτων που έχουν ανεγερθεί παράνομα εντός του καταπατημένου τμήματος από τρίτους, ώστε να είναι δυνατή η σύνταξη των Συμβολαιογραφικών Πράξεων που θα απαιτηθούν στη συνέχεια και η έκδοση Αδειών Δόμησης στο γήπεδο.
 2. Την έγκριση της συνένωσης, με Συμβολαιογραφική Πράξη, όλων των επί μέρους γηπέδων που αποτελούν την ιδιοκτησία της ΔΕΗ Α.Ε. στην περιοχή του ΑΗΣ Χανίων και την ταυτόχρονη παραίτηση της Επιχείρησης από το δικαίωμα ιδιοκτησίας επί του καταπατημένου τμήματος επιφάνειας 3.200,30Μ2 του γηπέδου με σημερινό.
 1. Να καταβάλει ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. το ποσόν των 24.642,31 Ευρώ, ως αποζημίωση για την παραίτηση της ΔΕΗ Α.Ε. από το δικαίωμα κυριότητας επί του ως άνω καταπατημένου τμήματος επιφάνειας 3.200,30Μ2.
 2. Την έγκριση της σύνταξης Συμβολαιογραφικής Πράξης μίσθωσης, διάρκειας 50 ετών από τη ΔΕΗ Α.Ε. στον ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με δικαίωμα ανανέωσης εκ μέρους του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., συγκεκριμένης εδαφικής έκτασης, επιφάνειας 4.270,00Μ2 του ενιαίου πλέον γηπέδου της, καθώς και χώρου επιφάνειας 55,08Μ2 εντός του κτιρίου του υποσταθμού, όπως αυτά φαίνονται στο συνημμένο, στην εισήγηση, Τοπογραφικό Διάγραμμα και το συνημμένο στην εισήγηση, σχέδιο κάτοψης του κτιρίου του υποσταθμού και σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου στην εισήγηση Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης.

Το ετήσιο μίσθωμα για τη χρήση της παραπάνω γηπεδικής επιφάνειας 4.270,00Μ2 και του στεγασμένου χώρου επιφάνειας 55,08Μ2, ορίζεται στο ποσόν των 16.000 Ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως κατά το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους, σύμφωνα και με το συνημμένο στην εισήγηση, σχέδιο Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης.

 1. Την έγκριση όπως επιβαρυνθεί ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. με κάθε επιπλέον δαπάνη που τυχόν θα προκύψει από την προαναφερθείσα διαδικασία ρύθμισης αυθαιρέτων εντός του καταπατημένου τμήματος του γηπέδου του ΑΗΣ και σύνταξης συμβολαιογραφικών πράξεων (ΕΝΦΙΑ, αμοιβές τρίτων, συμβολαιογραφικά έξοδα, εγγραφές στο Κτηματολόγιο κ.λ.π.).

Η καταβολή του συνόλου των παραπάνω επιβαρύνσεων να γίνει επίσης αμέσως   μετά την υπογραφή του προαναφερθέντος Ιδιωτικού Συμφωνητικού Μίσθωσης.

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ από Κ.ΜΑΣΟΥΡΑ  

Αθήνα, 10 Απριλίου 2017

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,

Την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 και ώρα:14.00 συνεδρίασε το Δ.Σ του ΔΕΔΔΗΕ και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα Η.Δ:

 1. Υποβολή προς έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης χρήσης 2016.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 1. Υποβολή προς έγκριση ρυθμίσεων υπηρεσιακών μετακινήσεων προσωπικού της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε εντός και εκτός της Επικράτειας (εκτός έδρας).

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 1. Υποβολή προς έγκριση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων και ρύθμισης δόσεων μισθωτών (ΥΒΑΕ).

Απόφαση Δ.Σ κατά πλειοψηφία.

 1. Υποβολή προς έγκριση καταβολής στους μισθωτούς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις οφειλόμενες αναπαύσεις από 01.01.2012 έως και 31.12.2016 (ΡΕΠΟ).

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

 1. Υποβολή προς έγκριση νέων πρωτότυπων τευχών για την επιλογή αναδόχων συμβάσεων προμηθειών.

Απόφαση Δ.Σ ομόφωνη.

Σημείωση: Καταψήφισα την εισήγηση No 3 γιατί η παρακράτηση των άτοκων δόσεων ύψους 200€ σε όλους είναι δυσβάστακτο ποσό για τα σημερινά οικονομικά δεδομένα και πρέπει να γίνεται αναλογικά με το ύψος των μισθολογικών αποδοχών.

Τα αναλογούντα ποσά ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων θα συμψηφιστούν με τυχόν οφειλόμενες καταβολές σε μισθωτούς, όπως μη χορηγηθείσες κανονικές άδειες προηγούμενων ετών, οφειλόμενες αναπαύσεις ή συμψηφισμό ειδικών επιδομάτων. Τα διακανονιζόμενα ποσά θα καθοριστούν για τον κάθε μισθωτό μετά τους εν λόγω συμψηφισμούς.

Τέλος οι όποιες επιβαρύνσεις από τις καθυστερήσεις καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών επιβαρύνουν τον εργοδότη.

Εύχομαι ο Χριστός να μας δώσει την δύναμη για τη δική μας Ανάσταση.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 70

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι. 

Στις 30.03.2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε έκτακτη συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Κοινοπρακτικό    Εξασφαλισμένο    Κοινό    Ομολογιακό    Δάνειο    του   Ν. 3156/2003 με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την Alpha Bank, την Τράπεζα Eurobank Ergasias, την Τράπεζα Πειραιώς και την ATTICA BANK.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έκδοση Κοινοπρακτικού Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου του Ν. 3156/2003 με τους βασικούς όρους, όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο στην παρούσα Απόφαση σχέδιο term sheet οι κυριότεροι των οποίων είναι:

 

Ποσό Εκδόσεως                                                 : Μέχρι Ευρώ διακόσια εκατομμύρια

(€ 200.000.000).

Σκοπός                                                                   : Κάλυψη αναγκών σε  κεφάλαιο κίνησης.

Διάρκεια                                                               : Έως 30/4/2019.

Αποπληρωμή                                                         : Η αποπληρωμή του κεφαλαίου του       Δανείου

ως ακολούθως:

 • 50 εκατ. Ευρώ – 30/4/2018
 • 50 εκατ. Ευρώ – 30/10/2018
 • 100 εκατ. Ευρώ – 30/4/2019

 

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Απείχαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων.

1              Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 3(ii) στο «Παράρτημα Α’ – Όροι Τιμολόγησης Πελάτη» της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας με τη Γ.Μ.Α.Ε.Ε. ΛΑΡΚΟ για τη χρονική περίοδο από 1.1.2016 έως και 31.12.2020, ως εξής:

«Με την επιφύλαξη των αναφερομένων ανωτέρω υπό 3(i), ο Πελάτης θα εξοφλεί πλήρως κάθε μηνιαίο λογαριασμό του έως την ημερομηνία λήξης αυτού, για τις καταναλώσεις περιόδου από 1.9.2017 έως 31.12.2020. Ποσό τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ κάθε μηνιαίου λογαριασμού θα εξασφαλίζεται με σύσταση ενεχύρου εκ μέρους της Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  υπέρ της ΔΕΗ Α.Ε.. Για το σκοπό αυτό η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  θα συστήσει ενέχυρο ποσού τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως επί του τραπεζικού λογαριασμού IBAN ………………………………….….. στον οποίο εισρέουν απαιτήσεις της έναντι του/των μεγαλύτερου/μεγαλύτερων πελατών της. Η Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ  δεσμεύεται δια της παρούσης ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής περιόδου δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια μεταφοράς των εισροών απαιτήσεων των ως άνω πελατών της μέχρι του ποσού των τουλάχιστον 3 εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό και θα διενεργεί εισροές τουλάχιστον τριών εκατομμυρίων Ευρώ μηνιαίως στον υπόψη τραπεζικό λογαριασμό.»

 1. Την έγκριση όπως η ως άνω τροποποίηση τεθεί υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Νομοτεχνικές βελτιώσεις στο Άρθρο 18 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιχείρησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο κ. Μπίτζας Γ.

Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση τροποποιημένου άρθρου 18 του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιχείρησης.

 

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Αναθεώρηση  σελίδων   του  Κανονισμού  Αξιολόγησης  Προσωπικού  ΔΕΗ Α.Ε.  (ΚΑΠ – ΔΕΗ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Μειοψήφισαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων και ο κ. Μπίτζας Γ.

 

 1. Την έγκριση της τροποποίησης των επισυναπτόμενων στην παρούσα Απόφαση σελίδων 9 έως 12 του  Κανονισμού  Αξιολόγησης  Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΚΑΠ – ΔΕΗ).
 2. Την κατάργηση της παραγράφου 1.β. της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 30/7.3.2017.
 3. Την έγκριση της αναδιατύπωσης των παραγράφων 3 και 4 της Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου αριθ. 30/7.3.2017, ως εξής:

«3.          Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό αναλυτικής διαδικασίας εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, τον καθορισμό της αξιολόγησης των Ειδικών Στελεχών και την έκδοση κάθε αναγκαίας σχετικής οδηγίας».

«4.          Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή των βαθμολογιών κάθε διαβάθμισης στις κλίμακες αξιολόγησης του ΚΑΠ/ΔΕΗ, διατηρώντας το μέγιστο της συνολικής βαθμολογίας στις ορισθείσες 500 Μονάδες».

ΘΕΜΑ 5

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ορισμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των θυγατρικών εταιρειών εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία και στη Βουλγαρία.

Αύξηση του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας στην Τουρκία και τροποποίηση του άρθρου 9 του Καταστατικού αυτής.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της αύξησης του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Amonim Sirketi, από τρία (3) σε πέντε (5) Μέλη.
 2. Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 9, παράγρ. 1 του Καταστατικού της 100% θυγατρικής εταιρείας της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Amonim Sirketi, αναφορικά με το μέγιστο αριθμό Μελών που μπορούν να εκλεγούν στο Διοικητικό Συμβούλιο και την αλλαγή αυτού από ενενήντα εννέα (99) σε πέντε (5).
 3. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου όπως αποφασίσει για τον ορισμό των Μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των θυγατρικών εταιρειών της ΔΕΗ Α.Ε. στην Τουρκία, PPC Elektrik Tedarik ve Ticaret Anonim Sirketi και στη Βουλγαρία, PPC Bulgaria JSCo, καθώς και όπως λάβει κάθε άλλη σχετική απόφαση και προβεί σε κάθε άλλη σχετική με τον εν λόγω ορισμό ενέργεια, περιλαμβανομένης και του προσδιορισμού των αμοιβών/αποζημιώσεών τους.

 

Συνάδελφοι

Η αντίθεσή μου στην πώληση του ΑΔΜΗΕ ήταν και είναι δεδομένη, εκφράστηκε ως τώρα με την καταψήφιση του Δ.Σ. όλων των αποφάσεων υπέρ της πώλησης του ΑΔΜΗΕ και με την προσφυγή μου σε ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στην πώληση όπως και με την συμμετοχή μου σε όλες τις δράσεις ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ. Συνεχίζω να δηλώνω πως η πώληση του ΑΔΜΗΕ είναι αρνητική για τη χώρα αλλά και για τη ΔΕΗ.

Στην τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο Εορδαίας επιχειρηματολόγησα ενάντια στην πώληση των μονάδων της ΔΕΗ λέγοντας πως γιατί να προχωρήσω στην συνολική πώληση και της ΔΕΗ αφού ούτως η άλλως έχουν συμφωνήσει και δρομολογήσει την υποχρεωτική πώληση του ΑΔΜΗΕ.

Σε κάθε περίπτωση οι αποφάσεις του Συνδικάτου και της παράταξής μου με δεσμεύουν.

 

 

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Διόρθωση στο Ενημερωτικό σημείωμα Ν 69

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στην ενημέρωση Νο 69 για τη συνεδρίαση Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. στις 07.03.2017 στο θέμα 1 Πρόταση διαφοροποίησης της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή του Γραφείου Διοίκησης, εκ παραδρομής σας ενημέρωσα πως η απόφαση ήταν ομόφωνη.

Για την σωστή ενημέρωσή σας η απόφαση πάρθηκε κατά πλειοψηφία. Το συγκεκριμένο θέμα καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. Γεώργιος Μπίτζας τον οποίον και ευχαριστώ για τη διόρθωση.

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 69

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 07.03.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πρόταση διαφοροποίησης της διαδικασίας επιλογής του Διευθυντή του Γραφείου Διοίκησης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του επισυναπτόμενου στην παρούσα Απόφαση νέου άρθρου 19 του Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΕΗ Α.Ε..

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Πρόταση έγκρισης νέου Κανονισμού Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ) σε αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ (ΕΚΦΑ/ΔΕΗ).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ. Καταψήφισε το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπίτζας και απείχαν οι κ.κ. Καραλευθέρης Π. και Φωτόπουλος Ν. εκπρόσωποι των εργαζομένων λόγω της μη πρότερης ενημέρωσης της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ.

 1. Την έγκριση του, συνημμένου στην παρούσα Απόφαση, Κανονισμού Αξιολόγησης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΑΠ/ΔΕΗ), σε αντικατάσταση του Ειδικού Κανονισμού Φύλλων Αξιολόγησης ΔΕΗ (ΕΚΦΑ/ΔΕΗ), με τις εξής διαφοροποιήσεις:

α.            Όπου αναφέρεται η φράση «Ειδικά Στελέχη» αντικαθίσταται από τη φράση «μισθωτοί των Κατηγοριών Τ1, Τ2, ΔΟ1, Υ1».

β.            Αναπροσαρμογή των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων της κλάσης ΙΙ ως ακολούθως:

 

Κριτήρια                                                                              Συντελεστές Βαρύτητας

 

Αφοσίωση στην εταιρεία                                                                              12

Κατάρτιση                                                                                                       17

Ποσότητα εργασίας                                                                                       12

Ποιότητα εργασίας                                                                                        14

Αποτελεσματικότητα                                                                                     17

Ανάπτυξη                                                                                                        16

Εργασιακή Λειτουργία                                                                                    12

 

 1. Την έγκριση εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, από το έτος 2017 και εφεξής.
 2. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για τον καθορισμό αναλυτικής διαδικασίας εφαρμογής του νέου ΚΑΠ/ΔΕΗ, τον καθορισμό της αξιολόγησης των Ειδικών Στελεχών που έχουν καταταγεί στις βαθμίδες 2η έως 6η και την έκδοση κάθε αναγκαίας σχετικής οδηγίας.
 3. Την εξουσιοδότηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για την τυχόν αναγκαία αναπροσαρμογή των βαθμολογιών κάθε διαβάθμισης στις κλίμακες αξιολόγησης του ΚΑΠ/ΔΕΗ, διατηρώντας το μέγιστο της συνολικής βαθμολογίας στις ορισθείσες 1-200 Μονάδες.

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση».

Συμπλήρωμα Νο 1. Πλήρης ανάλυση Πίνακα Υλικού και Τιμών Σύμβασης.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της αντικατάστασης του Πίνακα Υλικών και Τιμών της Σύμβασης για την εκτέλεση του Έργου : «ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – Μελέτη, προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ατμοηλεκτρικής Μονάδας V μικτής ισχύος 660 MWel, με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση», με τον επισυναπτόμενο στην εισήγηση Πίνακα Υλικών και Τιμών, σε εφαρμογή των προβλέψεων της παραγρ. 5 του Άρθρου 3 του Συμφωνητικού της ως άνω Σύμβασης.
 2. Την έγκριση του, συνημμένου στην εν λόγω εισήγηση, Σχεδίου Συμπληρώματος Νο 1 της Σύμβασης και του επισυναπτόμενου σε αυτό νέου Πίνακα Υλικών και Τιμών, με τον οποίο αντικαθίσταται ο Συμβατικός Πίνακας Υλικών και Τιμών.

ΘΕΜΑ 4

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Κανονισμός Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τροποποίηση του εν λόγω Κανονισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της παράτασης του Προγράμματος 1 του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση, που απευθύνεται μόνον σε πελάτες που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα Διακανονισμών 36 δόσεων με ισχύ από 01.04.2016, αλλά στη συνέχεια δεν τήρησαν τη ρύθμιση, έως και την 10.03.2017.
 1. Την έγκριση της μείωσης του ποσοστού άμεσης καταβολής από 20% σε 15% για πελάτες με οφειλές άνω των 1.000 Ευρώ που εντάσσονται στις κατηγορίες “Μη οικιακοί  Πελάτες  Χαμηλής  Τάσης, πλην των κατηγοριών 2-7 & 12” (Α/Α 8), “Οικιακοί Πελάτες, πλην της κατηγορίας 9” (Α/Α 10) και “Διακανονισμοί Πελατών Χαμηλής Τάσης μέσω Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης Πελατών 11770” (A/A 11) του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση.
 1. Την έγκριση της μείωσης του ποσοστού άμεσης καταβολής από 15% σε 10% της συνολικής οφειλής και της αύξησης του αριθμού των μηνιαίων δόσεων από 12 σε 24 για την κατηγορία πελατών “Αγροτικοί Πελάτες” (Α/Α 12) με Βαθμό Συνέπειας 5 του Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11η έκδοση.
 1. Έγκριση του συνημμένου στην παρούσα Απόφαση Κανονισμού Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας, 12η έκδοση, με έναρξη εφαρμογής από 08.03.2017.
 1. Την έγκριση της δυνατότητας ένταξης στο νέο Κανονισμό διακανονισμών (12η έκδοση) των πελατών που δεν εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα 1 της παραγρ. 1, με ισχύ από 10.01.2017 έως και 10.03.2017, με αίτησή τους έως 31.05.2017.
 1. Την έγκριση όπως, ειδικές περιπτώσεις πελατών, που για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης ως προς τις ρυθμίσεις εξόφλησης των οφειλών τους, κατ’ εξαίρεση των αναφερομένων στον Κανονισμό Διακανονισμών Οφειλών από Λογαριασμούς Ηλεκτρικής Ενέργειας 12η Έκδοση, εγκρίνονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο.

 

                                                                                                                                                                Σας ευχαριστώ,

      Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

 

Π.Καραλευθέρης – Ενημερωτικό Ν. 68

Προς όλους τους συναδέλφους της ΔΕΗ Α.Ε.

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στις 14.02.2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε σε τακτική συνεδρίαση με τα κάτωθι θέμα Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Αναγκαστική απαλλοτρίωση τριών κτηματικών εκτάσεων συνολικού εμβαδού 345.000 τ.μ. (127.000 τ.μ. και 42.000 τ.μ. στην Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου και 176.000 τ.μ. στις Τοπικές Κοινότητες Χωρεμίου και Θωκνίας του Δήμου Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας) για την εκτροπή της κοίτης του Ποταμού Αλφειού και για λόγους εκμετάλλευσης και ασφαλούς ανάπτυξης των Ορυχείων Δυτικής Μαραθούσας και Χωρεμίου του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης της ΔΕΗ Α.Ε. (ΜΑΧΩ 1).

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Απαλλοτριωθεί αναγκαστικά σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4273/2014 (ΦΕΚ 146 Α / 11.07.2014) :
  • Έκταση 176 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Χωρεμίου και Θωκνίας, Δήμου Μεγαλόπολης στο Πεδίο Δυτικής Μαραθούσας,
  • Έκταση 127 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου, Δήμου Μεγαλόπολης Νοτίως του Κύριου Πεδίου Χωρεμίου και
  • Έκταση 42 στρ. κτηματικής περιοχής Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου, Δήμου Μεγαλόπολης Ανατολικώς του Κύριου Πεδίου Χωρεμίου για τις ανάγκες εκμετάλλευσης των Ορυχείων Μαραθούσας και Χωρεμίου (ΜΑΧΩ 1).

 

ΘΕΜΑ 2

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ

Σύμβαση για την παροχή υπηρεσίας : «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

Μείωση συμβατικών ρυθμών και επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου της πιο πάνω σύμβασης με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση της μείωσης των συμβατικών ρυθμών της σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», κατά 50% για το διάστημα Ιανουάριος έως Οκτώβριος του έτους 2016.

               

 1. Την έγκριση της επαύξησης κατά ποσοστό έως 50%, ήτοι έως 1.952.400 Ευρώ, του συμβατικού αντικειμένου της σύμβασης, για την παροχή της υπηρεσίας «Μεταφορά 3,12 x 106 τόνων λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», (Ανάδοχος εταιρεία «ΙΜΕ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ») με τις τιμές μονάδας του συμβατικού τιμολογίου και αντίστοιχης χρονικής παράτασης, με νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος την 12.10.2017 και την εξουσιοδότηση ως προς αυτό της Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων.

 

ΘΕΜΑ 3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καθορισμός του ύψους προμήθειας για την παροχή εταιρικών εγγυήσεων της ΔΕΗ Α.Ε. προς τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

Τον καθορισμό του ύψους της προμήθειας εγγύησης, σε ό,τι αφορά τις παρεχόμενες εταιρικές εγγυήσεις της ΔΕΗ Α.Ε. προς τις εμπορικές τράπεζες για δάνεια του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε ποσοστό 2,90% για την περίοδο 1/1/2016 – 31/12/2016.

 ΘΕΜΑ 4

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) για το έτος 2017.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την έγκριση των εξής, συνημμένων στο έγγραφο:
  • Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2017 για τον έλεγχο των Επιχειρησιακών Διαδικασιών.
  • Του προγραμματισμού του Ελεγκτικού Έργου της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου (ΔΕΕ) του έτους 2017 για τον έλεγχο της Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια. Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Δ.Σ. αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ

 1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της παροχής Ταχυδρομικών Υπηρεσιών περισυλλογής, διαλογής, διακίνησης και διανομής των ταχυδρομικών αποστολών της ΔΕΗ Α.Ε. σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, στην εταιρεία ΕΛΤΑ Α.Ε., έναντι συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 21.004.980 Ευρώ για το χρονικό διάστημα από 4.3.2017 έως και 4.3.2018 με δικαίωμα προαίρεσης (option) της ΔΕΗ Α.Ε. για παράτασή της κατά  ένα έτος επιπλέον και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς της.

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θέλω να σας πληροφορήσω πως στις ενημερώσεις μου για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν συμπεριλαμβάνω αποφάσεις που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα συναδέλφων.

Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση της προσπάθειας ενημέρωσης όπως και για τις πληροφορίες που μου δίνετε για κάθε θέμα.

Για κάθε πληροφορία μπορείτε να μου τηλεφωνείτε στα τηλ.: 210 5226358 – 210 5292161

 

Σας ευχαριστώ,

Καραλευθέρης Παντελής

Μέλος Δ.Σ. ΔΕΗ

Εκπρόσωπος Εργαζομένων